Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кліматичні ресурси України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичний аналіз кліматичних ресурсів в контексті географічного дослідження

1.1. Поняття кліматичних ресурсів та умови їх формування
1.2. Характеристика кліматичних факторів, які впливають на рекреаційний потенціал клімату
ІІ. Аналіз кліматичних та кліматотерапевтичних ресурсів України
2.1. Характеристика кліматичних ресурсів географічних зон України з точки зору рекреаційного протенціалу
2.2. Аналіз потенціалу кліматичних ресурсів України
  2.2.1. Кліматичні курорти Південного берега Криму
  2.2.2. Кліматичні курорти Карпат
  2.2.3. Онсонві кліматичні курорти Степової зони України
  2.2.4. Кліматичні курорти Лісостепової зон
ІІІ. Проблеми та перспективи кліматичних ресурсів України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В Україні історично склалися сприятливі умови для розвитку рекреації, що визначається різноманітною та багатою природною базою, комфортними кліматичними умовами та іншими факторами. Розвиток рекреації тісно пов’язаний з навколишнім середовищем, особливо кліматичними умовами. Економічна ефективність, рівень продуктивності і рентабельність рекреаційного бізнесу залежать від певних умов, особливо від кліматичного характеру відповідної бази зони. Інтенсивний тип природокористування базується на більш ефективному і повному використанні природних ресурсів. Для цього необхідно уточнити уявлення про запаси різних видів природних ресурсів, а у випадку кліматичних – про їх характеристики і відновність. В цілому задача зводиться до більш поглибленого пізнання природно-ресурсного потенціалу території. В умовах вичерпаності багатьох видів природних ресурсів особливої актуальності набуває пізнання кліматичних ресурсів, їх природної циклічності.

Кліматичні ресурси – невичерпні природні ресурси, що включають сонячну енергію, вологу та енергію вітру. Вони не споживаються безпосередньо в матеріальній та нематеріальній діяльності людства, не знищуються в процесі використання, але можуть погіршуватись (забруднюватись) або покращуватись (за умов цілеспрямованої діяльності).
Для врахування впливу кліматичних умов на народне господарство важливо мати аналіз метеорологічного режиму в динаміці, тобто структуру клімату. Узагальнюючим показником, який характеризує сприятливість кліматичних умов для рекреаційної діяльності, є оцінка контрастної зміни погоди, яка властива гірському клімату і залежить від висоти над рівнем моря, крутизни та орієнтації схилів, форм рельєфу і закритості горизонту. Цей показник включається в путівники і рекламні буклети. Обов’язково оцінюються кліматичні території, естетичні і рекреаційні властивості ландшафтів, комфортність клімату, придатність рік і озер для купання і водних видів туризму та ін.
Проблемами дослідження кліматичних ресурсів України займалося багато вчених як у радянський, так і в сучасний період. Загальний аналіз клімату України в сучасному та історичному аспектах представлений у працях В.М. Ліпінського і В.А. Дячука [8], В.Н. Бабіченко [12], О.І. Шаблія [24]. Проблемі ресурсного потенціалу клімату України присвячені праці таких авторів, як О.О. Бейдик [1], І.М. Коротун [7], Б.М.Данилишин [14], Л.М. Черчик [23]. Питання реалізації ресурсного потенціалу кліматичних ресурсів окремих регонів розглянули М. Г. Кіт [6], О. Одрін [16], В.П. Руденко [16, 17], О. Бордун і М. Гамкало [19] та ін.
Мета роботи – вивчення та аналіз стану кліматичних ресурсів України.
Об’єкт дослідження – кліматичні ресурси України.
Предмет дослідження – особливості територіального розташування, якісних і кількісних показників кліматичних ресурсів України з точки зору рекреаційного потенціалу.
Відповідно до теми і мети курсової роботи визначено наступні її завдання:

 • уточнити поняття кліматичних ресурсів та умов їх формування;
 • дати характеристику кліматичних факторів, які впливають на рекреаційний потенціал клімату;
 • визначити методи використання кліматичних ресурсів
 • охарактеризувати кліматичні ресурси географічних зон України з точки зору рекреаційного протенціалу;
 • проаналізувати потенціал кліматичних ресурсів України в цілому.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бейдик О.О. Ресурсно-рекреаційні домінанти регіонів України // Наукові дослідження до потреб туризму. Матеріали «круглого столу». – К.: Обрії, 2006. – с. 47-54.
 2. Данилишин Б.М. Економіка природокористування: [підруч.] / Данилишин Б.М., Хвесик М.А., Голян В.А. – К.: Кондор, 2010. – 465 с.
 3. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України. К.: Кондор. – 2004. – 510 с.
 4. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.
 5. Кифяк В.Ф. Організація туризму: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 344 с.
 6. Кіт М. Г. Клімати ґрунтів західних областей України / М. Г. Кіт // Генезис, географія і екологія ґрунтів. – Л.: Простір-М, 1998. – С. 46–53.
 7. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови та ресурси України: Навчальний посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 175 с.
 8. Ліпінський В.М. Клімат України: Моногр. / В.М. Ліпінський, В.А. Дячук, В.М. Бабіченко, З.С. Бондаренко, С.Ф. Рудішина ; НАН України. Держ. гідрометеорол. служба М-ва екології та природ. ресурсів України, Укр. наук.-дослід. гідрометеорол. ін-т. – К.: Вид-во Раєвського, 2003. – 342 с.
 9. Масляк П.О. Країнознавство: підручник. – К.: Знання, 2008. – 292 с.
 10. Мацола Н. С. Рекреаційно-туристичний комплекс України. — Львів: Світ, 1997. — 254 с.
 11. Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство: навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський./за ред.. проф. Ф.Д. Заставного. – К.: Знання.-2006. – 575 с.
 12. Природа Украинской ССР. Климат: Учебн. пособие для педагогических ин-в / В.Н. Бабиченко, М.Б. Барабаш, К.Т Логвинов и др.]. – К. : Наукова думка, 1984. – 232 с.
 13. Природні ресурси та торговельно-економічний потенціал Північного Причорномор’я / О. Одрін; Ін-т історії України НАН України . – К., 2005. – 94 с.
 14. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / за ред. Б.М.Данилишина. – К.: РВПС України, 1999. – 436 с.
 15. Розміщення продуктивних сил України: підручник за ред Є.П. Качана. – К.: Геокс, 2004. – 489 с.
 16. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: монографія. – Львів: Світ, 1993. – 240 с.
 17. Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч.3. / Руденко В.П.– Чернівці: Рута, 2005. – 248 с.
 18. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг: монографія / С.Ю. Цьохла; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімф.: Таврія, 2008. – 352 c.
 19. Туристичний потенціал західної частини Криму / О. Бордун, М. Гамкало // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 43-48.
 20. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник./Н.В.Фоменко.-К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
 21. Царик Л.П., Чернюк Г.В. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 188с.
 22. Чернюк Г.В. Ресурси клімату Поділля.//Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. №2. – Тернопіль: ТДПУ, 1999. – С.30-38.
 23. Черчик Л.М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2008. – №6. – С.180-186.
 24. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1994. – 606 с.
205
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.