Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інноваційні основи науково-методичного супроводу фахового зростання працівників психологічної служби

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мельник Юлія Василівна,
завідувач кабінету-центру практичної психології
і соціальної роботи,
старший викладач кафедри педагогіки та психології
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Інноваційні основи науково-методичного супроводу фахового зростання працівників психологічної служби
 
Проблемам діяльності психолога і соціального педагога присвячено безліч наукових праць, публікацій у професійній періодичній літературі. Науковці і практики разом схиляються до думки, що діяльність психологічної служби складна, потребує постійного науково-методичного наповнення, чіткого визначення меж компетентності.
Сучасні освітні перетворення ставлять нові вимоги до професійного портрету працівника психологічної служби. Нового змісту сьогодні набуває психологічна просвіта, консультування педагогічних працівників, батьків щодо таких актуальних питань, як психологічні основи інклюзивної освіти, соціально-психологічні чинники інноваційної діяльності педагога, створення безпечного психологічного простору в навчальному закладі.
Багатовекторність та різноплановість напрямків соціально-психологічного супроводу вимагає суттєвого оновлення науково-методичного забезпечення фахового зростання працівників психологічної служби з боку районного (міського) методичного кабінету, інституту післядипломної педагогічної освіти. Сьогодні вкрай важливо не лише озброїти практичного психолога і соціального педагога сучасними методиками і технологіями, але й допомогти побачити перспективу власної професійної реалізації у повному обсязі, створити умови для її досягнення. Основний акцент повинен бути зроблений на усвідомленні та розвитку професійно важливих якостей працівника психологічної служби.
Професійно важливі якості працівника психологічної служби:
Інтерес і повага до іншої людини, зацікавленість у тому, як влаштований внутрішній світ іншого.
Толерантність терпимість, готовність приймати різні прояви іншого без агресії та роздратування.
Гнучкість, відкритість до змін.
Сензитивність.
Уміння ясно висловлювати свої думки, чути і розуміти іншого.
Уміння керувати своїми емоціями.
Важливим у структурі особистості психолога є особистісний сенс, життєві і світоглядні позиції, що зумовлюють вибір людиною цієї професії. Іншими словами, метою науково-методичного супроводу фахового зростання працівників психологічної служби є створення такої системи фахової підготовки, яка на основі національних надбань світового значення та усталених європейських традицій забезпечує формування працівників у галузі психології, здатних здійснювати професійну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, реалізовувати функцію психологічної допомоги як пріоритетну, що спрямовується на розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її потреб, а також гармонізацію психічної сфери.
Майстерність – результат професійного становлення особистості, при якому вона досягає найбільшого успіху в роботі. Важливе значення у процесі формування майстерності має активна позиція професіонала, бачення своєї місії у сучасному світі і у професії зокрема; постійна потреба в удосконаленні.
Визначимо найголовніші сходинки професійного зростання практичного психолога і соціального педагога.
Сходинки професійного зростання
працівника психологічної служби
Активна участь у методичній роботі.
Пізнання власних глибинних характеристик психіки через активне соціально-психологічне навчання.
Подолання внутрішніх опорів та бар'єрів, зниження відчуття тривоги, напруження на шляху досягнення професійних вершин через власну психокорекцію.
Позитивне ставлення до власних помилок як складової саморозвитку.
Підвищення якості освіти, забезпечення її мобільності, привабливості, конкурентноспроможності на ринку праці вимагає подальшого вдосконалення організації навчального процесу на засадах гуманності, особистісно-орієнтованої педагогіки, розвитку і саморозвитку слухачів та передбачає:
використання інформаційно-комп'ютерних технологій та інтерактивних методів навчання і мультимедійних засобів;
технічну і технологічну модернізацію навчальних психологічних лабораторій та засобів навчання, створення навчальних тренінгових центрів;
використання сучасних систем контролю якості знань слухачів та проведення моніторингу якості їх післядипломної педагогічної освіти.
Педагогічні умови ефективної післядипломної освіти
практичних психологів
Випереджувальна спрямованість як принцип, що орієнтує зміст і методи підготовки майбутніх психологів у післядипломній освіті не на існуючий стан психологічної теорії та практики, а на перспективи майбутнього розвитку. Чинниками забезпечення цієї педагогічної умови можуть бути усвідомлення суспільно значущих завдань психолога ХХІ ст. ; опанування навичками та вміннями, необхідними для професійного та фахового зростання.
Неперервність освіти характеризує послідовність і цілісність етапів розвитку професіоналізму, що забезпечується такими чинниками як необхідність превентивної підготовки майбутніх психологів з метою визначення рівня їх психологічної готовності до професії та рівня відповідності вимогам, що висуває професія «психолог»; створення системи семінарів, тренінгів, інших форм професійного розвитку, які сприяють формування професійного образу мислення практичних психологів.
Варіативність змісту та форм післядипломної фахової підготовки психологів є необхідною для здійснення ними самостійного і свідомого вибору мети, цінностей, змісту, способів навчання з урахуванням особистісних запитів та суспільних вимог до професії «психолог»; реалізація можливостей міжкурсового періоду для професійного зростання.
Інтерактивність навчання дозволяє встановити партнерську взаємодію викладачів із слухачами, що зумовлює діалог, взаємозбагачення, обмін думками як форми навчання, що забезпечується такими чинниками, як готовність до професійного діалогу; активність у взаємодії з іншими учасниками навчального процесу; прагнення до спільної навчальної діяльності.
На перспективу доречно запровадити систему підвищення кваліфікації фахівців з психології на базі провідних університетів та наукових установ, впровадити багатоваріантні освітні програми і проекти з проблем психологічної майстерності, інноваційних технологій та інтерактивних форм і методів навчання практичних психологів у післядипломній освіті, досягнень в теорії і практиці сучасної психології.
Отже, нагального вирішення потребує проблема післядипломної освіти психологів, оскільки в процесі виконання своїх професійних обов'язків їм доводиться вирішувати багато складних і різноманітних завдань, пов'язаних із просвітницькою діяльністю, проведенням діагностичної, корекційно-розвивальної та профілактичної роботи, а час навчання не дозволяє повною мірою набути професійної кваліфікації.
Особливої уваги вимагають психологічне консультування, експертна та прогностична робота, бо за таких умов психолог сам потребує кваліфікованої допомоги в післядипломній освіті (щоб досягнути високого рівня психологічної компетентності, професіоналізму, психологічної культури, сформувати професійну позицію).
Одним із основних завдань для належної організації післядипломної педагогічної освіти практичних психологів і соціальних педагогів є удосконалення методичного забезпечення на основі нового мультимедійного та навчально-методичного матеріалу.
Перспективним є, на нашу думку, коригування навчальних планів підвищення кваліфікації з метою збільшення кількості годин на практичну підготовку й тренінгові форми навчальної діяльності для формування професійного образу мислення.
 
Список використаних джерел
 
Масенко В. Технологія іміджу / В. Масенко. – К. : Главник, 2005. – 96 с.
Матвеєва М. П. Особливості професійної діяльності шкільного психолога / М. П. Матвеева // Практична психологія, соціальна робота. – 2003. -№1. – С. 44-53.
Міщик Л. І. Соціальна педагогіка: навч. посібник / Л. І. Міщик. – К. : ІЗМН, 1997. – 140 с.
Мищик Л. И. Профессиональная подготовка социального педагога (педагогический, психологический и управленческий аспекты) / Л. И. Мищик. – З. : ИПК “Запоріжжя”, 1996 г. – 104 с.
Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: навчально-методичний посібник: у 2 т. / за ред. В. Г. Панка, І. І. Цушка. – К. : Ніка-Центр, 2005.
Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. – М. : ТЦ Сфера, 2002. – 480 с.
Психологічна служба Рівненщини: нормативно-правові, організаційно-методичні, науково-дослідні, прикладні аспекти / Ю. Мельник, С. Шаргородська, Ж. Серкіс. – Рівне, 2005.
Психология социальной работы / О. Н. Александрова, О. Н. Боголюбова, Н. Л. Васильева [и др. ]. / под общей ред. М. А. Гулиной. – Спб. : Питер, 2002. – 352 с.
Психологічний супровід інноваційної діяльності педагога / упорядник Ю. Мельник. – Рівне: РОІППО, 2008. – 63 с.
Радченко А. Є. Професійна компетентність учителя / А. Є. Радченко. – Х. : Вид. група «Основи», 2006. – 128 с.
Туріщева Л. В. Професійний розвиток педагога: психологічний аспект / Л. В. Туріщева. – Х. : Вид. група «Основа», 2006. – 144 с.
Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці: навчально-методичний посібник / І. М. Цимбалюк. – 2-ге видання. – К. : ВД.
Фото Капча