Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інноваційні критерії оцінювання із фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів згідно вимог кредитно-модульної системи

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Інноваційні критерії оцінювання із фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів згідно вимог кредитно-модульної системи 
 
Олійник І., Єрусалимець К.
Кременецький гуманітарно-педагогічний
 інститут імені Тараса Шевченка
 
Анотація. Олійник І., Єрусалимець К. Інноваційні критерії оцінювання із фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів згідно вимог кредитно-модульної системи. В статті розглядаються проблеми фізичного виховання студентської молоді при введенні ідей Болонського процесу та їх реалізація системою вищої освіти України. Особлива увага надається педагогічному контролю: методам педагогічних спостережень і тестувань різних сторін діяльності студентів.
Ключові слова: оцінювання, фізичне виховання, студенти, кредитно-модульна система.
Аннотация. Олийник И., Ерусалимець К. Инновацийни критерии оценивания по физическому воспитанию студентов высших учебных заведений согласно требований кредитно-модульной системы. В статье рассматриваются проблемы физического воспитания студенческой молодежи при введении идей Болонского процесса и его реализации системой высшего образования Украины. Особенное внимание уделяется педагогическому контролю, методам педагогических наблюдений и тестированию разносторонней деятельности студентов.
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, кредитно-модульная система.
Abstract. This article deals with the problem of students physical education youth during introduction of credit and modulus system of education and their realization by the system of Higher Education of Ukraine are observed in the article. Special attention is devoted to the pedagogical control and to the methods of pedagogical observations and to the testing of the different sides of students activities.
Key words: physical education, students, credit and modulus system.
 
Постановка проблеми. Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищої освіти.
Однією із передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є реалізація системою вищої освіти України ідей Болонського процесу, який передбачає введення кредитно-модульної системи організації навчального процесу .
Більшість викладачів фізичного виховання перебувають в стані пошуку нових ефективних методів навчання, що пояснюються спадом фізичної підготовки студентської молоді, зниженні інтересу до занять фізичними вправами як під час занять так і вдома.
Намагаючись виправдати ситуацію, яка склалась, ми впровадили нову методику організації навчального процесу, яка сприятиме позитивним змінам. Проаналізувавши різні сторони проблеми, ми пропонуємо використати в даній ситуації модульно-рейтингову технологію використання модульної технології навчання.
Особлива увага надається педагогічному контролю: методам педагогічних спостережень і тестувань різних сторін діяльності студентів.
Заняття фізичною культурою можуть вважатися раціональними лише тоді, коли викликають позитивні анатомо-фізіологічні зміни в організмі, здійснюють оздоровчий вплив, сприяють всебічному фізичному розвитку. Цього можна досягнути лише в тому випадку, коли буде здійснюватися постійний контроль за відповідністю обсягу та інтенсивності навантажень віковим особливостям тих, що займаються, рівню їх фізичної підготовленості. Неадекватні навантаження часто призводять до не передбачуваних наслідків.
Особлива увага надається контролю вихідного рівня і динаміки фізичної підготовленості. Надзвичайно важливим питанням, яке вимагає свого вирішення є розробка простих тестів педагогічного контролю (етапного, поточного і оперативного), особливо на етапі формування рухової функції, має важливе практичне і теоретичне значення.
Мета дослідження полягає в удосконаленні педагогічного контролю фізичної підготовленості студентів та підбору тестових завдань згідно програмних вимог.. Відповідно до теми і мети роботи були поставлені такі завдання дослідження: 
-здійснити відбір простих тестів педагогічного контролю для професійно прикладної фізичної підготовки (ППФП) студентів на основі науково-методичної літератури, навчальних програм, державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості.
-Провести опробовування підібраних тестів професійно - прикладної фізичної підготовки., виконуючи нормативи програми з фізичного виховання.
Методи дослідження : аналіз науково-методичної і спеціальної літератури, педагогічне тестування.
Для засвоєння програми фізичного виховання у вищому навчальному закладі організація контролю передбачає систему контрольних заходів, що включає: етапний, поточний, оперативний, підсумковий контроль і підсумкову атестацію. Головна мета цих заходів – оптимізувати процес фізичного виховання , домогтися його максимальної результативності.
 Ця мета реалізується шляхом вирішення багатьох окремих завдань, пов’язаних з оцінкою стану студентів , рівнем їхньої підготовки.
Етапний контроль дає змогу перевірити систематичність засвоєння навчального матеріалу, підвищує відповідальність студентів за результати навчальної діяльності, 
Поточний контроль спрямований на виявлення ступеню засвоєння студентами окремих розділів і тем (модулів) навчальної програми на контрольному етапі освіти. Формами і методами оперативного і поточного контролю є педагогічні і лікарсько-педагогічні спостереження : усне і письмове опитування студентів, виконання контрольних робіт, завдань, вправ, тестів. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки кінцевих результатів фізичного виховання на визначеному утворювальному (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершальних етапах. 
Оперативний контроль . забезпечує інформацію про хід виконання студентами окремих видів навчальної роботи, засвоювання програмного матеріалу, виконання окремих тестів, вправ, контрольних робіт, завдань.
Навчальний матеріал, запропонованої нами навчальної програми з фізичного виховання за вимогами кредитно-модульної системи впроваджується з метою активізації навчально-виховного процесу, більш конкретного його спрямування на майбутню професію. Кожний заліковий кредит передбачає: аудиторну, індивідуальну , самостійну та наукову роботу, що складається із змістовних модулів. На кожне заняття чітко визначається обсяг матеріалу по кожному змістовному модулю, яким студент повинен оволодіти з теорії й практики. На вивчення змістовних модулів відводиться різна кількість годин в залежності від складності виду. Після вивчення кожного модуля проводиться оцінювання практичної діяльності (виконання контрольного нормативу).
Навчальні досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, практичні роботи, ІНДЗ, самостійна та наукова робота) оцінюються кількісно (визначається рейтинг), а підсумкова оцінка формується за традиційною шкалою, так і за шкалою КМСОНП.
Таким чином, із 100 можливих балів студент може набрати певну кількість в залежності від фізичної підготовленості та активності під час навчального процесу.
Національна система фізичного виховання . Техніка безпеки на заняттях фізичної культури Бігові вправи. Біг на короткі дистанції. Стрибки в довжину способом „зігнувши ноги”Бігові вправи. Метання малого м’яча у вертикальну ціль. Біг в чергуванні з ходьбою.Біг на 100м - виконання контрольного нормативу. Стрибок в довжину з розбігу способом „зігнувши ноги”. Метання малого м’яча в ціль.Виконання контрольних вимог з метання малого м’яча в ціль. Вдосконалення техніки стрибків в довжину з розбігу.Виконання контрольного нормативу з стрибків в довжину з розбігу.Професійно-прикладна фізична підготовкаСтійки та пересування баскетболіста. Ловіння та передачі м’яча на місці та в русі. Ведення м’яча , подвійний крок, кидок.Ловіння та передачі м’яча однією рукою зверху і знизу на місці та в русі в парах. Ведення м’яча. Штрафні кидки.Ловіння та передача м’яча однією рукою зверху та знизу. Ведення м’яча, подвійний крок, кидок.Виконання контрольних вимог: передача м’яча в парах на місці різними способами на швидкість за 1 хв. часу. Ведення м’яча , штрафні кидки.Виконання контрольних вимог з штрафних кидків. Вдосконалення техніки ведення м’яча на швидкість з подвійним кроком та кидком м’яча в кошик.Гімнастичні шикування і перешикування. Акробатичні вправи. Опорний стрибок через козла” ноги нарізно.”Фігурне марширування. Акробатичні вправи. Опорний стрибок через козла” ноги нарізно.”Вивчення зв’язки елементів акробатичних вправ. Вправи на колоді. Опорний стрибок.Виконання контрольної комбінації з акробатичних вправ та опорного стрибка через козла „ноги нарізно”Професійно-прикладна фізична підготовка.Написання та захист рефератів.Складання комплексів вправ для розвитку фізичних якостей.Робота в інформаційних мережах. Опрацювання додаткової літературиВдосконалення фізичних якостей.
 
Структура залікового кредиту з фізичного виховання І курсу (І семестр) та розподіл балів за змістовними модулями
 
В інформаційному модулі прийнято виділяти базову та варіативні частини. Базова частина інформаційного модуля є обов’язковою для виконання, варіативна дає право вибору, виходячи із індивідуальних здібностей, інтересів, підготовленості студентів. Диференційована оцінка успішності студентів за окремими інформаційними блоками (модулями), за нашими дослідженнями стимулюють студентів до навчання та спонукають їх до змагальної боротьби за кращу оцінку, а відповідно до кращої фізичної підготовки.
На основі аналізу науково-методичної літератури , навчальних програм, державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості нами були підібрані тести для педагогічного контролю, відповідно вивченого матеріалу, які дають змогу визначити рівень фізичної підготовленості на різних етапах навчання.
Професійно-прикладна фізична підготовка (найбільша кількість балів-15)
 
В залежності від фізичної підготовленості студенти набирають різну кількість балів із 15 можливих.
Виходячи із практичного досвіду, на оволодіння даним обсягом матеріалу, відповідно програми було виділено 18 робочих тижнів – 36 годин, з яких було відведено на виконання контрольних вимог – 16 годин, де студенти складали навчальні нормативи з розділів програми - легка атлетика, спортивні ігри, гімнастика та ППФП (професійно-прикладна фізична підготовка).
Співвідношення показників контролю дає можливість виявити зріз формування рухової функції студентів та динаміку їх фізичної підготовленості.
Надзвичайно важливим питанням , яке вимагає свого подальшого вирішення є розробка єдиних нормативів педагогічного контролю всіх викладачів.
Запропонована нами програма забезпечує необхідний рівень професійної готовності майбутніх спеціалістів, активізує фізкультурно-спортивну діяльність студентської молоді, виховує потребу у фізичному самовдосконаленні і веденню здорового способу життя, підвищує працездатність, розвиває фізичні якості і , формує систему теоретичних знань і практичних навичок в галузі фізичної культури.
 
Список використаної літератури
 
1.Ведмеденко Б.Ф. Особливості педагогічної технології виховання інтересу в учнів до занять фізичною культурою //Теорія та методика фізичного виховання, 2004.- №3–С.44-50.
2.Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. -Київ.: Знання,1999.-39с.
3.Козленко М.П. Виховання у школярів інтересу до фізкультури і спорту. - К.: Знання, 1982.– 48с.
4.Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей., Львів.: Вежа, 2000.–148с.
5.Физическая культура студента. /Под. ред. В.И.Ильинича./.-М.:Гардарики,2000.–С.187-207.
6.Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004р.р.) /За ред. В.Г.Кременя. - Тернопіль: видавництво ТДПУ імені В.Гнатюка, 2004.- 147с.
Фото Капча