Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інфляція у макроекономічному аспекті

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Сутність, причини і механізми інфляції
1.1. Сутність інфляції та причини її виникнення
1.2. Види інфляції. Стагфляція
1.3. Інфляція попиту та пропозиції
1.4. Прихована та відкрита інфляція
2. Соціально-економічні наслідки інфляції. Крива Філліпса
3. Інфляційні процеси в Україні
3.1. Інфляція в україні: причини та особливості
3.2. Антиінфляційна політика
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У світі не існує країн, де у другій половині ХХ століття не існувала б інфляція. Вона ніби прийшла на зміну попередній хворобі ринкової економіки, яка почала явно слабшати, - циклічним кризам.

Інфляція – один із найхарактерніших проявів макроекономічної розбалансованості та фінансової нестабільності в державі. Негативний вплив інфляції на суспільство настільки значний, що її подолання або недопущення стало важливим напрямком політики усіх країн. Проблема інфляції особливо актуальна для країн із перехідною економікою. Трансформація командно-адміністративної системи у ринкову переважно супроводжується високими темпами інфляції, а остання нерідко загрожує не лише розвиткові економіки, а й в окремих випадках – існуванню самої державності.

Інфляціє є постійним явищем, тому вивчення процесів, які її викликають, основних принципів її перебігу, методів регулювання і зумовлює актуальність теми курсової роботи.

У наш час інфляція – один з самих хворобливих і небезпечних процесів, що негативно впливають на фінанси, грошову і економічну систему загалом. Інфляція означає не тільки зниження купівельної здатності грошей, вона підриває можливості господарського регулювання, зводить на немає зусилля по проведенню структурних перетворень, відновленню порушених пропорцій.

Саме тому предметом дослідження в роботі є інфляція як макроекономічна категорія, а об’єктом – ті інфляційні явища і процеси, які притаманні Україні.

Проблема інфляції особливо загострилася в Україні у період ринкової трансформації її економіки. При цьому інфляція проявила себе як системне утворення, якому притаманні розгалужені зв'язки не лише із грошовим обігом, а й з усією економічною системою суспільства, із загальним станом української економіки, її місцем у світовому господарстві. При цьому важливо зауважити, що не в будь-якій економічній системі інфляція проявляє себе у формі прямого зростання цін. А тому не можна себе заспокоювати існуванням лише цінової стабільності, яка нині спостерігається в Україні. Інфляція може існувати й за цих умов, але мати приховані форми, які при цьому не менш деструктивні.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали праці таких відомих вітчизняних і зарубіжних авторів, як І. Гальчинський, В. Лагутін, Т. Ковальчук, А. Пезенті та А. Лівшиц.

У сучасній економічній літературі, як вітчизняній, так і західній, прийнято вважати, що розвиток інфляції впливає тільки негативно на процес функціонування національної економічної системи. Вона знецінює національну грошову одиницю, породжує кризу неплатежів, гальмує інвестиційну й інноваційну діяльність підприємств і фірм, посилює соціальну нерівність у розподілі грошових доходів, знижує рівень соціальної та економічної ефективності національної економічної системи і т. ін. Інакше кажучи, інфляції властиві тільки економічні дефекти, і вона розцінюється як негативний економічний процес, що має тільки негативні економічні й соціальні наслідки.

Діяльність уряду кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи і а фінансовою стану в цілому. Запорукою цього, крім усього іншого, має бути стан «керованості» інфляційними процесами. Необхідність цього викликана тим, що інфляція призводить не лише до тяжких соціально-економічних наслідків. За умов інфляції втрачається ефективність дії та відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання.

 

Список використаних джерел: 
 1. Амосов А. Особенности инфляции и возможность противодействовать ей //Экономист. – 1998. – №1.
 2. Базилевич В. Макроекономіка: опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997.
 3. Башняник Г.І. Номінальна і реальна інфляція: проблеми природи, типологізації та метрологічного аналізу //Фінанси України. – 1997. - №10.
 4. Бурда М. Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.
 5. Гальчинський І. Особливості інфляційного процесу в Україні //Трибуна. – 1994. – №7-8.
 6. Гладких Д. Вплив грошової маси на рівень інфляції і ціну кредитних ресурсів //Вісник НБУ. – 1999. – №6.
 7. Гончар В. Моделювання інфляції в Україні //Вісник НБУ. – 1998. – №2.
 8. Дорнбуш Р. Економічна реформа. – К.: ПЕРУ, 1995.
 9. Златнис Б. Попробуем управлять кризисами //Финансы. – 1999. –№6.
 10. Илларионов А. Закономерности мировой инфляции //Вопросы экономики. – 1997. – №2.
 11. Инфляция и хозяйственный механизм/ред. С. М. Никитин. – М.: Наука, 1993.
 12. Кириченко В. Аргентина: досвід приборкання супергіперінфляції//Економіка України. – 1995. – №10.
 13. Ковальчук Т. Основні чинники інфляції в Україні//Економіка України. – 1996. – №3.
 14. Лагутін В. Політична економія кризи. – Луцьк: Видавництво ВДУ “Вежа”, 1996.
 15. Ласкавий А. В пастці інвалютної інфляції: українська економіка //Демократична Україна. – 1999. – 4 березня.
 16. Лившиц А. Инфляция (краткий спецкурс) //РЭЖ. – 1992. – №4.
 17. Мельник О. Вплив інфляції на розвиток кредитних відносин в Україні //Банківська справа. – 1998. – №1.
 18. Мельник О. Інфляція: теорія і практика регулювань. – К.: Знання, 1999.
 19. Мельник О. Особливості нового етапу в антиінфляційній політиці України //Фінанси України. – 1998. – №9.
 20. Очкас Г. Найголовніше питання //Закон і бізнес. – 1999. – №21.
 21. Павловський М. Грошова маса, виробництво, неплатежі та інфляція //Економіка України. – 1997. – №12.
 22. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма: Пер. с итал. – М.: Прогресс, 1976.
 23. Степаненко В. Вплив супергіперінфляції на розвиток підприємницької діяльності в Україні //Україна в світовому економічному просторі. – К., 1996.
 24. Томашик Л. основні принципи антиінфляційної економічної політики // Фінанси України. – 1999. – №10. – с. 95-99.
 25. Чепурин М.Н.. «Курс экономической теории». – Киров, 1995.
 26. Чечелок О. Чи можна різати священних корів, або якою може бути емісія в Україні //Урядовий кур’єр. – 1999. – 2 лютого.
 27. Шаров О. Деякі уроки валютної кризи //Вісник НБУ. – 1999. – №1.
10812
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).