Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Імунітет держави

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття імунітету держави у міжнародному праві
 2. Види державного імунітету у правовій доктрині сучасності
 3. Законодавче закріплення та колізійні питання імунітету держави в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

У період глобалізації та лібералізації, а особливо останніх подій на політичній арені світу, значно розширилися сфери участі держав як в публічно-правових, так і у приватноправових взаємовідносинах, ускладнених іноземним елементом. Обсяг цих відносин досить великий але всі вони в цілому знаходяться під впливом одного з наріжних інститутів міжнародного приватного права - інституту імунітету держави.

Перехід до ринкової економіки та знаходження України на шляху інтеграції до багатьох світових організацій, зокрема до Європейського Союзу торгівлі разом з ліквідацією державної монополії на зовнішньоекономічну діяльність, дає підстави виділити першочергове значення дослідження імунітету держави.

Питанню про вираження принципу імунітету держави приділено значну увагу в юридичній літературі з міжнародного права. Проблематиці імунітету держави приділяється належна увага в роботах таких науковців, як М. М. Богу-славський [5], Є.В. Корнійчук [9], І.С. Ніколаєв [11], Л. С. Фединяк [14], 

І.О. Хлєстова [15] та інших.

Разом із тим доводиться констатувати відсутність єдності поглядів на розуміння обсягу та сфери застосування цього принципу. У доктрині та практиці різних правових систем є дві основні концепції імунітету держави: одні вчені вважають, що імунітет не має імперативного характеру (Я. Броунлі), інші ж вказують на його імперативний характер (М. Богуславський). Зокрема, міжнародні конвенції, законодавство, практика та доктрина держав по-різному визначають такі поняття, як сутність та види імунітету. Імунітет відрізняється від непідпорядкування дії законодавства іншої держави, він може розумітися як вилучення держави та її органів з-під дії юрисдикції іншої держави.

 

Список використаних джерел: 
 1. Європейська конвенція про імунітет держав від 16.05.1972 № ETS N74 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/994_060
 2. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2709-15
 3. Антонович М. Міжнародне право: навч. посіб. / М. Антонович; МОН України. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 379 c.
 4. Батрименко В. І. Міжнародне право: навч. посіб. / В. І. Батрименко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2012. - 323 c.
 5. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник / М.М. Богуславский. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. - 704 с.
 6. Гердеген М. Міжнародне право: підручник [пер. з німецької] / М. Гердеген; Пер.: Р. Корнут. - 9-те вид., переробл. і доповн. - К.: К.І.С., 2011. - 516 c.
 7. Довгерт А. С. Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / А. С. Довгерт, В. І. Кисіль, А. О. Філіп'єв, О. М. Бірюков, О. І. Виговський; ред.: А. С. Довгерт, В. І. Кісиль; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - К.: Правова єдність: Алерта, 2012. - 374 c.
 8. Ерпылева Н. Ю. Государства как субъекты международного частного права / Н. Ю. Ерпылева // Право и политика. 2009. № 3. С. 554-591.
 9. Корнійчук Є.В. Становлення принципу імунітету держав у міжнародному праві / Є.В. Корнійчук. – Український часопис міжнародного права. – 2003. – №2. – С. 44-49.
 10. Корнійчук Є.В. Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності у правозастосовній практиці держав континентальної правової сім'ї та країн Азії / Є.В. Корнійчук. – Бюлетень Міністерства юстиції. – 2008. – №7-8 (81-82). – С. 68-76.
 11. Ніколаєв І.С. Проблема державного імунітету України як учасниці міжнародних приватноправових відносин / І.С. Ніколаєв // Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2004. - № 25. – С. 105-110.
 12. Тимченко Л. Д. Міжнародне право: підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К.: Знання, 2012. - 631 c.
 13. Фединяк Л. Нормативні акти України та її потреби щодо регулювання питань юрисдикційного імунітету держави та її органів / Фединяк Л. // Право України. - 1999. - №2. - С.106-108.
 14. Фединяк Л. С. Підсудність та юрисдикційний імунітет держави, її органів та представників / Л. С. Фединяк; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. - Л.: Світ, 1998. - 24 c.
 15. Хлестова И.О. Юрисдикционный иммунитет государства / И.О. Хлестова. – М.: ИД «Юриспруденция», 2007. - 215 с.
5586
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).