Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інновації у методиці поглибленого вивчення фізичної оптики

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Ціна: 
2800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз змісту фізичної оптики в курсі фізики
1.1. Місце фізичної оптики в шкільному курсі фізики та вимоги до її викладання
1.2. Структура розділу «Фізична оптика» у школі
1.3. Аналіз програми поглибленого вивчення фізики
1.4. Аналіз інформації з фізичної оптики в різних підручниках фізики
2. Особливості викладання фізичної оптики
2.1. Поняття і терміни фізичної оптики
2.2. Специфіка демонстраційного експерименту з фізичної оптики
2.3. Лабораторні роботи, фронтальний експеримент і роботи фізичного практикуму з фізичної оптики
2.4. Проблемний підхід до вивчення фізичної оптики
2.5. Розв'язування задач з фізичної оптики, домашні досліди і спостереження
2.6. Факультативні заняття з фізичної оптики
3. Інноваційні підходи до поглибленого вивченння фізичної оптики
3.1. Основні поняття дидактичної інноватики
3.2. Комп'ютерні моделі в шкільному курсі фізики та комп'ютерне моделювання фізичної оптики
3.3. Єдиний підхід до вивчення інтерференції і дифракції
3.4. Застосування лазерної указки при вивченні фізичної оптики
3.5. Використання рідких кристалів при вивченні фізичної оптики
4. Організація і результати експериментального дослідження 
4.1. Організація та зміст педагогічного експерименту
4.2. Результати експериментального навчання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Найважливішою задачею школи, у тому числі і викладання фізики, є формування особистості, здатної орієнтуватися в потоці інформації в умовах її безперервного утворення. Усвідомлення загальнолюдських цінностей можливе тільки при відповідному пізнавальному, моральному, етичному і естетичному вихованні особистості. У зв'язку з цим потрібно виховувати у школярів позитивне відношення до науки взагалі і до фізики зокрема; розвивати інтерес до фізичних знань, науково-популярних статей, життєвих проблем. Фізика є основою природознавства, сучасного науково-технічного прогресу і культури, що визначає наступні конкретні цілі навчання: усвідомлення учнями ролі фізики в науці і виробництві, виховання екологічної культури, розуміння моральних і етичних проблем, пов'язаних з фізикою. 

Сучасна дидактика ― це теорія навчання конкретному предмету. Вона досліджує і визначає цілі, закономірності і принципи його вивчення, ґрунтуючись на особистісному підході, на особливостях предмету і засвоєння його учнями, їй притаманні практичні і прогностичні функції, суть яких полягає у науковій розробці змісту, структури, найбільш ефективних і результативних методів, технологій і способів навчання, учіння та виховання у відповідності з цілями і змістом суспільного розвитку в нових соціально-економічних умовах. Поняття інновація тлумачиться як нововведення, рідше як новація, новизна. Природно виникає питання: що ж таке "нове"? В словнику С.І.Ожегова дається таке визначення: нове - це вперше створене чи зроблене; те, що з'явилось або виникло недавно, на заміну попередньому; заново відкрите, яке відноситься до близького минулого або до нинішнього часу; недостатньо знайоме, маловідоме. Зауважимо, що в тлумаченні цього терміну нічого не говориться про прогресивність, про ефективність і результативність нового. В науково-педагогічній літературі розрізняють поняття "новизна" або "новий засіб", "новація" і "нововведення". "Новизна", "новація" ― це власне спосіб (новий метод, методика, програма, технологія і т.п.), а інновація ― це процес оволодіння цим новим засобом. Під інноваційним процесом розуміється комплексно-системна діяльність по створенню (розробці), оволодінню, використанню і поширенню новизни, новацій.

Новизна будь-якого засобу відносна як в особистісному, так і в часовому (історичному) плані. Те, що є новим для одного вчителя, однієї школи, може виявитись пройденим етапом для інших. Новизна завжди носить конкретно-історичний характер. Народжуючись в конкретний момент часу, в конкретних соціально-економічних умовах, прогресивно вирішуючи задачі конкретного історичного етапу новизна взагалі швидко може стати надбанням загальноосвітньої школи, нормою, загальноприйнятою масовою практикою або віджити, стати гальмом для розвитку в нових умовах.

Зустрічається, що нове з'являється, як кажуть, раніше свого часу, тобто, народившись, не знаходить визнання, але дещо пізніше, коли визріють умови, на нього надійде запит. Наприклад, ідея диференціації середньої фізичної освіти була запропонована і обґрунтована в одній з перших вітчизняних методик фізики В. В. Лермантовим в 1907 році, але реалізована в середніх загальноосвітніх школах лише в кінці 80 - 90 роках. Буває, що новий засіб, народившись відносно давно, ставши нормою, з часом не гине (хоч змінюються цілі періоди в розвитку освіти), а розвивається, модернізується, багаторазово відновлюється (згадаймо зародження в 60-і роки ХІХ століття експериментального методу навчання фізики), ще раз демонструючи відносність нового. Так, сьогодні однією з актуальних проблем є комп'ютеризації навчального фізичного експерименту, тобто коли ЕОМ безпосередньо включена в установку для проведення експерименту або за її допомогою він моделюється. Особливо це стосується так званих фундаментальних дослідів, які були епохальними в розвитку сучасної фізики (досліди по вимірюванню швидкості світла Ремера, Фізо, Майкельсона; досліди по вивченню рентгенівських променів; дослід Франка і Герца; досліди, що доводять квантові властивості світла Столєтова, Лебєдєва, Боте, Вавілова; та ін.). Нове, навіть прогресивне, часто прокладало собі шлях до визнання з великими труднощами. Прикладом сказаного може слугувати цілеспрямоване і послідовне впровадження в навчальний процес лабораторних робіт з фізики, яке почалось в кінці ХІХ століття і триває ще й понині. Для з'ясування перспектив і тенденцій розвитку дидактики фізики з позицій теорії методичної (дидактичної) інноватики доцільно визначити розуміння ознаки новизни, адже щодо цього існують різні думки. Виділяється новизна абсолютна (раніше невідоме, принципово нове, відсутність аналогів і прототипів) і відносна (часткова, умовна), псевдоновизна (намагання видаватись оригінальним, вихваляння, бажання зробити не стільки краще, скільки інакше) і винахідницькі дрібниці.

Розвиток дидактики фізики, тобто перехід її в принципово новий якісний стан, не можна здійснити інакше, ніж через освоєння нововведень, через інноваційний процес. Щоб ефективно керувати цим процесом, його необхідно осмислити і зрозуміти, а потім ― пізнати, що вимагає вивчення його структури. Будь-який процес (особливо, коли мова йде про дидактику фізики як науки в особі дидактики фізики, яка інтенсивно розвивається, нову дисципліну та ще й про її розвиток) є не що інше як складне динамічне утворення ― система, яка є поліструктурною, а тому й сам інноваційний процес (як всяка система) теж є поліструктурним. Поліструктурність ― це реально існуюча властивість об'єктивного процесу. Можна стверджувати, що учитель фізики, у якого розвинуте системне (нелінійне, неодноаспектне, неодностороннє) мислення, завжди бачить розмаїття структур інноваційного процесу в дидактиці фізики як науковій галузі знань, що інтенсивно розвивається.

Об’єктом дослідження є навчальний процес з фізики.

Предмет дослідження – методика поглибленого вивчення фізичної оптики в курсі фізики.

Гіпотеза дослідження – якщо в процесі поглибленого вивчення фізичної оптики у 11-х класах поєднувати різні методи з використанням різноманітних технічних засобів навчання, піднести демонстраційний і фронтальний експеримент на якісно новий рівень, поглибити його і урізноманітнити, подбати про матеріальну базу кабінету, то рівень знань учнів підвищиться.

Мета дослідження полягає в розробці інноваційних методів викладання теоретичних і практичних основ фізичної оптики.

Поставлена мета і сформульована гіпотеза дослідження передбачає розв’язання конкретних завдань:

1. Проаналізувати зміст учбового матеріалу при поглибленому вивченні фізичної оптики.

2. Розробити нові методи вивчення фізичної оптики на уроках фізики в 11-х класах.

3. Перевірити ефективність реалізації даних нововведень на практиці.

4. Показати доцільність їх реалізації.

 

Список використаних джерел: 
 1. Ален Л., Джонс Д. Основы физики газовых лазеров. - М.: Наука, 1970. - С. 207.
 2. Биксон Я. М. Демонстрация с помощью оптической модели сущности метода рентгестуктурного анализа. //Физика в школе. - 1965. - №1. - С. 73.
 3. Борбат А.М. Физика. Ч. ІІІ. Оптика, атомная и ядерная физика. Под ред. проф. Шишловського А.А. - К.: Рад. Школа. - 1973. - С. 34-40.
 4. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. - М.: Наука. - 1970. - С. 76-79.
 5. Борщевский Б. У. Квантово-оптические явления. - М.: Высшая школа. - 1968. - С. 123.
 6. Булат В. Л. Оптические явления у природе. - М.: Просвещение. -1974. - С. 27-45
 7. Вавилов С.И. Собрание сочинений. Т. IV.-М.: АН СССР. - 1956. - С. 127-128
 8. Ванєєв А. А., Зубицька Е. Г, Яруніна О. Ф.. Викладання фізики в 10 класі середньої школи: Посібник для вчителів. Пер. з рос. /А.А. Ванєєв та ін. - 2-ге вид., перероб. - К.: Рад. Школа, 1980. - С. 160.
 9. Величко С. П. , Ковальов І. З. Лазер у шкільному курсі фізики: Посібник для учителів.-К.: Рад. Школа, 1989. - С. 45-47.
 10. Волинко О. Проблеми підручника з фізики. //Фізика та астрономія в школі. - 2003. - № 2. - С. 27.
 11. Галанин Д. Д. Физический эксперимент в школе. Т. IV. - М.: Учпедгиз. - 1941. - С. 311-312.
 12. Гончаренко С.У. Фізика: Підручник для 11 кл. серед. загальноосв. шк. -К.: Освіта. - 2002. - С. 319.
 13. Демина К. М. Усовершенствование методики изложения физики. Диссертация. - К. -1976. - С. 15-18.
 14. Довгялло М. О., Фонкич М. Є. Демонстраційні досліди з оптики та будови атома. Посібник для учителів. -К.: Рад. Школа. -1964. - С. 121- 127.
 15. Єнін В. Про єдиний підхід до вивчення інтерференції й дифракції світла //Фізика та астрономія в школі. - 2001. - № 4. - С. 31-32.
 16. Жусь Г. В., Смирнов В. Б. Получение голограмми й изучение ее свойств//Физика в школе. - 1976. - №5. - С. 41-43
 17. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Шефер Н. И. Факультативный курс физики. 10 клас. Пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 1975. - С. 67-86
 18. Клос Е. С., Шульга М. С. Оптика в демонстраційних дослідах: Посібник для учителів.-К.: Рад. Школа. – 1983. - С. 48-49.
 19. Козак А. Методика застосування лазерної указки під час вивчення розділу «Променева оптика». //Фізика та астрономія в школі. - 2000. - №4. - С. 41-42.
 20. Кордун Г.Г. История физики: Учеб. пособие для пед. ин-тов. - 2-е изд., перераб. и доп. - К: Вища школа. Головное изд-во, 1980. - С. 46.
 21. Королев Ф. А. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика- М.: Учпедгиз. - 1962. - С. 135-139.
 22. Ландсберг Г.С. Елементарний підручник з фізики. Т.ІІІ. - К.: Рад. школа, 1971. - 238 с.
 23. Матвеев А.Н. Оптика: Учебное пособие для физ. спец. вузов. - М.: Высш. шк. - 1985. - С. 217-223.
 24. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. -М.: Педагогика, 1972. - С. 23-24
 25. Методика факультативных занятий по физике: Пособие для учителей/ Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов и др.; Под ред. Кабардина О.Ф. - М.:Просвещение
 26. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Фізика: підручник для 11 кл. серед. шк.: - 2-ге вид. - К.: Освіта. - 1993. - С. 272.
 27. Огородников С. Ф., Башкатов М. Н., Попов Н. В., Ростовцев Н. М. Демонстрационные опыты по оптике и строению атома. - М.: Просвещение, 1967. - С. 23-24
 28. Огюстен- Жан Френзель. О свете. - М.: Госиздат, 1928. - С. 31.
 29. Повышение эффективности уроков физики. Сб. ст./ под ред. А. И. Бугаева. Сост. А. В. Самсонова. - К.: Рад. Школа, 1986. - С. 152.
 30. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. - К.: Шкільний світ, 2001. - С. 26-68.
 31. Программы средней общеобразовательной школы. Факультативные курсы. Физика, астрономия, география. 7-11 классы. - М.: Просвещение. -1990. - С. 23-45
 32. Резников Л. И. Диференциация ученого материала по физике. //Физика в школе, 1976. - №1. - С. 39-41.
 33. Рєзников Л. И. Методика преподавания физики в средней школе. Т. IV. Оптика. Строение атома. - М.: АПН РСФСР. - 1963. - С. 56-78
 34. Рєзников Л. И. Физическая оптика в средней школе. - М.: Просвещение. -1971. - С. 56.
 35. Сергєєв О. В., Тищук В. І.. Інноваційні процеси в дидактиці //Збірник наукових праць «Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації». Наукові записки Рівненського педінституту. Випуск 4. - Рівне, Рівненський державний педагогічний інститут. - 1998. - С. 45-47.
 36. Сергєєв О., Сосницька Н. Шкільні підручники з фізики для основної школи: досягнення, проблеми, перспективи. //Фізика та астрономія в школі. - 2003. -№ 1. - С. 15-18.
 37. Ситников О. Керовані електричним полем дифракційні гратки в демонстраційному експерименті//Фізика та астрономія в школі. - 2004. - №2. - С. 29-30.
 38. Содержание углубленного изучения физики в средней школе. Физико-математические и прикладные предметы. Под ред.. Резникова Л.И. -М.: Педагогика.- 1974. - С. 112-115.
 39. Фабрикант В. А. Нелинейная оптика. //Физика в школе. - 1969.-№ 1. - ст. 15- 18.
 40. Физическая оптика. Терминология. - М.: Наука. - 1970. - С. 56
 41. Фильчаков П. Ф., Гранкин Е. П. Корпускулярная оптика. - К.: Знание. - 1968. - С. 36-38.
 42. Фриш С. Э.Современная оптика. - М.: Знание, 1968. - С. 34-40.
 43. Харламов И.Ф. Как активизировать учение школьников: Пособие для учителей. - Минск.: Народная асвета, 1976. - С. 167.
 44. Чепуренко В. Г., Нижник В. Г., Гайдучок Г. М.. Лабораторні роботи з фізики у 8-10 класах. Посібник для учителів.-К.: Рад. Школа, 1976. - С. 23-94.
 45. Шишловський О.А., Борбат О.М. Оптика та її застосування. Посібник для вчителів. -К.: Рад. Школа, 1964. - С. 178-179.
 46. Ятвецький В., Редько Г., Ятвецька Л., Толпекіна Г. Досліди з оптики //Фізика та астрономія в школі. - 2004. - №2. - С. 29-30.
11658
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.