Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія української культури

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
181
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Готичний стиль – припадає на ХІІІ – ХV ст. Його формування пов’язане з добою розквіту середньовічних європейських міст, а тому в архітектурі зростає питома вага цивільних будівель. Основні риси: висота і стрункість зовнішніх форм, стрільчастоподібність усіх отворів будівлі, наскрізна різьба баштових шпилів, кам’яні прикраси екстрер’єру, заміна фресок вітражами, кругла пластика як елемент оформлення інтер’єру та екстер’єру.

Ренесанс (Відродження) – припадає на ХІV – ХVІ ст. Виник в Італії. Цей стиль є перехідним від доби Середньовіччя до культури Нового часу. Його провідні риси: гуманізм, світський, антиклерикальний (антицерковний) характер, повернення до античної культурної спадщини.
Бароко (з фр. дивний, чудернацький, вибагливий) – припадає на кінець ХVІ – середину ХVІІІ ст. Стиль пов’язаний із дворянсько-церковною культурою зрілого абсолютизму, що тяжів до урочистого “великого стилю”. Основні риси: контрастність, напруженість, динамічність образів, афектація, прагнення величі і пишності, надмірний декор, поєднання реальності й ілюзії.
Рококо (фр. rocaille – декор. мотив у вигляді раковини) – стильовий напрям у європейському мистецтві першої пол. ХVІІІ ст. Поширилось у добу кризи абсолютизму. Характерною рисою є відхід від життя у світ фантазій; панування граційного, вибагливого орнаментального ритму. Скульптура й живопис, виконані у цьому стилі витончені, декоративні, але неглибокі за змістом.
Класицизм (від лат. classicus – зразковий) – стиль у мистецтві ХVІІ – початку ХІХ ст. , що повернувся до античної спадщини як до норми та ідеального зразка. Виник у Франції у часи найвищого підйому абсолютизму. Базувався на ідеях філософії раціоналізму, на уявленнях про розумну закономірність світу, прагнув до піднесених героїчних і моральних ідеалів, до суворої організованості логічних, ясних і гармонійних образів. У архітектурі проявився через такі риси: чіткість та геометричність правильних форм, урівноваженість композиції, логічність планування, поєднання стіни з ордером, стриманість декорування.
Ампір (від фр. еmpire – імперія) – стиль у європейському мистецтві першої половини ХІХ ст., що завершив розвиток класицизму. Стиль склався у Франції у добу імперії Наполеона. Основні риси: масивні, підкреслено монументальні форми, багатий декор, опертя на художню спадщину імператорського Риму, давньогрецької архаїки, Стародавнього Єгипту, що мали служити втіленню ідей державної могутності й військової сили.
Еклектизм – механічне поєднання різнородних, інколи протилежних стилістичних елементів. Термін уведений ще давніми греками, де еклектизм осуджувався. Як стильовий напрям еклектизм поширився в архітектурі і художній промисловості у ХІХ ст.
Модерн (фр. modern – новітній, сучасний) – стильовий напрям у європейському й американському мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. Прийшов на зміну еклектизму. Модерну притаманне використання нових техніко-конструкційних засобів і вільне планування для створення незвичайних, підкреслено індивідуалізованих споруд.
Модернізм – стиль у літературі та мистецтві, що виник у кінці ХІХ ст. одночасно з модерном та залишається актуальним і до сьогодні. Для нього властивий розрив із традиціями реалістичного мистецтва. Представлений багатьма течіями, зокрема, кубізмом, дадаїзмом, сюрреалізмом, футуризмом, експресіонізмом, абстракціонізмом та ін. 
 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Еволюція та зміст поняття «культура».
  2. Хто першим вжив слово „культура” у гуманітарному розумінні?
  3. Структура культури. Найважливіші складові матеріальної та духовної культури.
  4. Загальна характеристика елітарної, масової та народної культур.
  5. Назвіть основні функції культури.
  6. Мистецтво та його місце в системі духовної культури.
  7. Класифікація видів мистецтва.
  8. Загальне поняття мистецького стилю.
  9. Назвіть види тонічного мистецтва.
  10. Назва якого мистецького стилю дослівно у перекладі означає „дивний”, „чудернацький”, „примхливий”, „вигадливий”?
 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Хто першим вжив слово “культура” у гуманітарному значенні?
a.Катон Старший
b.Ціцерон
c.Дж. Віко
d.С.Пуфендорф
 
2. Який учений уперше вжив слово “культура” як самостійний термін?
a.Катон Старший
b.Ціцерон
c.Дж. Віко
d.С.Пуфендорф
 
3. Які складові є провідними у системі духовної культури:
a.мова, житло, етика, освіта, релігія, наука, техніка, обряди
b.знаряддя праці, їжа, техніка, житло, комунікації, транспорт
c.право, мораль, політика, мова, освіта, транспорт, наука, техніка
d.мова, наука, освіта, право, етика, релігія, мистецтво, звичаї, обряди.
 
4. Яка функція культури реалізується через систему цінностей і норм, що служать регуляторами суспільних відносин?
a. інтегративна
b. комунікативна
c. пізнавальна
d. світоглядна
5. Хто увів у науковий обіг термін “маскульт”?
a. В.Парето
b. Г.Моска
c. Х.Ортега-і- Гассет
d. Д.Макдональд
 
6. Якому науковцю належить думку про те, що механізація, погоня за ефектами і поява ринку у сфері мистецтва призводить до втрати ігрового начала і кризових явищ у мистецтві?
a.Х.Ортега-і-Гассет
b.А.Кребер
c.Д.Макдональд
d.Й.Хейзінга
 
7. Які види мистецтва належать до образотворчого?
a.музика, поезія, хореографія
b.живопис, скульптура, графіка
c.кіно, театр, телебачення
d.архітектура, живопис, скульптура 
 
8. Які три мистецькі стилі припадають на середньовічну добу?
a.відродження, бароко, рококо
b.класицизм, ампір, еклектизм
c.еклектизм, модерн, модернізм
d.візантійський, романський, готичний
 
9. Назва якого мистецького стилю перекладається, як “дивний”, “чудернацький”, “вибагливий”?
a.ренесанс
b.рококо
c.ампір
d.еклектизм.
 
10. Яка з давніх форм релігії являє собою поклоніння предметам неживої природи?
a.анімізм
b.тотемізм
c.фетишизм
d.магія
 
 
 
ТЕМА 2. КУЛЬТУРА
Фото Капча