Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтерактивні технології у процесі навчання інформатики

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
100
Мова: 
Українська
Ціна: 
2800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Психолого-педагогічні основи навчання інформатики
1.1. Особливості навчання інформатики у сучасній школі
1.2. Психолого-фізіологічна характеристика учнів 9-12 класів
2. Інтерактивні технології навчання на уроках інформатики
2.1. Основні ідеї інтерактивних технологій навчання
2.2. Використання кооперативних технологій у процесі навчання
2.2.1. Робота учнів у парах
2.2.2. Робота учнів у малих групах
2.3. Організація колективно-групового навчання
2.4. Технології опрацювання дискусійних питань
2.5. Технології ситуативного моделювання як методи активного навчання на уроках інформатики
3. Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики в 9-му класі
3.1. Інформація. Інформаційні процеси та системи
3.2. Апаратне забезпечення інформаційних систем
3.3. Системне програмне забезпечення
3.4. Службове програмне забезпечення
3.5. Комп'ютерні мережі. Основи Інтернету
3.6. Основи роботи з текстовою інформацією
3.7. Комп’ютерна графіка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сучасний прогрес предметної галузі «Інформатика» зумовлює зміни цілей навчання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах, серед яких провідними є формування в учнів навичок використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток здібностей і прагнення адаптуватися до інформаційного середовища діяльності, яке швидко змінюється, пропедевтика подальшої інформаційної підготовки. 

З іншого боку, навчальній дисципліні «Інформатика» відводиться значна  роль у формуванні особистості дитини як інтелектуального та компетентного суб’єкта, оскільки інформатичні компетентності є інваріантними: знання, уміння та здатності, що стосуються використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у повсякденному житті, не залежать від змісту професійної діяльності майбутнього фахівця. Тому вчителі інформатики прагнуть не лише повідомити учням певну суму знань, сформувати уміння грамотно працювати з інформаційними ресурсами, але й насамперед:

 • підвищити мотивацію учіння, якість та ефективність навчання; 
 • створити умови для самореалізації, генерування нових ідей;
 • розвивати вміння працювати як самостійно, так і у групі;
 • реалізувати індивідуальний підхід, розвивати дослідницьку діяльність з урахуванням здібностей та інтересів школярів.

Такі вимоги до навчального процесу визначають необхідність його вдосконалення, спонукають вчителів до пошуку нових методів, форм і засобів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, зокрема використання інтерактивних технологій. Поєднання «принципу активного включення всіх учнів у навчальний процес» з формою і темпом подання навчального матеріалу, обсягом і змістом порцій наукових відомостей робить можливим перехід до інтерактивного навчання. 

Організація навчання з опорою на інтерактивні технології сприяє поглибленню знань учнів, розвитку у них зацікавленості до пізнавальної діяльності, формуванню активної позиції та вмінь працювати над розв’язуванням важливих проблем як самостійно, так і в групі. Актуальність проблеми поєднання на уроках інформатики традиційного навчання з інтерактивними технологіями, недостатній рівень її висвітлення у практиці зумовили вибір теми магістерської роботи: «Інтерактивні технології у процесі навчання інформатики» 

Мета магістерської роботи полягає у розробці методичних рекомендацій щодо впровадження технологій інтерактивного навчання на уроках інформатики.

Об’єкт роботи – процес навчання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах.

Предмет роботи – методи, засоби і форми навчання інформатики у середній та старшій школі. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати завдання:

 • опрацювати психолого-педагогічну і методичну літератури, навчальні підручники, посібники та програми з  інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів; 
 • добрати та систематизувати теоретичні описи щодо впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес;
 • розробити методичні рекомендації щодо використання технологій інтерактивного навчання на уроках інформатики;
 • розробити дидактичне забезпечення з використанням інтерактивних технологій навчання до вивчення конкретних розділів інформатики.

 

Список використаних джерел: 
 1. Володіна І.Л. Основи інформатики. 9 клас / І.Л. Володіна, В.В. Володін. – Х.: Гімназія, 2009. – 384 с. 
 2. Гаєвський О.Ю. Інформатика. 7-11 класи: навч. посіб./ О.Ю. Гаєвський. – К.: А.С.К., 2006. – 512 с.
 3. Забарна А.П. Інтерактивні технології навчання на уроках з основ алгоритмізації та програмування / А.П. Забарна, О.О. Кошарук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. - №8. – с. 9 – 12.
 4. Забарна А.П. Організація навчання інформатики у профільній школі / А.П. Забарна. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 128 с. 
 5. Завадський І.О. Інформатика: 9 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група ВНУ, 2009. – 320 с.
 6. Завадський І.О. Навчальна програма з інформатики / І.О. Завадський, Ж.В. Потапова, Ю.О. Дорошенко // Комп’ютер у школі та сім'ї. — 2008. — №6 – с. 3 – 16.
 7. Зарецька І.Т. Інформатика : підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл.:  Ч.1 / І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов. – К.: Форум, 2004. – 392 с.
 8. Книга вчителя інформатики: довідково-методичне видання / [упоряд. Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко]. – Х.: Торсінг плюс, 2006. – 272 с.
 9. Малафіік І.В. Дидактика. Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей та вчителів / І.В. Малафіїк. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.
 10. Морзе Н.В. Зошит з інформатики до експерим. підр. для 10 кл.: в 2 ч. / Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. – К.: Вид-во Корбуш, 2008. – Ч.1. – 128 с.
 11. Морзе Н.В. Зошит з інформатики до експерим. підр. для 10 кл.: в 2 ч. / Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. – К.: Вид-во Корбуш, 2008. – Ч. 2. – 112 с.
 12. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики:  навч. посіб.: у 4 ч./ Н.В. Морзе. – К.: Навчальна книга, 2003. – Ч.I.: Загальна методика навчання інформатики. – 2003. – 256 с. 
 13. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: у 4 ч./ Н.В. Морзе. – К.: Навчальна книга, 2003. – Ч.II.: Методика навчання   інформаційних технологій. – 2003. – 288 с.   
 14. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: у 4 ч./ Н.В. Морзе. – К.: Навчальна книга, 2003. – Ч.III.: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – 2003. – 200 с. 
 15. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: у 4 ч./ Н.В. Морзе. – К.: Навчальна книга, 2003. – Ч.IV.: Методика навчання основ алгоритмізації та програмування. – 2004. – 368 с.
 16. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології / А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с.
 17. Останіна Л.А. Календарне планування з інформатики, 9 – 11 класи / Л.А. Останіна // Інформатика в школі. – 2009. - №8. – с. 3 – 10.
 18. План-конспект уроків. Інформатика для вчителя [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://informatik.at.ua/news/1-0-4.
 19. Пометун О.І. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: А.П.Н., 2002. – 136 c.
 20. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2006. – 187 с.
 21. Разработки уроков. Методическая поддержка учителю информатики [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://www.shcool24.at.ua/load/ metodicheskaja_podderzhka_uchiteleju_informatiki/razrabotki_urokov.
 22. Руденко В.Д. Комп’ютер та його програмне забезпечення. Курс інформатики: Ч.1. / В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу за ред. В.М. Мадзігона. – К.: Фенікс, 2001. – 370 с.
 23. Руденко В.Д. Курс інформатики: Ч.2: Основи алгоритмізації і програмування: навч. посіб. / В.Д. Руденко. – К.: Фенікс, 2002.–200 с.
 24.  Руденко В.Д. Практичний курс інформатики: навч.-метод. посіб. / В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу. – К.: Фенікс, 2001. – 370 с.
 25. Семакин И.Г. Преподавание базового курса информатики в средней школе: метод. пособ. / И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 416 с.
 26. Ходаківський П.C. Робоча інформація для вчителів інформатики / П.C. Ходаківський // Інформатика. – 2001. - №17. – с. 3. 
 27. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. пособие. 2-е изд., перераб./ А.В. Хуторской. – М.: Высш. шк., 2007. – 639 с. 
5802
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).