Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Карпатський соціально-економічний район

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Природно-соціальні умови розвитку Карпатського економічного району
1.1. Географічне положення і умови розвитку району
1.2. Природні умови і ресурси району
1.3. Населення і працересурсний потенціал району
2. Економічна характеристика району
2.1. Функціонально-компонентна структура
2.2. Характеристика промислових вузлів району
2.3. Транспортний комплекс
2.4. Проблеми та перспективи розвитку району
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Для характеристики рівня розвитку економіки регіонів та його ефективності використовуються узагальнюючі показники розміщення продуктивних сил, які мають синтетичний характер. Вони визначають ступінь використання економічного потенціалу господарського комплексу, а також відображають якісну характеристику всієї економічної діяльності регіону, включаючи невиробничу сферу. Їх розрахунки використовуються для визначення структури суспільного виробництва, участі галузей регіон) у створенні національного прибутку, дже>ел нагромадження та капітальних вкладень. Отже, під рівнем економічного розвитку регіону розуміється рівень розвитку продуктивних сил та рівень добробуту населення регіону.

Тема дослідження економічної характеристики Карпатського регіону та його місця в економіці України особливо актуальна на сучасному етапі економічного розвитку нашої держави, оскільки в Україні на законодавчому рівні проходить процес поглиблення економічних реформ, що, у свою чергу, веде до подальшого просування приватизаційних процесів, які передбачають будівництво нових і удосконалення існуючих підприємств.

Карпатський соціально-економічний район охоплює крайню західну частину України та включає Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області. Загальна його площа складає 56,5 тис. км2 або 9,4% території держави. В складі згаданих адміністративних областей налічується 58 адміністративних районів, 79 міст та містечок, 86 селищ міського типу на майже 3,6 тис. сільських населених пунктів.

На території району проживає 6368,2 тис. осіб (перепис 2000 року), що складає 12,9% населення України. Слід зауважити, що в районі розташована найменша за чисельністю населення та площею адміністративна область – Чернівецька (відповідно 929,2 тис. осіб і 8,1 тис. км2). Рівень економічного розвитку оцінюється як середній. Розмір національного доходу на душу населення перевищує пересічно український лише у Львівській області. Промисловий комплекс регіону виробляє майже 12% промислової продукції України, в тому числі продукції машинобудування і металообробки 10,9%, електроенергетики – 7,1%, хімічної та нафтохімічної – 13%, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості – 32,7%. За випуском автобусів, автонавантажувачів, алмазних інструментів, сірки, калійних добрив район виступає монополістом.

Мета роботи - є вивчення економічної характеристики Карпатського регіону та його місця в економіці України.

Об'єкт дослідження - Карпатський соціально-економічний район у структурі національного господарства України.

Предмет дослідження - економічна характеристика Карпатського регіону України та його місця в економіці України.

Відповідно до мети, об'єкта і предмета дослідження можна поставити наступні завдання:

1) описати географічне положення і умови розвитку району;

2) дати характеристику природних умов і ресурсів району;

3) з'ясувати особливості розміщення населення і показники працересурсного потенціалу району;

4) проанаізувати функціонально-компонентну структуру району;

5) охарактеризувати основні промислові вузли району;

6) оцінити стан розвитку транспортного комплексу району;

7) встановити загальні проблеми і перспективи розвитку району.

Питань утворення і вивчення соціально-економічних районів України у соїх працях торкаються Тарангул Л.Л., Данилишиної Б.М., Круль В.П, праці Горленко І.О., Іщука С.І. , Ковтонюка М.О., Петриги М.О. Качана Є.П., Ковалевського В.В., Михайлюка О.Л., Семенова В.Ф., Жука М.В. Необхідін для роботи дані офіційної статистики можна знайти у «Статистичному щорічнику України» і збірнику «Україна в цифрах».

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Географічна енциклопедія України. – К.: Українська енциклопедія. – Т.1. – 1989; Т.2. – 1990; Т.3. – 1993.
 2. Горленко І.О. Економічні райони України – К.: Наукова думка, 1999. – 312 с.
 3. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Економічні райони України. – К., 1999. – 205 с.
 4. Данилишина Б.М. Продуктивні сили економічних районів України – К.: КНЕУ, 2000. – 276 с.
 5. Економічна і соціальна географія / за ред. М.Д. Пістуна. – К., 1995. – 144 с.
 6. Економічна і соціальна географія України (матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання) / за ред. проф. Я. Жупанського і доц. І. Пушкара. - Тернопіль: Астон, 1998. - 319 с.
 7. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України. К.: Кондор. – 2004. – 510 с.
 8. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 472 с. 
 9. Іванух Р.А., Чук Л.Г. Економічна політика держави і проблеми розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка. – Львів, 1998. – №3. – С.22-30.
 10. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
 11. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси й економічне районування (методологія, теорія). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996. – 244 с. 
 12. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови та ресурси України: Навчальний посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 175 с.
 13. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. – Рівне: Видавництво УДАВГ, 1997. – 420 с.
 14. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996. – 232 с. 
 15. Поповкін В.А., Каметенко А.П., Родинна В.О. Аванпроект економічного районування України. – К., 1994. – 90 с. 
 16. Поповкін В.Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наук. думка, 1993. – 210 с.
 17. Промышленный комплекс Киевского Приднепровья / отв. ред. И.А. Горленко. – К.: Наук. думка, 1988. – 25 с.
 18. Регіональна політика України / під ред. Н.Г. Курдюкової. – К.: Наук. думка, 1995. – 206 с.
 19. Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: У 3-х частинах. – Львів, 1998. – 1366 с.
 20. Регіони України у розрізі демографічних проблем / під редакцією А.А. Вишевського. – К.: Лібра, 2005. – 138 с.
 21. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига та ін. / За редакцією Є.П. Качана. – К.: Вища школа, 1997. – 375 с.
 22. Розміщення продуктивних сил України: підручник за ред Є.П. Качана – Київ, 2001. – 489 с.
 23. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін. / за ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк. – К.: Либідь, 1996. – 368 с.
 24. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. –150 с.
 25. Руденко Д.П. Довідних з географії природно-ресурсного потенціалу України. - К.: Вища школа, 1993. – 365 с.
 26. Соціально-економічні і екологічні проблеми розвитку адміністративних районів: У 3-х частинах. – Львів, 1997. – 697 с.
 27. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Міністерство статистики України: Відповідальний за випуск В.В. Самченко. – К.: Техніка, 2007. – 646 с.
 28. Україна у цифрах у 2006 році: кор. стат. довід. / Міністерство статистики України / Відповідальний за випуск В.В. Самченко – К.: Наукова думка, 2007. – 176 с.
 29. Шаблій О. Деякі питання методології і теорії макрореґіоналізації України // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. геогр. – 1999. – Вип. 24. – С. 4. 
 30. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1994. – 606 с.
 31. Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил: Навч. посіб. – Львів: ЛНУ, 2004. – 290 с. 
11591
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).