Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія та теорія

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
472
Мова: 
Українська
Оцінка: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

П. П. Шляхтун

ПОЛІТОЛОГІЯ

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ

ПІДРУЧНИК

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2010

УДК 32(075.8)

ББК 66.0я73

Ш 70

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-3376 від 15.05.2009)

Рецензенти:

Бабкіна О. В. — доктор політичних наук, професор (Інститут політології

та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова);

Горбатенко В. П. — доктор політичних наук, професор (Інститут держа-

ви і права імені В. М. Корецького НАН України);

Мадіссон В. В. — доктор історичних наук, професор (Київський націо-

нальний університет технологій та дизайну).

Шляхтун П. П.

Політологія: історія та теорія: Підручник / П. П. Шляхтун. — К.: Центр

учбової літератури, 2010. — 472 с.

ISBN 978-611-01-0097-7

Підручник містить систематизований виклад основних теоретичних положень

політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Визна-

чаються предмет і методи політичної науки, з’ясовуються її зв’язки з іншими галузями

наукових знань про політику. Розкриваються зміст основних історичних етапів ста-

новлення й розвитку зарубіжної та української політичної думки, сутність і соціальні

засади політики, особливості її системного виміру та ідеологічного обґрунтування в

різних світових ідейно-політичних доктринах, наукові засади міжнародної політики.

Основний зміст політики аналізується в інституціональному та людському вимірах.

Для студентів вищих навчальних закладів

УДК 32(075.8)

ББК 66.0я73

© Шляхтун П. П., 2010

© Центр учбової літератури, 2010

Ш 70

ISBN 978-611-01-0097-7

Фото Капча