Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтелектуальний капітал

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 

як конструктивне виконання пристрою повинна відповідати світовій новизні. До корисної моделі не висуваються умови винахідницького рівня. Принципова відмінність між винаходами і корисною моделлю полягає в об’єкті – до винаходів належать продукти, пристрої, способи і використання відомих рішень за новим призначенням, а до корисних моделей – конструктивне виконання пристрою.

Промисловий зразок–нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом. Промисловий зразок відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий і промислово придатний. Він визнається новим, коли сутність його суттєвих ознак не стала загальновідомою у світі до дати подання заявки до патентного відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати його пріоритету. На визнання промислового зразка не впливає розкриття інформації про нього автором, або особою, що одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки.
Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його можна використати у будь-якій корисній діяльності, а також він є придатним для багаторазового використання.
Як і винахід, промисловий зразок являє собою нематеріальне благо, результат інтелектуальної творчої діяльності і є технічним рішенням щодо визначення зовнішнього вигляду промислового виробу. Під промисловим виробом розуміють призначені для задоволення людських потреб найрізноманітніші предмети, що можуть сприйматися візуально і здатні певною мірою зберігати свій зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд промислового виробу може включати різні ознаки, але в кінцевому підсумку його визначають виразність та взаємне розташування основних композиційних елементів, форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання.
Об’єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури і мистецтва, виражені в будь-якій об’єктивній формі. Твір–це результат творчої праці, комплекс ідей, образів, поглядів тощо.
Об’єктом авторського права може бути не будь-який твір, а лише той, що має певні, встановлені законом ознаки:
•творчий характер;
•вираження у будь-якій об’єктивній формі.
Об’єктом авторського права може бути лише твір, що є результатом творчої праці. Не вважається об’єктом авторського права суто технічна робота (наприклад, передрук на друкарській машинці чи набір на комп’ютері чужого твору або навіть його літературна обробка – редагування, коректура тощо).
Твір може бути виражений у будь-якій об’єктивній формі, але так, щоб його можна було відтворювати, сприймати. Сама об’єктивна форма може бути найрізноманітніша (усною, письмовою, ноти, креслення).
Об’єктом авторського права є:
а) літературні та художні твори, зокрема: романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, хореографічні та інші сценічні твори; твори живопису, архітектури, культури та графіки; твори ужиткового мистецтва; збірники творів тощо.
б) комп’ютерні програми;
в) компіляції даних;
г) інші твори.
Об’єкти селекційних досягнень. Селекційні досягнення–це результат науково-практичної діяльності, внаслідок якої створюються сорти і гібриди рослин та породи тварин із зазначеними ознаками.
Об’єктом селекційних досягнень у рослинництві є сорт, одержаний штучним шляхом або відбором, і має одну або кілька господарських ознак, які відрізняють його від існуючих сортів рослин. Виведення сорту рослин потребує значних витрат, наполегливих пошуків, тривалого часу і великих зусиль. Цей процес триває багато років, інколи навіть протягом життя кількох поколінь. Сорт вважається охоронноздатним – придатним на набуття права на нього як на об’єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом він є новим, вирізняльним, однорідним та стабільним.
Об’єктом селекційних досягнень в тваринництві є виведені нові породи тварин і птиці, створені внаслідок цілеспрямованої творчої діяльності – племінні тварини, які мають нові високі генетичні ознаки, що стійко передаються їх нащадкам. Племінною твариною визнається чистопородна тварина, яка має племінну генетичну цінність.
Особа, яка отримала патент на сорт рослин чи породу тварин, набуває права на його використання. Власник патенту може надавати право на його використання іншій фізичній чи юридичній особі. Таку передачу прав оформляють ліцензійним договором.
Комерційне (фірмове) найменування. Об’єктом цього найменування є назва або ім’я, під яким підприємство виступає у цивільному обороті. Зазначена назва підприємства чи ім’я підприємця мають своєю основною функцією індивідуалізацію даної особи в числі інших учасників цивільного обороту.
Назва підприємства або ж підприємця (власника) повинна відповідати певним вимогам. В основі цього об’єкта назви чи імені має лежати принцип істинності фірми. Це означає, що найменування фірми повинно містити вказівку, яка відповідає дійсності, на організаційно-правову форму підприємства (казенне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, відкрите акціонерне товариство тощо).
Комерційне найменування має бути стабільним (незмінним) протягом тривалого часу, поки діє підприємство. Найменування фірми (підприємства) має бути виражене державною мовою. Якщо в найменуванні використовується іноземне слово, воно має бути наведене українськими літерами. Комерційне найменування може використовуватися на товарах, їх упаковці, в рекламі, офіційних бланках, вирізках тощо. Юридична особа може передавати виключне право на використання свого комерційного найменування іншим особам.
Торговельна марка–це зареєстровані в установленому порядку позначки, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших. Об’єктом торговельної марки є словесні, зображувальні, об’ємні та інші позначення або їх комбінація.
Під час купівлі виробу споживачі переносять свою зацікавленість з товару на товарний знак, який асоціюється в ньому з певними властивостями і якістю товару. Товарний знак виконує особливу роль, приваблюючи споживача, інформуючи його
Фото Капча