Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Іпотечний кредит в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
 
з дисципліни: «Ринок фінансових послуг» на тему:
 
«Іпотечний кредит в Україні»
 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи іпотечного кредитування, його проблеми та перспективи розвитку
1.1. Економічна сутність іпотеки та іпотечного кредиту
1.2. Види іпотечного кредитування та особливості його функціонування
1.3. Моделі ринку іпотечного кредитування
РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку іпотечного кредитування в Україні
2.1. Аналіз банківського іпотечного кредитування.
2.2. Аналіз діяльності Державної іпотечної установи
РОЗДІЛ 3. Перспективи іпотечного кредитування в Україні
3.1. Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи.
3.2. Основні проблеми та шляхи покращення іпотечного кредитування в Україні
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Дослідження данної теми є доволі актуальним і доцільним на сучасному етапі розвитку банківської системи України, тому що порівняно з минулим, економіка України, радикально змінилася завдяки здобуттю незалежності в політичному та економічному аспекті, а також переходом до ринкової економіки. Становлення іпотечного ринку в Україні є однією з найбільш важливих проблем, що потребують невідкладного розв’язання. Україна відстає від країн Східної і Центральної Європи в сфері іпотечного кредитування, що негативно позначається на темпах її розвитку, розв’язанні соціально-економічних проблем. Відродження інституту іпотеки, створення іпотечного ринку житла в країні є об’єктивною необхідністю, що пов’язано з потребами запровадження механізмів кредитування будівництва житла замість його бюджетного фінансування. Іпотечний ринок житла має створити мультиплікативний ефект прискореного розвитку багатьох галузей економіки, внутрішнього ринку, підвищення платоспроможного попиту населення і сталого зростання ВВП країни. Іпотечний ринок житла виник у зарубіжних країнах останніми десятиріччями і є розвиненою формою організації відносин іпотеки. Наявність іпотечного ринку в сучасній економіці – закономірне явище. У той же час за радянських часів інститут іпотеки не визнавався. Нині провідними інвестиційно-будівельними компаніями та банками України нагромаджено позитивний досвід упровадження іпотечних механізмів фінансування житлового будівництва. Це позитивно вплинуло на економічний розвиток багатьох регіонів, темпи розв’язання житлової проблеми, фінансовий стан суб’єктів господарювання
У цьому зв’язку дослідження питань щодо іпотечного кредитування в Україні набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.
Об’єктом дослідження є стан іпотечного кредитування в Україні.
Предмет дослідження – сукупність відносин, що пов'язані з процесами формування розподілу і використання іпотечних ресурсів.
Методи дослідження – системний підхід, метод економічного аналізу.
Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні основ організації, розкритті діючої практики з іпотечного кредитування в Україні, а також пошуку напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:
досліджено роль історичного виникнення іпотечного кредиту, його сутність та характерні ознаки.
обґрунтовано види іпотечного кредитування та особливості його функціонування.
розглянуто процес здійснення іпотечного кредитування
викладено показники іпотечного кредитування банками України.
наведено сучасний стан іпотечного кредитування під житло в Україні.
проведено аналіз діючої практики впровадження нових банківських механізмів у сфері іпотечного кредитування.
запропоновано шляхи вдосконалення процесу здійснення іпотечного кредитування.
Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, що знайшло своє відображення у законах «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банки», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консалідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про іпотечні облігації», «Про заставу». На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження Євтуха О. Т., Гринько О. Л., Андрєєва Г. І.
Впровадженні нами пропозиції щодо вдосконалення іпотечного кредитування в Україні дозволить розвинути ринок надання послуг з іпотечного кредитування, зробити саме цей сектор ринку кредитування – іпотечного – привабливим для іноземних інвестицій і вкладів. Це надасть можливість організувати діяльність банківських установ у відповідності з цілісною системою управління іпотечним кредитуванням.
 
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи іпотечного кредитування, його проблеми та перспективи розвитку
 
1.1. Економічна сутність іпотеки та іпотечного кредиту
 
договір, коли нерухомість переходила не в розпорядження, а у володіння, як гарантія кредитного зобов’язання. В цьому випадку Іпотека протягом досить короткого проміжку часу еволюціонувала від:
фідуція – це, коли об’єкт залога переходив у розпорядження кредитора, причому останній мав право безперешкодно розпоряджатися майном на свій россуд.
пігнус – це кредитор не мав права залишати заставу в себе.
іпотека – майно залишалось у власності боржника, а кредитор мав право на компенсацію залишку боргу з коштів від продажу з торгів заставленого майна.
Іпотека в сучасному визначенні – це спосіб забезпечення виконання зобов’язань, за яким нерухоме майно, що є предметом застави, залишається у заставодавця або в третьої особи.
В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленного майна переважно перед іншими кредиторами. (4)
Іпотека – наявність застави. Іпотечний кредит може бути виданий як під заставу наявного у власності позичальника майна, так і під заставу майна, що набуває (коли іпотека оформляється одночасно з придбанням майна).
Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, у
Фото Капча