Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кабінет Міністрів України як центральний орган виконавчої влади

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України
1.1. Структура Кабінету Міністрів
1.2. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України
2. Компетенція Кабінету Міністрів України
3. Відносини з іншими структурами
3.1. Відносини з органами виконавчої влади
3.2. Відносини з державними господарськими об’єднаннями,  підпри
ємствами, установами та організаціями 
3.3. Відносини з Президентом України
3.4. Відносини з іншими державними органами, органами місце
вого самоврядування та об'єднаннями громадян
4. Діяльність Кабінету Міністрів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

Актуальність теми курсової роботи визначається тим, що саме сьогодні, після першого етапу проведення адміністративної реформи, виявилися її недопрацювання і недоліки, які стосуються саме розмежування компетенцій владних структур, зокрема, Кабінету Міністрів, Президента і парламенту.

Метою курсової роботи стало всебічне вивчення та аналіз законодавчо-нормативної бази, яка стосується діяльності Кабінету Міністрів та суміжних структур.

Предметом дослідження у роботі виступає Кабінет Міністрів України як центральний орган виконавчої влади, а об’єктом - нормативні документи, які регулюють його діяльність, зокрема, Конституція України, Закон “Про Кабінет Міністрів України” тощо.

Відповідно до теми і мети роботи сформулюємо основні завдання:

 • аналіз законодавчої бази з досліджуваного питання;
 • оцінка компетенції Кабінету Міністрів;
 • оцінка ролі Кабінету Міністрів у регулюванні владних відносин між різними ланками політичної системи.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України. 

Джерельною базою роботи стали: Закон України “Про Кабінет Міністрів України”, “Проект закону “Про адміністративну реформу в Україні” та праці сучасних вітчизняних вчених-юристів та політологів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади України. - К.: АртПреса, 1999.
 2. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. -  1998. -  № 7.
 3. Адміністративне право України. Підручник. / За ред. проф. Ю. П. Битяка. -  Харків, 2000.
 4. Бандурка О. М. Адміністративна діяльність. Частина особлива. - Харків, 2000.
 5. Батанов О. Концептуальні засади співвідношення функцій територіальних громад з функціями місцевих органів державної виконавчої влади // Право України. - № 4. - 2005.
 6. Воронцова А. К. Кабінет Міністрів України: необхідність і передумови реформ // Голос України. - № 5. - 2006.
 7. Годованець Л. Конституційне право України. - К.: Юрінком-Інтер, 2000.
 8. Голосниченко І. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право України. -  1998. - № 11.
 9. Закон України „Про утворення Кабінету Міністрів УРСР” від 18 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - № 11-14. - 1991 р.
 10. Казаревич В. А. та ін. Основи права. Підручник. - Харків, 2000.
 11. Касинюк Л.А. Основи конституційного права України. - Харків: вид. ХНАУ, 2000.
 12. Коліушко І. Адміністративна реформа в Україні//Право України. -  1998. -  №2.
 13. Конституція України. - К., 1996 р.
 14. Медведчук В. Державна влада в Україні: Сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. - № 11. - 1999.
 15. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України і Кабінету Міністрів України // Право України. - № 11. 1999.
 16. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки // Право України. -  1998.
 17. Основи держави і права України / За ред. А.Колодія і А.Олійника. - К.: Лібра, 2002.
 18. Пахомов І. М. Адміністративне право. -  Львів, 1992.
 19. Садовський П. П. Виконавча влада в Україні: навч. пос. - К.: КНЕУ, 2000 р.
 20. Терехівський Р. В. Органи виконавчої влади та їх компетенція. - Харків: Елга, 2001.
 21. Юдіна В. А., Алексієвець А. Р. Органи законодавчої та виконавчої влади в Україні. - К.: Юрінком-Інтер, 2004.
4711
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).