Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Хімічний комплекс України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Виробнича структура і особливості фунціонування хімічного комплексу України на сучасному етапі
ІІ. Функціонально-територіальна структура галузі
2.1. Фактори, які впливають на розміщення хімічного комплексу
2.2. Сировинна база хімічної промисловості України
2.3. Територіально-виробнича спеціалізація галузі
2.4. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення хіміко-промислового комплексу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Аналізуючи структуру народно-господарського комплексу України, слід відзначити, що хімічна промисловість займає провідне місце. Завдяки своїй пов’язаності з майже усіма галузями промисловості, вона є стратегічно важливою для економіки України. Негаразди в хімічній промисловості гостро позначаються і на інших галузях, так само як і успіхи є двигуном змін в інших галузях

Актуальність дослідження особливостей розміщення і функціонування підприємств і загальної інфраструктури хімічної промисловості України обумовлено необхідністю визначення шляхів і методів активізації промислово-виробничого і науково-технічного потенціалу, а також подоланням кризового стану галузі. Для окреслення концепції створення сучасного високоефективного хімічного комплексу на основі енергозбереження, конкурентноздатності і екологічної безпеки як основи надійного забезпечення потреб вітчизняної промисловості в хімічній продукції і розвитку експортного потенціалу України необхідно врахувати ряд факторів розміщення підприємств галузі, їх логістичних зв’язків, забезпеченість трудовими ресурсами тощо.
У сучасних економічних умовах необхідно забезпечити підтримку хімічної промисловості, стимулювати розробку і реалізацію комплексного механізму структурної перебудови галузі, покращення інвестиційного клімату з метою впровадження високих і ресурсозберігаючих технологій і виробництва конкурентоспроможних промислових товарів, поглиблення ступеня переробки сировини, використання нових сировинних джерел та ін. Необхідно реалізувати ряд заходів по оновленню хімічної промисловості як важливого сектору економіки України, підвищення ефективності виробництва, оздоровлення економічного стану країни.
Метою роботи є вивчення та аналіз стану розвитку хімікчного комплексу України на основі офіційних даних державної статистики і вивчення особливостей територіального розміщення підприємств галузі.
Предмет дослідження - хіміко-промисловий комплекс України.
Об’єкт дослідження – фактори, які впливають на розміщення підприємств хіміко-промислового комплексу.
Відповідно до теми і мети курсової роботи визначено наступні її завдання:
1) охарактеризувати виробничу структура і особливості фунціонування хімічного комплексу України;
2) визначити і описати фактори, які впливають на розміщення хімічного комплексу;
3) датиоцінку сировинної бази хімічної промисловості України;
4) вивчити територіально-виробничу спеціалізацію галузі;
5) проаналізувати проблеми та перспективи розвитку та розміщення хіміко-промислового комплексу.
Джерельною базою виконання роботи є, насамперед, статистичні дані, крім того, слід відзначити, що питання розміщення територіального розміщення підприємств хіміко-промислового комплексу вивчалися у працях Данилишиної Б.М., Дорогунцова С.І., Пітюрекно Ю.І., Олійника Я.Б., Зайця Т.А., Бандури С.І.,  Пістуна М.Д., Жука М.В., Круля В.П., Коротуна І.М., Качана Є.П., Ковалевського В.В., Михайлюка О.Л., Семенова В.Ф., Руденко В.П., Шаблія О.І., Шевчука Л.Т. та ін.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаних джерел і  додатків, об’єм роботи становить 37 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Виробництво товарів народного споживання в Україні: Статистичний збірник, 2006 р. - К.: Мінстат України, “Техніка”, 2007. – 211 с.
 2. Данилишина Б.М. Продуктивні сили економічних районів України – К.: КНЕУ, 2000. – 276 с.
 3. Дорогунцов С.І., Пітюрекно Ю.І., Олійник Я.Б., Заяць Т.А., Бандур С.І. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод, посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2000. - 363 с.
 4. Економічна і соціальна географія / за ред. М.Д. Пістуна. – К., 1995. – 144 с.
 5. Економічна і соціальна географія України (матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання) / за ред. проф. Я. Жупанського і доц. І. Пушкара. - Тернопіль: Астон, 1998. - 319 с.
 6. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка. – К.: Наук, думка, 1999. - 344 с.
 7. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України. К.: Кондор. – 2004. – 510 с.
 8. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.
 9. Іванух Р.А., Чук Л.Г. Економічна політика держави і проблеми розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка. – Львів, 1998. – №3. – С.22-30.
 10. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
 11. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови та ресурси України: Навчальний посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 175 с.
 12. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. – Рівне: Видавництво УДАВГ, 1997. – 420 с.
 13. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996. – 232 с.
 14. Разин К. Сучасний стан хімічної промисловості // Економіка України.- 2004.- № 3. – С. 20-28.
 15. Розміщення продуктивних сил України: підручник за ред Є.П. Качана – Київ, 2001. – 489 с.
 16. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін. / за ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк. – К.: Либідь, 1996. – 368 с.
 17. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. –150 с.
 18. Руденко Д.П. Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України. - К.: Вища школа, 1993. – 365 с.
 19. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Міністерство статистики України: Відповідальний за випуск В.В. Самченко. – К.: Техніка, 2007. – 646 с.
 20. Тарасова Н. Тенденції та проблеми розвитку хімічного комплексу // Економіка України. 2003. - № 6. – С. 40- 46.
 21. Україна у цифрах у 2006 році: кор. стат. довід. / Міністерство статистики України / Відповідальний за випуск В.В. Самченко – К.: Наукова думка, 2007. – 176 с.
 22. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1994. – 606 с.
 23. Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил: Навч. посіб. – Львів: ЛНУ, 2004. – 290 с.
204
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.