Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інформаційні агентства

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Інформаційні агентства орієнтовані на розповсюдження інформації засобами телебачення, радіомовлення, преси, реклами, PR-кампаній. Найкрупнішим представником серед державних інформаційних структур є Державне інформаційне агентство України (ДІНАУ), утворене згідно з Указом Президента України № 1061 від 13 листопада 1996 p., підпорядковане Міністерству інформації та є правонаступником ліквідованого Українського національного інформаційного агентства.

ДІНАУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про інформаційні агентства", іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінінформу, міжнародними договорами України в галузі інформації, а також Статутом.

Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформації, в тому числі фотоінформації (документів, повідомлень Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади), здійснюється на умовах державного замовлення. Фінансово-господарська діяльність ДІНАУ провадиться на принципах госпрозрахунку. Інформаційна продукція ДІНАУ поширюється українською мовою, мовами національних меншин України та іноземними мовами. Діловодство ДІНАУ здійснюється державною мовою.

ДІНАУ не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів і організацій, а держава, її органи і організації не відповідають за зобов'язаннями ДІНАУ.

ДІНАУ несе майнову відповідальність згідно із своїми зобов'язаннями тим своїм майном, засобами і коштами, на які відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

Метою діяльності ДІНАУ є реалізація в межах його компетенції державної політики у сфері інформації шляхом збирання, обробки, творення, зберігання і підготовки інформації, випуску та поширення новин, надання фото та іншої інформаційної продукції засобам масової інформації, органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян, а також приватним особам в Україні та за її межами.

Свою діяльність Агентство здійснює незалежно від політичних партій та громадських організацій. Основними завданнями ДІНАУ є:

1) висвітлення державної політики і суспільного життя України;

2) забезпечення інформацією органів державної влади;

3) послідовна реалізація принципів свободи інформації;

4) збирання і оперативне поширення інформації про події, що відбуваються в Україні та за кордоном у сфері політики, економіки, соціального життя, культури, науки, техніки і спорту;

5) підготовка у межах своєї компетенції пропозицій про визначення пріоритетів у розвитку державної інформаційної служби, розбудови та захисту національного інформаційного простору і подання їх у встановленому порядку на розгляд Мінінформу, Кабінетові Міністрів України або Президентові України.

Відповідно до мети діяльності та основних завдань ДІНАУ:

1) поширює офіційну інформацію з найважливіших політичних, соціальних та інших процесів у державі;

2) розповсюджує офіційні документи Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів державної влади з найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики;

3) висвітлює офіційну точку зору керівників держави з актуальних питань;

4) збирає, обробляє і поширює інформацію про політичні, соціально-економічні та інші події у світі;

5) видає і розповсюджує в Україні та за кордоном інформаційні вісники, бюлетені, газети, журнали, книги, іншу друковану, комп'ютерну, фото і аудіовізуальну, кінохронікальну продукцію за передплатою і вроздріб;

6) розробляє і в установленому порядку затверджує норми і нормативи праці та кваліфікаційні характеристики посад і професій працівників Агентства;

7) забезпечує реконструкцію і розвиток технічної бази для одержання і поширення інформації, впроваджує та експлуатує технічні засоби, системи збирання, обробки і поширення інформації, телекомунікацій та комп'ютерних технологій, створює бази даних тощо;

8) провадить науково-технічну діяльність у галузі зв'язку, телекомунікацій та комп'ютерної техніки;

9) розвиває міжнародні контакти і зв'язки з метою збирання і поширення інформації, обміну нею, вивчення досвіду роботи інформаційних агентств за кордоном;

10) бере участь у роботі міжнародних організацій з питань інформаційної діяльності та вивчення досвіду роботи;

11) співробітничає з державними та недержавними іноземними інформаційними агентствами, в тому числі здійснює обмін на паритетних засадах творчими групами, кореспондентськими пунктами, спільну інформаційну діяльність;

12) провадить видавничу діяльність, видає та розповсюджує спеціальну літературу, іншу друковану продукцію;

13) укладає угоди на інформаційне обслуговування державних та недержавних підприємств, установ, організацій (включаючи іноземні);

14) провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до покладених на нього завдань;

15) придбавае техніку, матеріали та сировину для виробничих потреб, надає організаційно-технічні послуги іноземним організаціям;

16) надає послуги рекламного характеру;

17) провадить іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

ДІНАУ з метою виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати у першочерговому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, а

також державних підприємств, установ І організацій необхідну інформацію, документи і матеріали в межах своєї компетенції;

2) створювати на території України і за її межами в установленому порядку філії, корпункти, відділення, представництва та інші структурні підрозділи, затверджувати положення про них, приймати рішення щодо їх ліквідації та реорганізації;

3) укладати під час прийняття на роботу з працівником як строковий трудовий договір (контракт), так і угоду на невизначений термін, у встановленому законодавством порядку;

4) залучати до співробітництва інші засоби масової інформації, підприємства, установи, організації, вчених, а також спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади за погодженням з їх керівниками;

5) залучати до роботи на договірних засадах спеціалістів та експертів, у тому числі іноземних, а також визначати форму, розмір і систему оплати їхньої праці та види заохочення відповідно до законодавства України в межах передбаченого фонду оплати праці;

6) надавати у користування іншим організаціям, фірмам, агентствам, громадянам як на території України, так і за її межами, приміщення, технічні засоби для отримання, обробки та передачі інформації з метою виконання спільних програм; придбавати, здавати в оренду чи орендувати згідно із законодавством майно та обладнання за рахунок наявних фінансових ресурсів, тимчасової фінансової допомоги і одержуваних з цією метою позик та кредитів у банках, у тому числі валютних; купувати, продавати інформацію з метою отримання прибутку та провадити обмін нею;

7) представляти в установленому порядку інтереси України в міжнародних організаціях інформаційних агентств, преси і телекомунікацій, укладати відповідні угоди стосовно інформаційної діяльності;

8) створювати тимчасові творчі колективи та інші організаційні структури, які сприяють творчо-виробничій діяльності ДІНАУ; визначати розмір і порядок виплати авторської винагороди за підготовку інформаційних матеріалів відповідно до законодавства;

9) у встановленому порядку визначати розмір коштів, які спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток, форми і систему оплати праці, а також інші форми заохочення відповідно до законодавства;

10) брати участь у заснуванні засобів масової інформації, створенні міжнародних організацій, асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань в Україні та за кордоном відповідно до законодавства України.

ДІНАУ самостійно в установленому порядку визначає структуру, штатний розпис апарату Агентства, приймає рішбння з господарських питань і збуту інформаційної продукції.

ДІНАУ реалізує свої послуги і продукцію згідно із законодавством за цінами й тарифами, що встановлюються на договірній основі. Інформація, підготовлена на умовах державного замовлення, надсилається органам державної влади в установленому порядку безплатно.

ДІНАУ самостійно розпоряджається продукцією, яку виробляє (крім випадків, передбачених законодавством), і коштами, одержаними від своєї діяльності, що залишилися після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

ДІНАУ утворює відповідно до законодавства фонди, необхідні Для забезпечення його діяльності. Фонди ДІНАУ, в тому числі валютні, утворені внаслідок фінансово-господарської діяльності, використовуються Агентством самостійно згідно із законодавством України.

Стала, налагоджена і дуже розгалужена інформаційна структура Білого Дому.

Деякі служби в сучасному Білому домі опікуються його зв'язками із зовнішнім світом. Найстарішою з них є Служба прес-секретаря. Прес-секретар керує зв'язками адміністрації із засобами масової інформації. Зведення новин і щоденні брифінги, що їх прес-секретар влаштовує для журналістів, інформують про діяльність та рішення президента. Прес-секретар розглядається як рупор адміністрації, а його слова нерідко сприймаються як позиція президента.

З прес-секретарем тісно пов'язана Служба зв'язків. Обидві служби за часів адміністрації Джонсона практично являли собою одну адміністративну одиницю, причому відносини з пресою належали до обов'язків прес-секретаря; але зросле навантаження, викликане збільшенням чисельного складу уряду та настанням електронної ери, обумовило необхідність розподілу праці. Служба зв'язків була відокремлена президентом Ніксоном від Служби прес-секретаря, і з того часу лишається окремою службою. Як і Служба прес-секретаря, Служба зв'язків має справу із засобами масової інформації, але вона більшою мірою залучена до підготовки новин. Керівник Служби відповідає на питання репортерів, влаштовує брифінги та інтерв'ю, надає інформацію. Служба зв'язків працює на Білий дім також як відділ реклами і агентство із зв'язків з громадськістю.

У Білому домі є також служби, покликані сприяти підтриманню зв'язків з різними поважними організаціями. Серед останніх однією з найважливіших є Служба зв'язків з Конгресом, за часів Рейґана відома під назвою "Служба у законодавчих справах". Офіційно цю службу, що використовувалась для контролю взаємодії між президентом та Конгресом, було засновано за часів адміністрації Ейзенхауера (попередні президенти мали неофіційний апарат, що опікувався зв'язками із зовнішнім світом). Згодом вона розширювалася разом із збільшенням чисельного складу апарату Конґресу. t Персонал Служби зв'язків з Конгресом з її складовими, призначеними для роботи з Палатою представників і Сенатом, намагається підтримувати обмін інформацією між Білим домом та Конгресом в обох напрямках. Співробітники служби представляють в Конгресі позицію президенту та популяризують там президентські програми. Вони також встановлюють і підтримують добрі стосунки з тими окремими членами Конґресу, хто може підтримати адміністрацію під час розгляду законопроектів. Ними забезпечується підготовка інформації та матеріалів для .друзів адміністрації в Конгресі, які можуть допомогти переконати інших у Конгресі і захистити свою позицію.

Полегшуючи зв'язки Конґресу з Білим домом, працівники Служби зв'язків визначають і намагаються вирішувати проблеми конгресменів, що виникли в їхніх стосунках з адміністрацією. Вони являють собою канал, за допомогою якого Конгрес може розмовляти з президентом. Співробітники Служби інформують також президента про настрої в Конґресі та шанси на успіх у ньому.

Щодо конкретних законопроектів персонал Служби зв'язків повинен працювати з прихильниками президента в Конґресі, щоб разом визначати, коли треба вносити законопроект, як треба його формулювати, де треба натиснути, як змінити текст, коли його треба поставити на голосування. Працівники Служби повинні також мати точне уявлення про число голосів, які можуть бути подані за законопроект президента. Вони точно знають, хто вагається і кого можна залучити на свій бік, або на кого треба посилити тиск, які стимули потрібні для того, щоб одержати голос члена Конґресу. Вони повинні також мати уяву про те, коли і якою мірою потрібне безпосереднє втручання президента щоб врятувати законопроект. Будь-яка помилка може означати втрату рятівного законопроекту або даремну витрату цінних ресурсів президента.

Службу зв'язків з громадськістю було утворено за часів адміністрації Ніксона, після чого вона залишалася постійним елементом Білого дому, її метою є орґанізація підтримки намірів уряду серед широкого загалу. Працівники цієї служби налагоджують контакти з групами виборців і прагнуть донести до них цілі та дії адміністрації. Інші служби зв'язків Білого дому підтримують стосунки з різноманітними конкретними групами виборців.

Таким чином, українські інформаційні агентсгва мають пройти ще багато етапів розвитку для того, щоб досягти рівня західних колег.

Фото Капча