Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуальне завдання з дисципліни "Менеджмент соціальної роботи" №МенСоц-000001

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
100 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Основні положення школи наукового управління
2. Ставлення Ф. Тейлора до процедури підбору працівників
3. Процедура підбору працівників у обласному центрі соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки та соціально-культурної сфери є глибокі зміни в усіх її частинах, що впливають на систему управління. Управлінську систему необхідно розглядати як динамічний процес, оскільки її форми, методи і функції перебувають під впливом багатьох факторів: масштабу підприємства, рівня прибутковості і конкурентоспроможності і т. д.

Ефективність діяльності організації залежить від багатьох параметрів - ступеня розвиненості виробництва, поділу і кооперації праці, використання результатів науково-технічного прогресу, економічних ресурсів, форм стимулювання високопродуктивної праці тощо, але в першу чергу - від ступеня інтегрування зазначених факторів під час їх використання. 

Управління, - у прямому розумінні, - це вплив на працівників з метою досягнення цілей, що стоять перед організацією та її працівниками. Воно базується, з одного боку, на багатьох галузях знань, таких, як економіка і політологія, соціологія і психологія, інженерні дисципліни, статистика, а з іншого боку - на безпосередньому узагальненні досвіду управління різними підприємствами, організаціями і компаніями у ході тривалої історії розвитку людської діяльності. 

У зв'язку з цим і виникає потреба виявлення механізму міжособистісних відносин та вивчення закономірностей формування у працівників ціннісних орієнтацій. Однак колектив не тільки об'єкт, а одночасно і суб'єкт управління, оскільки працівники мають брати активну участь у здійсненні управлінської діяльності. Тому важливо правильно розуміти процес формування управлінських впливів і способи взаємодії людей у цьому процесі.

Для більш повного з'ясування сутності управління в роботі характеризується та уточнюється сутність теорії наукового управління, визначається ставлення Ф. Тейлора до процесу підбору працівників.

Мета роботи – проаналізувати основні положення наукової школи управління в контексті сучасного менеджменту.

Відповідно до мети роботи визначимо наступні її завдання:

1) охарактеризувати основні положення школи наукового управління;

2) з’ясувати ставлення Ф. Тейлора до процедури підбору працівників;

3) описати процедуру підбору кадрів до центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.

Об’єкт дослідження – система управління та підбору працівників з точки зору наукового підходу.

Основними джерелами, які використовувалися у процесі вирішення поставлених завдань, є праці вітчизняних та російських вчених, зокрема, в галузі управління слід відзначити матеріали Гріфіна Р., Яцури В. «Основи менеджменту», Зайцевої О.А., Радугіна А.А., Радугіна К.А., Рогачевої Н.І. «Основы менеджмента», «Основи менеджменту» за редакцією Кузьміна О. Є. та Мельник О. Г. та ін., а в галузі управління соціальною роботою – праці Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. «Соціальна робота», Тюпті Л. І. та Іванової І. Б. «Соціальна робота: теорія і практика» та ін.

 

Список використаних джерел: 
  1. Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота. - К.: УДЦССМ, 2001.
  2. Гріфін Р., Яцура В.Основи Менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. - Львів: БаК, 2001.
  3. Зайцева О.А., Радугин А.А., Радугин К.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособ. – М.: Центр, 1998.
  4. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібн. - 2-е вид., доп. і випр. - К.: МАУП, 2003.
  5. Основи менеджменту. 2-ге видання, виправлене, доповнене / ред. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. – К.: Академія, 2007.
  6. Румянцева К.Р. Менеджмент в организации. - СПб.: Перспектива, 1997.
  7. Савченко В.Д., Байдик М.І., Шелудько Р.М. Стратегія підприємства: Навч.посіб. Харківський національний аграрний ун- т ім. В.В.Докучаєва. – Харків: Торсинг, 2004.
  8. Теорії і методи соціальної роботи: підр. для студ. ВНЗ / за ред. Т.В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005.
  9. Тюптя Л. І., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика: навч. пос. - К.: Знання, 2008.
10754
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).