Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія євреїв на території України

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
120 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Поява і розвиток єврейської общини в Україні
2. Історико-демографічні аспекти розселення євреїв на території України
3. Культура, побут і звичаї єврейської меншини в Україні
4. Релігійні особливості єврейських общин в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Конституція України, Декларація прав національностей України, Закон «Про національні меншини в Україні» створили сприятливі умови для куль-турного і духовного розвитку народів і національних меншин, що існують на території України. Проте практична реалізація всіх можливостей потребує ціліс-ного дослідження історії етнонаціональних процесів, що відбувалися в Україні, осмислення накопиченого досвіду з його позитивними і негативними моментами. 

Євреїв в Україні налічується 103,6 тис. осіб. Вони становлять переважно міське населення. Єврейське населення з’явилося на території сучасної України ще у дохристиянські часи. Про їх перебування в Криму, куди вони переселилися з Малої Азії і Кавказу, свідчать надгробні написи І - II ст. до н.е. За часів княжої Русі, у X - XIII ст. існували громади слов’яномовних євреїв, так званих «кенааним». Вони мали окремі квартали в містах, зокрема, існував єврейський район у Києві. В цей же період євреї прибули на західноукраїнські землі з Хазарії, Криму, Київської Русі і Візантії, а з початку XII ст. - з країн Західної Європи.

Природно, що історичне полотно буде неповним без висвітлення життєдіяльності єврейського населення України (у тому числі на реґіональному рівні), яке у досліджуваний період посідало важливе місце у суспільно-політичному, економічному та культурному житті країни. У сучасних умовах, коли йде будівництво державності України, вивчення минулого єврейського населення може сприяти порозумінню, зміцненню поваги і довіри між представниками українського, єврейського та інших етносів.

Необхідність наукового аналізу обраної теми обумовлена відсутністю в історіографії робіт, які б розглядали питання життєдіяльності єврейського населення України комплексно та всебічно.

Таким чином, спроба об’єктивно, з нових позицій розглянути процеси формування та розвитку єврейського населення України визначається необхідністю конструктивної, виваженої етнонаціональної політики з метою оптимального врахування інтересів корінних народів і національних меншин.

 

Список використаних джерел: 
  1. Гон М. М. Єврейська громадсько-політична думка ХХ - початку ХХІ сторіччя в Україні : монографія / М. М. Гон, О. В. Заремба, О. В. Козерод, І. М. Погребинська, А. Ю. Подольський , І. В. Туров; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - К., 2011. - 363 c.
  2. Етнічна історія народів Європи : Зб. наук. пр. Вип. 4 / ред.: В. К. Борисенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : УНІСЕРВ, 2000. - 123 с
  3. Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи : Зб. наук. пр.: Матеріали конф., 2 - 5 верес. 1997 р. Т. 2 / ред.: Г. Аронов; Ін-т юдаїки, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 1998. - 465 c.
  4. Євреї в Україні : Наук.-допом. бібліогр. покажч. 1917 - 1941 : У 2 ч. Ч. 2 / уклад.: Н. А. Дехтярьова, Пер.: Ю. З Вінницький; Кн. палата України. - К., 2000. - 240 c.
  5. Рабінович Я. Й. На зламі віків : До 1000-річчя проживання євреїв в Україні / Я. Й. Рабінович. - К., 1998. - 360 c.
  6. Слободянюк П. Я. Єврейські общини Правобережної України / П. Я. Слободянюк; Держкомарх. України, Держарх. Хмельниц. обл., Поділ. від-ня ІМФЕ ім. М.Рильського НАН України при Хмельниц. гуманіт.-пед. ін-ті. - Хмельниц., 2005. - 410 c.
  7. Феллер М.Д. Єврейська історія і культура в Україні / Феллер М.Д. // Український історичний журнал. - 1998.-N1. - С.138-146.
  8. Шестопал М. М. Євреї на Україні (Історична довідка) / М. М. Шестопал. - К.: Оріяни, 1999. - 194 c.
  9. Шульга М.  Еміграція євреїв у контексті загальної міграційної ситуації в Україні / М. Шульга, Н. Паніна, Є. Головаха, Й. Зісельс // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - № 2. - С. 64-89.
11048
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).