Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інкорпорація Гетьманщини до складу Російської імперії

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
95
Мова: 
Українська
Ціна: 
3100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Політика І. Мазепи стосовно царської Росії
1.1. Передумови становлення українсько-російських стосунків у Північній війні (до 1708 року)
1.2. Криза українсько-московських відносин і політичні плани Мазепи під час Північної війни
1.3. Розірвання стосунків з Москвою і союз України зі Швецією
2. Репресивна політика царизму щодо Гетьманщини (1708-1721 рр.)
2.1. Московський терор на Україні
2.2. Селянське повстання як відгук на утиски з боку Росії, боротьба за Україну у 1708-1709 рр.
3. Становище Гетьманщини у складі Російської імперії (1721-1764 рр.)
3.1. Період правління гетьманів Полуботка і Апостола
3.2. Правління Гетьманського уряду (1734-1750)
3.3. Правління Кирила Розумовського (1750-1764)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Історія козацтва і Гетьманщини є однією з провідних проблем української історіографії, але ціла низка тем та сюжетів все ще залишається недостатньо розробленою. Це пояснюється, перш за все, тим, що українські історики переважно звертали увагу на ті періоди, коли козацтво виступало самостійним суб’єктом історії. В цьому контексті менш дослідженим виявилося XVIII ст., особливо його перша половина. Традиційний погляд на "козацьку добу" в історії України як на "історію гетьманів" призвів до зменшення інтересу до даного періоду "міжгетьманства". В російській історіографії 30-і рр. XVIII ст. також є сутінковою зоною між яскраво освітленими епохами Петра І та Єлизавети Петрівни. Вивчення цих років також ускладнюється наявністю стереотипів стосовно засилля іноземців при дворі та сприйняттям політики Анни Іоаннівни як відступу від традицій Петра І .

Досліджуючи процес інкорпорації Гетьманщини до складу Російської імперії, представники потужної школи російської історії все ж не створили завершеної картини цього процесу, яка дещо випадала з фокусу уваги істориків. Схожа ситуація склалася з вивченням цієї проблеми й в українській історіографії, оскільки вітчизняні історики недостатньо цікавилися загальнополітичними подіями 1708-1754 рр. XVIII ст. і участю в них гетьманської старшини. Ймовірно, це можна пояснити зменшенням у післямазепинський час самостійності козацтва як політичної та військової сили. 

Для української історії кінця ХVII -XVIII ст. актуальною можна вважати проблему "війна і Гетьманщина як соціально-політична структура, війна і козацтво як соціальна структура", а з огляду на те, яке місце займало козацтво у суспільно-політичному, економічному, культурному житті України, в сучасній історіографії вона набуває виняткового значення. З одного боку, козацька державність виникла як результат розвитку військового стану, тому війна була одним з елементів підтримки козацької держави. З іншого боку, навіть поверховий погляд на період кінця ХVII – XVIII ст. показує, що майже кожна війна, у якій брало участь козацтво, призводила до зменшення автономії, до збільшення ступеню інкорпорації Гетьманщини.

Cаме моменти, коли гетьманство мусило проявити себе як політичний гравець, з притаманним йому сприйняттям незалежності як органічної частини свого життя, дозволяють чіткіше побачити трансформацію всього українського суспільства протягом процесу включення у Російську імперію.

Метою дослідження є висвітлення та з’ясування на підставі вивчення історії України в першій половині XVIII ст. і до 1764 р. становища козацької держави і тенденцій інкорпорації гетьманщини до складу Росії. 

Виходячи з поставленої мети, були сформульовані наступні дослідницькі завдання:

 • проаналізувати передумови становлення українсько-російських стосунків у Північній війні (до 1708 року);
 • дати характеристику кризи українсько-московських відносин і політичних планів І. Мазепи під час Північної війни;
 • дослідити процес розірвання стосунків з Москвою і союз України зі Швецією;
 • охарактеризувати період  московського терору на Україні;
 • вивчити селянське повстання як відгук на утиски з боку Росії і процес боротьби за Україну у 1708-1709 рр.;
 • зробити аналіз періоду правління гетьманів Полуботка і Апостола;
 • проаналізувати правління Гетьманського уряду (1734-1750);
 • оцінити період правління Кирила Розумовського (1750-1764).

Об’єктом дослідження є Гетьманщина у першій половині XVIII ст. і до 1764 р.

Предметом роботи є становище України як автономії у складі Російської імперії, його зміни і тенденції протягом 1700-1764 рр. 

Хронологічні рамки дослідження визначені з 1700 по 1764 р., тобто з часу початку Північної війни і участі в ній України і до закінчення процесу інкорпорації України до складу Російської імперії у 1764 р. з моменту ліквідації козацької держави. У разі потреби залучалася інформація з попередніх років, зокрема, щодо формування "української" політики російського уряду в переддень війни та участі козацьких полків у військових походах, які безпосередньо вплинули на стан Гетьманщини. 

Методологічною основою дипломної роботи стали принципи об’єктивності та історизму. У дослідженні були використані такі загальноісторичні методи як історико-генетичний, компаративний та системно-структурний, що дало можливість проаналізувати причини занепаду Гетьманщини., розглянути її як цілісне явище, порівняти види політичної активності різних гетьманів та російського, польського і шведського політикуму, що дозволило краще зрозуміти процес інкорпорації Гетьманщини до складу російської імперії. Підхід до процесу інкорпорації України до складу росії як до складного політично-військового процесу надав можливість застосування методів системно-структурного аналізу. Основними структурними елементами досліджуваної системи "Україна-Гетьманщина" виступає саме козацтво, яке в свою чергу представляє собою підсистему зі своїми складовими – категоріями козацтва, народу і власне гетьманської верхівки, які були піддані спеціальному вивченню як базові елементи даної підсистеми. У процесі дослідження були використані також спеціально-історичні методи. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх використання при розробці широкого кола проблем соціальної та політичної історії України ХVІІІ ст., при підготовці узагальнюючих наукових праць, підручників, науково-популярних нарисів.

Структура роботи обумовлена поставленими метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, кожен з розділів роботи пов’язаний з вирішенням певного комплексу завдань. Загальний обсяг роботи складає 95 сторінок, з них 85 сторінок основного тексту, а список використаних джерел та літератури містить 106 позицій на 8 сторінках.

 

Список використаних джерел: 
 1. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти 18 ст. – СПб., 1997. – 212 с.
 2. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - К., 1991. - 659 с.
 3. Апанович О. М. Конструктивна історична діяльність українського козацтва. - Праці Українського високого педагогічного інституту ім. Драгоманова в Празі, 1991 р. – 389 c. 
 4. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Опис справ 1713-1776 / АН України; Інститут української археографії та ін. / І.Л. Бутич (відп.ред.) Л. З. Гісцова (упоряд.), Л. Я. Демченко (упоряд.). - 2.вид., доп. і випр. - К.: Наук. думка, 1994. - 232 с.
 5. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. - Х.: Основа, 1991. – 256 с.
 6. Баггер Х. Реформы Петра Великого. – М., 1985. – 532 с.
 7. Бахрушин С. и Сказкин С.Д. Дипломатия европейских государств в XVIII ст. Внешняя политика Петра I. В кн.: История дипломатии т. I., М.-Л., 1981 г. – 672 с.
 8. Бовгиря А. М. Пам'ятки історичної думки Гетьманщини у складі рукописних збірників XVIII - початку XIX ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / НАН України; Інститут історії України - К., 2004. - 287 с.
 9. Бойко І. Й. Зобов'язальне право Гетьманщини за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року. - Львів: Світ, 1998. - 49 с. 
 10. Бойко І. Й. Правове становище населення Гетьманщини за кодексом 1743 року. - Львів, 1997. - 29 с.
 11. Бойко І. Й. Цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року: Дис...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 1999. - 192 с.
 12. Бойко О.Д. Iсторiя Украiни. – К.: Видавничий центр "Академiя", 1999. – 568 с.
 13. Болотенко О. Козацтво і Україна. - Торонто: 1980 р. - 94 с. 
 14. Борисенко В. Й. Козацтво 2 п. 17 - п. 18 ст. у системі феодальної державності. - "Українська козацька держава", К., 1991 р., с. 62-65. 
 15. Бунчукове товариство у 1735-1739 роках // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського ун-ту, 2001. – С. 28-38.
 16. Волошин Ю. В. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у ХVІІІ ст.: історико-демографічний аналіз: Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка - Полтава, 2006. - 394 с.
 17. Галь Б. О. Інтеграція української еліти до політико-адміністративних структур Російської імперії у XVIII - першій третині XIX ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Національна гірнича академія України - Донецьк, 2000. – 198 с.
 18. Гетьман Іван Мазепа та його доба: тези доповідей наукової конференції. - К: Просвіта, 1995. - 46 с.
 19. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування: 1734-1775 рр. - Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 421 с.
 20. Горобець В. М. Малоросійська колегія та реформа державного устрою України:1722- 1727: Дис...д-ра іст.наук: 07.00.02 / АН України; Інститут історії України - К., 1993. - 231 с.
 21. Горобець В. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І / НАН України; Інститут історії України. - К., 1998. - 323 с.
 22. Григорій Грабянка у бойових діях 1735-1738 рр. // Українська біографістика: Збірник наукових праць. – К.: РИО, 1999. – Вип. 2. – С. 174-183.
 23. Грушевський М. Ілюстрована історія України-Руси-К., 1992. – 642 с.
 24. Грушевський М. Історія Козаччини // Вітчизна – 1982. – 490 с.
 25. Грушевський М. С. Козацтво на Україні. - Вісник Київського університету. Серія історія, 1992 р., № 5, с. 
 26. Грушевський М.С. Нарис історії українського народу. - К.: Либидь, 1991. - 398 с.
 27. Гуржій О. І. Гетьман Іван Скоропадський / НАН України; Інститут історії України. - К., 1998. – 207 с.
 28. Гуржій О. І. Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. (на прикладі діяльності І.Скоропадського): Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут історії України - К., 1999. – 391 с.
 29. Гуржій О. Українська козацька держава в другiй половинi XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. – К.: Основи, 1996. – 222 с.
 30. Гуслистий К. Запорозька Січ та її прогресивна роль в історії українського народу. - К.: Держполітвидав України, 1954. – 87 с.
 31. Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст.: Зб. док. / АН України; Археографічна комісія; Інститут української археографії; Центральна наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Л.А. Дубровіна (відп.ред.), В.Й. Горобець (упоряд.,авт.передм.та комент.). - К.: Наукова думка, 1993. - 392 с.
 32. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігівський історичний музей ім. В.В.Тарновського; Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського / С. Павленко (упоряд.). — К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. — 1144 с.
 33. Дорошенко Д. Нарис iсторii Украiни. - друге видання. – Київ-Мюнхен: Глобус, Днiпрова хвиля, 1991. -  238 с.
 34. Жуковський А. Нариси історії України. - Львів, 1992. – 230 с.
 35. Зайцев Ю. Iсторiя Украiни. - Вид. 2-ге, зi змiнами. - Львiв: Свiт, 1998. – 488 с.
 36. Империя после Петра 1725-1765: [Сборник] / А. Либерман (сост.), В. Наумов (сост.). - М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. - 571 с.
 37. История Северной войны 1700-1721 гг. / Отв. ред. И.И.Ростунов. - М.: Наука, 1987. – 255 с.
 38. Історичні постаті України: Історичні нариси / О.В.Болдирев. - Одеса: Маяк, 1993. - 384 с.
 39. Історія України / Ю.Зайцев.- Львів: Світ, 1996. - 488 с.
 40. Кісіль І. М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина XVII - друга половина XVIII ст.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка - К., 2006. - 254 с.
 41. Коваленко О. Б. Павло Полуботок - політик і людина. - Чернігів: Деснянська правда, 1996. – 93 с.
 42. Ковальський М. П. Проблеми джерелознавства історії українського козацтва. - Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина, 1993 р., т. 1, с. 11-23. 
 43. Ковальчук О. О. Гетьман Д.Апостол і його доба в оцінці істориків ХIХ ст.. - Ніжин: Просвіта, 1996. – 20 с.
 44. Ковальчук О. О. Державотворчі процеси в часи гетьманування Д.Апостола (Джерелознавчий та історіографічний аспект): Дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського - К., 1996. – 173 с.
 45. Когут З. Російський централізм і українська автономія; Ліквідація Гетьманщини 1760- 1830.. - К.: Основи, 1996. - 317 с.
 46. Козацька старшина влітку 1736 р. (за матеріалами Центрального державного історичного архіву) // Наукові праці НБУ ім. В. Вернадського: Бібліотека: наука, культура, інформація. – К., 1998. – С. 448-450. 
 47. Козирєв В. К. Південна Україна у внутрішній політиці Російської імперії та CРCР (XVIII-XX століття) / НАН України. Запорізька філія. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - Запоріжжя, 2002. – 372 с.
 48. Костомаров Н.И. Мазепа. - М: Республика, 1992. - 335 с.
 49. Кривошея В. В. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія козацької старшини. 1648-1782 рр.) / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Музей гетьманства. - К.: ІПіЕД НАНУ, 1998. - 270 с.
 50. Куташев І. В. Політична думка доби гетьманщини / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Український Центр духовної культури, 2007. - 320 с.
 51. Маслійчук В. Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII-першої третини XVIII ст.. - Харків: ВД "Райдер", 2003. – 252 с.
 52. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 295-ї річниці з дня смерті гетьмана України Івана Мазепи та 10-річчя заповідника "Гетьманська столиця", 25-26 травня 2004 р., м. Батурин / Батуринський держ. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця". - Ніжин: "Аспект-Поліграф", 2006. – 188 с.
 53. Мельник Л. Г. Гетьманщина першої чверті ХVІІІ століття: Навч. посібник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 232 с.
 54. Мельник Л. Г. Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації (1669-1709 рр.). / ІСДО; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка - К., 1995. - 104 с.
 55. Мельник Л. Г. Політична історія Гетьманщини XVIII ст. у документах і матеріалах: Навч. посібник / Інститут змісту і методів навчання; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1997. - 139 с.
 56. Мицик Ю. А., Власов В. С. Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: КМ Академія, 2001. - 208 с.
 57. Мобілізації козаків Гетьманщини під час російсько-турецької війни 1735-1739 рр. // Київська Старовина. - 2000. - №1. - С. 18-30.   
 58. Останній похід Григорія Грабянки  //  Борисфен. - 1994. - №4. - С.9-10.
 59. Островський О. Руйнування Батурина (1708 р.): Іст. оповідання - Репр. відтворення вид. 1918 р. - К.: Фірма "Кий", 1995. - 32 с.
 60. Павленко С. О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р.. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія"; Українська видавнича спілка, 2007. - 267 с.
 61. Павленко Сергій О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. — К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 602 с.
 62. Пазиніч Ю. М. Особливості трансформації політичної системи України в епоху Гетьманщини: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Дніпропетровський національний ун-т - Донецьк, 2007. - 20 с.
 63. Панашенко В. В. Соціальна еліта гетьманщини (друга половина XVII-XVIIIст.). - К., 1995. - 211 с.
 64. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. Т 2.- К: Либідь, 1993. - 608 с.
 65. Рибалка І.К. Історія України: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття. - Хfhrsd: Основа, 1995. – 446 с.
 66. Рігельман О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі / Вст. ст., упор. та примітки П. М. Саса, В. О.Щербака. - К.: Либідь, 1994. - 768 с.
 67. Саксонов В. Б. Організаційно-правове забезпечення фіскальної політики Російської імперії на території Південної України (остання третина XVIII століття): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Харків, 2004. – 241 с.
 68. Смолка А. О. Економічна думка та соціально- економічна політика в Україні XVII - початку XVIII століття: Дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка- К., 1996. – 171 с.
 69. Сокірко О. Г. Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка - К., 2000. - 203 с.
 70. Старшинський реєстр 1736 року // Дніпропетровський історико-археографічний збірник.– Дніпропетровськ: Генеза, 2001. – Вип. 2. –  С. 548-553.
 71. Струкевич О. К. Політико-культурні орієнтації еліти України-Гетьманщини (інтегральний погляд на питання) / НАН України; Інститут історії України. - К., 2002. - 532 с.
 72. Струкевич О. К. Україна- Гетьманщина та Російська імперія протягом 50-80-х рр. XVIII століття (політико- адміністративний аспект проблеми) / НАН України; Інститут історії України. - К., 1996. - 100 с.
 73. Субтельний О. Мазепинці. - К: Либідь, 1994. - 240 с.
 74. Субтельний О. Мазепинці: Український сепаратизм на початку XVIII ст. - К.: Либідь, 1994. – 239 с.
 75. Субтельний О. Україна: історія. - К: Либідь, 1993. - 720 с.
 76. Сусликов В. Є. Законодавчі акти Росії як джерело до історії Півдня України XVIII століття (1700-1775 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Донецький національний ун-т - Донецьк, 2005. – 300 с.
 77. Тривожні походи лівобережних полків у 1736-1739 рр. // Гуманітарний журнал. - 1999. - №3. - С. 29 - 35.   
 78. Універсали Івана Мазепи. 1687-1709 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Наукове товариство ім. Шевченка; Центральний держ. історичний архів України, м.Київ / П. Сохань (голов.ред.), Іван Бутич (упоряд.). - К.; Л.: НТШ, 2002. - 780 с.
 79. Феденко. Соціяльні й політичні рухи в Україні: від Хмельницького до кінця 18. віку: Шляхотські забаганки старшини руйнують Україну. Союз козацької старшини з Москвою проти народних мас. Гайдамаччина. Після упаду останків козацької державності. Історія соціяльної та політичної боротьби в Україні. Ч.2. — Львів: Народний ун-т, 1936. - 38 с.
 80. Фицик Л. А. Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини (1648-1782 рр.). Історіографія проблеми: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського - К., 2007. - 20 с.
 81. Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи: 1663- 1713 / НАН України; Інститут історії України; НДІ українського козацтва. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", 2004. - 285 с.
 82. Шерер Ж. Б. Літопис Малоросії або історія козаків запорожців та козаків України, або Малоросії - К.: Альбус, 1994. – 433 с.
 83. Щербак В.О, Українське козацтво: формування соціального стану: друга половина XV - середина XVIII ст. - К.: КМ Академія, 2000. – 296 с.
 84. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: в 3-х т. - К.: Знання, 1989. - т. 2. - с. 620 с.
 85. Яворницький Д. Українсько-руське козацтво перед судом історії. - Київ: Слово, 1999. - 124 с. 
 86. Яворницький Історія запорозьких козаків у 3-ох т. – К.: Знання, 1989. – т. 1. – 596 с.
 87. Яковенко Н. М. Нарис Історії України з найдавніших часів до кінця XVII ст. - К.: Генеза, 1997. – 211 с.
 88. Яценко В. Б. Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імперії у XVIII ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна - Харків, 2007. – 23 с.
 89. Яценюк Г.М. Боротьба за скарб гетьмана Івана Мазепи // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004. – Т.7. – С. 26-28. 
 90. Яценюк Г.М. Доля козацької старшини після Полтавської катастрофи // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2004. – Вип. 61. – С. 17-22. 
 91. Яценюк Г.М. Перша українська політична еміграція (1710-1725 рр.) // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Т.5. – С. 14-18. 
 92. Яценюк Г.М. Таємні переговори між українським гетьманом Іваном Мазепою та королями польським – Станіславом Лещинським і шведським – Карлом ХІІ //Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 2. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 30-33.
11063
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).