Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історична ретроспектива соціально-педагогічної теорії і практики

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
400 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціальна педагогіка як наука
1.1. Передумови виникнення соціальної педагогіки
1.2. Предмет і завдання соціальної педагогіки
1.3. Основні поняття соціальної педагогіки
2. Екскурс в історію розвитку соціальної педагогіки
2.1. Соціально-педагогічний потенціал християнства та християнської педагогіки
2.2. Традиції соціальної підтримки за часів козацтва та часів російського царату
2.3. Соціальна педагогіка в XX столітті
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 
Актуальність дослідження. Складні і суперечливі процеси, які відбуваються в Україні в кінці 90-х років ХХ ст. і на початку ХХІ ст., нестабільність соціально-економічного та політичного розвитку, збільшення конфліктів соціального характеру, масове безробіття, зростання пияцтва, злочинності, наркоманії та правопорушень серед підлітків – все це вимагає змін парадигм у формуванні духовної сфери особистості.
У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті особлива увага приділяється вихованню особистості, здатної орієнтуватися «в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки», підготовленої до життя і праці в суспільстві. Саме це завдання вирішує соціально-педагогічна наука. І не випадково переважна більшість учених називає соціальну педагогіку надією ХХI століття, що може допомогти людині зрозуміти навколишній світ, визначити своє місце в ньому, зняти соціальну напругу.
Відповіді на актуальні питання, яких вимагає сучасність пов’язані із вдумливим осмисленням минулого, об’єктивною оцінкою історичних реалій, вивченням історичних коренів соціально-педагогічних ідей, фактів, теорій, концепцій, досвіду педагогів минулих років.
Хоча соціально-педагогічні ідеї, теорії та концепції зародились ще в Стародавній Греції і всебічно вивчалися в Україні в 20-30-ті рр. ХХ ст., через об’єктивні причини питання соціально-педагогічної теорії і практики не дістали належного висвітлення в дослідженнях вітчизняних педагогів часів існування СРСР та УРСР і тільки в останнє десятиріччя знову почали інтенсивно розроблятися вченими, чому сприяли праці з питань розвитку історії педагогічної науки: Л.Баяновської, Л.Березівської, Л.Вовк, Б.Вульфова, О.Джуринського, М.Євтуха, С.Золотухіної, О.Іонової, Н.Калениченко, В.Кременя, Д.Пащенка, І.Прокопенка, Л.Романовської, О.Сухомлинської, М.Ярмаченка та ін.
Отже, актуальність дослідження полягає в потребі соціальної педагогіки як науки всебічного цілісного вивчення в історичній ретроспективі. Адже, по-перше, об’єктивно проаналізувати будь-яку проблему неможливо без знання її історії. По-друге, критичне осмислення історичного шляху соціально-педагогічної теорії й практики допомагає запобігати помилок на сучасному етапі розвитку даної науки. І нарешті, вивчення багатого соціально-педагогічного досвіду минулих років дає можливість прогнозувати розвиток соціальної педагогіки як науки і надалі розробляти соціально-педагогічну теорію, вдосконалювати практику.
Об'єкт дослідження – соціально-педагогічна теорія і практика.
Предмет дослідження – історія розвитку соціальної педагогіки.
Мета роботи – дослідити історичну ретроспективу соціально-педагогічної теорії і практики.
Завдання дослідження:
 1. Дослідити передумови виникнення соціальної педагогіки.
 2. З’ясувати предмет і завдання соціальної педагогіки.
 3. Описати основні поняття соціальної педагогіки.
 4. Дослідити соціально-педагогічний потенціал християнства та християнської педагогіки.
 5. З'ясувати традиції соціальної педагогіки за часів козацтва та часів російського царату.
 6. Описати соціальну педагогіку в XX столітті.
Структура дослідження: робота складається зі вступу, двох розділів та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 39 сторінок, з них 36 – основного тексту. 
 
Список використаних джерел: 
 1. Андреева И. Л. Антология по истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / И. Л. Андреева. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 176 с.
 2. Басов Н.Ф. История социальной педагогики. Учеб. Пособие / Н. Ф. Басов. – М.,2005. – 238 с.
 3. Басов Н.Ф. Социальный педагог: введение в профессию / Н. Ф. Басов. – М.,2006. – 186 с.
 4. Безпалько О.В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія / О. В. Безпалько. – К.: Наук. світ, 2006. – 164 с.
 5. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми,  таблиці, коментарі / О. В. Безпалько. –К. ,2008. – 105 с.
 6. Богданова І. М. Педагогічна інноватика: Навч. посіб. / І. М. Богданова – О.: ТЕС, 2000. –  148 с.
 7. Бордовская Н. В., Реан А.А. Педагогика: Учеб. для вузов / Н. В. Бордовская. – СПб.: Питер, 2000. – 304 с.
 8. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова. – М., 1999. – 320 с.
 9. Галузинський В. М., Євтух М. Б., Педагогіка: теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К., 1995. – 226 с.
 10. Джуринский A. M. История зарубежной педагогики: Учеб. пособие для вузов / А. М. Джуринский. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 1998. – 272 с.
 11. Ковчина І. М. Сучасні технології соціальної роботи за рубежем. Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. А. Й. Капської / І. М. Ковчина. – К.: Логос, 2001. – 96 с.
 12. Малюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Малюк. – К.: Обереги, 1992. – 80 с.
 13. Мудрик А. Я. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В. А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. /А. Я. Мудрик. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 200 с.
 14. Наторп П. Социальная педагогика / П. Наторп. – СПб., 1911. – 211 с.
 15. Никитина Л. Е. Социальная педагогика: Учеб. пособие для вузов / Л. Е. Никитина. – М.: Академ, проект, 2003. – 272 с.
 16. Никитина Н. И. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие для студентов пед. училищ и колледжей /Н.И.Никитина, М.Ф.Глухова. – М.: , 2005. – 182 с.
 17. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. – М., 2001. – 128 с. 
 18. Семенов В. Д. Взаимодействие школы и социальной среды / В. Д. Семенов. – М., 1986. – 116 с. 
 19. Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М. А. Галагузовой.  – М., 2000. – 232 с.
 20. Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. В. А. Никитина. – М., 2000. – 346 с.
 21. Соціальна педагогіка. Підручник. / За ред А. Й.Капської.  – К.,2006.
 22. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія. / За ред. І. Д. Звєрєвої. – К., 2000. – 156 с.
 23. Соціальна педагогіка: теорія та технології. Підручник /  За ред. І. Д. Звєрєвої. – К., 2006. – 243 с.
 24. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ Ю. І. Терещенко. – К.: Перун, 1996. – 495 с.
 25. Удальцова З. В. Византийская культура / З. В. Удальцова. – М.: Наука, 1998. – 287 с.
 26. Українська культура: Лекції за ред. Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 588 с.
16542
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).