Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Імідж керівника загальноосвітнього навчального закладу

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
98
Мова: 
Українська
Ціна: 
2100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи формування іміджу
1.1. Уточнення основних понять дослідження
1.2. Ретроспектьивний аналіз проблеми іміджу керівника загально-освітнього навчального закладу
1.3. Методологічні засади дослідження
2. Особливості іміджу керівника загально-освітнього навчального закладу
2.1. Іміджевий статус керівника загальноосвітнього навчального закладу
2.2. Особливості зовнішнього іміджу директора загальноосвітнього навчального закладу
2.3. Іміджева поведінка керівника загальноосвітнього навчального закладу, який втілює інновації в учбовому процесі
2.4. Особливості формування іміджу керівника загальноосвітнього навчального закладу в очах колективу
3. Аналіз іміджу керівника загальноосвітнього навчального закладу на прикладі Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
3.1. Аналіз іміджу керівника загальноосвітнього навчального закладу
3.2. Аналіз результатів дослідження та розробка рекомендацій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В останні роки значення іміджу для розвитку будь-якої сфери діяльності в цілому все більше зростає. Поняття іміджу дуже широке: під іміджем може розумітися імідж компанії, імідж товару, імідж політика і т. д.

У світі бізнесу одержало широке поширення поняття іміджу. Імідж - це уявлення інших про особистість і діяльність окремої людини. Як правило, поняття «імідж» найчастіше застосовують до особистості.

Іміджу приділяється увага в багатьох сферах діяльності людини. Найбільше значення має імідж для громадських діячів та керівників великих організацій. Особистість більшості керівників прихована від широкої аудиторії, основою формування уявлення про неї служить імідж, штучно створюваний за допомогою найманих фахівців і засобів масової інформації. Але останнім часом зростає значення іміджу в керівництві різними установами, у тому числі й навчальними. Конкуренція сприяє посиленню цього процесу. Одержала широке поширення іміджева реклама, тобто реклама, яка не містить назви конкретного товару, а спрямована на підтримку престижу школи, гімназії або вузу.

Особистість керівника загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ) відіграє в цьому дуже важливу роль. Актуальність теми магістерської роботи і полягає у тому, що сьогодні найчастіше саме по особистості керівника ЗНЗ судять про навчальну установу в цілому, тому проблема формування іміджу стає для директорів та ректорів все більше актуальною.

У магістерській роботі розкрито поняття, наведені основні складового іміджу керівника ЗНЗ, його функції, складові частини і психологічні фактори, що впливають на його формування. 

На нашу думку тільки при їх уважному розгляді можна визначитися із цілями формування свого іміджу як керівника ЗНЗ, зрозуміти особливості впливу різних факторів на цей процес, а також уникнути типових помилок в «самопрезентації»

Метою роботи є наукова проблема вивчення іміджу керівника ЗНЗ на прикладі Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів: його складових частин і механізму формування, факторів, що впливають на формування іміджу, виявлення характерних рис іміджу конкретного керівника ЗНЗ, розробка практичних рекомендацій з роботи над іміджем.

Джерельною базою виконання роботи стали праці як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, що має велике значення з точки зору швидкого входження України в регламент освіти Болонського процесу та загальної системи приведення освіти до найвищого європейського і світового рівня.

Щодо вивчення питань іміджу керівника ЗНЗ слід, насамперед, відзначити роботи М. Генсона «Управління освітою та організаційна поведінка» та В. А. Лебезко «Присущий вам стиль руководства», у яких основну увагу звернуто на організаційні аспекти формування іміджу керівника ЗНЗ, зокрема, формування адекватних відносин з педагогічним колективом, поєднання різних стилів керівництва для досягнення відповідної мети тощо.

У роботах Т.В. Панчук «Мотивація вдосконалення управлінської діяльності керівника ЗНЗ» та Л.М. Карамушка «Психологія управління закладами середньої освіти» грунтовно розглянуто проблеми психологічної придатності людини до виконання обов’язків і функцій керівника ЗНЗ, способи самоактивізації діяльності, підвищення її ефективності за рахунок вдосконалення «внутрішнього» іміджу керівника ЗНЗ. Крім того, значна увага приділяється способам формування у як учнівського, так і педагогічного колективу доброзичливих відносин з керівником.

У роботі Г. Дитиняк та Л. Андрушко «Я досліджую, експерементую, спостерігаю: досвід керівництва загальноосвітнім навчальним закладом» описано основні проблемні моменти, які постають під час навчально-виховного та організаційного процесу перед керівником ЗНЗ та можливі шляхи їх вирішення за допомогою іміджевої поведінки - тобто найефективішим і найпростішим способом. Також робота присвячена особливостям зовнішнього іміджу керівника ЗНЗ школи, що є важливим аспектом формування загального іміджу як самого керівника ЗНЗ, так і ЗНЗ загалом.

Відповідно до мети при написанні роботи були поставлені наступні завдання:

1) уточнити основні поняття дослідження;

2) здійснити ретроспективний аналіз проблеми іміджу керівника ЗНЗ;

3) визначити методологічні засади дослідження;

4) дослідити іміджевий статус керівника ЗНЗ;

5) визначити особливості зовнішнього іміджу керівника ЗНЗ;

6) визначити особливості формування іміджу керівника ЗНЗ в очах колективу;

7) здійснити аналіз іміджу керівника ЗНЗ на прикладі Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

8) розробити рекомендації щодо оптимізації іміджу керівника.

Об’єктом проведеного дослідження є імідж керівника ЗНЗ, а предметом - особливості формування іміджу директора Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на основі поданих в роботі рекомендацій.

Гіпотезою дослідження є наступне твердження: покращення іміджу керівника ЗНЗ сприяє підвищенню ефективності його управлінської діяльності. Додаткова гіпотеза - імідж керівника досліджуваного ЗНЗ потребує оптимізації за окремими показниками.

Структура роботи побудована наступним чином - робота складається з двох частин - теоретичної та експериментальної, які підрозділяються на розділи. Перша частина містить два поширені розділи, які висвітлюють загальні питання поняття іміджу і особливості формування іміджу керівника ЗНЗ. У другій частині висвітлено методику проведення дослідження та зроблено аналіз його результатів. Крім того, магістерська робота включає вступ, висновки, список використаних джерел та додатки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Адуков Р. Х. Управление в системе образования (теория и практика). - М.: Высшая школа, 1998. - 223 с.
 2. Алексеев А.А., Громова Л.А. Поймите меня правильно. - СПб.: Экономическая школа. - 1993. - 280 с.
 3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М: Педагогика, 1989. - 246 с.
 4. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз: пер. с англ./ Блэк С. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 318 с.
 5. Боголіб Т.М. Принципи управління школою. - К.: Генеза, 2004. - 154 с.
 6. Вифлеемский А. PR-технология в образовании // Управление школой. -2003. - №22. - С.6.
 7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М: АСТ, 2005. - 654 с.
 8. Генсон М. Управління освітою та організаційна поведінка. - К.: Астарта, 2002. - 384 с. 
 9. Грачев М. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. - М.: Дело ЛТД, 1993. - 450 с.
 10. Демченко А. Ф., Демченко Е. А. Менеджмент в образовании: Учебное пособие - Воронеж: ВГАУ,1999. - 284 с.
 11. Дитиняк Г., Андрушко Л. Я досліджую, експерементую, спостерігаю: досвід керівництва загальноосвітнім навчальним закладом. - Львів: Каменяр, 2005. - 444 с.
 12. Драгайцев В.И. Организационные меры по повышению авторитета руководителя. - М.: Менеджмент, 1997. - 190 с.
 13. Драйден Г. Революція у навчанні. - Львів: Світ, 2006. - 388 с.
 14. Душков Б.А. Психология типов личности // Екатеринбург: Деловая книга, 1999. - 120 с.
 15. Дэвис Ф. Создай себе имидж. - М.: ООО «Попурри». - 1998. - 315 с.
 16. Елькін М.В. Формування професійної компетентності майбутнього керівника ЗНЗ. - Бердянськ, 2004. - 206 с.
 17. Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология имиджа. - М.: Армада. - 1998. - 280 с.
 18. Кабанов А.Я. Управление персоналом в школе. - М.: Гемма, 2003. - 310 с.
 19. Кабушкин Н.И. Основы имиджелогии. - Минск: Изд. центр «Экономпресс», 1998. - 458 с.
 20. Калиберда Е.Г. Связи с общественностью: вводный курс: Учеб. пособие. - М.: Логос, 2003. - 120 с.
 21. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти: монографія. - К.: Ніка-центр, 2000. - 332 с.
 22. Ковальський Т. Проблемні ситуації в управлінні освітою. - Тернопіль: Бук, 2000. - 186 с.
 23. Колоскова М. Внутренний имидж руководителя // Персонал-микс. - 2003. - № 6. - С. 4-9.
 24. Кремень В.Г. Освіта і наука України. Шляхи модернізації. - К.: вид. КНУ, 2002. - 188 с.
 25. Кремень М.А. Пути эффективного руководства школой. - Минск: Асвета, 2000. - 342 с.
 26. Круглов М.И. Стратегическое управление учебным заведением. - М.: Дело, 1998. - 411 с.
 27. Кэссон Г. Как завоевать престиж. - М.: Агентство «ФАИР». - 1998. - 85 с.
 28. Лебезко В. А. Присущий вам стиль руководства // Директор школы. - 1998. - № 6. - С. 63-68.
 29. Лукашенко М. Маркетинг и PR в учебном заведении // Высшее образование в России. - 2002. - №4. - С.32-40.
 30. Максвелл Дж. Шеф и его команда. - СПб.: Питер. - 1998. - 320 с.
 31. Мордовцев А.А., Чуприн А. Н. и др. Рекомендации по формированию имиджа первого лица организации . - Воронеж: НИИ ЭО ЦЧР, 2002. - 272 с.
 32. Нагапетьянц Н.А. Эффективность управления учебным заведением. - М.: Менеджмент, 1997. - 267 с.
 33. Онопко В. В. Управління освітою і шкільне самоврядування. - Київ: Освіта, 2004. - 440 с. 
 34. Панчук Т.В. Мотивація вдосконалення управлінської діяльності керівника ЗНЗ. - К., 2002. - 211 с.
 35. Парамонова Т., Красюк И. Формирование имиджа руководителя учебного заведения // Маркетинг. - 1998. - №6. - С.60-63.
 36. Перевезій Т. Експериментальне вивчання мотивації директорів шкіл до підвищення кваліфікації // Освіта і управління - 1992. - №2. - С. 87-96.
 37. Пиличев Н. А. Управление сельськой школой. - М.: Колос, 2000. - 131 с.
 38. Плигин А.А. Психологическая поддержка деятельности педагога // Материалы научно-практической конференции “Проблемы психолого-педагогической поддержки субъектов образовательного процесса”. - М., 2005, С. 99-102.
 39. Плигин А.А. Системное управление школой: роль имиджа руководителя // Образование. − 2001. № 4. — С. 42-59.
 40. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. - М.: Альтаир, 2000. - 436 с.
 41. Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. - К.: Генеза, 1999. - 344 с.
 42. Почепцов, Г.Г. Теория коммуникации/ Г.Г. Почепцов. - М.: Рефл-бук: Ваклер, 2001. - 651 с.
 43. Прибрам К., Миллер. Д., Галантер Ю. Планы и структура поведения. - М., 2000. - 98 с.
 44. Пути обновления школьного образования // Под ред. А.А Плигина. - М: ЮОУ, 2006. - 320 с.
 45. Романов А. Е. Теория и практика управления школой. - Москва-Минск, 1998. - 644 с.
 46. Самусь А. А. Реалізація принципу демократизації в управлінській діяльності керівника ЗНЗ. - Черкаси: Інтро, 2001. - 88 с.
 47. Сарассо С. Керівництво: можливі невдачі в реформуванні освіти. - К.: Фоліо, 2000. - 196 с.
 48. Саркисян Б. Победа в переговорах. - СПб.: Питер. - 1998. - 230 с. 
 49. Симонов В.П. Директор: планирование, организация и оценка эффективности деятельности. - М.: Леон, 2003. - 164 с.
 50. Стернин И. Деловая игра как инструмент развития корпоративной культуры // Советник. - 2002. - №11. - С.20-23. 
 51. Студеникин Н. Эмоциональное заражение с кумулятивным эффектом // Советник. - 2004. - №4. - С.25-26. 
 52. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М., 2001. - 488 с.
 53. Техника организации командной работы // Директор школы. - 1992. - №4. - С. 46-51.
 54. Ушаков К. М. Управление школьной организацией: организационные и человеческие ресурсы. - М.: Высшая школа, 2000. - 656 с.
 55. Честара Дж. Деловой этикет для всех и для каждого / Пер. с англ. -М.:ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 336 с.
 56. Шекшня С.В. Управление персоналом в современной организации: опып руководства гуманитарным лицеем. - М.: Кассандра, 2000. - 408 с.
 57. Шишкина М.А. Управление в системе образования. - СПб.: СПбГУ, 1999. - 442 с. 
 58. Эффективность предполагает адекватность // Директор школы. - 1995. - № 2. - С. 19-24.
10470
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).