Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інвестиції

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 14. Інвестиції
 
14.1.Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності суб’єктів підприємства.
14.2.Джерела фінансування інвестицій.
14.3.Капітальні вкладення суб’єктів підприємства.
14.4.Визначення ефективності інвестицій.
 
14.1.Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності суб’єктів підприємства
 
Ефективність підприємництва значною мірою визначається обсягом інвестицій. У вітчизняній та зарубіжній науці та практиці немає єдиної точки зору щодо змісту поняття інвестицій. Ряд зарубіжних економістів інвестиції розглядають дещо ширше, розуміючи під ними вкладення у вигляді основних і оборотних фондів у процесі підприємницької діяльності.  Проте  в  практичній  діяльності зарубіжних  фірм,  в  економічній  літературі країн Заходу інвестиції нерідко трактуються ширше, коли під ними розуміють усі напрямки вкладання коштів, що забезпечують одержання прибутку.
Згідно діючого законодавства (Закон України про інвестиційну діяльність 1997):
Інвестиції–це всі види  майнових та інтелектуальних  цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності в результаті створюється прибуток або досягається соціальний ефект.
Відповідно до цього закону майновими та інтелектуальними цінностя ми можуть бути кошти, цільові банківські вклади, паї, акції, інші  цінні  папери; рухоме та  нерухоме  майно  (будинки, споруди,  устаткування, інші матеріальні цінності); майновіправа інтелектуальної власності;сукупність технічних, технологічних, комерційних та  інших знань,  оформлених у вигляді технічної документації, навиків і виробничого досвіду, необхідних  для  організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау"); права користування  землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності.
 
Інвестиції в економічній системі виконують три основні функції:
1.Забезпечення зростання і якісного в основного капіталу як на рівні окремого підприємства так і на рівні національної економіки.
2.Здійснення прогресивних структурних економічних зрушень, що стосуються найважливіших пропорцій національної економіки: відтворювальних, галузевих, вартісних.
3.Реалізація новітніх досягнень науково-технічного прогресу і підвищення на цій основі ефективності виробництва як на макрорівнях, так і макрорівні
 
Основні напрямки інвестицій.
 
1.Це вкладення коштів в рухоме і нерухоме майно.
2.Придбання або створення нематеріальних активів.
3.Придбання акцій, облігацій, інших цінних паперів, цільові банківські вклади.
4.Придбання часток в капіталі інших підприємств та цілісних майнових комплектів.
 
Інвестиції поділяються на три групи.
 
1.Виробничі інвестиції–це вкладення у виробничі ресурси.
2.Фінансові інвестиції–вкладення коштів у цінні папери, банківські вклади, придбання паїв та інше.
3.Інтелектуальні інвестиції–вкладення коштів в об’єкти інтелектуальної власності.
Підприємства з метою ефективного функціонування здійснюють інвестиційну діяльність, що являє собою сукупність практичних дій щодо реалізації інвестицій. Будучи суб’єктом такої діяльності, вони самостійно приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених фінансових, майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування.
Інвестиційний  проект–це  проект  вкладення  інвестицій в сферу господарювання з метою одержання прибутку, тобто це комплекс взаємопов’язаних заходів розроблених для  досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.
 
14.2. Джерела фінансування інвестицій.
 
Під джерелами фінансування інвестицій розуміють грошові кошти, за рахунок яких здійснюються відповідні вкладення в підприємницьку діяльності.
 
1)Власні джерела–прибуток (чистий) амортизаційні відрахування, виторг від продажу ОФ, страхові відшкодування за ОФ, що вибули внаслідок стихійного лиха.
2)Позичкові  джерела.
3)Залучені кошти–це кошти одержані від продажу акцій, пайових та інших внесків громадян або юридичних осіб.
4)Бюджетні кошти–здійснюються державою частково або повністю для реалізації важливих капіталоємних проектів.
З метою залучення додаткових джерел інвестування законом України «Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні» 1993 передбачено  стимулювання  вкладень  іноземного капіталу  в  пріоритеті галузі економіки держави, за рахунок  надання податкових пільг та страхових гарантій щодо найефективніших інвестицій проекцій.
 
Основними напрямами такого інвестування в цю сферу є:
 
•впровадження високопродуктивних технологій виробництва продукції;
•налагодження випуску ефективних хімічних засобів захисту рослин і тварин;
•оновлення та модернізація на базі новітніх технологій підприємств переробної та харчової промисловості, випуск обладнання для олієжирової, м’ясомолочної,   борошномельної та хлібопекарської промисловості, міні-цехів фермерських господарств;
•розвиток машинобудування.
 
Іноземні інвестиції повинні забезпечувати впровадження сучасних або перспективних ресурсозберігаючих і екологічно безпечних технологій, сприяти зниженню енергоспоживання на одиницю продукції і раціональному використанні сировинної бази України. Важливою умовою для іноземних інвестицій є також і те, що продукція підприємств, створена за їх участю, має бути конкурентоспроможною на між народному ринку.
 
14.3. Капітальні вкладення суб’єктів підприємства.
 
 
Капітальні вкладення–це витрати на будівництво нових приміщень, споруд, інших виробництв, їх розширень, реконструкцію. Придбання техніки, обладнання, охорону навколишнього природного середовища.
За допомогою  капіталовкладень створюються матеріально-технічна база підприємства. Особливе  значення має модернізація та технічне переоснащення матеріально-технічної бази підприємства на розширеній основі.
 
 
Основними напрямками здійснення капітальних вкладень є:
- Нове будівництво.
- Розширення підприємств.
- Реконструкція.
- Модернізація.
У господарській практиці розрізняють технологічну і відтворювальну структуру капітальних вкладень. Технологічна структура капітальних вкладень відображає співвідношення таких затрат: будівельні роботи, монтаж  устаткування;  придбання  устаткування,  яке  вимагає  монтажу,  придбання  інструменту,  інвентаря; проектні роботи; інші витрати.
Першочергове значення для підвищення ефективності виробництва має покращення технологічної структури капітальних  вкладень,  розподіл  їх  між  основними  складовими  частинами.   Прогресивність   технологічної структури визначається збільшенням у складі капітальних вкладень питомої ваги затрат на придбання активної частини основних виробничих фондів.
Відтворювальна структура капітальних вкладень включає в себе такі напрями: нове будівництво; розширення, реконструкція і модернізація та технічне переоснащення діючих підприємств.
В ринкових умовах потрібна адекватна її вимогам інвестиційна політика, покликана забезпечувати високу віддачу капіталовкладень. Для цього необхідно збільшувати частку і розмір капіталовкладень на технічне переоснащення підприємства, запроваджуючи енерго- і ресурсозберігаючі технології, що забезпечить більший вихід продукції і прибутку на кожну одиницю капітальних вкладень.
 
 
14.4. Визначення ефективності інвестицій.
 
Визначення ефективності інвестицій (капітальних вкладень) полягає в оцінці їх результатів. Важливим принципом побудови показників ефективності є дотримання відповідності між результатами (ефектом) і факторами (ресурсами), що зумовили отримання цього результату. Найбільшого застосування в практиці оцінки інвестиційних проектів набули такі фінансово-економічні показники, як чиста поточна вартість (ЧПВ), внутрішня норма окупності (ВНО), термін окупності капітальних вкладень (Тк), норма прибутку, норма беззбитковості.
 
У вітчизняній виробничій практиці економічна ефективність капітальних інвестицій найчастіше визначають за показником терміну їх окупності, що зумовлено нескладністю його розрахунку за методикою, що набула значного поширення в економічній літературі.
Термін окупності капітальних інвестицій визначається як відношення обсягу інвестицій до середньорічного інвестиційного прибутку
 
Фото Капча