Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Художня своєрідність оповідань А. П. Чехова

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження художньої своєрідності оповідань А. П. Чехова
1.1. Еволюція формування художнього стилю оповідань А. П. Чехова
1.2. Природа і джерела художньої своєрідності оповідань А. П. Чехова
ІІ. Аналіз художньої своєрідності оповідань А. П. Чехова
2.1. Ідейно-художній аналіз оповідання «Іонич»
2.2. Художня своєрідність ідейного змісту оповідання «Людина у футлярі»
2.3. Особливості ідейно-художньої реалізації оповідання «Дама з собачкою»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Художня своєрідність є виразним авторським засобом, який суттєво підвищує місткість і глибину тексту. Естетична природа художньої своєрідності оповідань А. П. Чехова містить у собі природне протиріччя між окремим положенням її в системі численних елементів і компонентів твору та прагненням сказати більше, ніж вона, як реалія, містить у собі. Аналіз художніх деталей допомагає розширити можливості інтерпретації тексту. Висновки інтерпретатора відтворюють моральний, психологічний і культурний аспекти розуміння тексту, що представляє собою висловлення думки письменника, який, перетворюючи реальність своєї фантазії, створює модель – свою концепцію, точку зору буття людини. 

Творчість А. П. Чехова заслужено вважається яскравим зразком класичного реалізму. Однак передреволюційна критика не раз пов'язувала художній метод письменника з новітніми, виникаючими на рубежі XIX-XX століть, літературними течіями, називаючи Чехова «символістом», «символістом-імпресіоністом». 

Суперечки про зв'язок творчої манери Чехова з літературними течіями кінця XIX − початку ХХ століття не вщухали і у ХХ столітті, відзначаючи складність чехівського реалізму у зв'язку із зіткненням письменника з поети-кою символізму (М. Горький, В. Кулешов та ін. ). На початку ХХ століття намі-тилася також проблема усвідомленості і випадковості використання Чеховим власних художніх прийомів. 

Актуальність поставленої проблеми зумовлена дослідженням художньої своєрідності оповідань А. П. Чехова з точки зору її потенціалу у створенні художнього образу. Аналіз майстерної передачі автором художніх деталей породжує інтерес до розглядання засобів реалізації її в тексті, 

Стан дослідження проблеми. Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми показує, що дослідженню оповідань А. П. Чехова приділяли увагу О. С. Бурякова [3], М. Кудрявцев [15], Г. І. Соболевська [23], А. Солженіцин [24], В. Н. Шацев [29] та ін. Художньо-стилістичні особливості прозових творів Антона Павловича присвячено роботи Ю. І. Єранової [6], Н. В. Ізотової [8], Ю. І. Козубової [12], О. О. Крилової [14]. Аналіз окремих оповідань А. П. Чехова виконано А. Головачовою [4], Н. В. Капустіним [9], О. А. Корнієнко [13], В. А. Маринчак [17], О. М. Ніколенко [20] та іншими.

Об’єкт дослідження – прозова творчість А. П. Чехова у жанрі оповідання. 

Предмет дослідження – художня своєрідність прозових творів А. П. Чехова. 

Мета дослідження – аналіз специфіки художньої своєрідності А. П. Чехова на прикладі його оповідань. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • дослідити еволюцію формування художнього стилю оповідань А. П. Че-хова;
 • з’ясувати природу і джерела художньої своєрідності оповідань А. П. Че-хова;
 • проаналізувати художню своєрідність оповідань А. П. Чехова «Іонич», «Людина у футлярі» та «Дама з собачкою».

Методи дослідження. Методика дослідження базується на принципах системного і типологічного підходів, методах структурного і порівняльного аналізу тощо. 

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 34 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамович С. Д. Рецепция чеховского эстетического идеала в русской литературе ХХ века: Учеб. пособие / С. Д. Абрамович; Черновиц. гос. ун-т им. Ю. Федьковича. − Черновцы: Рута, 1999. − 74 с. 
 2. Будлянська О. О. Матеріали до вивчення малої прози А. П. Чехова / О. О. Будлянська // Зарубіжна література в школі. − 2009. − № 15/16. − С. 42-45. 
 3. Бурякова Е. С. Способы выражения имплицитного смысла в комической новелле А. П. Чехова “На гвозде” / Бурякова Е. С. // Русская филология: Укр. вестник. Респ. науч. -метод. ж-л. Вып. 4. − Харьков, 1995. − С. 13-14. 
 4. Головачева А. “Студент”: первый крымский рассказ Чехова / А. Головачева // Вопросы литературы: Журнал критики и литературоведения. − 2006. − №1. − С. 276-296. 
 5. Гужанов С. И. Фразеологические единицы как средство создания комического в ранней публицистике А. П. Чехова. / С. И. Гужанов // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. − 2004. − № 18. − С. 103-107. 
 6. Еранова Ю. И. Способы проявления художественной символики в прозе А. П. Чехова / Ю. И. Еранова // Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии: научно-технический журнал. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2006. – 8 (21). − С. 28-32. 
 7. Иванова Н. И. Специфика онимной лексики в прозе А. П. Чехова: сборник / Н. И. Иванова // Восточноукраинский лингвистический сборник. − Донецк: Донеччина, 2004. − Вып. 9. − С. 23-36. 
 8. Изотова Н. В. Об изменениях в структуре диалогов прозы А. П. Чехова / Н. В. Изотова // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. − 2004. − №3. − С. 29-36. 
 9. Капустин Н. В. “Земля” и “небо” в рассказе А. П. Чехова “Архиерей” / Капустин Н. В. // Филологические науки. − 1999. -№2. − С. 93-101. 
 10. Коваленко В. Г. Про стилістичну своєрідність оповідання А. П. Чехова “Хирургия” / Коваленко В. Г. // Актуальні питання мовознавства у світлі праць Б. О. Ларіна і Ф. П. Філіна: Тези наук. конференції. − К., 1993. − С. 68-70. 
 11. Козирєва Н. Ю. “Задумавшиеся” провинциалы в прозе А. П. Чехова / Н. Ю. Козирєва // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. − Х.: ХДПУ, 1998. − Вип. 6 (17). – С. 40-43. 
 12. Козубова Ю. И. Художественная символика в прозе А. П. Чехова / Ю. И. Козубова // Итоговая научная конференция АГПУ: Тезисы докладов. 26 мая 2000 года. Литература. – Астрахань: Издательство Астраханского государственного педагогического университета, 2000. – С. 7. 
 13. Корниенко О. А. Роль пейзажа в формировании чеховского подтекста (на материале рассказа “Черный монах”): К 140-летию со дня рождения А. П. Чехова (1860-1904) / Корниенко О. А. // Русский язык и литература в учебных заведениях. − 2000. -№1. − С. 7-11. 
 14. Крылова Е. О. Метафорическое представление тоски в прозе А. П. Чехова / Е. О. Крылова // Филологические науки. − 2008. − № 3. − С. 16-24. 
 15. Кудрявцев М. Буденний трагізм живих символів: ідейно-художня парадигма творчості Антона Чехова / М. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України. − 2009. − № 10. − С. 13-16. 
 16. Куралех А. Время Чехова / Куралех А. // Вопросы литературы. – 1994. − №6. − С. 153-174. 
 17. Маринчак В. А. Актуалізація релігійної інтенційності в оповіданні А. Чехова “Студент” (спроба феноменологічного аналізу) / В. А. Маринчак // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. − 2011. − Вип. 2. − С. 33-38. 
 18. Меве Е. Б. Медицина в творчестве и жизни А. П. Чехова / Е. Б. Меве. − К. : Здоровья, 1989. − 279 с. 
 19. Ничипоров И. Б. Цветовое и звуковое оформление степных пейзажей в прозе А. П. Чехова / И. Б. Ничипоров // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. − 2007. − № 5. − С. 108-114. 
 20. Ніколенко О. М. Собака дорожчий за людину: оповідання А. Чехова “Хамелеон” / Ніколенко О. М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. − 1999. -№3. − С. 7-10. 
 21. Ольховая Н. А. Тема смерти в прозе А. П. Чехова / Н. А. Ольховая // Мова і культура: Серія “Філологія” / Ін-т філології Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Фонд культури і мистецтв “Парад Планет”. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. − Вип. 4, Т. 4, Ч. 2: Мова і художня творчість. − С. 66-69. 
 22. Соболевская Г. И. Эстетическая роль библейских мотивов в прозе А. П. Чехова / Соболевская Г. И. // Християнські сюжети та образи в художній літературі: Тези доповідей Міжнар. наук. -практ. конференції. − Житомир, 1993. − С. 12-13. 
 23. Соболевська Г. І. Динаміка оповідальних та драматургічних форм у творчості А. П. Чехова / Г. І. Соболевська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. − 2006. − № 30. − С. 131-134. 
 24. Солженицын А. Окунаясь в Чехова: о рассказах Чехова / Солженицын А. // Новый мир. − 1998. − №10. − С. 161-182. 
 25. Степанов А. Д. О природе знака у Чехова / А. Д. Степанов // Известия АН. Сер. литературы и языка. − 2004. − №5. − С. 24-30. 
 26. Трунин А. “Черный монах”: сто лет спустя: рассказ А. П. Чехова / Трунин А. // Литература в школе. − 1997. -№2. − С. 124-126. 
 27. Фидкевич Е. Л. Эпистолярная литературная критика А. Чехова // Вісник Київського славістичного університету. – К.: КСУ, 2005. – № 25. – С. 72-80. 
 28. Чехов А. П. Собрание сочинений: в 8 т. – Т. 6. / под общ. ред. М. Еремина. – М.: Правда, 1970. – 448 с. 
 29. Шацев В. Н. Чехов на пути к “маленькой трилогии” / В. Н. Шацев // Русская литература: Историко-литературный журнал. − 2009. − № 4. − С. 115-122. 
 30. Яр С. Чехов як українець / Славутич Яр // Українська література в Канаді. − Едмонтон, 1992. − С. 191-195. 
526
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).