Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Іноземні інвестиції: поняття, ознаки, види

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття іноземних інвестицій у правовій науці
 2. Класифікація іноземних інвестицій за різними критеріями
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

На сучасному етапі розвитку світового господарства важливим та актуальним питанням є розвиток інвестиційної діяльності, залучення та використання іноземних інвестицій. Майже всі країни світу спрямовують свої зусилля на підвищення інвестиційної привабливості іноземних інвестицій та збільшення їх обсягів в національну економіку.

Інвестиційна діяльність – важлива складова економічного життя, адже саме вона сприяє ефективному, успішному розвитку економіки будь-якого типу. Останнім часом у багатьох країнах дуже гостро постає потреба у великих іноземних інвестиціях. У більшості країн (США, Німеччині, Франції, Великій Британії) каталізатором інвестиційної активності став саме іноземний капітал, який відіграв активну роль у розвитку та структурній перебудові економіки.

До факторів, що визначають динаміку іноземних інвестицій належать:

 • внутрішня політична стабільність;
 • характер та темпи здійснення ринкових реформ;
 • стабільність економічного законодавства;
 • гарантії недоторканості приватної власності та закордонних вкладень;
 • сприятливі зовнішньоекономічні умови.

Для економіки України дуже важливим є залучення іноземних інвестицій, як одного з найефективніших механізмів розвитку та діяльності вітчиз-няних підприємств. Необхідність залучення іноземних інвестицій передба-чена зниженням інвестиційної активності вітчизняних підприємств, необхід-ністю технічної та технологічної модернізації як виробництва, так і всієї ринкової інфраструктури, потребами впровадження в усі сфери господарського механізму нових методів управління. І тому, оскільки питання іноземних інвестицій є важливим для економічного розвитку нашої держави, необхідність вивчення та дослідження основних видів та форм іноземного інвестування є дуже актуальним.

 

Список використаних джерел: 
 1. Антипенко В. Ф. Міжнародне публічне право: підруч. для студ. ВНЗ: у 3 т. Т. 2 / В. Ф. Антипенко, Л. Д. Тимченко, О. В. Бєглий, О. А. Радзівілл, Е. В. Горян. - К: НАУ, 2012. - 346 c.
 2. Бирка М. І. Сутнісна характеристика прямих іноземних інвестицій / М. І. Бирка // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 727. - С. 301-308.
 3. Ванькович Л. Я. Іноземні інвестиції: визначення, сутність, класифікація / Л. Я. Ванькович, С. І. Ковальчук // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2008. - № 635. - С. 146-151.
 4. Вергун В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі: навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Київ. ун-т, 2012. - 415 c.
 5. Гайдуцький П. І. Іноземні інвестиції в Україні: Моногр. / П. І. Гайдуцький, В. В. Баліцька, С. М. Суярко, С. А. Черванчук, С. В. Трифонов. - К.: РВВ УкрІНТЕІ, 2004. - 248 c.
 6. Єрмілова К. В. Прямі іноземні інвестиції в умовах формування глобального економічного простору: монографія / К. В. Єрмілова; Донец. ін-т ринку та соціал. політики . - Донецьк: Схід. видавн. дім, 2013. - 139 c.
 7. Репецький В. М. Міжнародне публічне право: підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик, М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич, О. В. Буткевич; ред.: В. М. Репецький; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2012. - 437 c.
 8. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / Т. Л. Сироїд. - 2-е вид., доповн. й переробл. - Х.: ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС", 2006. - 268 c.
 9. Федулова ЛПрямі іноземні інвестиції у забезпеченні технологічної модернізації виробництва: світові тенденції та проблеми в Україні / Л. Федулова // Економіст. - 2011. - № 5. - С. 44-48.
12157
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.