Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інформаційна діяльність представництва ООН в Україні в сфері молодіжної політики

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
95
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Діяльність ООН на сучасному етапі
1.1. Розвиток ООН і його роль у формуванні нового демократичного світопорядку
1.2. Організаційна структура ООН і функціонування її підрозділів
1.3. Реформування діяльності ООН на сучасному етапі
1.4. Інформаційна діяльність ООН і використання сучасних інформаційних технологій для її здійснення
Розділ 2. Стратегія і тактика інформаційної діяльності представництва ООН в Україні в сфері молодіжної діяльності
2.1. Представництво ООН в Україні та його діяльність
2.2. Доктрина ООН в галузі молодіжної політики в Україні як стратегія підтримки державної молодіжної політики України
2.3. Проекти ООН на підтримку та реалізацію молодіжної політики ООН в Україні
Розділ 3. Проекти розвитку інформаційної діяльності ООН в Україні
3.1. Дослідження становища і проблем сучасної молоді в Україні
3.2. Молодіжні тренінги з інформування про діяльність ООН як специфічна форма PR
3.3. Проект Всеукраїнського Молодіжного Самміту ООН
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють значну роль. Починаючи з ХІХ ст., прагнення до інтернаціоналізації багатьох сторін життя суспільства викликало необхідність створення нової форми міжнародного співробітництва. Новим етапом у розвитку світового співтовариства стала діяльність перших міжнародних універсальних організацій – Всесвітньої телеграфної спілки в 1865 р. і Всесвітньої поштової спілки в 1874 р. В даний час нараховується понад 4 тисячі міжнародних організацій, що мають різноманітний правовий статус. Це дозволяє говорити про систему міжнародних організацій, центром якої є Організація Об'єднаних Націй (ООН).

ООН – міжнародна організація, створена з метою підтримки миру і міжнародної безпеки і розвитку співробітництва між державами. Статут ООН є обов'язковим для всіх держав і в його преамбулі записано: “Ми, народи об'єднаних націй, сповнені рішучості позбути прийдешні покоління від лиха війни, знову затвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, рівноправність чоловіків і жінок і в рівність прав великих і малих націй...”[61]. Значну увагу в своїй діяльності ООН приділяє інформаційним аспектам роботи з молоддю. Молодь – потужний людський ресурс та рушійна сила суспільства. Глобалізаційні процеси сучасності зумовили нагальну необхідність розвитку та розкриття духовного, інтелектуального, професійного потенціалу молодих людей для розбудови демократичного суспільства в Україні. Підтримка молодих людей, їхнє залучення до творчої, активної участі в житті суспільства – це інвестиції в розвиток стратегічних ресурсів держави.

Саме тому актуальним є визначити, як представництво ООН в Україні інформаційно впливає на молодіжну політику в нашій державі.

Говорячи про практичне значення роботи, слід відмітити, що розробка даної теми матиме не лише теоретичне, а й практичне застосування, оскільки практичні напрацювання будуть запропоновані до розгляду та виконня Представництву ООН в Україні.

Джерела та література – до теми даної дипломної роботи має відношення велика кількість дотичних за тематикою до проблематики даної дипломної роботи, або ж яка допомагає в розробці дослідження та аналізі даних. Варто відмітити, що при написанні роботи використовувались джерела та література з соціології; психології; паблік рилейшнз; теорії управління тощо. 

Об’єктом дипломної роботи є діяльність Представництва ООН в Україні.

Предметом дослідження є інформаційна діяльність Представництва ООН в Україні в сфері молодіжної політики. Варто зазначити, що в проектній частині будуть розглядатись подієві комунікації, що впливають на формування молодіжної політики. Аргументуючи вибір предмету дослідження, необхідно зважати на те, що автор дипломної роботи співпрацює з проектом ПРООН “Створення безпечного середовища для молоді” та проходив практику у вищезгаданому проекті.

Мета дипломної роботи – проаналізувати інформаційну діяльність представництва ООН в Україні на предмет підтримки і впровадження кращих стандартів молодіжної політики. Відтак завданнями роботи є:

 • аналіз діяльності ООН на сучасному етапі;
 • дослідження стратегії і тактики інформаційної діяльності Представництва ООН в Україні в сфері молодіжної діяльності;
 • вироблення пропозицій у формі проектів для розвитку інформаційної діяльності ООН в Україні у сфері молодіжної політики.

Методологічна основа роботи. В дипломній роботі застосовано загальнонаукові методи: 

 • аналізу для вивчення джерел інформації; логічний метод, який передбачає теоретичне осмислення і розкриття фактів;
 • синтезу, завдяки якому інформацію було об’єднано і систематизовано в її логічній послідовності;
 • класифікації, за допомогою якого інформація, що була відібрана, об’єднана в групи;
 • узагальнення, за допомогою якого було узагальнено всю відібрану інформацію. 

Методи і способи вирішення поставлених завдань: аналіз наукових видань та статей з проблематики дипломної роботи, спостереження, експеримент, соціологічне дослідження, яке було проведено методом роботи з фокус-групами.

Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів. Кожен з яких містить структурні складові частини – підрозділи, а також короткі висновки до кожного розділу. Також в роботі є висновки, список використаних джерел і додатки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андреева Г. М. Социальная психология – М., 1996.
 2. Беттяр І. Створення ООН і США // Український історичний журнал. – 1990. – №4.
 3. Блэк Сэм Введение в паблик рилейшнз. Чтоэто такое? – Ростов-на-Дону, 1990.
 4. Викентьев И. Л. Приемы рекламы и public relations. – К., 1997
 5. Внешняя политика Советского Союза в период отечественной войны. Т.1 М., 1970.
 6. Гаджиев К. Геополитика: Учебное пособие. - М., 1997.
 7. Горшков М. К. Общественное мнение история и современность. – М., 1988.
 8. Гуменюк Б. Міжнародні організації // Політика і час (далі ПІЧ). – 1998. – №2.
 9. Гуменюк Б. Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998. 
 10. Доповідь Генерального Секретаря Кофі Аннана від 14 липня 1997 р. “Оновлення Організації Об'єднаних Націй: програма реформи”.
 11. Дюрозель Ж.-Б. історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К.,  1995.
 12. Ефимов Г. Устав ООН – инструмент мира. – М.,  1986.
 13. Жукова Г. ООН и современные международные отношения. – М., 1991.
 14. Зайцева О. Международные организации: принятие решений. – М.,  1989. 
 15. Зайцева О. О методологии изучения международных организаций // Мировая экономика и международные отношения (далі МЭиМО), –1992. – №6.
 16. Заявление Б.Бутроса-Гали на форуме по вопросам реформы ООН // МЭиМО. – 1996. – №2.
 17. Зевин Я. МВФ в глобальной валютной системе // Власть.-2001.-№4.
 18. Зленко А. Універсальний механізм багатосторонньої дипломатії //ПІЧ.- 1995.-№10,
 19.  Інформаційна політика України: стан та перспективи // Вісник Книжкової палати – 1999 р. – № 5
 20. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. -Львів. -1995. 
 21. Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. ООН: организация, цели, практика. Москва, вид. Международные отношения, 1971 г.
 22. Козырев А. Мы и мир в зеркале ООН. – М., 1991.
 23. Козырев А. Пятидесятилетие ООН: неюбилейные размышления //МЖ.-1995. -№3.
 24. Кокеев М. Агентство в системе ООН // МЖ. – 1997. – №7.
 25. Константинов Д. Информационная деятельность ООН // США: ЭПИ. -1997.-№ 6. 
 26. Контуром М. Глобализация – это также культурный процесс // МЖ.-2000.-№8-9 
 27. Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско (25 апреля – 26 июня 1945г.). М.-1984. 
 28. Конференция представителей СССР, США и Великобритании в Думбартон-Окси (21 августа – 28 сентября 1944 г). М., 1984. 
 29. Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. – М., 1997. 
 30. Крылов Б. ООН и права человека // МЖ. – 1997. – №8. 
 31. Крылов С. История создания Организации Объединенных Наций.-М., 1960.
 32. Крылов С. Материалы к истории Организации Объединенных Наций. – М.-Ленинград, 1949.
 33. Крылов С.Б. ООН. – М.: Госюриздат, 1958 г.
 34. Куэльяр Х.П. Организация Объединенных Наций: сегодня и завтра.-М., 1988.
 35. Лазарева А. ООН: Реформа будет! Но какая? //ЗН. -1997.-15 марта.
 36. Матіяшек П. Правонаступництво в ООН: право чи політика// ПІЧ.-1996.-№10.
 37. Международные неправительственные организации и учреждения. – М., 1982.
 38. Международные организации системы ООН. Справочник. – М., 1990.
 39. Международные суды и международное право (сборник обзоров). М.: изд. Академии Наук СССР, 1986 г.
 40. Международный Суд. Нью-Йорк, издание ООН, Департамент  общественной информации.
 41. Мировая политика: проблемы теории и практики. – М., 1995. 
 42. Миротворческие операции и миссии ООН (1948-1995 гг.) // США: ЭПИ.-1996.-№12. 
 43. Міжнародні організації за редакцією Ю.Козака. – К., 2003.
 44. Морозов Г. Обновление ООН: программа реформ // МЖ. – 1998. – N94. 
 45. Мы, народы объединенных наций. – М., 1995.
 46. Новоселофф А. Как вдохнуть новую жизнь в ООН. // МЖ, 2001.-№11.
 47. ООН и современные международные отношения. – М., 1986.
 48. Орлов А, Спирин Д. Грядущие рубежи ООН // МЖ, 1997. – №6.
 49. Основные сведения об Организации Объединенных Наций.  Видавництво «Юридическая литература», М., 1995.
 50. Полянский Н.Н. Международный Суд. М.: изд. Академии Наук СССР, 1951г.
 51. Примаков Е. Многополярный мир и ООН //МЖ. – 1997. – №10.
 52. Програма миру ЮНЕСКО // Кур’єр Юнеско, 1996. – №1.
 53. Проект Національної доктрини молодіжної політики. – http://www.mdg.ids.org.ua/biblio1/index.php
 54. Пропозиціїї президенту Нова хвиля реформ. – http://www.mdg.ids.org.ua/biblio1/index.php
 55.  Радченко В.  Створення елементів національної системи інформаційних  ресурсів з науково-технічної та економічної інформації // Бібліотечний вісник,  2002. – № 3.
 56. Салтыков Б. ЮНЕСКО. Роль в современном мире // МЖ, 1995.-№10.
 57. Самир-Аль-Жижакли. Информационная ветвь ООН // МЖ, 1995.-№10.
 58. Соколовский М. Судьба ООН решается в Вашингтоне // ЗН, 1998.-16 мая.
 59. Социология. Хрестоматия. – М., 1993.
 60. Спеціалізовані установи системи ООН. – К., 1995. 
 61. Статут Організації Об’єднаних Націй.
 62. Тихомирова Є. Б. PR формування відкритого суспільства. – К.: Наша культура і наука, 2003
 63. Тихомирова Є. Зв’язки з громадськістю: Навчальний посібник. – К., 2001.
 64. Удовенко Г. Під знаком реформування ООН // ПІЧ. – 1998. – №2.
 65. Україна. Цілі розвитку тисячоліття. – http://www.mdg.ids.org.ua/biblio1/index.php
 66. Уркварт Б. К новой Организации Объединенных Наций // МэиМО,  1996.- №1. 
 67. Хайгмер М. Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН //УМЖ.-1995.-№3.
 68. Хєйвуд Р. Все о PR – Как добиться успеха в бизнесе, используя связи с общественностью. – М., 1999.
 69. Цілі розвитку тисячоліття: Україна. – http://www.mdg.ids.org.ua/biblio1/index.php
 70. Цыганков П. Международные отношения. - М., 1996.
 71. ШреплерХ. Международные организации. Справочник. - М., 1995.
 72. Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. – М.: изд. Международные отношения, 1984 г.
 73. Ядов В.А. Социологические исследования: методология, программа, методы. М., 1987.
 74. Як провести соціологічне дослідження: Метод. pек. /Упp. у справах сім’ї та молоді облдержадмін. Миколаїв. обл. центp соц. служб для молоді; Редкол.: Ю. І. Тихий та ін. – Миколаїв, 2001.
10424
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).