Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Християнська етика в структурі дисциплін сучасної національної освіти (культорологічний аспект)

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
107
Мова: 
Українська
Ціна: 
3100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Історико-теоретичні засади вивчення проблематики дослідження
1.1. Християнські цінності в науково-педагогічній думці ХІХ-ХХ ст.
2. Християнська етика у контексті завдань сучасної національної освіти
2.1. Стан розвитку національно-педагогічної освіти
2.2. Культурно-історичні передумови введення курсу «Християнська етика» у загальноосвітніх закладах України
2.3. Специфіка вивчення предмету «Християнська етика»
2.4. Проблеми викладання курсу «Християнська етика» у школах
3. Аналіз досвіду вивчення «Християнської етики» у загальноосвітніх закладах Рівненщини
3.1. Загальна характеристика викладання християнської етики у школах Рівненської області
3.2. Курс «Християнська етика» в системі сучасної освіти Рівненщини (на матеріалах соціологічних досліджень)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Проблема ролі релігійного фактора в контексті формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді є однією з найактуальніших не лише у сфері церковно-державних відносин, але й у більш широкому контексті духовно-культурних процесів, що відбуваються сьогодні в Україні.  Їх основний процес можна визначити як пошук нових духовних і моральних орієнтирів українського суспільства, формування нової, відповідної нинішнім реаліям і цілям суспільного розвитку системи цінностей.

У руслі цих пошуків зрозумілими і своєчасними є звернення до традиційних, зокрема, релігійних, духовних і моральних цінностей, що були і залишаються однією з підвалин формування і розвитку як європейської так і української культури [5].

Ставлення до релігії завжди відзначалося неоднозначністю та мінливістю — залежно від історичної епохи політичного режиму, а також специфіки особистісної позиції тих, хто переймався цим питанням. Та, попри будь-які обставини, релігійний чинник, який є, передусім, суспільним явищем, виявився життєздатним у різних своїх формах існуванння у всіх країнах світу. Нині в Україні, у процесі трансформаційних змін у суспільстві, релігія переживає певний ренесанс. Тому на сучасному етапі розвитку суспільства зростає потреба у дослідженнях, що дають змогу визначити місце релігійного фактора в житті та діяльності особистості [89].

Розбудова української державності відбувається в непрості часи. Внаслідок глибоких суспільних суперечностей, що нагромаджувалися впродовж тривалого часу, але не знаходили адекватного вирішення, в Україні виникла соціально-економічна, політична і духовна криза суспільства. Виникла серйозна проблема в економічному, політичному становищі країни, виявилась відсутність належних знань і вмінь жити і працювати по-новому, та найгострішою з проблем нашої держави є небачена деградація людської особистості, що проявляється у кризі моралі. Вона пронизує усі сфери нашого життя і характеризується зростанням вандалізму, жорстокості, злочинності, наркоманії, алкоголізму, статевої розбещеності, корупції, руйнуванням сім'ї, популяризацією насилля засобами масової інформації. Поширення цих негативних проявів відбувається на всіх рівнях: від окремої особи до державних структур і особливо впливає на підростаюче покоління.

За цих умов значно зростають вимоги до всіх соціальних інституцій, причетних до виховання дітей, підлітків та юнацтва: сім'ї, школи, вищих навчальних закладів, дитячих та молодіжних громадських організацій, клубів, засобів масової інформації тощо.

Провідна роль в організації виховних зусиль цих інституцій належить школі. Вона має перетворитися на осередок громадської освіти в суспільстві, сприяти утвердженню демократичних цінностей, забезпечувати формування духовно-моральної культури української молоді. Щоб здійснити це, потрібні суттєві зміни в педагогічній теорії і освітній практиці країни, потрібно створити таку систему освіти, яка б відповідала новим потребам і завданням. На сучасному етапі в нашій державі здійснюється пошук таких систем, методів і засобів виховання та навчання, які б сприяли формуванню духовно багатої, творчої, діяльної та національно-свідомої особистості.

У сфері освіти відбуваються реформи, в основу яких за Державною національною програмою "Освіта" (Україна ХХІ ст.) покладена духовність. Саме виховання високодуховної особистості і є головною метою вітчизняної педагогіки, бо духовність – це основа, "стрижень" людини, і від того, в якій мірі вона стане фундаментом життя, буде залежати майбутнє народу.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю пошуку сучасної  виховної моделі, яка б сприяла формуванню високоморальних людей, які здатні до міжкультурної взаємодії та співпраці, до глибокого почуття відповідальності за долю своєї країни та її соціально-економічний розквіт. Освітні проблеми є наслідком  загальної соціальної ситуації, серед проявів якої – світоглядна аморфність, розпливчатість внутрішніх ціннісних орієнтацій, аксіологічний прагматизм. Актуальним стає питання не лише про ціннісне виховання, а і про ціннісне навчання, що має кінцевим результатом не стільки знання, скільки формування аксіологічного світогляду.

На сучасному етапі реформування та розбудови національної освіти й формування духовності людей важливого значення набувають наукові пошуки вітчизняних дослідників у галузі теорії й практики християнського виховання. В наукових колах роль релігії не викликає заперечень, а християнство вважається головним джерелом фундаментальних етичних і моральних цінностей та ідей нашого народу.

В останнє десятиліття дедалі більше політиків, культурних діячів, учителів і батьків звертаються до християнських моральних цінностей як найбільш універсальних, не підвладних політичній та ідеологічній кон'юнктурі.

З початку 90-х років ХХ ст. в Україні почала формуватись група педагогів – учених (В. Жуковський, А. Калашник, О. Вишневський, М. Николин, О. Огірко і багато інших) та вчителів-практиків, які закликають повернутись до перевірених вітчизняним та світовим досвідом християнських моральних цінностей.

Нині, українське суспільство ще до кінця не готове прийняти повноцінне релігійне виховання, але вже робляться певні кроки з даної проблематики. Зокрема, в країні протягом останніх 10 років в шести областях вже напрацьовано унікальний досвід з упровадження предмету "Християнська етика" в навчально-виховний процес у загальноосвітніх школах, підготовлена нормативно-правова база. Цей навчальний предмет бачиться як фундамент цінностей і складова національного виховання, в ньому використано освітньо-виховний досвід українського народу, для розв'язання актуальних морально-етичних проблем та формування культури міжконфесійних відносин на основі поваги до релігійного вибору особистості. Викладання цієї дисципліни носить світський характер та не супроводжується релігійними обрядами.

Аналіз джерельної бази. У наукових джерелах питання з християнської етики розроблено недостатньо, хоча сама проблема була поставлена і вирішувалась здебільшого в контексті християнського світогляду і психології. В основному, під час вивчення даної теми використовувалась періодика, а саме: "Рідна школа" [17, 19, 62], "Слово вчителю" [7, 23], "Директор школи" [36, 86], "Освіта" [6, 20, 22, 60], "Людина і суспільство" [50, 63], "Шкільний світ" [79, 84], "Освіта і управління" [3, 80], "Пам'ять століть" [18, 34], "Директор школи, ліцею, гімназії" [100], "Науковий вісник" [2, 61], "Вопросы философии" [52], "Історія в школах України" [39], "Шлях освіти", "Інформаційний бюлетень", "Вопросы психологии", "Вісник НАН України", "Правова держава" та ін. При написанні дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" були використанні монографії, педагогічні твори, підручники з педагогіки, релігієзнавства, філософські словники, методичні посібники, наукові статті, звітні матеріали, програми з християнської етики та ін. Вагомий внесок у розробку теми внесли такі дослідники, як  Баранівський В. Ф. [3, 4], Ковровський І. [57], Бондаренко В. [6], Вишневський О. [15-22], Калашник А. [55, 56, 103], Лавриченко Н. [60], Огірко О. [69-73], Николин М. [68, 75], Жуковський В. М. [40-44, 75-77], Доробош Г. [38], Швед М. [110] та ін., які досліджували вплив християнської етики на освітньо-виховну сферу суспільства. Про значний інтерес до даного питання свідчать наявність наукових статей та їх широкого обговорення на сторінках спеціальних періодичних видань. Зокрема, Хайруліна В. у статті "Основи християнської етики як засіб відродження духовності" [100] визначає головні засади впровадження предмету "Християнська етика" до шкільного курсу, закликає бути уважнішими до своєї історії, голосу віри та християнської совісті. Сухомлинська О. у статті "Формування духовності особистості на основі християнсько-моральних цінностей" вважає, що християнські моральні цінності є основою гуманітарних ідеалів і саме вони починають відігравати вагому роль у сучасному вихованні дітей та молоді. Науковець у своїй праці висвітлює принципи формування духовності на основі християнських цінностей [86]. Так, зокрема, В. Жуковський стверджує, що саме християнська етика має стати важливим стратегічним завданням української школи тому, що вона є високоефективною і перевіреною світовим та вітчизняним досвідом  виховною системою, яка веде до прищеплення християнських моральних цінностей, а отже, до виховання духовної особистості [43]. М. Швед [110] вважає, що включення християнських цінностей в освітньо-виховну практику є реальною альтернативою для бездуховності; її розвідка відрізняється практичною спрямованістю, адже дослідниця подає методичні рекомендації та вимоги для вчителів християнської етики. На проблему професіограми вчителя звертає увагу і Вишневський О. [17, 20], який вважає, що християнське виховання варто доручити не духовним особам, а спеціально підготовленим фахівцям. Цінним для написання дипломної роботи стали матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, що проходить щороку в Острозі. В наукових збірках міститься низка наукових доповідей, в яких аналізується питання стосовно основ формування християнської моралі в процесі духовного відродження України [24, 42, 78].

Мета роботи: дослідити та обґрунтувати роль Християнської етики у навчально-виховному процесі сучасної школи.

Завдання роботи: 

 • проаналізувати літературу з теми дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр";
 • простежити християнські цінності у науково-педагогічній думці ХІХ - ХХ ст.;
 • дослідити сучасний етап вивчення проблематики дослідження;
 • проаналізувати стан розвитку національно-педагогічної освіти;
 • з'ясувати культурно-історичні передумови введення курсу "Християнська етика" у загальноосвітні заклади України;
 • виявити специфіку вивчення курсу "Християнська етика";
 • дослідити проблеми викладання предмету у школах;
 • проаналізувати досвід викладання Християнської етики у школах Рівненської області;
 • з'ясувати громадську думку щодо впровадження курсу (на матеріалах соціологічних досліджень).

Об'єкт дослідження - християнська етика як навчальна дисципліна загальноосвітніх закладів України. 

Предмет дослідження - трансформація Християнської етики в  навчально-виховний процес шкіл.

Наукова новизна роботи полягає у вивченні та дослідженні ролі  Християнської етики в структурі дисципліни сучасної національної освіти. Вперше була зроблена спроба аналізу та систематизації значної кількості наукових розвідок з означеної проблеми; вивчена громадська думка щодо впровадження курсу "Християнської етики" в навчальні програми загальноосвітніх шкіл.

Практичне значення: висновки та матеріали дипломної роботи можуть бути використані студентами та викладачами у підготовці лекцій, практичних та семінарських занять з низки предметів гуманітарного циклу.

Апробація результатів дослідження була здійснена під час участі в  всеукраїнських науково-практичних конференціях протягом 2006 — 2010 навчальних років.

Структура роботи зумовлена логікою побудови дослідження, що випливає з поставленої мети та основних завдань. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. У першому розділі — Історико-теоретичні засади вивчення проблематики дослідження аналізуються християнські цінності у науково-педагогічній думці та історико-культурному вимірі ХІХ-ХХ століть; висвітлюється сучасний стан вивчення проблематики дослідження. У другому розділі — Християнська етика у контексті завдань сучасної національної освіти — розкривається стан розвитку національно-педагогічної освіти; аналізуються культурно-історичні передумови введення  Християнської етики у загальноосвітніх закладах України; висвітлюється специфіка вивчення загального предмету; розглядаються проблеми його викладання у школах. У третьому розділі — Аналіз досвіду вивчення Християнської етики у загальноосвітніх закладах Рівненщини — описується загальна характеристика викладання  Християнської етики у школах Рівненської області; аналізуються програми та громадська думка щодо впровадження курсу (на матеріалах соціальних досліджень). У висновках підводяться підсумки дослідження. Магістерська робота складається з    сторінок, списку використаної літератури — 113 та додатків — 19.

Список використаних джерел: 
 1. Андрухів І. Основи християнської моралі. - Ів. Франківськ, 1996. - 244 с.
 2. Балух В. Релігійні процеси як чинник формування духовності народу // Науковий вісник Чернігівського університету. - 2003. - №6. - С. 11-12.
 3. Баранівський В. Релігійні чинники в системі духовної культури та освіти // Освіта і управління. - 2005. - №5. - С. 44.
 4. Барановский В. Ф. Духовность личности в системе современных отношений. - К.: НВТ «Правник». - НАВСУ, 1998. - 141 с.
 5. Биченко А. Проблеми релігійного навчання і виховання дітей і молоді в Україні очима громадян // Нац. безпека і оборона. - 2005. - №8. - С. 3-25.
 6. Бондаренко В. Світська школа і Церква в сучасній Україні: у пошуках співпраці // Освіта. - 2005. - №45. - С. 12-13.
 7. Бондарчук О. Виховання молоді на християнських моральних цінностях // Слово вчителю. - 2008 (трав.). - С. 9.
 8. Біблія для дітей. - Київ, 1992. - 220 с.
 9. Біблія. Біблійні товариства. - К., 1995. - 959 с.
 10. Васьків А. “Християнська етика” і “Етика” у школі: pro і contra // Коментарі. - 2005. - №6. - С.19-23.
 11. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. - Дрогобич, 1997. - С. 135.
 12. Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1994. - 191 с.
 13. Ващенко Г. Хвороби в галузі національної пам'яті. - К.: Школяр — Фада ЛТД, 2003. - С. 61-155.
 14. Вахтеров В. Основы новой педагогики // Изб. пед. соч. - М.: Педагогика, 1987. - С. 344-345.
 15. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. - К.: Знання, 2008. - 566 с.
 16. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Пед. нариси. - Львів: Львівський науково-методичний інститут освіти; Львівське обл. тов. ім. Г.  Ващенка, 1996. - С. 166.
 17. Вишневський О. Релігія і деякі проблеми релігійного виховання в школі // Рідна школа. - 1999. - №4. - С. 3-7.
 18. Вишневський О. Християнізація виховання // Пам'ять століть. - 2004. - №5. - С. 123, 128.
 19. Вишневський О. Віра і релігія в контексті завдань сучасного українського виховання // Рідна школа. - №4. - 1999. - С. 3-7.
 20. Вишневський О. Християнізація посткомуністичного виховання? Потреби і можливості // Освіта. - 2005. - 13-20 липня. - С. 12.
 21. Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання // Концептуальні засади демократизації та реформування в Україні: Педагогічні концепції. - К.: Школяр, 1997. - С. 78.
 22. Вишневський О. Погляд на проблему // Освіта. - 2003. - №4. - С. 3.
 23. Викладання християнської етики на Рівненщині // Слово вчителю. - 2007. №2. - С. 27.
 24. Виховання молоді на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Остріг, 1998. - 444 с.
 25. Виткалов В. Г. Українська культура 19-20 століття. - Рівне, 1997. - С. 40.
 26. Вихрущ А. В. Основи християнської педагогіки. - Тернопіль: Освіта, 1999. - 168 с.
 27. Войко А. Кое-что о образовании и ирелигиозном воспитании // Зеркало недели. - 2010. - №4 (784). - 5 февр. - С. 12.
 28. Влад М. В. Християнська етика 1 — 11 кл.: посібник. - Чернівці, 2009.
 29. Викладання предметів духовно-морального спрямування // Програма Всеукраїнського семінару обласних методистів з духовно-морального виховання. - Острог, 2010. - 11 с.
 30. Головащенко С. Історія християнства. - К., 1999. - 351 с.
 31. Городова Н. М. Планування роботи закладу освіти. - К.: Основа, 2004. - 208с.
 32. Грималюк І. А. Християнська етика. Нестандартні уроки. - Тернопіль: Богдан, 2008. - 68 с.
 33. Гудима А. М. Релігієзнавство. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 207.
 34. Денисенко В. // Пам'ять століть. - 2004. - №5. - С. 137-139.
 35. Дем'янюк С. Педагогіка. - Рівне, 2004. - 135 с.
 36. Духовний розвиток особистості — запорука майбутнього України // Директор школи. - 2008. - №8. - С. 16.
 37. Духовні потреби дітей України: Монографія / За ред. Ж. В. Петрочко. - К.: Вид. дім “Калита”, 2005. - 108 с.
 38. Доробош Г. П. Хочу пізнати. Уроки християнської етики у першому класі. - Львів: Свічадо, 2005. - 78 с.
 39. Євтушенко Р. Суспільствознавча освіта: зміст, форми, методи // Історія в школах України. - 2006. - №10. - С. 3.
 40. Жуковський В. М. Викладання предмету “Християнська етика” у загальноосвітніх школах Рівненщини // Християнська етика і педагогіка: статті та уроки: Навчально-методичний посібник. - Острог, 2000. - С. 8-13.
 41. Жуковський В. М. Морально-етичне виховання в історії американської школи. - Острог, 2002. - С. 8.
 42. Жуковський В. М. Передумови виховання молодого покоління на засадах християнських цінностей // Наукові записки Острозької академії. - Т. 2. - Острог, 1999. - 308 с.
 43. Жуковський В. М. Християнська етика — важливе стратегічне завдання української школи // http://www.cerkva.info/2006/11/28/etuka.htm/
 44. Звітні матеріали по курсу “Християнська етика” за 2007-2008 р.р. з Відділу освіти м. Рівне.
 45. Звітні матеріали про викладання курсу “Християнська етика” за 2010 р. з Острозької райдержадміністрації.
 46. Зінько В. Необхідність християнської моралі // Авангард. - 1984. - ч.3. - 4. - С.195-197.
 47. Калінін Ю. А. Релігієзнавство. - К.: Наук. думка, 1998. - С. 334.
 48. Кислюк К. В. Релігієзнавство. - К.: Кондор, 2009. - 619 с.
 49. Коменський Я. А. Вибрані педагогічні твори. - К., 1940. - Т. 1. - 314 с.
 50. Кочан Н. Відокремлення школи від Церкви в координатах відкритого суспільства // Людина і суспільство. - 2000. - №9. - С. 39-48.
 51. Кримський С. Б. Запити філософських смислів. - К.: Парапан, 2003. - 240с.
 52. Крымский С. Б. Контуры духовности: новые аспекты идентификации // Вопросы философии. - 1992. - №12. - С. 21-28.
 53. Кузьмінський А .І., Омеляненко В. Л. Педагогіка. Підручник. - К.: Знання, 2007. - 447 с.
 54. Катеринчик Н., Войцешко Я. Християнську етику — кожному навчальному закладу України // Освіта. - 2008. - (6 — 13 лют.). - С. 6-7.
 55. Калашник А. Загальні методи вивчення предмету “Християнська етика”. - Львів, 2003. - 191 с.
 56. Калашник А. Педагогічно-методичні підходи та дидактичний матеріал до уроків Християнської етики. - Львів, 2005. - 181 с.
 57. Ковровський І. Г., Мартиненко Л. А., Ляшенко О. В. Біблійна історія та християнська етика: метод. рекомендації до занять у 1 класі. - Біла Церква, 2008. - 158 с.
 58. Кузик Б. М., Литвин Л. І. Благовіст. Православна етика: навчальний посібник. - Д.: АРТ — ПРЕС, 2009. - 304 с.
 59. Концептуальні засади демократизації тареформування освіти в Україні. Пед. концепції — К.: Школяр, 1997. - С. 6-23.
 60. Лавриченко Н. Християнська етика чи релігійна просвіта // Освіта. - 2005. - (13 липня). - С. 13.
 61. Лагодич М. Проблеми викладання християнської етики в загальноосвітніх закладах // Науковий вісник Чернігівського університету. - 2003. - №6. - С. 25-31.
 62. Лозко Г. Релігієзнавство та українознавчі дисципліни // Рідна школа. - 1997. - №1. - С. 13-16.
 63. Малярчук Є. Християнська моральність і сучасна політика // Людина і суспільство. - 2000. - №10. - С. 27.
 64. Методичний посібник для викладання етики. - Трускавець, 1995. - 194 с.
 65. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. - 2002. - (23 кв.). - С. 10-17.
 66. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. - Острог, 2001. - 155 с.
 67. Новий Заповіт і Книга Псалмів. - К., 1992. - 416 с.
 68. Николии М. Християнська етика: посібник для 6 класу. - Тернопіль, 2006. - 131 с.
 69. Огірко О. Етика та естетика. Методичне викладання християнської етики. - Львів, 2001. - 125 с.
 70. Огірко О. Християнсько-етичне виховання молоді: Науч. посібник. - Львів, 2002. - 223 с.
 71. Огірко О. На допомогу учителеві християнської етики: Методичний посібник. - Львів: Лонміо, 1992. - 94 с.
 72. Огірко О. Християнська етика — могутній засіб педагогіки // Мандрівець. - 2002. - №4. - С.3.
 73. Огірко О. Християнська етика. Конспект лекцій. - Львів, 2002. - 173 с.
 74. Основи християнської етики для 6 класу: експериментальний посібник для 6 класу загально-освітніх навчальних закладів. - Острог: Видавництво НаУ “Острозька Академія”, 2007. - 148 с.
 75. Основи християнської етики. Навчальний підручник для 6 класу / За ред. В. М. Жуковського, М. Николина та ін. - Київ: Літера, 2010. - 190 с.
 76. Основи християнської етики. Хрестоматія дял 6 класу / За ред. В.М.Жуковського. - Київ: Літера, 2010. - 287 с.
 77. Основи християнської етики. Зошит для 6 класу / За ред.В.М.Жуковського, Л. Кучми — Київ: ЛТД, 2009. - 71 с.
 78. Пестеренко В. Як можлива християнська мораль в контексті сучасного навчально-виховного процесу? // Наукові записки Острозької академії. - Острог, 2002. - С. 44-48.
 79. Повалій Л. Форми і методи християнського виховання підлітків у сім'ї // Шкільний світ. - №23-24. - 2006. - С. 14-23.
 80. Повалій Л., Постовий В. Українські проблеми релігійного виховання дітей // Освіта і управління. - 2006. - №2. - С. 127-129.
 81. Програма з основ Християнської етики для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ-Острог, 2007.
 82. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. С. Бублика. - К., 1997. -           С. 81, 83.
 83. Русова С. Ф. Педагогічна спадщина Русової і сучасна освіта: Науково-методичний посібник. - К.: ІЗМИ, 1978.
 84. Самолюк Т. Вплив християнського виховання на формування особистості // Шкільний світ. - 2007. - №5. - С. 5-7.
 85. Сверстюк Є. Шевченко і час. - К., 1996. - 214 с.
 86. Сухомлинський О. Формування духовності особистості на основі моральних цінностей // Директор школи. - 2003. - №1. - С. 4-6.
 87. Сухомлинська О. Про християнську етику без ілюзій // Голос України. - 2008. - №59. - С. 19.
 88. Сулько В. Історія України. - Рівне, 2003. - 475 с.
 89. Суятінова Л. Молодь, релігія і трансформація суспільства // Соціальна психологія. - 2005. - №1. - С. 114-121.
 90. Соловейчик С. Педагогика для всех. - М., 1989. - С. 233.
 91. Тимощук Н. С. Особистісно-орієнтоване виховання старшокласників у процесі позакласної роботи: Навчально-методичний посібник. - Рівне, 2004.
 92. Трубчанінов С. Історія України. - Кам'янець-Подільський, 1998. - С. 56.
 93. Українське суспільство: моніторинг — 2000 — інформ.-аналітичні матеріали. - К.: Інститут соціології. НАН України, 2000. - 390 с.
 94. Ушинський К. Д. Вибрані пед. твори в 6-ти томах. - К., 1993. - Т. 1. - 346 с.
 95. Ушинський К. Д. Твори в 6-ти томах. - К., 1954. - Т. 6. - 405 с.
 96. Філософський енциклопедичний словник. - К.: Абрис, 2002.
 97. Філософія / За ред. І. Ф. Надального. - К.: Вакар, 2003. - 457 с.
 98. Філіпович Л. Етнологія релігії: новий етап становлення // Вісник НАН України. - 20002 - №7. - С. 36-41.
 99. Фіцула Л. Педагогіка. - К., 1997. - 198 с.
 100. Хайруліна В. Основи християнської етики як засіб відродження духовності // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - №1. - С. 36-40.
 101. Христианское воспитание детей. Учебное пособие. Сборник учебных текстов. - М.: Духовное возрождение, 1998. - 195 с.
 102. Християнська етика в системі шкільної навчальної програми // Шкільний світ. - 2007. - №5. - С. 6-9.
 103. Християнська етика: методичний посібник: 1-11 кл. - Львів: Свічадо, 1998. - 158 с.
 104. Християнська етика і педагогіка: статті і уроки. - Острог, 2000. - 312 с.
 105. Християнська етика і педагогіка: статті і уроки. - Острог, 2003. - 404 с.
 106. Християнська етика: методичний посібник / За ред. А. Калашник — 2 вид. - Львів: Свічадо, 1999. - 163 с.
 107. Християнська етика — домінанта української освіти та виховання // Освіта. - 2002. (8 тр.). - С. 7.
 108. Ціннісні орієнтації. Аналіз соц.-філософських концепцій Заходу                 80-90 рр. - К.: Наук. Думка, 1995. - 205 с.
 109. Шаповал В. Становлення конституційної юрисдикції в Україні // Правова держава. - 1998. - Випуск 9. - С. 111.
 110. Швед М. Християнська етика — важлива складова національної освіти // Осіта. - 2002. - С. 7.
 111. Шевчук М. Уроки Християнської етики у початковій школі. Посібник для вчителя. Частина друга. - К., 2007. - 28 с.
 112. Шевчук М. Найкраще творіння: Читанка з основ християнської етики для учнів початкових класів. Частина друга. - К., 2007. - 104 с.
 113. Яблоков М. Религиеведение. - К., 2002. - 535 с.
3198
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).