Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

ІТ підтримка ведення управлінського обліку

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІТ ПІДТРИМКА ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
 
Н. С. Марушко
 
Здійснено оцінку стану використання сучасних інформаційних систем ведення управлінського обліку на підприємствах. Наголошено на необхідності ведення управлінського обліку, що є основою ефективного бізнесу. Проаналізовано стан ринку інформаційних систем ведення обліку та управління підприємством в Україні. Оцінено програмні продукти, що належать до корпоративних інформаційних систем, та які адаптовані до сучасних умов ведення бізнесу в Україні. Викладено основні напрями розвитку підтримки ІТ ведення управлінського обліку.
Ключові слова: бізнес-процеси, інформаційні системи, інтегровані корпоративні інформаційні системи, програмні продукти, ERP система.
Постановка проблеми. Управлінський облік та звітність, без перебільшення, є основою ефективності діяльності підприємства, оскільки саме в системі ведення управлінського обліку здійснюється збір виробничих, фінансових та нефінансових даних, проводиться їх аналіз, та, на цій основі, формуються максимально ефективні фінансові рішення в умовах обмежених ресурсів. Підвищення ефективності діяльності здійснюється й під час використання сучасних інформаційні технології, оскільки бухгалтер істотно покращує якість інформаційного забезпечення і надає дієву підтримку функціям планування та контролю.
Стан дослідження. Оцінка сучасного стану досліджень в сфері використання інформаційних технологій підтримки обліку підприємств свідчить, що сьогодні така проблематика викликає значний інтерес серед науковців та практиків. Забезпечення інформаційними технологіями в обліковому процесі досліджено такими науковцями, як М. М. Бенько, Я. А. Гончарук, С. В. Івахненоков, С. О. Левицька, Л. О. Ходаківська, Е. Л. Шуремов, В. Д. Шківр [1-6] та інші.
Сьогодні вітчизняний ринок інформаційних технологій бухгалтерського обліку насичений пакетами прикладних програм, розробниками яких здебільшого є зарубіжні компанії, проте спостерігається розвиток і вітчизняних технологій ведення обліку. Зрозуміло, що розвиток вітчизняних облікових технологій ґрунтується на запозиченні зарубіжного досвіду, який створив ефективні системи управління господарюючими суб’єктами, проте такі технології не є дешевими. Водночас система ведення обліку й обліковий процес сьогодні ставлять нові вимоги до формування та обробки інформації й ухвалення ефективних рішень на цій основі. Отже, інформаційно-технологічна підтримка управлінського обліку визначає ефективність та оперативність управління суб’єктом господарювання.
Мета статті – оцінка інформаційних технологій підтримки ведення управлінського обліку, дослідження їх особливостей для ефективного управління бізнес-процесами.
Виклад основних положень. На відміну від управлінського обліку, фінансовий облік відображає минулий стан фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз фінансової звітності характеризується як зовнішній та націлений на зовнішніх користувачів. Проте до сфери завдань ведення фінансового обліку не належить представлення даних фінансового та нефінансового характеру, які дають можливість сформувати комплекс рішень для ефективного управління бізнесом. Не заперечуючи доцільність існування фінансового обліку, зауважимо, що він успішно виконує ті завдання, які на нього покладені. Водночас сучасне динамічне бізнес-середовище потребує нових умов господарювання, які визначають напрями ефективної стратегії діяльності підприємства. Оптимальне використання ресурсів підприємства за їх обмеженості, повноти обліку таких ресурсів, їхнього аналізу та прогнозування здійснюється в системі ведення управлінського обліку, що є основою успішного бізнесу.
Сьогодні щодо ефективності ведення обліку науковці дискутують в площині формування інтеграційної системи накопичення та обробки інформації, яка дає можливість оперативно обробляти та узагальнювати дані [1; 4-11]. Щобільше, узагальнення таких даних повинне мати динамічний характер та швидко реагувати на запити менеджерів різного рівня, оскільки вимоги до термінів, обсягів і форм надання інформації є скороминущими. Саме тому суттєвий аспект становить створення інтегрованої концепції обробки облікової інформації, оскільки інтегрована система ведення обліку має єдину базу вхідної інформації, яка формується на етапі збору первинної інформації.
Сучасні тенденції розвитку теорії бухгалтерського обліку визначають необхідність інтеграції обліку в єдину інформацій систему. Сьогодні фінансовий, податковий та управлінський облік істотно змінюються, спостерігається їхнє взаємопроникнення і злиття. Стиранню меж між ними також сприяють нові економічні умови та використання на підприємстві для їхнього ведення сучасних засобів обчислювальної техніки [11].
Виконуючи функцію інформаційного забезпечення в управлінні, бухгалтерський облік є одним з найперших об’єктів застосування сучасних інформаційних систем і технологій.
У дослідженнях цієї галузі науковцями виокремлюється сучасний етап (з 90-х рр. ХХ століття) розвитку інформаційних технологій бухгалтерського обліку, який називають етап комунікації, що характеризується створенням інтегрованих програмних засобів, які поєднують кілька предметних областей автоматизації. Це дало змогу паперові технології обліку замінити електронним обліком (використання електронних документів, електронного підпису, електронного офісу) [10].
Сучасний стан ринку інформаційних систем в Україні представлений різноманітними автоматизованими системами бухгалтерського обліку, найбільш поширеними та адаптованими до вітчизняної практики подано в таблиці 1. Зауважимо, що кількість різновидів таких систем постійно збільшується, а діапазон функціональних характеристик розширюється.
Сучасний управлінський облік потребує впровадження інтегрованих систем управління ефективністю бізнесу. Без сучасних інформаційних систем і технологій не можна на високому і ефективному рівні досягти позитивних результатів.
 
Таблиця 1
Огляд ринку програмних продуктів ведення обліку в Україні
 
 
З початку 1960 років, коли було створено перші комп’ютерні системи управління, досі розроблено декілька промислових стандартів управління, які є основою корпоративних інформаційних систем (КІС). Логістика управління фінансами підприємства передбачає впровадження розвинених КІС, що дають змогу швидко обробляти первинні документи та формувати управлінську звітність для менеджерів різних рівнів, забезпечувати інформаційну взаємодію всіх учасників бізнес-процесів, аналізувати отриману інформацію та продукувати рішення щодо оптимізації використання наявних ресурсів підприємства, покращення алгоритмів функціонування підприємства [7, с. 101].
ІКІС охоплює комплекс
Фото Капча