Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика природних рекреаційних ресурсів Полісся

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз природно-рекреаційного потенціалу територій Українського Полісся
1.1. Особливості рельєфу, кліматичних та гідрологічних умов
1.2. Характеристика рекреаційного потенціалу флори та фауни регіону
1.3. Аналіз радіоекологічного стану рекреаційних територій Полісся
1.4. Соціально-культурні рекреаційні ресурси Полісся
2. Особливості розвитку рекреаційного господарства на Поліссі
2.1. Характеристика сучасного стану та тенденцій розвитку рекреаційного господарства Полісся
2.2. Районування території Полісся за рівнем розвитку рекреаційного господарства
2.3. Шляхи удосконалення розвитку регіональної системи рекреаційного господарства Полісся
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Відновленню та розвитку фізичних і духовних сил людини, її працездатності сприяють рекреаційні ресурси, до яких належать географічні об’єкти, що використовуються для відпочинку, туризму, лікування, оздоровлення людей. Рекреаційними ресурсами є об’єкти та явища як природного, так і антропогенного походження.

Однією з складових рекреаційних ресурсів є туристична справа, яка поступово розвивається в Україні. Враховуючи низький рівень достатку більшості її громадян, міжнародний туризм у найближчий час навряд чи стане масовим, що вимагає освоєння власних рекреаційних ресурсів.

Частка природно-рекреаційних ресурсів Поліського регіону в інтегральному природно-ресурсному потенціалі України складає від 15 до 30 відсотків. Це свідчить про те що поліські області в умовах державної стратегії розвитку мають усі можливості для розвитку й використання рекреаційних ресурсів.

Особливо актуальним у цьому контексті є розвиток ефективного рекреаційного господарства на Поліссі. Аргументом, що говорить на користь цього твердження, є те, що даний регіон у складі Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської областей відноситься до депресивних територій. Не забезпечений достатньою мірою мінерально-сировинними ресурсами, на базі яких можна було б розвивати промислове виробництво, із занепадаючим сільським господарством та населенням, кількість якого стрімко скорочується, регіон має потенціал для розвитку: він зосереджує у своїх межах п’яту частину загальнодержавних рекреаційних ресурсів. Розвиток туристично-рекреаційного бізнесу міг би, з огляду на наявність потужної ресурсно-рекреаційної бази та спричинюваний рекреаційною господарською діяльністю мультиплікативний ефект, бути однією з пріоритетних сфер діяльності, що сприятимуть підвищенню ефективності розвитку його господарського комплексу.

Стан дослідження проблеми. Загальні питання рекреаційної географії висвітлено провідними вченими та практиками, такими як М. М. Поколодна [13], В. П. Руденко [16], Н. М. Сажнєва [17], І. Д. Бойко [21] та іншими. Особливості розвитку туристичних ресурсів Полісся на регіональному рівні висвітлюють у своїх публікаціях Д. Каліновський [6], Н. О. Кравченко [10], М. М. Мельнійчук [11], І. М. Філоненко [23] та інші.

Об’єкт дослідження – аналіз можливостей використання рекреаційного потенціалу Українського Полісся. 

Предмет дослідження – види рекреаційних ресурсів Українського Полісся. 

Мета роботи – теоретичне обґрунтуванні головних напрямків розвитку рекреаційного потенціалу Українського Полісся та формування пропозицій щодо його практичного використання. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати рельєфу, кліматичні та гідрологічні умови Полісся;
 • охарактеризувати рекреаційний потенціал флори та фауни регіону;
 • провести аналіз радіоекологічного стану рекреаційних територій;
 • оцінити соціально-культурні рекреаційні ресурси Полісся;
 • дати характеристику сучасного стану та тенденцій розвитку рекреаційного господарства Полісся;
 • з’ясувати районування території Полісся за рівнем розвитку рекреаційного господарства;
 • визначити шляхи удосконалення розвитку регіональної системи рекреаційного господарства Полісся.

Методи дослідження. Реалізація поставлених у роботі завдань стала можливою завдяки використанню системного і комплексного підходів та низки методів: функціонально-структурного та системного аналізу, статистико-економічні, порівняльний, систематизації, формалізації, моделювання, експертних оцінок, нормативний та балансовий, картографічний та інші методи.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки, список використаних джерел та додатки, загальний обсяг роботи склав 47 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрієнко Т. Л. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / Т. Л. Андрієнко, В. А. Онищенко, О. І. Прядко, С. М. Панченко, Р. Я. Арап. - К.: Фітосоціоцентр, 2006. - 316 c.
 2. Андрієнко Т.Л. Заповідні скарби Сумщини / Т.Л. Андрієнко. – Суми: Видавництво «Джерело», 2001. – 208 с.
 3. Байцар А. Л. Фізична географія України: навч.-метод. посіб. / А. Л. Бай-цар; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2012. - 353 c.
 4. Екологія міст та рекреаційних зон: зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., 2 - 3 черв. 2011 р., Одеса / ред.: В. М. Небрат; Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Одес. обл., Держ. екол. інспек. з охорони довкілля Півн.-Зах. регіону Чорн. моря, Упр. екол. та розв. рекреац. зон, НАН та МОН України, Півд. наук. центр, Одес. держ. екол. ун-т, Укр. наук. центр екол. моря. - О., 2011. - 368 c.
 5. Ільїн Л. В. Особливості озерних комплексів Західноукраїнського Полісся / Л. В. Ільїн // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту. - 2007. - Вип. 256. - 
 6. С. 359-366.
 7. Каліновський Д. Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області і можливості їх використання в рекреації та туризмі / Д. Каліновський // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 6. - С. 43-47.
 8. Карпов В. І. Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини / В. І. Карпов, В. К. Данилко, О. М. Климчик, С. І. Колесник, Л. О. Рижкова, В. Й. Шатило, П. П. Михайленко, Ю. Ю. Мороз, С. П. Сіренький, Т. А. Распутна; НДІ статистики Держкомстату України, Держ. упр. екол. та природ. ресурсів в Житомир. обл., Житомир. обл. упр. статистики. - Житомир, 2001. - 318 c.
 9. Климович П. В. Еколого-меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся / П. В. Климович. - Л.: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2000. - 251 c.
 10. Коротун І.М. Географія Рівненської області / І.М. Коротун, Л.К. Коротун // Навчальний посібник. - Рівненський відділ Українського географічного товариства, 1996. - 356 с.
 11. Кравченко Н. О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку: моногр. / Н. О. Кравченко. - Ніжин: МІЛАНІК, 2007. - 172 c.
 12. Мельнійчук М. М. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області / М. М. Мельнійчук, С. Д. Уєвич, В. С. Чернець, Л. В. Гладич, Т. П. Безсмертнюк // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2013. - Вип. 2. - С. 101-115.
 13. Павлов В. І. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспек-тиви / В. І. Павлов, Л. М. Черчик; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. - Луцьк: Надстир’я, 1998. - 122 c.
 14. Поколодна М. М. Рекреаційна географія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Поколодна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 274 c.
 15. Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан та перспективи розвитку: матеріали доп. I міжнар. наук.-практ. конф., 19 - 20 трав. 2012 р., Березне / Рівнен. обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва, Тов. лісівників України, ВНЗ «Надслуч. ін-т», Березнів. ліс. коледж. - Рівне: ВНЗ «Надслуч. ін-т», 2012. - 248 c.
 16. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: підруч. для студ. ВНЗ / В. П. Руденко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федько-вича. - Чернівці, 2010. - 551 c.
 17. Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч. 2 / Руденко В.П., Трофимчук О.М. - К.: УІНС, 2000. -186 с.
 18. Сажнєва Н. М. Рекреаційна географія: навч. посіб. / Н. М. Сажнєва; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Мелітополь: Люкс, 2008. - 329 c.
 19. Смаль І. В. Економічна і соціальна географія України: навч. посіб. / І. В. Смаль; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2009. - 287 c.
 20. Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Житомирської області на період до 2015 року / Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. - К., 2005. - 234 c.
 21. Тарасюк Н. Рекреаційна привабливість Згоранського поозер’я / Н. Тарасюк, В. Судима, О. Ничая // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 6. - С. 167-172.
 22. Туристична курортологія: консп. лекцій / уклад.: І. Д. Бойко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2007. - 116 c.
 23. Україна у цифрах у 2014 році: кор. стат. довід. / Міністерство статистики України / Відповідальний за випуск В.В. Самченко – К.: Наукова думка, 2015. – 336 с.
 24. Філоненко І. М. Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження) / І. М. Філоненко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2005. - 23 c.
11576
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).