Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Іменники зі значенням збірності в українській поезії ХХ ст.

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти вивчення збірних іменників в українській мові
1.1. Поняття збірності іменників, особливості їх класифікації
1.2. Концептуальні питання дослідження збірних іменників
2. Аналіз застосування іменників зі значенням збірності в українській поезії ХХ ст.
2.1. Напрямки використання збірних українськими поетами ХХ ст.
2.2. Місце іменників зі значенням збірності у творчості Д. Павличка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У вивченні граматичного ладу кожної мови першорядну роль відіграє кваліфікація його визначальних категорій, у яких знаходить відображення специфіка зв’язку мислення і мови. У змісті граматичної категорійності відтворюється організація мови як цілісної системи. Специфіка слова як граматичної одиниці мови полягає в тому, що воно належить і морфологічному, і синтаксичному рівням. Щодо морфологічних категорій, то вони виражають за допомогою формальних засобів категорії мислення двох відношень: і тих, що пов’язані з побудовою концептуальної картини світу, і тих, що являють собою відображення ситуації мовлення й ситуації референції. У слові як основній лексичній одиниці мови поєднуються елементи певного граматичного значення з певними типами лексичного значення. Сучасна теорія граматики спрямована на розкриття закономірностей взаємодії граматичних категорій з лексичними одиницями різних розрядів у межах певної частини мови.

Оскільки морфологічні категорії моделюють систему формальних і змістових відношень з проекцією на відображення відношень позамовної дійсності, то трактування їх граматичного статусу полягає в з’ясуванні не лише морфологічних, а й структурно-синтаксичних функцій. Зокрема категорія числа своєрідно взаємодіє з лексико-граматичними розрядами іменників, виражаючи складний семантичний потенціал форм однини і множини.

У традиційному трактуванні підкреслюється значення граматичного числа як номінативного елемента змісту слова, що відображає реальне відношення між обчислюваними предметами: "один – більш як один", але залишається недостатньо з’ясованою проблема лексичної категоризації субстантивів за представленням семантики числа в різних лексико-граматичних розрядах.

У цьому зв’язку по-новому осмислюється і проблема дослідження граматичної семантики іменників зі значенням збірності.

Стан дослідження проблеми. Багато аспектів проблеми дослідження морфології, семантики та лексикології збірних іменників описано в вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці О. К. Безпояско, Л. А. Брусенська, Л. М. Булатова, І. Р. Вихованець, А. П. Грищенко, А. П. Загнітко, І. І. Ковалик, Р. С. Манчурян, І. Г. Матвіяс, Л. І. Недбайло, Н. Г. Озерова, Д. І. Руденко, П. А. Соболева, І. Ж. Якубов та ін.). Традиційно категорію числа розглядають як словозмінну, що характеризується реляційними і синтаксичними функціями (М. А. Жовтобрюх, І. К. Кучеренко, І. Г. Матвіяс, Л. І. Недбайло, М. В. Леонова та ін.). Проте віддавна ведуться дискусії щодо граматичного змісту цієї категорії. Окремі дослідники схильні трактувати цю категорію як лексико-граматичну або й словотвірну. Представники функціональної граматики трактують її як один із багатьох способів позначення в мові категорій одиничності і множинності (О. К. Безпояско, І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Грищенко, В. М. Русанівський, М. Я. Плющ). Для з’ясування змісту (потенціалу значень) категорії числа іменників визначається граматична семантика, що йде від мови (словесних знаків), та смисли функціональні, що йдуть від мовлення.

Однак на сьогодні в українському мовознавстві немає комплексного дослідження іменників зі значенням збірності, зокрема, в українській поезії ХХ ст., що зумовлює актуальність теми дослідження.

Мета роботи – дослідити особливості використання і творення іменників зі значенням збірності в українській поезії ХХ ст.

Об’єкт дослідження – творчість українських поетів ХХ ст. в контексті використання ними збірних іменників.

Предмет дослідження – іменники зі значенням збірності.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження нами було визначено наступні завдання:

1) з’ясувати поняття збірності іменників в українській мові, особливості їх класифікації;

2) окреслити концептуальні питання дослідження збірних іменників;

3) дослідити напрямки використання збірних українськими поетами ХХ ст.;

4) проаналізувати місце іменників зі значенням збірності у творчості Д. Павличка.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань нами використовувалися наступні методи: аналіз поетичної творчості українських митців ХХ ст., фахових наукових праць, контент-аналіз, спрямований на виявлення збірних іменників, узагальнення отриманих даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел (33 найменування). Загальний обсяг роботи складає 30 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алтицева Л. Ю. Функціонально-семантичні параметри іменників з неповною числовою парадигмою. – К., 2003. – 20 с.
 2. Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови: Нариси із словозміни та словотвору. – Ужгород: Закарп. обл. вид-во, 1960. – 416 с.
 3. Безпояско О. К. Іменні граматичні категорії (функціональний аналіз). – К.: Наукова думка, 1991. – 171 с.
 4. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови: Морфологія. – К.: Либідь, 1993. – 336 с.
 5. Білоусенко П.І. Історія суфіксальної системи українського іменника (назви осіб чоловічого роду). – К.: КДПІ, 1993. – 214 с.
 6. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наук. думка, 1988. – 256 с.
 7. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 1989. – 335 с. 
 8. Горпинич В. О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ „Академія”, 2004. – 336 с.
 9. Грещук В.В. Український відіменниковий словотвір. Івано-Франківськ: Плай, 1995. – 208 с.
 10. Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови. – К.: Рад. школа, 1985. – 200 с.
 11. Історична граматика української мови / М.А.Жовтобрюх, О.Т.Волох, С.П.Самійленко, І.І.Слинько. – К.: Вища школа, 1980. – 320 с.
 12. Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація.- К.: Ін-т мовознавства імені О.О. Потебні НАН України,1999. – Вип. 21. – 297 с.
 13. Клименко Н.Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови.- К.: Наук. думка, 1977.- 189 с.
 14. Курс історії української літературної мови (радянський період) / За ред. І.К. Білодіда. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – Ч.ІІ. – 415 с.
 15. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія: ч. 2. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – 159 с.
 16. Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові. – К.: Рад.школа, 1974. – 184 с.
 17. Мосьпан Е.П. Контексты функционирования собирательных существительных // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. Научно-методический сборник. Вып. VII. – Славянск, СГПИ, 2000. – С. 31-36.
 18. Мосьпан Е.П. Основания классификации собирательных существительных // Вісник Харківського університету. Вип. 448. Міф і міфопоетика у традиційних та сучасних формах культурно-мовної свідомості. – Харків, 1999. – С. 372-376.
 19. Мосьпан Е.П. Собирательность в языковой картине мира // Вісник Харківського університету. – Вип. 411. – Спадщина Д. М. Овсяніко-Куликовського та сучасна філологія. – Харків, 1998. – С. 385-390.
 20. Недбайло Л.І., А. П. Грищенко.  Стилістичні функції морфологічних одиниць // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. – К.: Наук.думка, 1972. – С.87 – 104.
 21. Олійник Б. І. Вибрані твори: У 2 т. Т. 1 : Вірші. Поеми. – К.: Всеукраїнське держ. спеціалізоване вид-во "Українська енциклопедія" , 2005. – 605 с.
 22. Павличко Д. В. Вибрані твори: у 2 т., Т. 1. / М.П. Зяблюк (голова ред.кол.) – К. : Українська енциклопедія, 2008. – 432 с.
 23. Плющ М.Я., Потелло Н.Я., Грипас Н.Я. Українська мова: Фонетика. Орфографія. Морфологія. – К.: МАУП, 1995. – 124 с.
 24. Поставний В.В. Морфологічні варіанти іменників // Укр. мова і літ. в школі. – 1974. – №8. – С.35 – 44.
 25. Реформатский А. А. Лингвистика и поэтика. – М.: Наука, 1987. – 320 с.
 26. Рильський М. Т. Вибрані твори: У 2 т., Т. 1: Вірші. Поеми. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 2005. – 608 с.
 27. Родніна Л.О. Суфіксальний словотвір іменників у сучасній українській мові // Словотвір сучасної української мови. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 57-118.
 28. Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К.: Наук. думка, 1988. – 236 с. 
 29. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П.Грищенка. – К.: Вища школа, 1997. – 493 с. 
 30. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – 587 с. 
 31. Тимошенко П.Д. Фонетичні і морфологічні особливості стильових різновидів української літературної мови // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. – К.: Наук. думка, 1972. – С.70-87 .
 32. Український правопис. – К.: Наук. думка, 1993. – Вид.4. – 240 с.
 33. Чернецький В. К. Лексико-семантичні групи множинних іменників // УМЛШ. – 1971. – № 4. – С. 37.
9789
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).