Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика рекреаційного потенціалу Поділля

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз природно-географічних та соціально-культурних компонентів рекреаційного потенціалу Поділля
1.1. Фізико-географічні особливості Поділля
1.2. Характеристика рекреаційного потенціалу Вінницької області
1.3. Особливості рекреаційних ресурсів Тернопільської області
1.4. Складові рекреаційного потенціалу Хмельницької області
2. Шляхи оптимізації і розвитку рекреаційної галузі Подільського регіону
2.1. Стан і перспективи розвитку туристичних кластерів на території Поділля
2.2. Пропозиції щодо покращення і розвитку рекреаційного комплексу Поділля
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Одним із головних завдань ринкової трансформації економіки України є ефективне використання природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу регіонів. В зв′язку з цим особливо актуальним є питання забезпечення розвитку рекреаційної сфери як однієї із рентабельних та швидкоокупних. Зважаючи на це, аналіз та оцінка рекреаційного господарства Подільського регіону надзвичайно важлива.

Подільський регіон, що включає Вінницьку, Тернопільську та Хмельницьку області, характеризується невисоким рівнем промислового розвитку, порівняно сприятливою екологічною ситуацією і значним потенціалом рекреаційних ресурсів. Недостатнє врахування цих особливостей регіону в процесі розміщення, функціонування та розвитку продуктивних сил протягом тривалого часу призвело до накопичення складних соціально-економічних проблем. 

Сучасний розвиток Поділля має виходити з його особливостей та нових підходів до територіальної організації життєдіяльності населення, сприяти виведенню економіки регіону із кризового стану. Як свідчить світовий досвід, рекреаційне господарство, зокрема туризм, може суттєво впливати на соціально-економічний розвиток регіонів, а залучення інвестицій для забезпечення рекреаційного облаштуваня території - на приріст виробництва не лише в індустрії відпочинку і оздоровлення, але й інших галузях.

Донедавна питанням оптимізації рекреаційного комплексу з урахуванням територіальних особливостей Подільського регіону, приділялася недостатня увага. Це призвело до недооцінки соціально-економічних можливостей регіону, відставання і занепаду матеріально-технічної бази рекреаційних установ, погіршення екологічного стану навколишнього середовища.

Важливе суспільне значення рекреаційних утворень зумовлює необхідність наукового дослідження проблем розвитку рекреаційного комплексу Подільського регіону та ефективного використання його природно-ресурсної бази.

Стан дослідження проблеми. Питання теорії і методики розвитку рекреаційного господарства в окремих областях Поділля і його терито-ріальної організації присвячені роботи Г. Білецької [3], М. Войтюка [4], С. І. Іщука [9], С. Новицької [16], Н. Стецько [23], Г.В. Чернової [25] та інших. Щодо дослідження потенціалу рекреаційного комплексу Поділля варто згадати праці М. Баланчука [2], Г. І. Денисик [8], А.Г. Кривець [13] та інших.

Об'єкт дослідження – рекреаційний комплекс Поділля. 

Предмет дослідження – територіальна організація природних факторів та продуктивних сил рекреаційного комплексу Подільського регіону. 

Мета роботи – характеристика рекреаційного потенціалу Поділля та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення територіальної організації рекреаційного комплексу Подільського регіону. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати фізико-географічні особливості Поділля;
 • охарактеризувати рекреаційний потенціал Вінницької, Тернопільської та Хмельницької області;
 • дослідити стан і перспективи розвитку туристичних кластерів на території Поділля;
 • сформулювати пропозиції щодо покращення і розвитку рекреаційного комплексу Поділля.

Методи дослідження. Для дослідження територіальної організації рекреаційного комплексу, закономірностей його розвитку і функціонування використовувалися методи функціонально-структурного аналізу, комплексної оцінки умов і факторів рекреаційного комплексоутворення, збору та аналізу статистичного матеріалу, картографічний метод, метод групування та інші.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 40 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Байцар А. Л. Фізична географія України: навч.-метод. посіб. / А. Л. Бай-цар; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2012. - 353 c.
 2. Баланчук М. Суспільно-історичні туристичні ресурси Поділля / М. Ба-ланчук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2(24). – С. 124-130.
 3. Білецька Г. Соціально-економічні та екологічні аспекти розвитку рекреаційного господарства у Хмельницькій області / Г. Білецька // Вісн. ХНУ. – 2007. №1.: Екон. науки. – Хмельницький,2007. – С. 219–221.
 4. Войтюк М. Мінерально-сировинний та рекреаційно-туристичний потен-ціал Хмельниччини / М. Войтюк // Економіст. – 2000. –№ 1. – С.72–74.
 5. Воропай Л. І. Придністров’я – унікальний регіон України / Л. І. Воропай // Середнє Придністров’я / за ред. Г. І. Денисика. – Вінниця: Теза, 2007. – С. 4–12.
 6. Денисик Г. І. Дорожні ландшафти Поділля / Г. І. Денисик, О. М. Вальчук. – Вінниця: Теза, 2005. – 178 c.
 7. Денисик Г. І. Природнича географія Поділля / Г. І. Денисик. – Вінниця: ЕкоБізнес-Центр, 1998. – 184 с.
 8. Денисик Г. І. Рекреаційні ландшафти Поділля / Г. І. Денисик, В. М. Воловик. – Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2009. – 206 с.
 9. Іщук С.І. Ресурсне забезпечення туристсько-рекреаційного комплексу Вінницької області / С.І. Іщук, Г.В. Чернова // Збірник «Економічна і соціальна географія» Київський національний університет ім. Т.Шевченка. - Київ, 2002. Вип. 53. – С. 119–122.
 10. Кирилюк Л.М. Ландшафти Подільської височинної висотно-ландшафтної області як об’єкти туризму / Л.М. Кирилюк //Наукові записки Вінницько-го державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Географія. – Вінниця, 2013. – Вип. 25. – С. 102-108.
 11. Кізюн А. Г. Сільські ландшафти Поділля / Г. І. Денисик, А. Г. Кізюн. – Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2012. – 200 с.
 12. Клімат України / за ред. В. М. Ліпінського. – К.: Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.
 13. Кривець А.Г. Природні рекреаційні ресурси Поділля / А.Г. Кривець // Продуктивні сили і регіональна економіка України: Зб.наук.пр.- К.: РВПС України НАН України.-1999.-С.191-196.
 14. Кривець А.Г. Формування рекреаційно-туристичного комплексу як перс-пективний напрямок розвитку Поділля // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. пр. - Частина 3. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України.-1998.- С.39-42.
 15. Кулєшова Н. В. Аналіз сучасного стану розвитку туристичної галузі в Україні / Н. В. Кулєшова // Економіка і регіон. - 2012. - № 1. - С. 177-183.
 16. Новицька С. Ландшафтно-екологічна оцінка території Тернопільської області для цілей рекреації / С. Новицька // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 188-198.
 17. Охріменко А.Г. Особливості розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Подільського регіону // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999.- №3.- С.128-130. 
 18. Поколодна М. М. Рекреаційна географія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Поколодна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 274 c.
 19. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: підруч. для студ. ВНЗ / В. П. Руденко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2010. - 551 c.
 20. Сажнєва Н. М. Рекреаційна географія: навч. посіб. / Н. М. Сажнєва; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Мелітополь: Люкс, 2008. - 329 c.
 21. Середнє Придністров’я / за ред. Г. І. Денисика. – Вінниця: Теза, 2007. – 431 с.
 22. Смаль І. В. Економічна і соціальна географія України: навч. посіб. / І. В. Смаль; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2009. - 287 c.
 23. Стецько Н. Аналіз стану і перспективи розвитку галузі туризму Тернопільської області / Н. Стецько // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1(25). – С. 108-114. 
 24. Україна у цифрах у 2014 році: кор. стат. довід. / Міністерство статистики України / Відповідальний за випуск В.В. Самченко – К.: Наукова думка, 2015. – 336 с.
 25. Чернова Г.В. Особливості функціонально-територіальної структури територіально-рекреаційного комплексу Вінницької області / Г.В. Чернова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2006. – Вип. 12. - С. 209-216.
11577
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).