Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інноваційні процеси в музичній освіті школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне обгрунтування розвитку і впровадження інноваційних процесів у музичній освіті школярів
1.1. Аналіз розвитку інноваційних концепцій музичного виховання
1.2. Характеристика інноваційних мультимедійних програм для навчання музики
2. Шляхи формування музичних знань молодших школярів засобами мультимедійних технологій навчання
2.1. Аналіз стану розвитку музичних знань учнів молодших класів
2.2. Методика роботи з формування музичних знань молодших школярів засобами мультимедійних технологій
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Головним завданням реформування освіти поставленим у державній національній програмі є запровадження  в навчально-виховній роботі нових педагогічних інноваційних технологій. Музична освіта , яка заснована на новітніх педагогічних технологіях, виступає основою творчого розвитку духовної культури особистості. Пошук нових ідей, нових шляхів спонукає звернути увагу на використання у практиці викладання музики інноваційних технологій.

Музичне мистецтво відкривається перед дитиною як процес становлення художнього образу через різні форми художнього втілення (літературні, музичні, образотворчі). Іде опора на виявлення життєвих зв'язків музики.. Урок музики стає не просто уроком розвитку сенсорних музичних здібностей, а уроком мистецтва, коли розвиваються всі психічні процеси: сприйняття, мислення, пам'ять, увага й, зокрема, музичні здібності: тембровий слух, відчуття ритму, музичне мислення і т.д.

Говорячи про вдосконалення педагогічних технологій, здебільшого мають на увазі інформаційні технології, тобто ті, що несуть у своїй основі максимальну кількість інформації. Інформаційні технології дозволяють по-новому, комплексно використовувати на уроках музики текстову, звукову, графічну й відеоінформацію – створюється новий мультимедійний контент. На уроках музики гармонійно поєднуються знання комп’ютерної грамоти з музикою, образотворчим мистецтвом, літературою, і, як результат цього поєднання, створюється нова якість сучасного інтегрованого уроку.

Для того, щоб учні початкових класів опанували всі види музичної діяльності, щоб урок музики став справжнім уроком мистецтва, учителю слід оволодіти сучасним комплексом нових педагогічних технологій. Нині вчитель музики повинен послугуватпся усім арсеналом ІКТ, проводити уроки з використанням засобів мультимедіа, створювати власну електронну продукцію, уміти працювати з комп’ютерними програмами для музичного навчання тощо.

Стан дослідження проблеми. Сучасні інноваційні технології, які надають мож-ливість комбінувати різні форми представлення інформації (текстової, звукової, графічної, анімаційної, відео), вже кілька років широко вико-ристовуються на уроках музичного мистецтва в початковій школі, про що свідчить досвід роботи вчителів, висвітлений у працях К.О. Баханова [3], Т. Гризоглазової [6], К. В. Завалко [10], С Зуєва [12], Н. П. Мілюкової [16], О. Чайковської [24] та ін.

Об'єкт дослідження - процес музичного виховання молодших школярів.

Предмет дослідження - методика використання інноваційних техно-логій у процесі музичного виховання молодших школярів. 

Мета роботи – теоретично охарактеризувати і емпірично дослідити ефективність застосування новітніх технологій у навчання музики молодших школярів. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати розвиток інноваційних концепцій музичного вихо-вання;
 • охарактеризувати інноваційні мультимедійні програми для навчання музики;
 • експерименально дослідити формування музичних знань молодших школярів засобами мультимедійних технологій навчання.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять загальнопедагогічні методи, які визначають стратегічні напрями наукового пошуку; дидактико-методичні, які зумовлюють теоретичну сутність і структуру експериментальної системи; впроваджувальні, на яких базується створення навчально-методичного ресурсу загальної музичної освіти і практична реалізація положень дидактико-методичної системи.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 40 аркушів. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Азарова А. Педагогічна система Карла Орфа (До питання можливостей застосування зарубіжних методик у вітчизняному музичному вихованні) / А. Азарова //Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – К.: ДАКККіМ, 2003. – Вип.3. – С. 79-87.
 2. Аристова Л. Використання навчально-методичного комплексу "Музичне мистецтво" в естетичному вихованні молодших школярів : [1-2-й класи ЗОШ] / Л. Аристова // Мистецтво та освіта. - 2013. - № 3. - С. 10-13.
 3. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: монографія / К.О. Баханов. - Запоріжжя: Просвіта, 2000. - 160 с.
 4. Величко С. А. Диски "Електронний конструктор уроку": від економії часу - до творчості / С. А. Величко // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2013. - № 7. - С. 37-39. - Шаблони та розробки уроків в електронному вигляді.
 5. Вільчковська А. Е. Ритмічна гімнастика Еміля Далькроза (теоретичний аспект) / А. Е. Вільчковська // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2008. - № 2. - С. 40-43.
 6. Гризоглазова Т. Застосування мультимедійних технологій у проектній діяльності підлітків на уроках музичного мистецтва / Т. Гризоглазова, Н. Новикова // Мистецтво та освіта. - 2012. - № 4. - С. 25-28.
 7. Дмітрієва Л. Інноваційні технології на уроках музичного мистецтва / Л. Дмітрієва // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2013. - № 1. - С. 2-6.
 8. Еманова З. Комп’ютер - новий інструмент педагога-музиканта : [основи музичного редагування в програмі Sony Sound Forge: методичні поради при використанні фонограми "мінус-голос" на уроках музики в ЗОШ] / З. Еманова // Музичний керівник. - 2012. - № 10. - С. 22-28.
 9. Еманова, З. Використання планшетів PocketBook A10 на уроках музики : [в середніх класах загальноосвітніх навчальних закладів] / З. Еманова // Мистецтво та освіта. - 2013. - № 1. - С. 16-18.
 10. Завалко К. В. Основи інноваційної діяльності вчителя музики : навч.-метод. посіб. / К. В. Завалко. - Черкаси : Черкас. ЦНП, 2013. - 211 c.
 11. Завалко К. Система музичного виховання Золтана Кодая / К. Завалко. - С. 11-16.
 12. Зуєв С. П. Впровадження комп’ютерних технологій у музичну освіту / Зуєв С. П. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2010. - №3 (5) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/portal/socgum/pednauk/2010-3/203.pdf.
 13. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику / Д. П. Кабалевський. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 14. Кривушова О. В. Проект как форма интегрированного обучения школьников в условиях технологического процесса : [при обучении музыке] / О. В. Кривушова // Музыка в школе. - 2013. - № 3. - С. 68-71.
 15. Матвієнко В.П. Орієнтир на освітні технології / В. П. Матвієнко // Педагогічні технології: Досвід. Практика. Довідник. - Полтава: ПОШОППО, 1999.- 12 с.
 16. Мілюкова Н. П. Мультимедійні презентації на уроках музичного мистецтва / Н. П. Мілюкова // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2013. - № 6. - С. 2-3.
 17. Новікова Н. Комп’ютерна презентація на уроках музики / Н. Новікова // Мистецтво та освіта. - 2010. - № 3. - С. 25-29.
 18. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. -К., 2002. - 135 с.
 19. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський. - Т.: Навч. кн.-Богдан, 2011. - 639 c
 20. Семенюк О. В. Використання інтерактивних технологій навчання на уроках музичного мистецтва / О. В. Семенюк // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2012. - № 1. - 
 21. С. 13-16.
 22. Столярчук Л. І. Використання комп’ютерних технологій на уроках музики / Л. І. Столярчук // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:цonf.org/stolyarchuk-li-vikoristannya-kompyuternih-tehnologiy-na-urokah-muziki/
 23. Турчин Т. Інформаційно-комп’ютерні технології на уроках музики в початковій школі / Т. Турчин // Рідна школа. - 2012. - № 1/2. - С. 39-43.
 24. Чайковська О. Комп’ютерні технології в практиці музичного навчання загальноосвітньої школи / О. Чайковська // Рідна школа. - 2004. - № 10. - С. 25-28.
 25. Чайковська О. Мультимедійні технології як чинник формування інноваційного навчального середовища на уроках музики / О. Чайковська, Г. Александрова // Рідна школа. - 2013. - № 3. - С. 66-69.
 26. Штепа В. В. Комп’ютерні навчаючі програми на уроках музики // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 1999. - №3. - С. 33-37.
9031
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).