Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуальна психологічна діагностика учнів початкової школи та методика її проведення

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Особливості розвитку психічних процесів учнів початкової школи
1.1. Розвиток процесів мислення і уяви
1.2. Особливості розвитку пам’яті і уваги
2. Методики і організація індивідуальної психологічної діагностики учнів початкової школи
2.1. Методики діагностики пам'яті
2.2. Методики психодіагностики мислення
2.3. Методики вивчення уяви
2.4. Методи оцінки уваги
3. Експериментальне дослідження пам’яті учнів початкової школи
2.1. Організаційні і методологічні засади дослідження
2.2. Методи, методики і процедури дослідження
2.3. Аналіз результатів психодіагностичного дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На момент вступу дітей до школи суттєво зростають їх індивідуальні відмінності за рівнем психологічного розвитку. Ці відмінності, перш за все, виявляються в тому, що діти відрізняються один від одного за рівнем інтелектуального, морального і комунікативного розвитком.

Актуальність дослідження різних параметрів індивідуального психічного розвитку дітей при вступі до школи і протягом навчання у початкових класах зумовлюється тим, що при використання групового методу навчання викладання матеріалу педагогом спрямовується на середньорозвиненого учня, а для того, що мати можливість ставити перед окремими учнями складніші або легші, відповідно до рівня їх розвитку, завдання, необхідно знати рівень їх інтелектуального розвитку, зокрема, процесів пам’яті, уваги, уяви і мислення, які складають у молодшому шкільному віці основу навчальної діяльності дитини. Крім того, періодичне проведення досліджень за методиками діагностики уваги і пам’яті, уяви тощо не лише ілюструє рівень розвитку цих психічних процесів, а й дає змогу тренувати їх, часто досягаючи надзвичайно ефективних результатів.

У молодшому шкільному віці діти вже можуть по-різному реагувати на одні і ті ж інструкції і психодіагностичні ситуації. Деяким дітям, які навчаютьсяу початкових класах, практично цілком доступні тести, призначені для психодіагностики дорослих людей, іншим - менш розвиненим - лише методики, розраховані на дітей 4-6-річного віку, тобто на дошкільників. Це особливо стосується таких психодіагностичних методик, у яких використовуються вербальні самооцінки, рефлексія і різні свідомі, складні оцінки дитиною навколишнього середовища, тому, перш ніж застосовувати ту чи іншу психодіагностичну методику до дітей молодшого шкільного віку, необхідно впевнитися в тому, що вона їм інтелектуально доступна і не занадто проста для того, щоб оцінити реальний рівень психологічного розвитку, досягнутий дитиною

Стан дослідження проблеми. Використання психодіагностичних методик у дослідженні психічних процесів дітей молодшого шкільного віку розглядалося багатьма вченимми, однак найбльш грунтовні дослідження проводили Березін Ф.Б., Мірошников М.П., Рожанець Р.В. [5], Богданова Т.Г., Корнілова Т.В. [14], Журавльов Д [16], Лаак Я. [21], Мальцева Е. [24], Дружинін В.Н. [15], Намазов В.П., Жмиріков А.Н. [27], Гуревич К.М., Борисова Є.М. [35], Рязанова Л. П. [37] та ін. Питанням особливостей вікового розвитку психічної сфери учнів початкової школи присвячені дослідження Барташнікова О.О., Барташнікової І.А. [4], Костюка Г. С. [10, 20], Гамезо М.В. [11], Заброцького М. М. [17], Зінченко П. І., Рєпкіної Г. В. [18], Лурії А. Р. [22], Люблінської Г.О. [23], Мухіна В. С. [26], Бодальова А.А., Кричевського Р.Л. [29], Боровикова Є.П. [31], Бєлікова В.А. [34] та ін.

Мета дослідження полягає у теоретичному та емпіричному розгляді особливостей використання індивідуальних методів діагностики психічних процесів у дітей молодшого шкільного віку.

Об'єкт дослідження  - діти 1-4 класів загальноосвітньої школи № 11 м. Рівне.

Предмет дослідження - особливості дослідження психічних процесів у дітей молодшого шкільного віку за допомогою психодіагностичних індивідуальних методик.

Мета роботи передбачає виконання наступних завдань:

 • проаналізувати особливості розвитку процесів мислення, уяви, пам’яті та уваги учнів початкової школи;
 • дати характеристику методик і організації індивідуальної психологічної діагностики учнів початкової школи;
 • провести експериментальне дослідження пам’яті учнів молодшіх класів.

Методологічна і методична база дослідження. У процесі дослідження розвитку психічних процесів учнів початкової школи нами використовувався ряд методик індивідуальної психодіагностики, зокрема, адаптовані методики А. Р. Лурії для дослідження пам’яті дітей, методики “Піктограма“, “Асоціації”, “Запам’ятовування геометричних фігур“ і “Запам’ятовування чисел“.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг роботи - 52 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое  тестирование. – СПб.: Питер, 2001. – 446 с.
 2. Асмолов А. Г. Принципи организации памяти человека. Системно-деятельностний подход к изучению познавательньїх процессов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 104 с.
 3. Аткинсон Р. Человеческая память и процесе обучения: Пер. с англ. - М.: Прогресе, 1980. - 527 с.
 4. Барташніков О.О., Барташнікова І.А.. Розвиток  сенсорних  здібностей  і  пам’яті  у  дітей  5-7 років.  - Тернопіль: Богдан, 1998. - 72 с.
 5. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика  многостороннего  исследования  личности. – М.: Медицина, 1976. – 315 с.
 6. Битянова М. Р, Азарова Ж. В., Афанасьева Е. И., Васильєва Н. Л. Работа психолога в начальной школе. - М.: Знание, 1998. – 336 с.
 7. Борисова Е. М., Логинова Г. П. Качественный  анализ результатов тестирования // Детский практический психолог. – 1995. - №. 2. – С. 18-22.
 8. Булах І.С., Хомич Г.О., Виногородський А.М., Сабанадзе І.О. Соціально-психологічні аспекти процесу адаптації учнів. Навчально-методичний посібник. – К.: УДПУ імені М.П.Драгоманова, 1997. – 180 с.
 9. Вергелес Г.И. Младший школьник: помоги ему учиться: Кн для учителей и родителей/ Г.И.Вергелес, Л.А.Матвеева, А.И.Раев. -СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена: СОЮЗ, 2000. -157 с: 
 10. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1986. – 269 с.
 11. Возрастная  и  педагогическая  психология:  уч.  пос.  для  студентов  педагогических  институтов  / под   ред.  М.В. Гамезо  и  др. – М.: Просвещение, 1984. - 256 с.
 12. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. – Л.: Нева, 1982. – 356 с.
 13. Готовність дитини до навчання / упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О. Главник - К.: Мікрос-СВС, 2003. - 112 с. 
 14. Диагностика познавательной сферы ребенка / под ред. Т.Г.Богдановой, Т.В.Корниловой. - М.: Аллегро, 1994. – 230 с.
 15. Дружинин В.Н. Психология  общих  способностей. – СПб.: Питер, 1999. – 212 с.
 16. Журавлев Д.Психодиагностика в школе: задачи, специфика, этика // Психология обучения. - 2006. - № 6. - С. 18-20 . 
 17. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. – 112 с.
 18. Зінченко П. І., Рєпкіна Г. В. Пам'ять і її розвиток. - К.: Т-во «Знання» УРСР, 1988.- 48 с.
 19. Коростенэв А. А. Основи практичної психології: підручник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Либідь - 532 с. 
 20. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: «Радянська школа». 1989. - 608 с. 
 21. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов. – М.: МГИО, 1996. – 255 с.
 22. Лурия А. Р. Внимание и память. - М.: Психология, 1985. – 642 с.
 23. Люблінська Г.О. Дитяча  психологія.  - К.: Вища  школа, 1984. -354 с.
 24. Мальцева Е. Диагностика развития личности учащегося // Психология обучения. - 2005. - № 3. - С. 38-41 . 
 25. Методы психологической диагностики / под ред. В.Н. Дружинина. – М.: Владос, 1993. – 618 с.
 26. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Академия, 1999. – 456 с.
 27. Намазов В.П., Жмыриков А.Н. Психолого-педагогические методы исследования индивидуально-личностных особенностей. – М.: Знание, 1988. – 410 с.
 28. Немов Р.С. Психология: Учебник  для  студентов  высших  учебных  заведений: В 3 кн.  Кн.3: ПД (полное) Введение  в  научное  психологическое  исследование  с элементами  математической  статистики. 3е изд.- М.: Гуманитарный  издательский  центр  ВЛАДОС. 1998.- 632 с.
 29. Общение и формирование личности школьника: Опыт эксперим. психол. исслед. / под ред. А.А. Бодалева, Р.Л. Кричевского; НИИ общ. педагогики АПН СССР. - М.: Педагогика, 1987. -149 с. 
 30. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога. - М.: Просвещение, 1996. – 354 с.
 31. Познавательные процессы личности и методика их развития / под ред. Е.П.Боровикова. – Псков: ГУО, 1994. – 425 с.
 32. Практикум  по  психодиагностике / под ред.В.В. Столина, А.Г. Шмелева. – М.: Педагогика, 1984. – 364 с.
 33. Практическая  психология  в  тестах или  как  научится  понимать  себя  и  других. – М.: АСТ- ПРЕСС. 2000. – 376 с. 
 34. Проблемы образования и развития личности учащихся: сб. науч. тр./ под ред. В.А. Беликова. - Магнитогорск, 2001. -88 с.
 35. Психологическая  диагностика  детей и подростков / под ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. – М.: Владос, 1995. – 522 с.
 36. Психология личности: тексты: сб. / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. - М. : Изд-во МГУ, 1982. – 558 с.
 37. Рязанова Л. П. Методические рекомендации по проведению диагностики личности школьника // Классный руководитель. - 2005. - № 5. - С. 17-19. 
 38. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. - СПб.: Питер, 1999. - 752 с.
 39. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2004. – 151 с.
3658
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).