Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуально-диференційований підхід до навчання дошкільників математики

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

Актуальність теми дослідження. Докорінне реформування національної системи освіти, передбачене державною програмою «Освіта», спрямоване на відродження інтелектуального потенціалу народу. Динамізм притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, інтелектуалізація праці, швидкі темпи оновлення техніки і технологи виробництва в усьому світі обумовлюють стратегічні цілі освіти в Україні. Серед них - фундаментальна перебудова всіх структур освіти, розвиток творчої індивідуальності кожної особистості.

Актуальність дослідження зумовлена концептуальним положенням су-часної теорії дошкільного виховання, спрямованої на використання потенцій-них можливостей розвитку кожної дитини, формування індивідуально-творчих здібностей уже на етапі дошкільного дитинства. Це передбачає дифе-ренціацію навчально-виховного процесу відповідно до індивідуальних задатків, нахилів, здібностей, інтересів та потреб кожного вихованця, виявлення талантів, створення якнайсприятливіших умов для самовираження, само-ствердження й самореалізації кожного індивіда.

Дошкільна математична освіта тісно пов’язана з процесом навчання математики в початковій школі.

Дискусія про необхідність систематичної математичної підготовки дітей дошкільного віку тривала майже століття (від праць А.В. Грубе, Й.Г.Песталоцці, В.А. Лая, С.І.Шохор-Троцького і до праць Л.К. Шлегер, Є.І. Тихєєвої, Ф.Н. Блехер, Г.М. Леушиної та ін.).

Особистісно-орієнтований підхід до освіти приніс із собою нове розуміння завдань індивідуалізації навчальної діяльності, де головним є не формування особистості з визначеними, заданими властивостями, по встановленій моделі, а створення умов для повноцінного прояву і розвитку специфічних особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу.

Стан дослідження проблеми. Індивідуалізація та диференціація навчання досліджувалась у різних аспектах, а саме: висвітлення рівнів, форм і видів диференціації та її навчально-методичне забезпечення (К. Л. Крутій [21], В. А. Старченко [29], В. В. Данілова [12], Т.І. Поніманська [28] та ін.); визна-чення шляхів здійснення індивідуального та диференційованого підходу (Н. І. Баглаєва [2], А.Г. Конфорович [19] та ін.); дослідження форм навчальної діяльності й методів навчання дошкільників (Л. Білоусько [7], К.Й. Щербакова [32] та ін).

Об’єкт дослідження - процес формування математичних уявлень у дошкільників.

Предмет дослідження - здійснення індивідуально-диференційованого підходу до формування математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

Мета роботи - науково обгрунтувати методику здійснення індивідуально-диференційованого підходу до формування математичних уявлень дошкільників.

Відповідно до мети визначено наступні завдання дослідження:

 • проаналізувати теоретичні основи індивідуально-диференційова-ного навчання в ДНЗ;
 • дослідити методичні засади реалізації індивідуально-диференційова-ного підходу до формування математичних уявлень дошкільників;
 • розробити методику забезпечення індивідуально-диференційова-ного підходу у роботі педагогів ДНЗ у процесі навчання дошкіль-ників елементам математики.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань викорис-тано теоретичні й емпіричні методи дослідження, а саме: аналіз та узагаль-нення літературних джерел, програм і методичних розробок з проблеми дослідження, прогнозування та моделювання педагогічних ситуацій; спостереження, бесіди, узагальнення педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи склав 52 аркуші.

 

Вступ: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи індивідуально-диференційованого навчання в ДНЗ
1.1. Індивідуально-диференційований підхід до навчання дітей дошкільного віку в наукових дослідженнях
1.2. Психолого-педагогічні чинники диференціації навчання математики дітей дошкільного віку
2. Методичні засади реалізації індивідуально-диференційованого підходу до формування математичних уявлень дошкіль-ників
2.1. Елементи індивідуально-диференційованого підходу у навчанні елементарних математичних уявлень
2.2. Застосування індивідуально-диференційованого підходу при вив-ченні рахунку і вимірювання
3. Методика забезпечення індивідуально-диференційованого підходу у роботі педагогів ДНЗ у процесі навчання дошкільників елементам математики
3.1. Система реалізації індивідуально-диференційованого навчання дошкільників математики
3.2. Прийоми, які використовуються у процесі індивідуально-диференційованого навчання дошкільників математики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Баглаєва Н. І. Індивідуально-диференційований підхід до формування математичних уявлень у дітей шостого року життя / Н. І. Баглаєва // Інститут проблем виховання АПН України. - К., 1997. - 182 с.
 2. Баглаєва Н.І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят / Н. І. Баглаєва // Дошк. вих. - 1999. - №7. - С. 3-4.
 3. Бажанюк В.С. Впровадження педагогіки ТРВЗ в роботі з дошкільнятами / В.С. Бажанюк, Л.А. Сак. - Луцьк. - 1999. - С. 3-41.
 4. Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі» / наук. ред. та упор. О. Л. Кононко. – 2-ге вид., випр. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
 5. Базовий компонент дошкільної освіти / гол. ред. Н. О. Андрусич. – К.: Дошкільне виховання, 1999. – 62 с.
 6. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наукове видання / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 7. Білоусько Л. Використання дидактичного матеріалу та дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних уявлень дошкільників / Л. Білоусько // Рідна школа. – 2001. – № 8 – С. 53.
 8. Брежнева Е. Г. Формирование познавательной активности старших дошкольников в процессе обучения элементам математики / Е.Г. Брежнева // Бердянский гос. педагогический ин-т им. П.Д.Осипенко. - Бердянск, 1997. - 176 с.
 9. Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті / А. Бурова // Дошкільне виховання. - 1999. - № 7. - С. 5-6.
 10. Воспитание и обучение детей пятилетнего возраста / под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение, 1986. - 190 с.
 11. Воспитание и обучение детей шестого года жизни // Под ред. Парамоновой Л.А. - М.: Просвещение. - 1987. - С. 58-116.
 12. Данилова В.В. Обучение математике в детском саду / Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. - М.: Эксмо, 1997. - 214 с.
 13. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. - К.: Богдана, 2004. -231 с.
 14. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет / Зак А.З. -М.: Знание, 1996. – 98 с.
 15. Ізотова Л. В. Формування математичних уявлень у дошкільників: курс лекцій / Л. В. Ізотова. - Херсон: ХДПІ, 2006. - 144 с.
 16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. - К.: Ред. журн. „Дошкільне виховання», 2003. - 243 с.
 17. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини / О. Л. Кононко // Дошкільне виховання. - 1999. - № 5. - С. 19-21.
 18. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкіль-ника (системний підхід) / О. Л. Кононко. - К.: Стилос, 2002. - 336 с.
 19. Конфорович А.Г. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку / Конфорович А.Г., Лебедева З.Є. - К.: Вища школа, 1996. - 232 с.
 20. Криворучко Т. Логіко-математичні ігри / Т. Криворучко // Дошкільне виховання : Науково-педагогічний журнал для педагогів і батьків. - К.: Преса України, 2007. - № 2. - С. 10-13.
 21. Крутій К. Л. Логіко-математичний розвиток дошкільників / К. Л. Крутій, Л. С. Плетеницька. – Запоріжжя : TOB «ЛіПС Лтд», 2002. – 156 с.
 22. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки»/ К.Л. Крутій. - Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2003. - вид. 2-е, перероб. - 400 с.
 23. Крутій К.Л. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку / К.Л. Крутій. - Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 1999. - 48 с. 
 24. Кузьменко В. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: Монографія / В. Кузьменко. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - 354 с.
 25. Ладивір С. Пізнавальна активність старших дошкільнят: індивідуальні особливості / С. Ладивір //Дошкільне виховання. - 2006. - № 1. – С. 41-44.
 26. Матасова И. Л. Математические игры как средство развития логического мышления дошкольников / И. Л. Матасова // Психолог в детском саду : Научно-практический журнал. - 2009. - № 4. - С. 51-76.
 27. Матусь А. Г. Методика організації навчання математики дітей дошкільного віку/ А. Г. Матусь. - К.: Основа, 2008. - 344 с.
 28. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник/ Т.І. Поні-манська. - К.: Академвидав, 2006. - 456 с. 
 29. Старченко В. А. Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників : навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / В. А. Старченко. – К.: Світич, 2009. – 80 с.
 30. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. - Львів: Світ, 1991. - 130 с.
 31. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / под ред. А.А. Столяра. - М.: Просвещение, 1988. - 303 с. 
 32. Щербакова К.Й. Методика навчання математики дітей дошкільного віку / К.Й. Щербакова. - К.: Вища школа, 1982. - 263 с.
 33. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників / К.Й. Щербакова. - Тернопіль: навчальна література «Богдан», 1996. - 219 с.
10706
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).