Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтерактивне навчання для підвищення професійного рівня педагогів

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Матюшок Н. С.
 
Інтерактивне навчання для підвищення професійного рівня педагогів
 
Характерною ознакою сьогодення є зростання темпів розвитку науки, техніки, суспільства в цілому. Таке положення актуалізує необхідність постійного оновлення професійних знань фахівців, зокрема педагогічних працівників. Вирішенню проблеми сприяє активізація досліджень особливостей освіти й виховання педагогів, пошук сучасних організаційних форм, методів і засобів їх інтенсивного навчання.
Однією з основних вимог сучасності є формування готовності вчителів до свідомого, постійного підвищення свого професійного рівня. Реалізація цих завдань можлива у системі роботи методичної служби. В системі управління якістю освіти районна методична служба є провідною структурною одиницею створеної чотирьохрівневої моделі.
У Радивилівському районі нараховується 53 вчителі трудового навчання. Серед них – 12 вчителів, яким присвоєно педагогічні звання, 18 – мають вищу кваліфікаційну категорію, 1 – відмінник освіти.
Методична робота з учителями трудового навчання району організована за проектно-модульним принципом, згідно з яким структура будується за трьома модулями: „Становлення педагогічного працівника» (для задоволення потреб молодого фахівця), „Підвищення професійної майстерності педагогічного працівника» (забезпечує професійний ріст вчителів І та II категорій), „Методична майстерність педагогічного працівника» (об'єднує творчих педагогів з вищими категоріями і педагогічними званнями).
Таким чином, задовольняємо потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня відповідно до кон'юнктури ринку педагогічної праці.
Усі ланки методичної структури працюють над реалізацією проблеми району «Компетентнісно орієнтований підхід у навчально-виховному процесі як основа для формування і розвитку конкурентоспроможної особистості».
Відповідно до І модуля «Становлення педагогічного працівника» проводимо роботу з молодими вчителями: здійснюємо стажування та наставництво, консультування (індивідуальне і групове), організовуємо роботу школи молодого вчителя трудового навчання. Для вчителів трудового навчання працюють школи управлінських кадрів, клуби молодого вчителя. Практикуємо творчі звіти «Мої перші педагогічні знахідки», «Я атестуюся», перегляд відеофільмів на педагогічну тематику.
Домінуючою формою методичної роботи згідно з II модулем «Підвищення професійної майстерності педагогічного працівника» залишаються методичні об'єднання. Зміст засідань наповнюємо інформаційними та інноваційними технологіями. У межах методичної сесії проводимо педагогічний КВК для педпрацівників І-ІІ категорій), дні відкритих дверей учителів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію.
Згідно з III модулем «Методична майстерність педагогічного працівника» на базі опорної (Радивилівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2) школи з трудового навчання традиційним стало проведення фестивалю педагогічної та методичної майстерності «Досвід кращих».
Для педпрацівників, які атестуються на присвоєння педзвання «старший вчитель», «вчитель-методист» започаткували таку форму роботи як «бенефіс педагога»та тиждень методиста «У творчій лабораторії вчителя-методиста». Ефективною формою методичної роботи є проведення семінарів з елементами тренінгу. На обговорення педагогів виносяться актуальні проблеми управління, розвитку творчої особистості. Під час проведення семінарів-тренінгів (презентаційні та навчальні семінари) застосовуються інтерактивні технології: кооперативного навчання, навчання в дискусії, технологія ситуаційного моделювання.
Педагогічні мости сприяють обміну досвідом роботи між школами-партнерами, пропагуванню та поширенню надбань творчо працюючих педагогів. Кращі доробки вчителів презентуються на районних виставках педагогічної творчості.
Під час проведення атестації вчителів трудового навчання використовуємо сучасну ефективну форму оцінювання діяльності педагога, технологію підтримки і стимулювання діяльності педпрацівників, технологію «Портфоліо», при розробці якого орієнтуємося на три основних його складові:
а) портфоліо документів;
б) портфоліо творчих робіт;
в) портфоліо відгуків.
Маємо сайт відділу освіти, де відведено сторінку для вчителів трудового навчання, на якій постійно поновлюємо для них інформацію за такими розділами:
‒творчі доробки вчителів;
‒використання новітніх технологій;
‒новинки навчальних і методичних матеріалів;
‒оперативна інформація про виставки та конкурси, що проводяться в районі;
‒методика проведення уроків;
‒презентації проектів, створені вчителями та учнями;
‒зразки поурочних планів;
‒методичні рекомендації щодо викладання окремих тем;
‒анотації програмного забезпечення з трудового навчання та методика роботи з ними.
Навчаючи педагогів, використовуємо різноманітні форми, підходи, засоби, методи, зокрема акцентуємо увагу на методах інтерактивного навчання. Це дозволяє оптимально враховувати навчальні потреби, створювати умови для систематичного аналізу вчителями власних дій, запобігаючи шаблонам та стереотипам.
Інтерактивні методи навчання педагогів розглядаємо як систему суб’єкт-суб’єктних відносин (методист та вчитель), основою якої є освоєння педагогом методів і засобів навчання, теорії їх використання для реалізації, представленої в навчальних цілях предмета.
В основу інтерактивних методів покладено діяльність учасників та групову взаємодію. Вони необхідні для того, щоб:
‒пожвавити навчальні заняття;
‒сприяти формуванню партнерських відносин;
‒розвивати співпрацю, творчість;
‒забезпечити орієнтацію навчання на практичну професійну діяльність;
‒залучити до співпраці широку аудиторію слухачів.
Інтерактивні методи навчання обираємо відповідно до навчальних потреб та з метою досягнення поставлених завдань, алгоритм їх реалізації модифікуємо відповідно до вимог конкретних навчальних ситуацій. Найчастіше це: лекції-презентації, дискусії, тренінги, ділові і рольові ігри, моделювання ситуацій, «мозковий штурм», „човник”, „снігова куля”, „килимок ідей”, „ажурна пилка”, „моделювання ситуацій”, „карта-панорама процесу”, „карусель” тощо.
Використання інтерактивних методів навчання сприяє підвищенню ефективності всієї методичної роботи вчителів трудового навчання району.
 
Список використаної літератури
 
1.Калашникова С. А. Навчально-методичні матеріали до модуля „Навчання дорослих на основі компетентісно-орієнтованого підходу” / С. А. Калашникова. – К., 2007. – 57 с.
2.Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – К., 2007. – 144 с.
3.Професійний розвиток педагогічних працівників: практична андрагогіка: наук. -метод. посіб. / за заг. ред. В. І. Пуцова, Л. Я. Набоки. – К., 2007. – 228 с.
4.Соціолого-педагогічний словник / [за ред. В. В. Радула]. – К. : Ексоб, 2004. – 304 с.
5.Щенников С. А. Открытое образование. – М. : Наука, 2002. – 527 с.
Фото Капча