Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інформаційна культура як важлива складова підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Інформаційна культура як важлива складова підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту
 
Ільків О. С.
Львівський державний університет фізичної культури та спорту
 
Анотація. В статті висвітлено інформаційну культуру як один з факторів для професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: інформаційна культура, інформаційні технології, інноваційний підхід, фахівці.
Аннотация. В статье показано информационную культуру как один из факторов для профессиональной подготовки специалистов физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: информационная культура, информационные технологии, инновационный подход, специалисты.
Annotation. The article describes an information culture as a factor for the professional training of physical education and sport in higher educational establishments
Keywords: informative culture, informations technologies, innovative approach, specialists.
Постановка проблеми. Кардинальні зміни, які сьогодні відбуваються в освіті України, обумовлюють необхідність нового підходу до кадрового забезпечення. Проблема підготовки компетентних фахівців у вищих навчальних закладах фізичної культури і спорту має важливе економічне і соціальне значення. Підготовка фахівців фізичної культури і спорту потребує саме інноваційного підходу до змісту, методів, форм навчальної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інноваційний підхід до всіх складових педагогічного процесу навчального закладу – аудиторної роботи, діяльності академгрупи та різних видів позанавчальної роботи повинен сформувати новаторський, інноваційний потенціал у кожного випускника за умови тісного взаємозв'язку змісту професійної підготовки з досягненнями сучасної науки про людину, її здоров'я, шляхи його підтримання, зміцнення і відновлення, в тому числі за допомогою рухової активності, фізичних вправ, спорту, що в свою чергу стане гарантією успішного розв'язання на державному, регіональному і місцевому рівнях надзвичайно складних проблем, пов'язаних зі здоров'ям дітей і молоді, профілактикою захворювань, впровадженням здорового способу життя та сучасних форм спортивно-оздоровчої роботи. Цього не можна досягнути без інтенсифікації навчального процесу, без широкого використання сучасних інформаційних технологій.
Інформаційні технології – сукупність методів та засобів збору, організації, обробки та передачі даних за допомогою комп'ютерних мереж. Інформаційні технології в освіті – це інструмент обробки інформації, для отримання знань в предметній галузі [5].
Фахівцю будь-якої галузі сьогодні необхідні інформаційна культура та досвід практичного використання персональних комп'ютерів (ПК). Для майбутніх фахівців фізичного виховання інформаційні технології відкривають доступ до інформації про досягнення у різних видах спорту в світі, про сучасні дослідження впливу на організм фізичних навантажень з позицій фізіології, біохімії, біомеханіки, теорії й методики спортивного тренування, спортивно-оздоровчої роботи, фіт несу, тобто, дають абсолютно нові можливості для отримання професійних знань, вмінь та творчого використання новітнього досвіду у процесі засвоєння навчальних дисциплін та підготовки до майбутньої професійної діяльності.
Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання, спорту та здоров'я людини у ВНЗ.
Предмет дослідження – формування інформаційної культури студентів за напрямом фізичного виховання, спорту і здоров'я людини у вищих навчальних закладах.
Мета статті – обґрунтувати необхідність формування інформаційної культури у майбутніх фахівців фізичного виховання, спорту і здоров'я людини та деякі аспекти її реалізації у системі професійної підготовки.
Результати дослідження та їх обговорення. Рівень інформаційної культури сучасної людини визначається багатьма критеріями: його вмінням формулювати свою потребу в інформації, знанням загальнодоступних джерел інформації та вмінням користуватися ними, ефективно шукати, оцінювати, використовувати інформацію та створювати якісно нову. Тому, формування інформаційної культури майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту повинно знайти свою реалізацію у навчальних планах спеціальностей, у робочих програмах з фундаментальних і професійно-орієнтовних дисциплін, у плануванні контролю за самостійною роботою студентів, при виконанні ними курсових і кваліфікаційних робіт [9].
Для удосконалення підготовки кадрів велике значення має покращення форм і методів навчання, удосконалення якості програм і посібників, осучаснення навчально-матеріальної бази навчальних закладів, забезпечення наукової організації всієї педагогічної праці, технічне оснащення навчального процесу, зокрема, персональними комп'ютерами.
Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення – галузь науки спрямована на дослідження ролі і місця фізичного виховання в житті людини та суспільства. Одним з основних напрямків політики у галузі фізкультурної освіти є організація та розвиток системи наукового забезпечення галузі, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів [7].
Необхідність поліпшення якості та ефективності засвоєння студентами основ сучасних інформаційних технологій зумовила введення у вузах фізичної культури і спорту нових курсів – «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Комп'ютерні та інформаційні технології». Основною метою викладання цих дисциплін є формування у майбутніх фахівців фізичної культури та спорту сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття ними практичних навичок роботи з сучасною комп'ютерною технікою.
Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання цих дисциплін, є засвоєння студентами систематизованих знань з інформаційних і комп'ютерних технологій та комунікаційних мереж і формування в них умінь:
- використовувати сучасні засоби персональної комп'ютерної техніки, комп'ютерних мереж;
- працювати на персональному комп'ютері (у ОС Windows) з найбільш поширеними пакетами прикладного програмного забезпечення;
- працювати з мережевими прикладними програмами;
- застосовувати новітні інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті та спортивно-адміністративній діяльності.
Зміст і методи викладання дисциплін спрямовані на усвідомлення і засвоєння особливостей використання сучасних комп'ютерних технологій в галузі фізичної культури та спорту.
Вивчення рівня інформаційної культури у
Фото Капча