Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інформаційно-комунікаційні технології у науково-методичній роботі з педагогічними кадрами

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Крутова Н. І.
 
Інформаційно-комунікаційні технології у науково-методичній роботі з педагогічними кадрами
 
Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв’язку з цим викладачі, педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано вибирати і застосовувати саме ті технології, які повною мірою відповідають змісту і цілям науково-методичної роботи навчального закладу, сприяють досягненню цілей гармонійного розвитку педагога з урахуванням його індивідуальних особливостей та готовності використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс.
Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про вищу освіту», Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.
Основний напрямок інформатизації України – це створення відкритого навчально-інформаційного середовища, яке передбачає у науково-методичній роботі з педагогічними кадрами: підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, автоматизацію процесів управління, наукової та інноваційної діяльності, бібліотечних ресурсів, розвиток технічної та програмної бази, впровадження ІКТ та дистанційних технологій у навчальний процес, використання інтернет-ресурсів.
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН № 930 від 06. 10. 10 року) присвоєння кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі.
У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного викладача на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс.
Напрями використання інформаційно-комунікаційних технологій:
‒викладацька діяльність;
‒науково-методична діяльність;
‒методична підтримка навчального процесу;
‒самостійна робота учасників навчально-виховного процесу.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога дозволяє оптимізувати зміст навчання, модернізувати методи та форми організації науково-методичної діяльності, забезпечити високий науковий і методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищити ефективність та якість надання освітніх послуг.
Традиційні, але надійні форми методичної діяльності: семінари-практикуми, педагогічні читання, «круглі столи», школа педагогічної майстерності, майстер-класи, педагогічні студії, тренінги тощо. З їх допомогою здійснюється оновлення змісту освіти через використання актуальних педагогічних технологій.
Інноваційні форми впровадження ІКТ в освітню діяльність здійснюються через: стандартні та спеціалізовані програми, педагогічні програмні засоби, навчальні е-mail-проекти, розташування в мережі Інтернет, соціальні сервіси Веб 2.0, відеомости, відеоконференції, вебінари, використання інтерактивної дошки.
Для створення нормативно-правової бази закладу освіти, аналітичного та методичного супроводу науково-методичної роботи є використання програмного забезпечення:
‒текстовий редактор MSWord;
‒табличний процесор MSExcel;
‒система створення презентацій PowerPoint;
‒програма для роботи з електронною поштою, власним розкладом, контактами та завданнями Microsoft Outlook.
Для здійснення наукової організації праці, ефективного досягнення цілей у науково-методичній роботі важливим є здійснення електронного документообігу:
Складання індивідуальних планів.
Плани роботи методичних служб.
Участь у плануванні закладу.
Навички організації інформобміну і документообміну.
Навички роботи з електронними документами.
У процесі навчання важлива не інформаційна технологія як така, а те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей.
Організація науково-методичної роботи в навчальному закладі щодо створення інформаційного освітнього середовища уможливлює комплексне застосування ІКТ, що забезпечує справжню інтерактивність навчання. Для ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес використовуються цифрові освітні ресурси (ЦОР).
Сучасні цифрові освітні ресурси:
Педагогічні програмні засоби (ППЗ).
Програми для проведення тестів.
Електронні підручники, планшети.
Колекція ЦОР мережі Інтернет (наприклад, бібліотека електронних наочних посібників).
Інформаційно-комунікаційні технології – це новий вимір у просторі навчання, надійний помічник викладача, інструмент для досягнення ним педагогічних цілей. Комп’ютер – це лише знаряддя, яке поліпшує роботу викладача, але спочатку слід докласти чимало зусиль для опанування цим знаряддям, необхідно творчо проводити підбір матеріалу до навчальної діяльності, переглянути методику викладання з точки зору ії застосування, можливості наситити навчальний процес мультимедійною інформацією. Наприклад, – розробка відповідного навчально-методичного забезпечення для використання інформаційно-пошукових систем, мультимедійних, телекомунікаційних та мережевих технологій; формування інформаційної культури педагогічних працівників, їх підготовка до практичного використання засобів ІКТ у своїй професійній діяльності.
Відповідно до змісту навчального матеріалу, педагогічний програмний засіб (ППЗ) містить текст стандартного підручника, бібліографічний матеріал, таблиці, хронологію, низку ілюстрацій, словник термінів і понять, ілюстровані портретами персоналії провідних діячів, а також відеофрагменти, документи, карти. До кожної теми складене інтерактивне тематичне тестування.
Використання електронних підручників дає можливість вирішувати такі актуальні питання:
‒використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних технологій;
‒удосконалювати навички самостійної роботи в інформаційних базах даних, мережі Інтернет;
‒інтенсифікувати освіту, поліпшити засвоєння знань, зробити процес навчання цікавішим і змістовнішим.
Використання електронного підручника в комплекті з традиційним підручником:
‒забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підходи у навчанні;
‒забезпечує реалізацію інтерактивного підходу (постійна співпраця з ПК, постановка запитань, які цікавлять, та отримання відповідей на них);
‒підвищує пізнавальну активність за рахунок різноманітної відео- та аудіоінформації;
‒передбачає контроль завдяки тестуванню і системі запитань для самоконтролю.
У лютому 2011 року в Україні відбулася публічна презентація Національного проекту «Відкритий світ»: один учень – один комп’ютер – комунікаційна реформа в освіті. Старт проекту».
Проект передбачає створення єдиної національної освітньої мережі, стандартизацію та уніфікацію централізованої системи навчання, впровадження ІКТ у систему управління освітніми процесами на базі високошвидкісних телекомунікаційних технологій четвертого покоління.
Проект «Відкритий світ» є найбільш складним серед усіх нацпроектів як з технічної точки зору, так і з огляду на менеджмент: передбачається створення 4G-мережі – унікального електронного пристрою та «освітньої хмари». Крім того, важливим завданням є перепідготовка вчителів.
Проект «Відкритий світ» – «це не тільки багато комп’ютерів, це не тільки можливість доступу до інформації, це не тільки хороший трафік. Це, перш за все, велика освітня реформа» (В. Семиноженко). Реалізація проекту відкриє шлях до впровадження нових, інноваційних підходів у навчанні.
Проекти, що передбачають використання і впровадження ІКТ:
Національний проект «Відкритий світ» (http: //www. ow. org. ua/).
Іntel® «Навчання для майбутнього» (http: //iteach. com. ua/).
Програма «Інклюзивна освіта» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» (http: //www. ussf. kiev. ua/index. php? go=Inklus).
Освітній проект «Електронний щоденник» (http: //schoolinfo. com. ua).
Вагоме значення у науково-методичній роботі з педкадрами відводиться телекомунікаціям: відеоконференція, вебінар, skype – зв’язок. Ці форми роботи стали невід’ємною частиною дистанційної освіти.
Використання ІКТ надає широкі можливості для суттєвого підвищення якості навчального процесу, підвищує як рівень засвоєння знань, так і інтерес до навчання в цілому. Напрямки позитивних змін є:
‒підвищення якості освіти;
‒удосконалення науково-методичної роботи;
‒підвищення рівня ІК-компетентності викладачів.
Фото Капча