Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуальне психологічне консультування і поняття дистантного консультування

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Основні етапи консультативного процесу
2. Індивідуальна консультативна бесіда
2.1. Організація бесіди
2.2. Структура бесіди
3. Дистантне консультування
3.1. Телефонне консультування
3.2. Консультативна переписка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сьогодні світі все більше уваги приділяється питанням забезпечення процесу всебічного індивідуально-професійного розвитку людей. Однією зі складових частин цього забезпечення виступає соціально-психологічна робота, спрямована на створення оптимальних соціально-психологічних умов, формування і поліпшення морально-психологічного клімату в колективах, організацію психологічної допомоги і психологічної освіти людей. На практиці оформилися такі види психологічної допомоги, як психологічна терапія, психологічна корекція і психологічне консультування. Аналіз специфіки сучасного контингенту і виникаючих у людей психологічних труднощів показує, що найбільш прийнятною формою психологічної допомоги на сьогодні є психологічне консультування.

Консультативна психологія трактується як розділ знання, який містить систематичний опис процесу надання психологічної допомоги (консультування). Консультативна психологія виходить з уявлення про те, що за допомогою спеціально організованого процесу спілкування у людини, яка звернулася за длопомогою, можуть бути актуалізовані додаткові психологічні сили і здібності, які у свою чергу, можуть забезпечити відшукання нових можливостей виходу з важкої життєвої ситуації. Однією з основ для класифікації консультативного процесу є простір, просторова організація консультації. З цього погляду можна виділити два види консультування:

1) контактне (коли психолог-консультант зустрічається із клієнтом, відбувається бесіда віч-на-віч;

2) дистантне консультування, яке поділяється на телефонне і письмове.

Синонімом 1-го виду консультації є "очне консультування", 2-го -"заочне".

У сучасній психології різновиди психологічної практики розглядаються у роботах Ю. Е. Альошиної, А. А. Бодальова, Г. В. Бурменської, Ф. Є. Василюка, П. П. Горностая, А. С. Гусєвої, В. Г. Зазикіна, Г. І. МарасановаА. Н. Моховикова, Р. С. Немова, Н. Н. Обозова, А. С. Співаковської, В. B. Століна, Т. А. Флоренської, Б. Хемблі та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: Академический проект, 2001. - 480 с.
 2. Алешина Ю.Е Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. - Изд. 2-е. - М.: Независимая фирма "Класс", 1999. - 208 с.
 3. Алешина Ю.Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование. - М.: Редакционно-издательский центр Консорциума "Социальное здоровье России", 1993. - 172 с.
 4. Белановский С.А. Методика и техника фокусированного интервью. - М.: Наука, 1993. – 90 с.
 5. Бельская Е.Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное пособие. - Обнинск: ИАТЭ, 1998. - 80 с.
 6. Блазер А., Хайм Э., Рингер Х., Томмен М. Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход, - М.: Класс, 1998. - 272 с.
 7. Бондаренко О.Р. Умное незнание психолога-консультанта: Из опыта подготовки психологов-консультантов //Журнал практического психолога. - 1998. - №7. - С. 54-58.
 8. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. - СПб.: Питер, 2001. - 304 с.
 9. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. - Киев: Вища шк., 1996. - 192 с.
 10. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. - Киев: Наукова думка, 1995. - 128 с.
 11. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. - СПб.: Издательство "Речь", 2001. - 352 с.
 12. Елизаров А.Н. Особенности психологического консультирования как самостоятельного метода психологической помощи //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. - 2000. - №3. - С. 11-17.
 13. Капустин С.А. Границы возможностей психологического консультирования //Вопросы психологии. - 1993. - №5. - С.50-56.
 14. Копьев А.Ф. Диалогический подход в психологическом консультировании и вопросы психологической клиники //Московский психотерапевтический журнал. - 1992. - №1. - С. 33-48.
 15. Копьев А.Ф. Особенности индивидуального психологического консультирования как диалогического общения:. - М., 1991. - 18 с.
 16. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования /Пер. с лит. - М.: Академический проект, 1999. - 239 с.
 17. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования /Пер. с лит. - М.: Академический проект, 1999. - 239 с.
 18. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. - М.: Смысл, 1998. - 109 с.
 19. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование: 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Психея, 2001. – 185 с.
 20. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. - 256 с.
 21. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. - СПб: Издательство "Питер", 2000. - 464 с.
 22. Немов Р.С. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. 3-е издание. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 632 с.
 23. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование (методическое пособие). - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет. Ассоциация лекторов. Центр прикладной психологии,1993. - 49 с.
 24. Флоренская Т.А. Диалог как метод психологии консультирования (духовно ориентированный подход) // Психологический журнал. - 1994. - №5. - С. 44-55.
 25. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: навч. пос. – К.: МАУП, 2004. – 151 с.
 26. Хэмбли. Г. Телефонная помощь. Руководство для тех, кто желает помогать по телефону. / пер. Ю. Донец, ред. Моховиков А.М. – Одесса: Шпиль, 1993. – 310 с.
 27. Цимбалюк І. М. психологічне консультування та корекція. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. - 544 с.

 

3662
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).