Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інвестиційна політика

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
69
Мова: 
Українська
Оцінка: 

; права на користування землею та іншими природними ресурсами, а також майнові права, що витікають з авторського права, ноу-хау, інтелектуальних цінностей тощо.

Вкладення майнових та інтелектуальних цінностей у той чи інший інвестиційний проект може здійснювати як юридична, так і фізична особа, що називається інвестором. У ролі інвесторів, що визначають обсяг, напрями й ефективність інвестицій, виступають органи влади та управління України, суб'єкти держави й адміністративно-територіальних утворень, державних підприємств і установ; недержавні підприємства; державні асоціації, товариства тощо. Інвесторами можуть також бути іноземні громадяни, юридичні особи, а також держави та їхні спільні з Україною підприємства.

Інвестиції поділяють на реальні та фінансові. Результатом перших є прирощення реального капіталу (споруди, машини, транспортні засоби тощо). Результатом других (фінансових), що мають за мету вкладення капіталу в цінні папери (акції, облігації тощо), не є прирощення реального капіталу. Тут відбувається так звана купівля титулу власності (аналогічно, наприклад, купівлі нерухомості), тобто операція передавання.

Інвестиційна діяльність відбивається у відповідній державній політиці, що здійснюється на основі певних принципів, які не є постійними і залежать від етапу розвитку економіки країни та здійснюваних у ній перетворень.

У сучасних умовах важливе значення має принцип послідовної децентралізації інвестиційного процесу на основі розвитку різноманітних форм власності, підвищення ролі внутрішніх (власних) джерел нагромаджень підприємств для фінансування своїх інвестиційних проектів. Важливими є державна підтримка підприємств за рахунок централізованих інвестицій; розміщення обмежених централізованих капітальних вкладень на конкурсній основі; фінансування інвестиційних проектів згідно з федеральними цільовими програмами.

Обов'язковою умовою прийняття рішень про фінансування є попередня експертиза кожної інвестиційної програми і проекту щодо їхньої відповідності цілям і пріоритетам соціально-економічної політики, окупності капітальних вкладень. Застосовується також спільне або пайове державно-комерційне фінансування інвестиційних проектів. Це дає можливість залучати додаткові фінансові кошти.

Інвестиційна діяльність може здійснюватися за рахунок власних, позикових і залучених коштів інвесторів, а також бюджетних і позабюджетних асигнувань. До власних фінансових ресурсів належать прибуток, амортизаційні відрахування, грошові нагромадження, збереження громадян та юридичних осіб. Позикові кошти інвесторів включають облігаційні позики, банківські й бюджетні кредити, а залучені – кошти від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб.

Державні інвестиції фінансуються за рахунок бюджету, прибутків державних підприємств, емісії грошей або шляхом випуску внутрішніх і зовнішніх позик уряду.

Бюджетне фінансування інвестиційної діяльності з метою реалізації державних інвестиційних програм передбачає регулювання галузевої та територіальної структури інвестицій.

З розвитком економіки бюджетне фінансування інвестицій замінюється системою субсидування їх, що передбачає надання бюджетних коштів у формі інвестиційних позик на принципах платності та повернення. Перевага такого субсидування полягає в можливості відбору на конкурсній основі найефективніших варіантів інвестування.

Державна інвестиційна політика передбачає широке використання і позабюджетних асигнувань через відповідні фонди. Позабюджетні фонди можуть виступати інвесторами в розрахунку на отримання доходів від інвестицій для додаткового фінансування своїх витрат. За основним напрямом діяльності фонди звільнені від сплати податків, мита.

Позабюджетні інвестиційні фонди утворюються, як правило, у формі акціонерного товариства відкритого типу і є компаніями, що вкладають капітал у цінні папери інших компаній.

В останні роки інвестиції у виробництво, що закладають основу для довгострокового економічного зростання, різко скоротилися і продовжують скорочуватися. Для відновлення й активізації інвестиційного процесу насамперед потрібно:

 • розвивати ощадну справу з використанням коштів населення;
 • знижувати рівень сукупного податкового тягаря на товаровиробників і його значну диференціацію;
 • використовувати рефінансування Національним банком України комерційних банків переважно на інвестиційні цілі;
 • зберігати і примножувати національний інтелектуальний потенціал завдяки залученню інвестицій у науку, освіту, перепідготовку кадрів.

Головним завданням є створення економічних умов для збільшення довгострокових інвестицій та залучення іноземних капіталів. Важливе значення у його вирішенні мають фінансові пільги: звільнення від оподаткування частини прибутку, що направляється на науково-технічні розробки; дозвіл на проведення прискореної амортизації основних фондів (тобто зменшення через прискорену амортизацію суми прибутку, що підлягає оподаткуванню) тощо. Це дає можливість якомога ефективніше використовувати інвестиції у виробництво і тим самим створити умови для його розвитку.

Чинне податкове законодавство в Україні не справляє стимулюючого впливу на підприємницьку діяльність взагалі та довгострокові вкладення зокрема. В умовах перехідного періоду важливо врахувати не тільки фіскальну, а й стимулюючу роль податкової системи.

Основним напрямом інвестицій є капітальні вкладення в основні фонди (основний капітал). Капітальні вкладення – це витрати на нове будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переоснащення діючих підприємств, витрати на житлове, комунальне і культурно-побутове будівництво.

Співвідношення різних видів і напрямів витрат у загальному обсязі капітальних вкладень, його внутрішня будова встановлюються відповідно до інвестиційної політики і визначають структуру капітальних вкладень, яка багато в чому визначає темпи і пропорції відтворення основних фондів. Джерелом простого відтворення основних фондів є фонд заміщення, більша частина якого акумулюється у вигляді амортизаційних відрахувань, а розширеного – частина національного доходу країни, яка виділяється на цілі накопичення.

Залежно від призначення капіталовкладення поділяють на виробничі та невиробничі. Розрізняють також відтворювальну, технологічну, галузеву і територіальну структури капітальних вкладень.

Відтворювальна структура характеризує обсяги капіталовкладень, що спрямовуються на підтримку потужностей діючих підприємств, технічне переозброєння і реконструкцію, а також на розширення діючих і будівництво нових підприємств. Як правило, перші види вкладень обходяться дешевше, ніж нове будівництво. Технологічна структура установлює співвідношення між вартістю будівельно-монтажних робіт, вартістю устаткування та іншими витратами у загальному обсязі капіталовкладень. Галузева структура відбиває розподіл капіталовкладень між галузями, а територіальна – між регіонами.

Відповідно до державної інвестиційної програми формується перелік будов і об'єктів для загальнодержавних потреб, що мають фінансуватися з залученням коштів державного бюджету як на засадах безоплатності, так і на засадах повернення. Практикою установлено такий порядок формування переліку будов і об'єктів, що фінансуються з бюджету.

За підсумками 2012 року індекс виробництва промислової продукції області у порівнянні з 2011 роком збільшився на 1, 4% (тоді як загалом в Україні спостерігався спад на 1, 8%). Вже у січні 2013 року обсяги випуску промислової продукції зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 11%. Загальне виробництво продукції сільського господарства збільшилося на 4%. Обсяг продажу споживчих товарів склав 16, 8 млрд. грн. (на 12% більше показників 2011 року).

- Турбує поки що рівень заробітної платні в області. Зараз середня зарплатня по Закарпаттю – 2 351 гривні, тоді як по Україні – 2 949 гривень. За цим показником нам потрібно наздоганяти решту регіонів, – наголосив заступник голови обласної адміністрації.

У 2012 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено майже 60 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. Всього з 1994 по 2012 роки в економіку Закарпаття залучено понад 407 мільйонів доларів. Обсяг інвестицій в розрахунку на одну особу – 325 доларів.

2. Огляд проектів

Залучення інвестицій в економіку Закарпаття залишається пріоритетом у роботі владних структур області. У цьому напрямку актуальними є об»єкти, передусім, на Міжгірщині, Хустщині та Виноградівщині. Зараз вже є проект «Індустріальний парк Соломоново». Відпрацьовуємо можливості створення індустріальних парків на Тячівщині та в Хусті. Функціонування таких парків – це ефективний засіб економічного розвитку. Проте, розвивати потрібно й інфраструктуру районів. Адже без хороших доріг інвестора у будь-яку сферу важко залучити.

Закарпатською обласною адміністрацією до проекту Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки запропоновано заходи з будівництва та реконструкції об’єктів соціальної сфери. Загальний обсяг фінансування інвестиційних проектів – 544 млн. гривень. Кошти держбюджету заплановано спрямувати на: завершення будівництва у Тереблі для відселення мешканців смт. Солотвино – 15 млн. грн. ; розробку проектно-кошторисної документації та будівництва підземних відділень алергологічних лікарень на території покладів кам’яної солі у межах Тереблянського купола – 100 млн. грн. ; реконструкцію будівлі під обласний перинатальний центр в Ужгороді – 37 млн. грн. ; будівництво та реконструкцію об’єктів охорони здоров’я та закладів освіти – 123 та 274 млн. гривень відповідно.

Є об’єкти, які ми повинні закінчити в оптимальні строки. Це стосується зокрема, нової алергологічної лікарні. Це природний ресурс, який ми зобов’язані використовувати, адже соляний купол у нас кращий ніж навіть у шахтах польського міста Величка. Відновлення медичного закладу дасть змогу ефективно лікувати хвороби дихальних шляхів, алергічні.

Що стосується розвитку туристично-рекреаційної сфери краю, то варто зазначити, що, у 2012 році Закарпаття відвідало 326 тисяч туристів. Обсяг наданих послуг у цій сфері збільшився на 11% і становить 330 млн. грн.

Основним напрямом подальшого розвитку туристичної галузі є створення потужних гірськолижних центрів з сучасною та розгалуженою інфраструктурою. Другий напрям – бальнеологічний туризм на базі термальних мінеральних вод.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 

Базва

 1. Ковальов В. В. Фінансовий анализ: Управление капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. / В. В. Ковальов; В. В. ; В. В. Ковальов. -2-е видавництво, перераб. і доп.. -М. : Фінанси і статистика, 2000. -512 с.
 2. Єрмошенко М. М. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навч. посібник/ М. М. Єрмошенко, І. О. Плужников. -К. : Національна академія управління, 2006. -156 с.
 3. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навч. посібник/ І. І. Цигилик, С. О. Кропельніцька, М. М. Білій. -К. : Центр навч. літ., 2005. -160 с.
 4. Бланк І. А. Інвестиційний менеджмент: Навчань. курс/ І. А. Бланк. -2-е видавництво, перераб. і доп.. -К. : Ельга Ника-Центр, 2006. -552 с.
 5. Дамодаран А. Інвестиційна оцінка: Інструменти і методи оцінки будь-яких активов/ А. Дамодаран; Пер. з англ.. -3-е видавництво. -М. : Альпіна Бізнес Букс, 2006. -1341 с.
 6. Десять кроків назустріч інвесторові: Консультаційний довідник для предпринимателей/ Мін-во економіки АРК. -Симферополь, 2006. -100 с.

 

Допоміжна

 1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол. : …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.
 2. Курило С. В. Інвестиційна політика, її сутність і роль у сучасних умовах//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Науково-виробничий журнал – 02. 2009.
 3. Концепція Державної цільової програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки [Електронний ресурс]. – режим доступу: in. ukrproject. gov. ua
 4. Яценко А. В. Формування інвестиційної політики зі стратегічних позицій розвитку України /
 5. А. В. Яценко // Інвестиції: практика та досвід. -2010. -No8. -С. 12-17.

 

Фото Капча