Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Класифікація економічних систем суспільства

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Економічна система, сутність та структура
1.1 Економічна система як економічна категорія
1.2 Структура економічної системи
Розділ 2. Класифікація економічних систем суспільства
2.1 Ринкова система
2.2 Командно адміністративна система
2.3 Змішана економічна система
2.4 Перехідна економіка
Розділ 3. Становлення ринкових відносин в Україні
Висновки
Список літератури
 
 Вступ
 
Економічна система є сукупність взаємопов'язаних та впорядкованих елементів економіки, що в цілому складають економічну структуру суспільства. Без системного характеру економіки не могли б відтворюватися (постійно відновлюватись) економічні відносини та інститути, не могли б існувати економічні закономірності, не могло б скластися теоретичне осмислення економічних явищ та процесів, не могла б бути сформована ефективна та скоординована економічна політика. Коректне та науково обґрунтоване визначення закономірностей функціонування економічної системи завжди мало важливе значення. У важких умовах нашої держави проблема розкриття сутності економічного розвитку набуває додаткової актуальності, так як уже протягом великого проміжку часу не вдається вийти на шлях стійкого економічного росту. До того ж зміна політичного курсу нашої країни також змушують критично оцінювати попередню модель економічного розвитку. Головною проблемою сучасного періоду формування научних економічних систем у вітчизняній науці можна вважати проблему суміщення універсальних, розроблених світовою економічною думкою, з необхідністю відображення важкої картини сучасної економічної дійсності в Україні.
 
Розділ 1. Економічна система, сутність та структура
 
Економічна система – це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку. Причому йдеться не про простий набір різних елементів, а про ієрархічну побудову, де є основні системоутворюючі елементи, які визначають природу економічних систем. Поняття «економічна система» широко використовується в економічній науці, політології, політиці. Проте в його трактуванні відсутня єдність поглядів. Зумовлено це тим, що поняття, яке розглядається, є складним системним утворенням з багатоманітними характеристиками, кожна з яких, хоч і «відображає суттєві сторони економічної системи, не є повною. Саме тому в науковій літературі економічна система визначається як економіка, спосіб виробництва, тип господарства, сукупність виробничих відносин (економічний базис), сукупність видів господарської діяльності тощо. Між цими поняттями часто ставлять знак рівності, розглядають їх як синонімічні. Поняття «економічна система» можна доповнити суб'єктивним фактором у зв'язку з тим, що, по-перше, економічна система не існує без людей, по-друге, до складу продуктивних сил входять не тільки люди, а й продукти їхньої інтелектуальної діяльності (наука, технологія), менталітет, що відрізняє один народ від іншого. Невід'ємною складовою економічної системи є природне середовище, що перетворюється людьми.  Основними елементами економічної системи є: 1. продуктивні сили; 2. виробнично-економічні відносини; 3. господарський механізм.
 
1.1 Економічна система як економічна категорія
 
Власність є складною і багатогранною категорією, яка виражає всю сукупність економічних, соціальних, політичних, національних, морально-
етичних, релігійних відносин. Вона займає основне, центральне місце в економічній системі, поскільки визначає суспільний спосіб поєднання робочої сили із засобами виробництва, специфіку дії економічних законів, цілі та мотиви виробництва, характер розподілу і використання створеного продукту, класову і соціальну структуру суспільства, панівну систему політичної та економічної влади тощо. Ми вже відмічали, що власність багатогранна категорія, тому головною характеристикою власності є не річ і не відношення людей до речі, а те, як і ким привласнюється дана річ і як це впливає на інтереси Інших людей. Певна річ є власністю, економічною категорією тоді, коли люди вступають у відносини між собою з приводу її привласнення. Тому, власність як економічна категорія – це сукупність відносин між людьми з приводу привласнення засобів виробництва і створеного за їх допомогою продукту. Категорія «привласнення» породжує свою протилежність категорію «відчуження», яка означає позбавлення суб'єкта права на володіння, користування і розпорядження тим чи іншим об'єктом власності. Відносини власності утворюють певну систему, що містить у собі три види відносин, а саме: - відносини з приводу привласнення об'єктів власності; - відносини з приводу економічних форм реалізації об'єктів власності; - відносини з приводу господарського використання об'єктів власності. Власність має і правовий аспект, тобто є також і Еоридичною категорією. Цей аспект власності характеризується правом власності.
 
1.2 Структура економічної системи
 
Продуктивні сили. Продуктивні сили являють собою матеріальну основу економічної системи І складаються з факторів виробництва, а саме: - засоби виробництва  (речові фактори), до яких відносять засоби праці та предмети праці; - робоча сила (особистий фактор) – це сукупність фізичних та розумових здібностей людини, що можуть бути використані нею в відповідному віці в виробничій діяльності. В сучасних умовах до складу продуктивних сил включають також науку, технологію, організацію, інформацію. Продуктивні сили в процесі історичного розвитку постійно оновлюються, удосконалюються, примножуються.
Виробнично-економічні відносини – це відносини, що виникають між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ. Економічні відносини передбачають наявність суб'єктів та об'єктів. Існує ряд класифікацій: а) – окремі особи; - групи або колективи; - суспільство в цілому, б) – виробник (продавець) ; - споживач (покупець) ; - посередник. в) – фізичні; - юридичні. г) – вітчизняні; - зарубіжні (іноземні). Об'єктами економічних відносин можуть бути: окремі види підприємницької
Фото Капча