Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

історичні та суспільно-політичні погляди І. Франка

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
91
Мова: 
Українська
Ціна: 
2100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Основні віхи життєвого і творчого шляху І. Франка 
2. Історичні погляди і. Франка
2.1. І. Франко про національний ідеал як духовну основу державної самостійності та національної незалежності українського народу
2.2. Аналіз точки зору І. Франка на взаємозв’язки Західної та Наддніпрянської України
3. Особливості суспільно-політичних поглядів І. Франка у контексті історичних подій другої половини ХІХ ст.
3.1. Політична діяльність та проблеми української державності у творчості і житті І. Франка
3.2. Соціально-філософські погляди І.Франка
3.2. Економічні погляди І. Франка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Протягом тривалого часу наукова спадщина визначних українських діячів замовчувалася, а нерідко й фальшувалася, тому тепер, у період незалежності України, ми повертаємо невиправдано забуті імена вчених, що залишили вагому наукову спадщину, яка ще недостатньо висвітлена в сучасній українській історіографії. 

Одним із найважливіших завдань української історичної науки на сучасному етапі є дослідження наукового доробку відомих учених, зокрема, у ХІХ - ХХ ст. Звернення до їх історико-краєзнавчих та суспільно-політичних поглядів - це об’єктивна потреба часу, яка спонукає до нової й неупередженої оцінки творчого доробку науковців. Важливу роль у цьому контексті відіграв Іван Франко, який упродовж свого життя активно вивчав історію рідного краю, формував основи національного економічного, культурного і соціально спрямованого світогляду.

Дослідження поглядів Івана Яковича Франка (1856-1916) відзначається нині науковою і суспільно-політичною актуальністю. Завдяки його науковим розробкам було заповнено низку прогалин у вивченні місцевої історії, фольклорно-етнографічних джерел та пам’яток старовини. Значним є внесок ученого у вивчення національно-культурних і суспільно-політичних процесів.

На сьогоднішній день дане питання в науково-історичній літературі висвітлено ще недостатньо. Розглядались окремі аспекти діяльності Івана Франка як історика, етнографа, фольклориста, публіциста, також донині немає комплексного аналізу суспільно-політичних та історичних поглядів ученого, відсутні узагальнювальні або спеціальні праці, у яких було б дано оцінку вкладу Івана Франка у вивчення рідного краю.

Свою високу оцінку політичній і творчій діяльності І. Франка дали М. Грушевський, Н. Полонська-Василенко, які відзначали у своїх працях широту світогляду митця, зауважуючи, що його вплив на українську історію і культуру був просто неоціненним.

Віддаючи належне тому, що наявне у сфері збирання, публікації, аналізу й узагальнення публіцистики І. Франка, насамперед, М. Возняком, В. Дмитруком, О. Деєм, М. Нечиталюком, І. Курганським та багатьма франкознавцями, вони не можуть задовольняти потреб нинішнього суспільства не тільки з огляду науково-теоретичних уявлень про сучасну публіцистику і масову комунікацію, але й виходячи із значно ширшого, філософського, соціально-політичного виміру ролі Івана Франка в історії України, розвитку національного інтелекту. Навчально-методичні, монографічні праці про Франка-журналіста присвячувалися окремим питанням і періодам його діяльності, а головне, писалися в умовах, коли не можна було розкрити всю багатоманітність і політичну багатоаспектність його творчості.

У якійсь мірі ця прогалина заповнюється працями О. Пріцака, І. Лисяк-Рудницького, В. Антоновича про політичні погляди та національну ідею у філософських концепціях І. Франка, дослідженнями політичної постаті письменника у наукових розвідках українських мислителів у діаспорі, брошурах і статтях, опублікованих у наукових збірниках та у періодиці.

Метою роботи є об’єктивне висвітлення місця і ролі історичних та суспільно-політичних поглядів Івана Франка в національному і культурно-просвітницькому житті України.

Об’єктом дослідження виступає історико-філософська спадщина Івана Франка в контексті національно-культурного руху в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ ст. та сучасності.

Предметом дослідження є становлення та розвиток історичних і суспільно-політичних поглядів Івана Франка та їх роль в українській історичній науці.

Дана робота передбачає розв’язання наступних основних завдань:

 • розгляд основних віх життєвого і творчого шляху І. Франка;
 • дослідження поглядів І. Франка на національний ідеал як духовну основу державної самостійності та національної незалежності українського народу;
 • аналіз точки зору І. Франка на взаємозв’язки Західної та Наддніпрянської України;
 • з’ясування ролі і місця І. Франка у політичній діяльності та проблемі української державності;
 • висвітлення соціально-філософських поглядів І.Франка;
 • оцінка економічних поглядів І. Франка.

Хронологічні рамки роботи визначаються роками життя та діяльності Івана Франка. Нижня межа - кінець 1870-х років відзначається початком формування його суспільних і наукових поглядів. Верхня межа - смерть ученого. При висвітленні деяких аспектів проблеми необхідним було звернення до попередньої історичної епохи.

Методологічною основою праці слугували принципи наукового пізнання: об’єктивності та історизму, які базуються на пріоритеті документів, що дають змогу всебічно проаналізувати історико-краєзнавчі погляди І. Франка. Важливу роль відіграв також біографічний принцип, що передбачає дослідження історичних явищ і процесів крізь призму життя й творчості окремих помітних представників епохи. Дослідження здійснено на основі використання таких методів: історичних (проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, ретроспективний), емпірико-теоретичних (аналіз, синтез), загальнонаукових (логічний, абстрагування, узагальнення, індукція та дедукція). 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали і висновки роботи можуть бути використані в науково-дослідницькій (при підготовці праць з історії України) та навчально-педагогічній (у процесі розробки та викладання нормативних і спеціальних курсів у ВНЗ, для написання підручників з історії України, проведення семінарських занять) галузях.

Структура роботи обумовлена метою і завданнями дослідження. Робота обсягом 91 сторінка складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (76 найменування) і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Астаф'єв А. Трансформація суспільно-політичних поглядів Івана Франка // Молода нація. - 1996. - № 4.
 2. Баган О. Іван Франко і теперішнє становище нації. - Дрогобич, 1991.
 3. Басе І. І. Іван Франко: Життєвий і творчий шлях. -К.: Наук. думка, 1983.
 4. Безбородний Є. Великий українець // Освіта. - 1996 - 21 серпня - №№43-44.
 5. Берко П. Нова парадигма української філософії. - Дрогобич: “Коло”, 2003.
 6. Берко П., Небелюк М. Еволюція філософічно-політичних поглядів Івана Франка. - Борислав, 2001.
 7. Білоус О. Світогляд Івана Франка. - К., 1956.
 8. Брагінець А. Філософські і суспільно-політичні погляди Івана Франка. - Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1956.
 9. Великий каменяр: Проза та драматургія Івана Франка: Навч. посіб./ Укл. і передмова А. А. Чічановського. - К.: Грамота, 2003.
 10. Вертій О. І. Народні джерела творчості Івана Франка. -Тернопіль, 1998.
 11. Возняк M. Велетень думки і праці: Шлях боротьби і життя І. Франка. - К.: Держ. видавн. худож. літ-ри, 1958.
 12. Возняк М. Виборче беззаконня проти І. Франка // Франко І. Статті і матеріали: У 12-ти збірниках. - Львів: Університет, 1948.
 13. Возняк М. Нариси про світогляд І. Франка. Львів, 1955. 
 14. Возняк С. І. Франко про національне питання та шляхи його розв’язання в Галичині // Іван Франко. Статті і матеріали.-Зб. ХІ. - Львів, 1964.. 
 15. Возняк С. Іван Франко - поборник єднання народів. - Львів: Вища школа, 1974.
 16. Воропай О. Іван Франко як етнограф і фольклорист // Визвольний шлях, 1966.
 17. Гвоздовський В. Утвердження національної ідеї в суспільно-політичних поглядах Івана Франка // Визвольний шлях. - 2002. - № 7.
 18. Гнатюк М. І. Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу. - Львів: Каменяр, 1999.
 19. Горбач Н. До питання про філософські переконання Івана Франка// Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнародної наукової конференції - Львів, “Світ”, 1998. 
 20. Грицак Я. Іван Франко в еволюції української політичної думки // Сучасність. - 1994. - № 9.
 21. Грицак Я. Й. "...Дух, що тіло рве до бою...": Спроба політичного портрета Івана Франка. -Львів: Каменяр, 1990.
 22. Гундорова Т. Франко - не каменяр. - Мельбурн. - 1996.
 23. Гурій І. Іван Франко як історик селянства України // І. Я. Франко як історик. - К., 1956. 
 24. Дей O. I. Іван Франко і перша російська революція. - Львів: Кн. -журн. вид-во, 1955.
 25. Дей О. І. Іван Франко: Життя і діяльність. -К.: Дніпро, 1981.
 26. Єкельчук С. Іван Франко // Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. - К.: Україна, 1995.
 27. Єфремов С. З спогадів про І. Франка // Український народний союз. Альманах. - Нью-Йорк, 1966. 
 28. Жила В. Суспільно-громадські питання в творчості Івана Франка // Записки НТШ. - Т. CLXXXII. - Іван Франко. - Збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерти Івана Франка. - Ч. І. - Нью-Йорк-Париж-Торонто, 1967.
 29. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. - К.: Основи, 1993.
 30. Здоровега В. Іван Франко і українська публіцистика // Збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. Вип. 7 - 2003.
 31. Злупко С. М. Іван Франко - економіст. -Львів: МП "Слово", 1992.
 32. Іван Франко у спогадах сучасників. - К., 1956.
 33. Іван Франко. Документи і матеріали. 1856-1956. - К.: Наук. думка, 1966.
 34. Іван Франко: Бібліографічний покажчик: 1956-1984. - К.: Наук.думка, 1987.
 35. Калинович B. I. Політичні процеси І. Франка та його товаришів. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1967.
 36. Кашуба М. Ідея суспільного прогресу в працях Івана Франка// Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнародної наукової конференції. - Львів, “Світ”, 1998.
 37. Кедрин І. Співець волі і поступу // Український народний союз: Альманах. - Нью-Йорк, 1966.
 38. Кирилюк Є. “Вічний революціонер”: Життя і творчість І. Франка. - К.: Дніпро, 1966.
 39. Климась М. Світогляд І. Франка. - К.: Держполітвидав УРСР, 1959.
 40. Кононенко П. П. Українська література. Проблеми розвитку. - Київ, 1994.
 41. Копиленко О. Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. - К.: Наук. думка, 1990.
 42. Кравець М. М. Іван Франко - історик України. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту. 1971.
 43. Кріль К. Національна ідея у редакційно-видавничій діяльності Івана Франка // Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин. - Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 25-27 вересня 1996 р.). - Львів, 1998.
 44. Кропивницька Н.С. Ідеал як філософська проблема у творчості І.Франка // Вісник Львівського університету. Серія - Філософські науки. - 2000. – Вип. 2.
 45. Лисяк-Рудницький І. Українці в Галичині під австрійським пануванням // Історичні есе. - К., 1994.
 46. Мазепа В. Еліта та народні маси у соціальній філософії Івана Франка // Філософська думка. -2001. -№ 6.
 47. Мазепа В. Історіософські ідеї Івана Франка/ В.Мазепа // Київська старовина. -2000. - № 1.
 48. Маланюк Є. Книга спостережень. - К., 1995.
 49. Маланюк Є. Пролог, не епілог // В кн.: Іван Франко. Вибір поезій. - Париж. - 1956.
 50. Маланюк Є. Франко як явище інтелекту // Укр. мова та л-ра. - 1996 - №2.
 51. Мащенко С.Т. Основні проблеми в історії української філософії. - Чернігів, 2002.
 52. Медвідь Ф. Іван Франко: Ідеал національної самостійності // Визвольний шлях. - № 7/97.
 53. Мороз О. Іван Франко - гнівний викривач українського буржуазного націоналізму та клерикалізму. - Львів: Кн.-журн. вид-во, 1953.
 54. Погребенник В.Ф. Релігійні святощі в осмисленні Івана Франка-науковця // Актуальні проблеми слов’янської філології. - К,. - 2004. - Вип. Х.
 55. Радзикович В. Світоч національно-культурного відродження України: Франко Іван // Народна творчість та етнографія. -2001. - № 5-6.
 56. Різун В., Трачук Т. Нариси з історії та теорії українського літературознавства: Монографія. - К., 2005.
 57. Семенюк Е. Іван Франко і проблеми єдності // Дзвін. - 1997. -№ 8.
 58. Сімович В. Іван Франко: Його життя та діяльність. - 3-є вид. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966.
 59. Скоморовський В. Погляди Івана Франка на історію українського народу періоду Середньовіччя і Нового часу. - Івано-Франківськ: Плай, 2004.
 60. Скоморовський В. Стан розвитку історико-краєзнавчої літератури в Галичині ХІХ ст. у поглядах Івана Франка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. - Вип. 10. - Ужгород: Вісник Карпат, 2004.
 61. Терлецький О. Спомини і матеріали д-ра І. Франка // ЗНТШ. - Львів, 1902. - Т. 50. - Кн. 4. 
 62. Франко І. Ukraina іггеdеntа // Вивід прав України. - Нью-Йорк, 1964.
 63. Франко І. Галицька індемнізація // Франко І. Зібр. творів: у 50 т.-К., 1986.-Т.44.-Кн. І. 
 64. Франко І. З кінцем року // "Житє і Слово", кн. 6. - Львів, 1896.
 65. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. - Київ, 1986.
 66. Франко І. Не пора, не пора, не пора // З вершин і низин. - Львів, 1893.
 67. Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі // Зібр. творів у 50-ти т. - К., 1986.
 68. Франко І. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині // Франко І. Зібр. творів: у 50 т.-К., 1986. 
 69. Франко І. Поза межами можливого // Зібр. творів у 50-ти томах. - К., 1986.
 70. Франко І. Що таке поступ?// Зібр. творів: у 50-ти т.,К., 1986.
 71. Хамар У.В. Іван Франко про “національний ідеал” // Науковий вісник ВДУ. Журнал Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філософські науки. - 2000. - №8.
 72. Хамар У.В. Іван Франко про здійснимість ідеалів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. - 2001. - №6.
 73. Червак Б. Наперед українці (До національної ідеї Івана Франка). - К., 1994.
 74. Чорний С. Фальшування світогляду і творчості Франка // Визвольний шлях. - Лондон, 1980. - № 1.
 75. Штогрін Д. До еволюції світогляду І. Франка // Визвольний шлях. -Лондон. 1961. - № 4. - C. 309-319; № 5.
 76. Якимович Б. Книга. Просвіта. Нація. Видавнича діяльність Івана Франка у 70-80-х роках ХІХ ст. - Львів, 1996.
11069
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).