Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Коло ідей із теми «Активізація процесу творчого пошуку шляхом освоєння технології педагогічного експерименту»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Гузь Наталія Леонідівна
 
Коло ідей із теми «Активізація процесу творчого пошуку шляхом освоєння технології педагогічного експерименту»
 
Мета: навчитися здійснювати процес творчого пошуку через освоєння технології організації педагогічного експерименту.
Дослідницько-експериментальна діяльність забезпечує систематичну науково-дослідницьку, експериментальну, конструкторську і винахідницьку діяльність педагогів, учнівської молоді з різних галузей науки, техніки, мистецтва та культури і спрямовується на створення умов для творчого самовдосконалення, виявлення, розвитку й підтримки учасників навчального процесу. Участь в експериментальних дослідженнях – це один з індикаторів професійно-педагогічної компетентності вчителя.
Структурно експериментальна роботавключає наступні етапи:
Підготовчий: постановка мети; визначення об'єкта; визначення намірів і відбір критеріїв; відбір інструментарію.
Практичний: спостереження; аналіз документів; відвідування навчальних занять; рейтинг; контроль навчальних досягнень учнів; анкетування, тестування, інтерв'ю, самооцінка.
Аналітичний: обробка отриманої інформації; систематизація інформації; аналіз даних; висновки; розробка рекомендацій.
При формулюванні теми дослідження доречно керуватися такими правилами:
Правило 1. Назва виконує основну роль будь-якої роботи і визначається її основними результатами.
Правило 2. Для правильного вибору назви наукової роботи необхідно знайти ключове слово (про що йдеться в науковій роботі).
Правило 3. Ключові слова рекомендується подавати на початку кожного заголовка, аби предмет дослідження був зрозумілим.
Правило 4. Назва має відповідати результатам дослідження.
Технологія експериментального пошуку передбачає визначення об'єкта і предмета дослідження. Об'єкт – це та частина практики або наукового знання, з якою має справу дослідник. Предмет дослідження – це та сторона, аспект, точка зору, завдяки якій дослідник пізнає цілісний об'єкт, обґрунтовуючи при цьому найістотніші ознаки об'єкта.
Визначення мети наукового дослідження потребує врахування таких правил:
Правило 1. Мета має містити сукупність допоміжних питань, відповіді на які є узагальненими та істотними допоміжними результатами.
Правило 2. Мета конкретизує назву і зумовлює основні результати наукової роботи.
Завдання
На основі структури експериментальної роботи та поданого алгоритму розробіть модель управління експериментально-дослідною роботою.
1 етап. Визначте проблему для експериментального пошуку:
Розв'язання яких дидактичних проблем актуальнев сучасній школі? Спробуйте назвати якомога більше.
Які можливості є у педагогів аби розв'язати цю проблему?
Виберіть одну пріоритетну проблему, яка стане експериментально-дослідною.
Сформулюйте мету, об'єкт, предмет, виберіть критерії та інструментарій. Визначте учасників експериментальної роботи.
2 етап. За допомогою методу «мозкової атаки» визначте необхідний методичний супровід експерименту. Поміркуйте, які методичні заходи необхідно впровадити для реалізації експериментальної роботи.
3етап. Схематично зобразіть отриману модель.
Порядок педагогічного дослідження включає:
‒визначення проблеми дослідження та способи її розв'язання;
‒ґрунтовне і всебічне вивчення наукових фактів, положень і висновків;
‒вивчення практики;
‒формулювання гіпотези; зіставлення експериментальних даних із практичними;
‒узагальнення результатів досліду, формулювання наукових висновків, доведення чи спростування гіпотези;
‒оформлення результатів досліду, втілення їх у життя.
Дослідна робота визначається новизною – тим, що створено нещодавно виникло як результат пізнання, усвідомлення.
Основними правилами формулювання новизни є:
Правило 1. Новизну необхідно обґрунтовувати, порівнюючи результати автора з іншими результатами.
Правило 2. Новизна репрезентується на те, що вперше досліджено; удосконалено; здобуло подальшого розвитку.
В основі пошуку лежить припущення (гіпотеза), визначаючи яке, доречно керуватися такими правилами:
Правило 1. Гіпотеза не будується на доведенні очевидних істин.
Правило 2. Найпродуктивніші гіпотези формулюються наступним чином: «Якщо має місце А, то матиме місце й В при виконанні умови С».
Синтез, систематизація інформації, формулювання висновків і розробка методичних рекомендацій здійснюється на етапі аналітичної обробки матеріалу. Є різні форми аналізу, в тому числі аналіз відношень, застосування якого дозволяє глибше зрозуміти сутність явища, процес його розвитку.
Завдання
1 етап. Визначте поняття «гіпотеза»:
а) матеріалізоване визначення наукової ідеї;
б) наукове припущення, висунуте для пояснення певних процесів, явищ, що зумовлюють певний наслідок;
в) структурний елемент теорії;
г) формулювання нових наукових положень;
д) вихідний момент пошуку, дослідження істини.
2 етап. Використовуючи аналіз відношень, сформулюйте гіпотетичні умови щодо підвищення навчальних досягнень учнів з предмета.
Методами збору інформації у ході дослідження є: анкетування, тестування, аналіз навчальних занять та документів. У процесі формулювання запитань анкети (анкетування) необхідно керуватися такими правилами:
Правило1. Точно формулюйте конкретні цілі та завдання анкетування відповідно до визначеної мети та завдань.
Правило 2. Конкретизуйте завдання чи інформацію, яку необхідно отримати.
Правило 3. Згрупуйте питання в «блоки», призначені для отримання відомостей за кожним відносно самостійним завданням анкетування.
Тестування (від анг. test- випробовування) – система прийомів для випробовування та оцінювання окремих психічних рис і властивостей людини; завдання стандартної форми, виконання якого має виявити наявність певних знань, умінь і навичок, здібностей чи інших психологічних характеристик – інтересів, емоційних реакцій тощо. Тести зазвичай класифікуютьза їх спрямованістю: тести досягнень, тести здібностей, тести особистості.
Аналіз уроку – розгляд і оцінка навчального заняття в цілому або окремих його сторін.
Аналіз документів. Існують різні види матеріалів, які містять важливу інформацію для дослідника. Це – плани роботи школи, методичних об'єднань, самоосвітньої роботи, протоколи нарад, засідань, конференцій, записи про хід взаємовідвідування навчальних занять учителів, статистична інформація про рівень навчальних досягнень учнів.
Завдання
1 етап. Визначте змістове поле понять: «експеримент навчальний», «експеримент педагогічний», «експеримент природний»; вкажіть, яким чином можна збирати інформацію в ході наступних експериментів:
а) під час вивчення природничо-наукових предметів є засобом навчання (наочності) і змістом освіти;
б) особливий вид експерименту, під час якого досліджувані не знаютьпро те, що вони вивчаються педагогом чи психологом;
в) науково поставлений дослід у галузі навчальної чи виховної роботи, спостереження досліджуваного педагогічного явища у спеціально створених і контрольованих дослідником умовах.
2 етап. Запропонуйте алгоритм розробки представлених проблем, придумайте теми експериментальної роботи:
Формування компетентностей учнів у вивченні загальноосвітніх предметів.
Реалізація теоретичних засад навчального предмета, співвідношення з практичним рівнем його освоєння.
 
 
Фото Капча