Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуальний підхід до навчання дорослих в умовах випереджувальної освіти

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Шишолік Лілія Андронівна,
завідувач кабінету дошкільної освіти,
старший викладач кафедри корекційної освіти
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Індивідуальний підхід до навчання дорослих в умовах випереджувальної освіти
 
Однією з найважливіших особливостей творчості педагога є те, що об’єкт його праці – дитина – повсякчас змінюється, завжди новий, сьогодні не той, що вчора.
Наша праця – формування людини, і це покладає на нас особливу відповідальність, яку ні з чим не зіставиш.
В. Сухомлинський
 
Сучасний вихователь має чітко усвідомити цінності освіти та виховання, бути здатним до розуміння і сприйняття різних думок, напрямів, течій, творчо втілювати нові ідеї. Компетентному фахівцю мають бути притаманні принаймні три відмінні якості:
ефективність на робочому місці (продуктивність, якість, здатність до змін, внесок у досягнення загальних цілей дошкільного навчального закладу);
мобільність у процесі самовдосконалення;
розвиток персональних рис і загальних ключових навичок, необхідних для успішної роботи з дітьми. Для цього йому слід забезпечити свободу дій і незалежність у використанні конкретних методик, стимулювати прагнення до змін, сприяти розвитку творчого інноваційного потенціалу, високого культурно-естетичного рівня, освіченості.
Методична робота має бути пошуково-дослідницькою, а не просвітницько-пропагандистською чи інформативною. Чим зумовлена переорієнтація методичної роботи в дошкіллі?
По-перше, згадаймо слова С. Русової: « Дошкільне виховання постійно йде вперед, оскільки розвивається психологія, оскільки росте, змінюється і практика дошкільного виховання…Садівниця мусить іти завше вперед, прислухаюxись… до нових гасел, які пролунають у справі виховання відповідно до певних настроїв, течій суспільного життя».
По-друге, така переорієнтація зумовлена нормативними документами, які визначають концептуально нові напрями в навчально-виховній роботі з дітьми. Основний документ розвитку освіти в Україні, яким є Національна доктрина розвитку освіти, передбачає запровадження особистісно орієнтованих навчально-виховних технологій. На це спрямовують і зміст Базового компонента дошкільної освіти в Україні, й основні положення Закону України «Про дошкільну освіту». Завдання підвищення фахової майстерності означено також у Державній програмі «Вчитель».
По-третє, на це впливають інновації в освіті.
Одним з основних завдань керівників усіх ланок дошкільної освіти є плекання творчої особистості дошкільного працівника. Відповідно, до особистісно орієнтованого підходу до методичної роботи необхідно реалізувати не лише бажання, а й здібності кожного педагога. У зв’язку з цим, доцільно провести діагностування педагогічних працівників за рівнем пізнавальних здібностей, скориставшись психолого-педагогічними тестами та допомогою психолога.
Обираючи особистісно орієнтовану модель у роботі з педагогічними працівниками, у методичній роботі різних рівнів (районний, міський, внутрішньосадовий) варто керуватися такими принципами: систематичності, концептуальності, перспективності, компетентності, особистісної спрямованості. Це дасть змогу створити атмосферу, в якій кожен педагог прагнутиме до професійного удосконалення.
Провідну роль слід відвести науково-теоретичній та практичній підготовці.
Як свідчить досвід, без глибоких теоретичних знань і системи практичних навичок лише любов до дітей не зможе розвинути в педагогів інтелектуальні здібності та високий професіоналізм. Тому, під час підготовки педагогічних працівників з орієнтацією на компетентність важливо врахувати:
*рівень знань і умінь фахівця;
*критерії ефективності виконання професійної роботи;
*ситуації, які моделюють шляхи забезпечення ефективності навчально- виховного процесу.
Надзвичайно важливим для керівника дошкільного закладу є формування навичок самостійної роботи, яка починається з уміння аналізувати та самостійно оцінювати результати праці, а також – з активізації внутрішнього стимулу до постійного поповнення знань. Це основа до виникнення професійного інтересу. Він є першою життєвою потребою для особистості, спонукає до оволодіння професійними знаннями, навичками, вміннями, викликає до реалізації своїх нахилів, здібностей. Із цією метою доцільно рекомендувати вихователям:
систематично ознайомлюватися з психолого-педагогічною літературою, збирати відповідну інформацію;
вивчати досвід колег, відвідуючи заняття;
поглиблено працювати над певною темою, проблемою, проектом;
брати участь у різних формах методичної роботи;
активізувати пошукову діяльнсть;
розробляти власні методики, дидактичні матеріали;
готувати статті, реферати, доповіді;
Суттєвим для педагога-дошкільника є вміння працювати з інформацією, шукати й застосовувати її на практиці. Орієнтований алгоритм роботи з нею може бути таким:
добір;
аналіз;
класифікація;
систематизація;
створення інформаційного банку даних з освітянських дошкільних проблем;
визначення форми реалізації інформації.
Отже, сучасний вихователь має знати основи трудового законодавства; нормативні документи, які стосуються дошкільної освіти; мету, напрями, завдання дошкільної освіти; особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку; сучасні тенденції, підходи, технології виховання та розвитку дошкільників; традиції народу; правила безпечної поведінки для дорослих та дітей; принципи, методи та засоби педагогічного впливу на вихованців; оволодіти психологією та етикою спілкування як з дорослими, так і з дітьми. Крім того, вміти опрацьовувати документи про освіту, вибирати суттєве, головне; аналізувати процес розвитку та виховання дошкільників; проводити індивідуальну роботу з дітьми; оцінювати власну діяльсть, бути самокритичним; створювати позитивний емоційний мікроклімат у групі; спонукати дітей до творчості.
Зважаючи на це, методичні служби в роботі з педагогічними працівниками мають спрямувати зусилля на:
вивчення рівня готовності до роботи в нових умовах;
забезпечення умов для професійного зростання;
створення професійного інформаційного та освітньо-методичного середовища;
популяризацію сучасних освітніх технологій у дошкіллі;
інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів і засобів навчання та виховання;
опрацювання елементів освітніх технологій та розроблення іх авторських модифікацій, адаптованих до конкретних умов;
корекцію напрямів самоосвітньої роботи;
опанування методикою вивчення, узагальнення та популяризації педагогічного досвіду;
пошук і підтримку молодих творчих та обдарованих педагогів;
розвиток контактів та співробітництва педагогів різних регіонів;
надання консультативної допомоги.
З метою реалізації означених вище завдань під час складання річного плану варто розробити комплексну цільову програму. Комплексна цільова програма містить вступ, теоретичне обгрунтування, план дій і перелік необхідних умов для реалізації. Вона може бути окремим документом, частиною річного плану або плану розвитку ДНЗ. Як правило, програма затверджується педагогічною радою й конкретизується у планах методичних об’єднань та інших документах.
Професійна підготовка може здійснюватись за модульним принципом. Модуль відображає завершений обсяг інформації про державні нормативні освітянські документи, наукову психолого-педагогічну літературу, що стосується проблем розвитку та виховання особистості дитини дошкільного віку.
Отже, для підвищення рівня професійної компетентності фахівців роботу методичних служб усіх рівнів із педагогічними працівниками можна згрупувати в кілька змістових модулів:
а) інформаційний – спрямований на доведення до педагогів нормативно- правових і державних документів, даних про особливості розвитку сучасних дітей, на ознайомлення з психолого-педагогічною та методичною дітературою, теоріями вітчизняних та зарбіжних педагогів минулого й сучасного, новими технологіями, інноваціями в освітній галузі;
б) змістовий, мета якого – підготувати педагога до активного самостійного навчання. Важливими завданнями є формування навичок критичного мислення та оцінювання власного досвіду, продумування й укладання програми самовдосконалення;
в) практичний – дасть змогу педагогам побачити реалізацію теоретичних положень у практичній площині та бути її активним учасником.
Творчо організована методична робота сприяє професійному зростанню педагогів, стимулює їх до збагачення та ефективного використання професійних знань, допомагає аналізувати власну діяльність, самовдосконалюватися. У результаті, матимемо духовно розвинену особистість; творчого педагога; творче методичне об’єднання; творчого керівника дошкільного закладу; творчого вихователя, який спрямовуватиме зусилля на всебічний творчий розвиток особистості дитини.
 
Список використаних джерел
 
1. Калуська Л. Методична робота в дошкільному закладі / Л. Калуська // Дитячий садок (Текст) / Л. Калуська. – 2002. – №22-23.
2. Козлова О. Чи готовий педагог до інновацій? / О. Козлова // Дитячий садок (Текст). – 2006. – №17.
3. Кононко О. Експертиза діяльності ДНЗ в контексті особистісно орієнтованого підходу / О. Кононенко // Дошкільне виховання (Текст). – 2005. – № 4.
Фото Капча