Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історико-культурна спадщина як основа розвитку пізнавального туризму на Рівненщині

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади розвитку пізнавального туризму на Рівненщині
1.1. Поняття пізнавального туризму та особливості його розвитку
1.2. Історико-культурна спадщина Рівненщини в контексті пізнавального туризму
ІІ. Аналіз окремих напрямків розвитку пізнавального туризму Рівненщини
2.1. Архітектурні пам’ятки Рівного та області як об’єкти пізнавального туризму
2.2. Структура і туристичний потенціал національного музею “Козацькі могили”
2.3. Аналіз пам’яток та пам’ятних місць Рівненщини як об’єктів пізнавального туризму
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Туристична індустрія є цілісним міжгалузевим комплексом, який відіграє все більш помітну роль у соціально-економічній системі світу і України зокрема. Спостереження і експертні оцінки сучасного стану туризму дозволяють зрозуміти необхідність того, що розвиток як іноземного, так і внутрішнього туризму повинен супроводжуватися аналогічними умовами у сприянні програм їх реалізації. В рамках кожної країни внутрішній туризм сприяє більш збалансованому стану національної економіки, завдяки зростанню національного доходу, глибшому усвідомленню спільності інтересів та розвитку видів діяльності, сприятливих для економіки країни в цілому. Кардинальні зміни у тенденціях розвитку сучасного туризму як соціально-економічного та культурно-комунікативного інституту об’єктивно потребують ужиття адекватних практичних дій з боку суб’єктів туристської діяльності всіх рівнів. 

Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в Україні, стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію. Пріоритетним напрямком розвитку в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення якості життя, утворення додаткових робочих місць, наповнення бюджетів усіх рівнів.

Розвиток туризму опосередковано впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку і є одним з найбільших перспективних напрямків структурної перебудови економіки Рівненщини. Важливим фактором розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал.

Окреме місце серед асортименту туристичних послуг посідає культурно-пізнавальний туризм, який з кожним роком стає все більш актуальним. Рівненщина славиться історичними пам’ятками культури, зокрема, замками, фортецями, музеями; український колорит живописної природи приваблює іноземних туристів. Все це зумовлює своєрідну специфіку організації програм культурно-пізнавального туризму, що і визначило актуальність дослідження.

Стан дослідження проблеми. У вітчизняній літературі з означеного проб-лемного кола питання розвитку туризму, зокрема, культурно-пізнавального, вивчалося у працях таких учених, як  Г.О. Андрєєв [2], О.О. Бейдик [4], В. К. Євдокименко [13], О.В. Тімець [18], М.П. Крачило [19], В. В. Кулік [21] та інші. Спеціально спрямовані дослідження, які торкнулися розвитку досліджу-ваної галузі туризму в умовах Рівненщини, включають праці М.В. Дутчака та Т. М. Микитина [9], В. П. Ковальчука [11, 12], О. Нагорнюк [25] та ін.

Мета роботи – дослідження потенціалу історико-культурної спадщини Рівненщини як передумови розвитку пізнавального туризму в області.

Об’єкт дослідження – культурно-пізнавальний туризм.

Предмет дослідження – сучасні принципи організації програм культурно-пізнавального туризму, їх потенціал та специфіка в умовах Рівненської області

Відповідно до мети дослідження виділено наступні завдання:

 • уточнити поняття пізнавального туризму та особливостей його розвитку;
 • дослідити історико-культурну спадщину Рівненщини в контексті пізнавального туризму;
 • проаналізувати архітектурні пам’ятки Рівного та області як об’єктів пізнавального туризму;
 • охарактеризувати структуру і туристичний потенціал національного музею “Козацькі могили”;
 • провести аналіз пам’яток та пам’ятних місць Рівненщини як об’єктів пізнавального туризму.

Методи дослідження. Застосовано основні соціологічні та економічні методи дослідження, а саме: неформалізований метод аналізу документів як джерела емпіричної інформації (аналіз даних статистики, звітів, стандартів, законодавчих актів, міжнародних угод, документів планування); компаративний метод; економіко-статистичний метод аналізу.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95-ВР, поточна редакція від 07.03.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр
 2. Андрєєв Г.О. Розвиток пізнавального туризму – перспективний напрямок у справі збереження культурної спадщини України // Український центр культурних досліджень, 1994-2010 pp./ Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_6_2.php
 3. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 252 с.
 4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методи аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 395 с. Т. 17.
 5. Берестецька битва в історії України: Наук зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзнав. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16 – 17 черв. 2001 р. / Ред.: І. Пащук; Рівнен. облас. краєзнав. т-во Всеукр. спілки краєзнавців; Рівнен. ін-т слов'янознавства; Рівнен. облас. об-ня Всеукр. т-ва «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка. – Рівне: Ліста, 2001. – 104 с.
 6. Голубнича С.М. Основи екскурсійної справи: Навч. посібник (рос. мовою) / Донецьк. ін-т турист. бізнесу. – Донецьк, 2003. – 236 с.
 7. Дацко О.І. Культурні ресурси як джерело унікальних конкурентних переваг регіону / Н.А. Мікула, О.І. Дацко // 36. наук, праць ПВНЗ «Буковинський університет». – 2010. – № 6. – С. 111-119.
 8. Дем’янчук О. Антонівські фестини: фестиваль «Бурштиновий шлях» розпочав відлік дійств, що триватимуть 16 років / О. Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 2010. – №26. – 1 липня. – С. 6.
 9. Дутчак М.В., Микитин Т. М., Щесюк С. В. Основні аспекти розвитку турис-тичного бізнесу в Рівненському регіоні на сучасному етапі / Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне, 2003. – 9 с.
 10. Екотуризм на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду / В.І. Гетьман // Укр. геогр. журн. – 2007. – № 4. – С. 48-51.
 11. Етнокультура Рівненського Полісся / упоряд. В. П. Ковальчук. – Рівне : ПП ДМ, 2009. – 218 с. 
 12. Етнокультурна спадщина Полісся: Зб. наук. пр. Вип. 6 / Ред.: В.П. Ковальчук; Ін-т мистецтвознав. та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Упр. у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС Рівнен. облдержадмін., Рівнен. фольклор.-етногр. т-во (Асоц. діячів фольклору Рівнен. від-ня Всеукр. Нац. муз. спілки), Етнокультур. центр «Веснянка». – Рівне: Перспектива, 2005. – 198 с.
 13. Євдокименко В. К. Регіональна політика розвитку туризму (Методологія формування, механізм реалізації). – Чернівці: Прут, 1995. – 120 с.
 14. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посіб. /В.К.Федорченко, О.М. Олексійко, О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова. – К.: Кондор, 2004. – 163 с.
 15. Квартальнов В. А. Туризм: Теория и практика: Избр. тр.: в 5 т. – Т.1. Гуманитарные проблемы развития туризма: история и современность. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 192 с.
 16. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2003. – 300 с.
 17. Кравців B.C. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / В.Кравців, Л.Гринів, М.Копач, С.Кузик. – Львів: НАН України. – ІРД НАН України. – 1999. – 78 с.
 18. Краєзнавство і туризм / О.В. Тімець; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. – К.: Знання, 1999. – 120 с.
 19. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: Навч. посіб./ М.П. Крачило; Рец.:     В.І. Наулко, д-р іст. н., проф.; М.С. Топузов, кадн. пед. н., проф.. – навч. вид. – К.: Вища школа, 1994. – 191 с.
 20. Кузьмук О.Пізнавальний туризм як інструмент формування національної ідентичності / О.Кузьмук // Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/desember08/23.htm
 21. Кулік В. В. Пізнавальний туризм як компонент соціокультурної діяльності / В. В. Кулік // Мультіверсум. – 2008. – № 76 .- С. 32-39.
 22. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с. 
 23. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. П. Мальська, В. В. Худо ; М-во освіти і науки України, Львів, нац. ун-т ім. Івана Франка. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 419 с.
 24. Мікула Н.А. Культурні ресурси як джерело унікальних конкурентних переваг регіону / Н.А. Мікула, О.І. Дацко // 36. наук, праць ПВНЗ «Буковинський університет». – 2010. – № 6. – С. 111-119.
 25. Нагорнюк О. Вузькоколійка. 106 кілометрів Полісся. – Рівне, 2008. – 60 с.
 26. Науменко Г.П. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні / Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. – К., 2002. – 160 с.
 27. Організація туризму в Україні / О.Г. Зима, Н.А. Дехтяр; Харк. нац. екон.    ун-т. – Х., 2008. – 272 с.
 28. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство. – К.: Альт-прес, 2007. – 352 с.
 29. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: Навчаль-ний посібник. За редакцією проф. Заставного Ф.Д. – К.: Знання, 2006. – 575 с. 
 30. Природно-заповідний фонд Рівненської області: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне: Волин. обереги, 2010. – 63 с.
 31. Рівненщина туристична: путівник. – К.: ТОВ «Світ успіху», 2007. – 330 с.
 32. Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи: Зб. наук. ст. – К.: ІВЦ «Слав’ян. діалог», 1995. – 244 с.
 33. Травкина М. Ю. Регулируемый туризм и отдых в национальных парках. – М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2002.- 880 с.
 34. Туризм в Україні: Статистичний збірник. – К.: Державний комітет статистики України, 2012. – 564 с.
1233
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).