Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Іменники множинності в українській мові

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження іменників з вихідною формою множинності
1.1. Поняття множинних іменників та категорії з вихідною формою множини в українській мові
1.2. Особливості відмінювання множинних іменників
2. Аналіз функціонування іменників множинності в сучасній українській мові
2.1. Особливості функціонування іменників множинності
2.2. Аналіз семантичної структури іменників з вихідною формою множини у «Словнику української мови» та «Словарі української мови» Б. Грінченка
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У вивченні граматичного ладу конкретної мови першорядну роль відіграє кваліфікація його визначальних категорій, у яких знаходить відображення специфіка зв’язку мислення і мови. У змісті граматичної категорійності відтворюється організація мови як цілісної системи. Специфіка слова як граматичної одиниці мови полягає в тому, що воно належить і морфологічному, і синтаксичному рівням. Щодо морфологічних категорій, то вони виражають за допомогою формальних засобів категорії мислення двох відношень: і тих, що пов’язані з побудовою концептуальної картини світу, і тих, що являють собою відображення ситуації мовлення й ситуації референції. У слові як основній лексичній одиниці мови поєднуються елементи певного граматичного значення з певними типами лексичного значення. Сучасна теорія граматики спрямована на розкриття закономірностей взаємодії граматичних категорій з лексичними одиницями різних розрядів у межах певної частини мови.

У сучасній українській мові існують групи слів, які мають безкорелятивні форми – або лише однину, або лише множину. Іменники, що мають лише форми однини, є іменниками з вихідною формою однини, іменники, що мають лише форми множини, є іменниками з вихідною формою множини.

Форми числа властиві й для прикметників, займенників, числівників, дієслів. Тому з’ясування сутності іменникової категорії числа сприятиме вивченню категорій роду й відмінка, природи конкретних, абстрактних, збірних та речовинних назв, допоможе зрозуміти специфіку категорії числа в інших частинах мови.

Проблема дослідження полягає у визначенні місця розряду іменників множинності в українській мові, його значення та функцій. Проте досягненню і вирішенню поставленої мети передує збір та обробка тематичного мовного матеріалу, якого з питання про множинні іменники (з вихідною формою множини) недостатньо, тому дослідження такого типу є досить актуальними.

Мета роботи - встановлення особливостей іменників множинності та їх існування і функціонування в сучасній українській мові.

Об’єкт дослідження – іменники з вихідною формою множинності.

Предмет дослідження – семантичні та лексичні особливості функціонування іменників множинності в сучасній українській мові.

Відповідно до мети роботи слід визначити наступні завдання:

1) уточнити поняття множинних іменників та категорії з вихідною формою множини в українській мові;

2) з’ясувати особливості відмінювання множинних іменників;

3) визначити особливості функціонування іменників множинності;

4) провести аналіз семантичної структури іменників з вихідною формою множини у «Словнику української мови» та «Словарі української мови» Б. Грінченка.

Методи дослідження: індуктивний – збір мовного матеріалу, його систематизація та опис; дедуктивний – аналіз і встановлення загальних закономірностей, виявлення головних особливостей існування та функціонування іменників множинності; типологічний – узагальнення знань про іменники з вихідною формою множини; системний – аналіз зібраного матеріалу та формування його в єдину систему знань; порівняльний – збір мовного матеріалу, який свідчить про історичне формування іменників множинності, узагальнення поглядів різних дослідників української мови і порівняння їх, зведення розбіжностей і спільного; аналітичний – виокремлення результатів внаслідок обробки і узагальнення даних.

Структура роботи. Курсова робота містить вступ, два розділи, висновки та список використаної літератури, загальний обсяг роботи складає 43 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алтицева Л.Ю. Лексико-семантичні варіанти іменників і їх числова парадигма // Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – С. 33-39.
 2. Алтицева Л.Ю. Функції граматичної категорії числа іменників у сучасній українській мові // Система і структура східнослов’янських мов: Міжкаф. збірн. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1999. – С. 13-17. 
 3. Безпояско О.О. Іменні граматичні категорії (функціональний аналіз): Монографія / Відп. ред. Й. Ф. Андерш; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – Наукова думка, 1991. – 171 с.
 4. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Знання, 1988. – 257 с.
 5. Вихованець Р.І. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / І. Вихованець, К.Городенська; За заг.ред. І.Вихованця. – К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2004. – 400 с.
 6. Горпинич В.О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2004. – 336 с.
 7. Грищенко Л.Ю. Іменники з вихідною формою множини в сучасній українській мові // Система і структура східнослов’янських мов: Міжкаф. збірн. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1998. – С. 175-178. 
 8. Дегтярев В. И. Категория числа в славянских языках. Ростов-на-Дону, 1982. 320 с.
 9. Еляшевська О. До питання про категорію числа іменників у сучасному українському мовознавстві // Вісник Львівського ун-ту. - Серія філол., 2004. - Вип. 34. - Ч. І.  – С. 134-139.
 10. Жовтобрюх М.А. та ін. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1. Вид.4-е. Підручник для філологіч. фак. Пед. Інститутів. - К.: Вища школа, 1972. - 402 с.
 11. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія: У 2 ч. - К.: Освіта, 1961. Ч. 1. - 172 с.
 12. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. Харків, 1977.
 13. Словарь української мови / За ред. Б.Д. Грінченка. – К.: Освіта, 1988. – 850 с.
 14. Словник української мови. – К.: Наук. думка, 1970-1980. –  933 с.
 15. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг.ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1989. – 584 с.
 16. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис / О.Т. Волох, М.Т.Черемисов, Є.І.Черинов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 1989. – 334 с.
 17. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред. М.Я.Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – 414 с.
 18. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д.Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред.. О.Д.Пономарева. – 2-ге вид., перероб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.
 19. Чернецький В. К. Числові іменники в сучасній українській літературній мові. // Укр. Мова і література в школі.– 1978.– № 10.– с. 29-36.
 20. Швачко С.А. Языковые средства выражения количества в современном английском, русском и украинском языках. – К.: Вища школа. – Главное издательство, 1981. – 144 с.
9788
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).