Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуальні особливості розвитку дітей шостого року життя

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення індивідуальних особливостей дітей шостого року життя
1.1. Характеристика загальних психологічних особливостей дітей шостого року життя
1.2. Темперамент та його розвиток у шестирічному віці
1.3. Характеристика розвитку здібностей шестирічних дітей
2. Експериментальне дослідження розвитку художньо-мовленнєвих здібностей дітей шестирічного віку
2.1. Організація дослідження, формуючий етап експерименту
2.2. Констатуючий етап експерименту
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. На початку третього тисячоліття, в умовах становлення і розвитку незалежної України, нового звучання набувають питання творчості, розкриття індивідуального начала кожної конкретної дитини як справжнього суб’єкта життєдіяльності. Суспільству сьогодні вкрай потрібні люди, які творчо мислять, здатні створювати культуру, жити в ній, розвивати її. Тому формування освіченої, творчої особистості є одним з першочергових завдань реформування освіти в країні. Ідея самоцінності, унікальності дитини, необхідності розвитку її творчого потенціалу дістала відображення і в нормативних актах нашої держави: у Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Законі “Про дошкільну освіту”, Базовому компоненті дошкільної освіти.

Дошкільне виховання як перша ланка загальної системи освіти відіграє важливу роль у житті суспільства, здійснюючи турботу про охорону і зміцнення здоров'я дітей, створюючи умови для їхнього всебічного розвитку в ранньому і дошкільному віці. Це завдання припускає не тільки визначений рівень набуття широкого кола знань і умінь, способів оволодіння різним змістом, але й обов'язково високий рівень розвитку емоційної сфери. Розвиток дитини тісно взаємопов’язаний зі світом її індивідуальних почуттів та переживань.

У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні ця проблема знаходить свій відбиток. У документі підкреслено важливість ознайомлення дошкільників з «мовою емоцій». Дитина має вміти розрізняти моральні, інтелектуальні та естетичні почуття, називати основні з них, уживати ці назви в спілкуванні; виявляти почуття прихильності, щирості, відповідальності, безкорисливості, подяки, любові у взаєминах з навколишніми.

Художньо-мовленнєва діяльність дошкільників - феномен мовленнєвої культури, що відбиває рівень психічного розвитку, мовленнєвої компетентності, внутрішнього духовного і душевного стану, вираження переваг та інтересів дітей, вона також є могутнім засобом їхнього художньо-естетичного, інтелектуально-творчого розвитку, формування креативного начала кожної особистості.

Стан дослідження проблеми. Дослідження індивідуального розвитку дітей шостого року життя проводили вітчизняні психологи, а саме: Л.Виготський, З.Карпенко, О.Ковальов, О.Кононко, В.Крутецький, Г.Люблінська, В.Мухіна та ін. Окремі аспекти означеної проблеми розглядалися педагогами (А.Кошелєва, Н.Кряжева та ін.), методистами (Ю.Коврижних , Г.Смольнікова та ін.).

Об’єкт дослідження – особливості індивідуального розвитку дітей шостого року життя.

Предмет дослідження – процес індивідуально-психологічного розвитку страших дошкільників.

Мета дослідження – визначити і науково обгрунтувати особливості та специфіку індивідуально-психологічного розвитку дітей шостого року життя; розробити та апробувати методику збагачення та стимулювання художньо-мовленнєвої творчості дітей шестирічного віку.

Завдання дослідження:

 • охарактеризувати загальні психологічні особливості дітей шостого року життя;
 • проаналізувати розвиток темпераменту у шестирічному віці;
 • дати характеристику розвитку індивідуальних здібностей шестирічних дітей;
 • дослідити розвиток художньо-мовленнєвих здібностей дітей шести-річного віку.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури з проблеми розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей; моделювання мовленнєвих занять, сюжетно-дидактичних ігор з розвитку зв’язного мовлення; діагностичне обстеження особливостей художньо-мовленнєвої діяльності дітей; дослідна перевірка ефективності моделі (за Гавриш Н.В.) у процесі особистої роботи в дошкільних групах; спостереження за діяльністю дітей у ході експериментальної роботи; аналіз результатів експериментального дослідження.

Структура роботи зумовлена завданнями і дослідження, і включає вступ, 2 роз-діли, висновки та список використаної літератури, обсяг роботи складає 41 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1987. – 334 с.
 2. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М.: Наука, 1982. – 650 c. 
 3. Асмолін К. В. Специфіка дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання.- 2003. - №3. - С. 6-19.
 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання – 1999.– № 1. – С. 6-38.
 5. Богуш А.М. Заняття з розвитку мови дітей старшого дошкільного віку. - К.: Радянська школа, 1980. – 158 с.
 6. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте. - М.: Наука, 1988. - 620 с.
 7. Ваврик А.Й. Індивідуально-психологічні особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика (навчально-методичний посібник). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2007. – 130 с.
 8. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: підручник для педагогів. - К.: Школяр, 1999. - 385 с.
 9. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1976. - 269 с.
 10. Воспитание и обучение детей шестилетнего возраста / под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение, 1986. – 190 с.
 11. Гавриш Н.В. Методика формування художньо-мовленнєвої діяльності старших дошкільників на різних етапах навчання // Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. / Під ред. Богуш А.М. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2001. – 230 c.
 12. Дубровина И. В., Лисина М. И. Возрастные особенности психологического развития детей. - М.: Здоровье, 1982. - 338 с.
 13. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. - 112 с.
 14. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції - К.: Радянська школа, 1982. - 344 с.
 15. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1988. – 256 с.
 16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. “Дошкільне виховання”, 2003. – С. 177-182.
 17. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки” – Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2003. - вид. 2-е, перероб. - 400 с.
 18. Крутій К.Л. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. – Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 1999. – 48 с. 
 19. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. - М., 1988. – 344 с.
 20. Монке О.С. Формування оцінно-етичних суджень у дітей дошкільного віку. – Монографія. – Одеса, 2002.- 239 c. 
 21. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учеб. для студ. вузов. - М.: Академия, 2002. – 456 с.
 22. Нежейко Я.В. Развитие рисуночной деятельности личности в дошкольном возрасте. – М.: МОСУ, 2006. – 168 с.
 23. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. пед. вузов. - 640 с.
 24. Новикова Л. И. Педагогика детского коллектива. - М.: Педагогика, 1978. – 115 с.
 25. Пироженко Т.А. Коммуникативно-речевое развитие ребенка. – К.: Нора-Принт, 2002. – 340 с.
 26. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Абрис, 1998. – 234 с. 
 27. Усова А.П. Обучение в детском саду / под ред. А.В. Запорожца. – М.: Просвещение, 1981. – 628 с.
3663
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).