Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтеграція сучасного телебачення і соціальної роботи

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
87
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження проблеми інтеграції телебачення у системі соціальної роботи
1.1. Аналіз наукової літератури щодо проблеми інтеграції телебачення у системі соціальної роботи
1.2. Інтеграція телебачення у соціум як проблема соціальної роботи
Висновки до першого розділу
2. Емпіричне вивчення проблеми інтеграції телебачення у системі соціальної роботи
2.1. Вивчення досвіду соціально-педагогічного впливу телебачення
2.2. Вплив екранного насильства на формування агресивної поведінки дітей і підлітків
Висновки до другого розділу
3. Експериментальне дослідження впливу телебачення на рівень агресії та соціальну свідомість підлітків і його корекція
3.1. Організація, проведення та аналіз результатів констатуючого етапу
3.2. Проведення соціально-корекційного тренінгу з підлітками щодо подолання агресивності і покращення соціалізаційних процесів, викли-каних негативним впливом телевізійних програм
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Постійний розвиток суспільства пов'язаний з особливостями формування соціально-політичних орієнтацій молоді, політичним вибором і ставленням до влади. У формуванні нової системи цінностей і норм, демократичної спрямованості політичної свідомості молоді зростає роль телебачення. Мас-медіа сьогодні набувають навіть більшого значення, ніж державна молодіжна політика, оскільки остання відчужена від окремих членів суспільства. А саме телебачення мають змогу вирішувати, які проблеми нині найактуальніші. Ця тенденція загальносвітового масштабу властива й сучасному українському суспільству.

Засоби масової інформації, і особливо телебачення, стали невід'ємною частиною культури сучасного суспільства. Саме ЗМІ здійснюють своєрідний інформаційний вплив, на основі якого людина, і зокрема молода, формує певний світогляд щодо способу і стилю життя, моделей поведінки. У цьому розумінні засоби масової інформації мають в своєму розпорядженні невичерпні можливості позитивного впливу на свідомість людей, формування у них, особливо у неповнолітніх і молоді, високих моральних якостей, громадської активності, зразків правомірної поведінки, нетерпимості до порушень закону тощо. Між тим, як свідчить практика, ЗМІ, і зокрема телебачення, не виконують в повній мірі ці завдання, крім того, далеко не поодинокі випадки негативного впливу телебачення на поведінку неповнолітніх, коли з телеекрану пропагуються стандарти поведінки телегероїв, які несумісні з ціннісними орієнтирами суспільства і пов'язані з демонстрацією культу сили, жорстокості тощо.

Необхідність поглиблення наукового дослідження проблеми використання засобів масової інформації, зокрема телебачення, для запобігання їх негативного впливу на неповнолітніх, набуває актуальності також у зв'язку з розширенням технічних можливостей інформаційного забезпечення суспільства. 

Слід зазначити, що проблему впливу та інтеграції засобів масової інформації на соціум і соціальну роботу зокремавивчали такі зарубіжні та вітчизняні вчені: В. Батиргареєва, Р. Берон, О. Волянська, В. Голіна. Б. Головкін, В. Гончаренко, О. Гор дякова, І. Даньшин, А. Долгова, О. Дроздов, С. Еніклопов, Д. Майерс, О. Михайленко, М. Назаров, В. Пушкарь, Д. Річардсон, М. Семчик, Д. Срібняк, К. Тарасов, А. Тузов, I. Туркевич, В. Шакун, та інші. Однак в Україні монографічні дослідження цієї проблеми практично відсутні. Телебачення є могутнім соціалізуючим фактором у нашому суспільстві. Ряд авторів вважає, що, показуючи дітям по телевізору величезну кількість сцен насильства, ми привчаємо їх до думки, що агресія - загальноприйнятний вихід із ситуацій, що викликають фрустрацію. Деякі, навпаки, стверджують, що насильство, яке діти спостерігають на телеекрані, може слугувати заміщенням реальної агресії, в результаті якої агресивність дітей знижується, а не зростає. Хоча друга теорія і привабливіша, але отримані у дослідженях вчених результати не підтверджують її. Неодноразово повертаючись до цієї проблеми, вчені дійшли висновку, що сцени насильства, які демонструються по телебаченню викликають невелике, але статистично значуще збільшення агресивності глядачів.

Об’єкт дослідження – телебачення як чинник соціалізації особистості.

Предмет дослідження – інтеграція телебачення в соціум, його вплив та значення в системі соціальної роботи.

Мета дослідження – дослідити особливості інтеграції телебачення в системі соціальної роботи.

Виходячи із об’єкта, предмета і мети дослідження було поставлено наступні завдання:

1) провести аналіз наукової літератури з проблеми інтеграції телебачення в системі соціальної роботи;

2) дати характеристику інтеграції телебачення у соціум як проблеми соціальної роботи;

3) вивчити досвід соціально-педагогічного впливу телебачення;

4) проаналізувати вплив екранного насильства на формування агресивної поведінки дітей і підлітків;

5) розробити та експериментально перевірити ефективність соціально-корекційного тренінгу з підлітками щодо подолання агресивності і покращення соціалізаційних процесів, викликаних негативним впливом телевізійних програм.

Гіпотеза дослідження – систематична соціально-корекційна робота з підлітками сприятиме подоланню агресивності і покращенню соціалізаційних процесів, викликаних впливом телевізійних програм.

Теоретичну основу дослідження склали сучасні концепції комплексного підходу до вивчення проблеми інтеграції телебачення у соціум Д. Майерса та системного вивчення інтеграційних процесів у соціальній роботі (Н. П. Бура,  Л. М.Городенко).

Методологічна основу дослідження складають положення про вплив комунікативних процесів у соціумі на формування свідомості та поведінки особистості.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань нами використовувалися теоретичні і емпіричні методи, зокрема, аналіз літературних, періодичних і офіційних джерел за проблемою дослідження, спостереження, анкетування. З метою обробки результатів ми використовували статистичні методи.

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що у дипломній роботі охарактеризовано вплив телебачення на поведінку підлітків, проаналізовано підходи до вивчення інтеграції телебачення у систему соціальної роботи. 

Практичне значення полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані у практиці соціальної роботи спеціалістами соціальних служб, соціальними працівниками широкого профілю, студентами у ході курсової підготовки. Практична цінність емпіричного вивчення проблеми інтеграції телебачення у системі соціальної роботи полягає у застосуванні спеціального опитування щодо різних аспектів впливу телебачення на молодь. Отримані результати дають змогу оцінити сучасні тенденції процесу інтеграції телебачення у систему соціальної роботи в Україні.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 85 сторінок. Перший розділ присвячено вивченню теоретичних засад дослідження проблеми інтеграції телебачення у системі соціальної роботи. Другий розділ стосується емпіричного вивчення проблеми інтеграції телебачення у системі соціальної роботи. У третьому розділі проведене експериментальне дослідження впливу телебачення на рівень агресії та соціальну свідомість підлітків, визначено шляхи його корекції.

Список використаних джерел: 
 1. Абраменкова В. Дети и телевизионный экран // Воспитание школьников. - 2006. - № 6. - С. 28-30.
 2.  Авдеева Н. Н. Влияние телевизионной рекламы на детей и подростков // Человек. - 2003. - № 1. - С. 106-109.
 3.  Авдеева Н. Н. Психологическое воздействие телерекламы на детей // Психологическая наука и образование. - 2003. - № 4. - С. 53-62. 
 4. Авдуевская Е.П. Особенности ценностно-нормативной социализации в юношеском возрасте в ситуации социальной нестабильности // Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. Труды по социологии образования. - Том I. - Выпуск II. - М., 1993. – С. 112-132.
 5. Авдуевская Е.П., Баклушинский С.А. Особенности социализации подростка в условиях быстрых социальных изменений // Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. Труды по социологии образования. - Том ІІІ. - Выпуск IV. - М., 1995. - С. 132-144.
 6. Авер’янова Г. М., Москаленко В.В. Теоретико-методологічні проблеми соціалізації особистості // Психологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 17, 2002. – С. 3-7.
 7. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Соцработа, 1996. – 200 с.
 8. Антонова-Турченко А. Г. и др. Психологическая диагностика и коррекция трудновоспитуемых детей и подростков: учеб. пособие. - К., 1997. - 312 с.
 9. Апетик Н. М. та ін. Психокорекційні техніки як засіб формування адекватного образу «Я» і саморегуляції неповнолітніх з поведінковими девіаціями. - Чернівці: Рута, 2000. - 41 с. 
 10. Багиров Э, Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды. Учеб. пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. - 119 с. 
 11. Баранчук С. Духовність в Україні і засоби масової інформації // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. - Т. 15. - К., 1999. - С. 589-597. 
 12.  Бергер А. Видеть – значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. М.: Вильямс, 2005. - 288 с. 
 13. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М., 1991. – 244 с.
 14. Борев В.Ю., Коваленко А. Культура и массовая коммуникация. - М.: Фостер, 2006. - 304 с. 
 15. Бугера О. І. Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинів серед неповнолітніх / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 224 с.
 16. Бугера О.І. Вплив ЗМІ на процес формування особистості неповнолітнього (за матеріалами соціологічного дослідження) // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 6. - С 117 - 120.
 17. Бугера О.І. Засоби масової інформації як один з чинників впливу на протиправну поведінку неповнолітніх // Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Політ 2005». - Київ: Національний авіаційний університет, 2005. - С. 532.
 18. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 19. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. - М.: Социум, 2000. - 226 с.
 20. Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. – К.: Укр.наук.-дослідний ін-т проблем молоді, 2006. – 180 с.
 21. Гаджиева Н. М., Никитина Н. Н., Кислинская Н. В. Основы развития самосознания. Тренинг самосовершенствования. - Екатеринбург: Деловая кн., 1998. - 1444 с.
 22. Германов В. Г. Вплив засобів масової інформації на підсвідомість: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2003. - 20 с.
 23. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам: Пер. з англ. - К.: Либідь, 2003. - 520 с.
 24. Гордякова О. В. Влияние личностной агрессивности и тревожности подростков на эмоциональное отношение к агрессии в телевизионной рекламе // Психологический журнал. - 1999. - № 4. - С.96-101.
 25. Городенко Л. М. Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут журналістики. - К., 2003. - 19 с.
 26. Горячев М.Д. Социальная педагогика. - Самара: Лента, 1996. - 184 с.
 27. Григорьев С. И., Демина Л. Д. Психолого-педагогические основы социальной педагогики. - Барнаул, 1996. - 441 с.
 28. Денисов І.Г. Біологічні чинники девіантної поведінки та профілактика їх виявлень у вихованні громадської спрямованості у підлітковому віці // Пост методика. - 2002. - №7-8 (45-46). - С.207-212.
 29. Допира А.И. Воздействие экранного насилия на подростающее поколение: история социально-психологических исследований.// Практична психологія та соціальна робота: Науково-практичний та освітньо-методичний журнал.--№8., 2000. - 7-9с.
 30. Дроздов О. Ю., Скок М. А. Проблеми агресивної поведінки особистості: Навч. посіб. - Чернігів: ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2000. - 156 с.
 31. Жабский М. Свобода и ответственность в телевещании. Влияние телевизионной деятельности на молодежь: научное исследование по проблемам воздействия экранного насилия на молодежь // Высшее образование в России. - 2002. - № 3. - С. 61-66.
 32. Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч. Посібник . - К.: МАУП .1998. - 92 с.
 33. Загвязинский В. И. Методология и методика социально-педагоги¬ческого исследования. - М.: Просвещение, 1995. - 241 с.
 34. Засоби масової інформації і суспільство України: сучасний стан взаємостосунків. Аналітична записка Українського центру економічних і політичних досліджень // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура. Т. 14. - К., 2004. - С. 572-607. 
 35. Застывший взгляд: Физиологическое воздействие телевидения на развитие детей / Р. Пацлаф ; пер. с нем. В. Бакусева. - Москва: Evidentis, 2003. - 224 с.
 36. Здіорук С.І. Психологічне обґрунтування використання ЗМІ та різних видів рекламної продукції з метою профілактики нарко-, токсикоманії та алкоголізму. // Практична психологія та соціальна робота: Науково-практичний та освітньо-методичний журнал. - №10., 2004. - 7с. 
 37. Зернецька О.В. Нові засоби масової інформації. - К.: Генеза, 2003. – 144 с.
 38. Зінчук В. П. Роль засобів масової інформації у процесі політичної соціалізації студіюючої молоді (на прикладі міста Львова): Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка - Л., 2006. - 209 с.
 39. Кагановська О. М., Олефір Г. І. Засоби масової інформації: Навч. посібник для студ. II-V курсів (фр. мова) / Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 1997. - 124 с.
 40. Карпенко В. О. Засоби масової інформації: соціологічне вивчення аудиторії: Лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу «Основи професійної комунікації» / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2002. - 32 с.
 41. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997. - 234 с.
 42. Коваль Л.Г., Звєрєва І.А., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с. 
 43. Копытин А.И. Психодиагностические тесты: Учебно-методи¬ческое пособие. - СПб.: Речь, 2003. - 80 с.
 44. Корнеева Т. В. Психическое здоровье дошкольника и телевидение // Ребенок в детском саду. - М. : Изд. дом «Воспитание дошкольника», 2007. - № 2. - С. 84-87. 
 45. Короткова Т. Негативное воздействие СМИ и методы защиты от него // ОБЖ. Основы безопасности жизни. - 2006. - № 12. - С. 15-17.
 46. Костенко Н. Парадигми та фактичності нових мас-медіа //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - №2. - С.148. 
 47. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. – М. Издательский центр «Академия», 2002. – 330 с.
 48. Кукк В. Телевидение как наркотик // Смена. - 2007. - № 1. - С. 36-39. 
 49. Лемиш Д. Жертвы рекламы. Влияние телевидения на развитие детей / Пер. с англ. - М.: Поколение, 2007. - 304 с. 
 50. Леонтьева В. Вытеснит ли экранная культура книжную? // Высшее образование в России. - 2005. - N 9. - С. 88-92.
 51. Лизанчук В.В. Грани коллективизма. Воздействие печати, телевидения, радио на формирование социально активной личности. - К.: Вектор, 2001. – 176 с.
 52. Масова комунікація / А.З.Москаленко, Л.В.Губернський, В.Ф.Іванов, В.А.Вергун. – К.: Либідь, 1997. – 353 с.
 53. Матвеева Л. В., Аникеева Т. Я., Мочалова Ю. В. Психология телевизионной коммуникации. - М.: РИП-холдинг, 2004. - 316 с. 
 54. Мєщанова Г. Соціально-психологічне дослідження особистості: теоретико-методологічний аспект . - Тернопіль: Екон. думка, 2001. - 86 с. 
 55. Міщенко А.Т. Соціально-психологічний тренінг з формування вмінь саморегуляції емоцій // Практична психологія та соціальна робота. -. 2000. - №7. - С. 45-46.
 56. Мудрик А. В. Социальная педагогика. - М.: Академия, 2000. - 200 с.
 57. Мудрик А.В. Социализация и воспитание подрастающих поколений. - М.: Знание, 1990. - 39 с. 
 58. Мухин С. В. Магия голубого экрана : положительные эмоции и отрицательные воздействия // Директор школы. - 2003. -№ 1. - С. 88-92.
 59. Орлов В. А. Методика выявления структуры интереса школьников к телевизионным передачам // Психологическая наука и образование. - 2003. - № 3. - С. 94-97. 
 60. Петрунько О. Агресивне телебачення та його деструктивний потенціал / О. Петрунько // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2004. – Т. 7, № 3/4. - С. 55-60. 
 61. Попова Д. А. Формування загальнолюдських цінностей у старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2002. - 20 с.
 62. Протасова Н. И. Психологическая диагностика девиантного поведения несовершеннолетних: Метод. рекомендации. - Астрахань: Изд-во АГПУ, 2000. - 26 с.
 63. Психологические особенности самосознания подростка / Под ред. М.И. Боришевского. - К.: Вища школа, 1980. - 165 с.
 64. Психологические тесты/ Под ред. А.А. Карелина: В 2 т. - М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Т.1. - 312 с.
 65. Пунанс Т. Цветной наркотик. Современное телевидение – несомненный наркотик не менее сильный, чем алкоголь или табак // Управление школой. - 2003. - № 7. - С. 13.
 66. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: Питер, 1999. - 416 с.
 67.  Рогозянский М. Э. Воспитательный потенциал телевидения: теоретические вопросы, осмысленные практиком // Образование и общество. - 2008. - № 2. - С. 106-112.
 68. Ролінський В.І. Агресивність на телеекрані та проблеми неповнолітніх.// Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. - Київ-Житомир: Ви-во ЖДУ, 2004. - Кн.1. - 363с.
 69. Роль засобів масової інформації в конструюванні політичної реальності : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Д.В. Яковлев ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2003. - 16 с. 
 70. Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / А.Г. Костирєв ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 17 с.
 71. Саєнко О., Саєнко А. Програмна структура національного телебачення як необхідна умова духовної консолідації українського суспільства // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. - К., 2005. - С. 583. 
 72. Северенчук Н.. Вплив анімаційних фільмів на розвиток психічних процесів дитини / // Психолог (Шкільний світ). - 2007. - № 16. - С. 17-21. 
 73. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка. - Житомир, 2002. - 255 с.
 74. Сорошинська В. Є. Організація роботи соціального педагога. - К.: Кандар, 2005. - 198 с.
 75. Соціальна педагогіка / за ред. А.Й. Капської. - К.: Лібра, 2000. - 434 с.
 76. Срезнев А. К. Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. - Москва: Стезя, 2006. - 149 с. 
 77. Телевидение и насилие // Народное образование. - 2002. - № 5. - С. 214.
 78. Телеэкран приглашает детей: сборник статей / Сост. Г. Галочкина. - М.: Искусство, 1996. - 183 с.
 79. Тихомандрицкая О.А. Уровень социальной стабильности и особенности социализации в старшем школьном возрасте // Вестник Моск. ун-та “Психология”. - 1997. - № 4. - С.31-41.
 80. Тур О. Взаємодія школи і сім'ї у подоланні негативного впливу телебачення на здоров'я дітей та підлітків // Освіта і управління: Науково-практичний журнал. - 2007. – Т. 10. - № 1. - С. 116-120. 
 81. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика. - К.: Знання, 2008. - 576 с.
 82. Українська мова на телебаченні: сьогочасна ситуація / Н. Нікітіна // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. - 2004. - № 12. - С. 2-7.
 83. Федоров А. В. Насилие на экране // Человек. - 2004. - № 5. - С. 142-151.
 84. Федоров А. В. Несовершеннолетняя аудитория и насилие на экране // Педагогическая диагностика. - 2007. - № 1. - С. 141-151.
 85.  Федоров А. В. Отношение учащихся к насилию на экране, причины и следствия их контакта с экранным насилием // Педагогическая диагностика. - 2007. - № 2. - С. 129-139.
 86. Федоров А. В. Отношение школьных учителей к проблеме насилия на экране // Молодежь и общество. - 2007. - № 1. - С. 90-109.
 87. Федоров А. В. Школьники и насилие на экране. Ситуативные тесты // Педагогическая диагностика. - 2007. - № 4. - С. 131-157.
 88.  Федоров А. Медиаобразование как один из путей противостояния негативному воздействию экранного насилия на несовершеннолетнюю аудиторию // Молодежь и общество. - 2007. - № 1. - С. 110-116.
 89. Фесенко F. А. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. М.: Наука, 1997. – 233 с.
 90. Филонов Г. Н. Телевидение и воспитание // Педагогика. - 2007. - № 10. - С. 29-32.
 91. Формирование личности старшеклассника / Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1989. – 244 с.
 92. Хазратова Н.В. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / відп. ред. В.О. Васютинський. – К.: Вид-во “ДОК-К”, 1997. – 164 с.
 93. Харченко С.Я., Кратинов Н.С., Чиж А.Н., Кратинова В.А. Методология и методы социально-педагогических исследований: науч., учеб.-метод. пособие. - Луганск: Альма-матер, 2001. - 212 с. 
 94. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід. Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.
 95. Чорна Л. Вплив сучасного телебачення на внутрішній світ і поведінку дитини // Психолог (Шкільний світ). - 2007. - № 16. - С. 22-26.
 96. Шепелева Е. В. Роль СМИ в жизни современного школьника // Дополнительное образование и воспитание. - 2006. - № 8. - С. 48-50. 
 97. Шилова В. А. Современная информационная среда и современные дети : социальная диагностика // Мир психологии. - 2004. - № 1. - С. 193-200.
 98. Яременко О., Балакірєва. О., Бутенко Н., Вакуленко О., Зайцева З. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / Українсько-канадський проект «Молодь за здоров'я»; Український ін-т соціальних досліджень / Т. Тележенко (ред.). - К., 2000. - 111 с.
2688
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).