Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Класифікація злочинів у кримінальному праві

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади класифікації злочинів у вітчизняній правовій доктрині
1.1. Поняття злочину у кримінальному законодавстві України
1.2. Основні підходи до класифікації кримінальних злочинів
1.3. Значення класифікації злочинів для встановлення та реалізації кримінальної відповідальності
2. Аналіз класифікації злочинів за різними критеріями
2.1. Особливості класичної класифікації за ступенем важкості
2.2. Класифікація злочинів за їх видовим складом
2.3. Класифікація злочинів за повторністю та сукупністю
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Еволюція доктрини кримінального права тісно пов’язана з проблемою поділу кримінальної відповідальності та індивідуалізації покарання. Оптимальне її розв’язання значно залежить від законодавчої класифікації злочинних діянь. Кримінальний кодекс України наводить класифікацію злочинів у залежності від ступеня їхньої важкості (ст. 12 КК України). Норми цієї статті зачно змінилися після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)» від 15 листопада 2011 р., яким встановлено інші критерії визначення ступеня важкості злочинів – формальна класифікація на сьогодні визначає межі санкцій у вигляді позбавлення волі та штрафу. 

Інститут класифікації злочинів має неабияке значення для побудови КК України в цілому та правозастосування зокрема. Однак, законодавча класи-фікація суспільно небезпечних діянь безпосередньо пов’язана з вирішенням не лише багатьох кримінально-правових, а й кримінально-процесуальних і кримінально-виконавчих питань, враховується під час провадження опера-тивно-розшукової діяльності, загалом – застосовується у процесі реалізації різноманітних правовідносин. Вона, зокрема, впливає на обгрунтування підстав звільнення від кримінальної відповідальності та її умов, а крім того, на процедуру звільнення від покарання і його відбування. Також вона враховується у процесі призначення покарання, і впливає на встановлення термінів погашення і зняття судимості, а також визначає структуру відповідних складів злочинів, служить для диференціації кримінальної відповідальності та має вплив на структуру санкцій статей Особливої частини КК України. Насамкінець, класифікація злочинів зрештою відіграє роль прийому законодавчої техніки, який нівелює необхідність застосування у законі широких переліків злочинів при формуванні кримінально-правових інститутів та понять.

Стан дослідження проблеми. Теоретичні проблеми класифікації злочинів й окремі питання, що виникають у процесі реалізації зазначених по-ложень на практиці, досліджувалися Г. Є. Болдарем [4], Л. М. Кривоченко [7], В. В. Кузнецовим [9], О.І. Соболь [14], Б. В. Щуром [17], А. М. Ященко [18] та іншими.

Об'єкт дослідження – є правовідносини у сфері кримінальної відпові-дальності. 

Предмет дослідження – класифікація злочинів, передбачена криміналь-ним законодавством України. 

Мета роботи – узагальнення і систематизація знань про класифікацію злочинів у кримінальному праві України. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття злочину у кримінальному законодавстві України;
 • охарактеризувати основні підходи до класифікації кримінальних злочинів;
 • з’ясувати значення класифікації злочинів для встановлення та реалізації кримінальної відповідальності;
 • проаналізувати класифікацію злочинів за різними критеріями.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано загально-наукові та спеціальні методи пізнання правових явищ: історичний, порів-няльно-правовий, догматичний, структурно-системний та інші.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 34 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Беніцький А. С. Кримінальне право. Особлива частина : підруч. для студ. ВНЗ. Кримінальне право. Особлива частина / А. С. Беніцький, В. О. Бодаєвський, Г. Є. Болдарь, В. О. Гацелюк, М. К. Гнєтнєв. - Луганськ, 2012. - 779 c.
 4. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 5. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 6. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 7. Кривоченко Л. М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України : монографія / Л. М. Кривоченко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 119 c.
 8. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, 
 9. С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 10. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; ред.: В. І. Шакун; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Алерта, 2013. - 319 c.
 11. Марін О. К. Класифікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм / О. К. Марін. - К. : Атіка, 2013. - 224 c.
 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 13. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 14. Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / І. І. Сливич, Я. В. Ступник; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Гельветика, 2014. - 655 c.
 15. Соболь О.І. Класифікація злочинів в перспективі розвитку кримінального законодавства / О.І. Соболь // Захист прав і свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 11–12 лют. 2010 р.). – Чернігів: «Чернігівські обереги», 2010. – С. 61–64. 
 16. Соболь О.І. Кримінальний кодекс України: постатейні матеріали та навчально-практичні завдання / І.П. Баглай, І.Г. Богатирьов, О.І. Богатирьова, К.Т. Кравченко, О.М. Литвинов, А.В. Савченко, Ю.Л. Сенін, О.І. Соболь; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2011. – 640 с.
 17. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
 18. Щур Б. В. Криміналістична класифікація злочинів та її роль в диферен-ціації криміналістичних методик / Б. В. Щур // Європейські перспективи. - 2011. - № 1. - Ч. 2. - С. 140-144.
 19. Ященко А. М. Класифікація злочинів: деякі аспекти законодавчої регла-ментації / А. М. Ященко // Юридична наука . - 2011. - № 1. - С. 139-144.

 

5587
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).