Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплекс легкої промисловості України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальний аналіз стану і структури комплексу легкої промисловості України
1.1. Огляд основних показників і тенденцій галузі
1.2. Характеристика проблемних моментів галузі
2. Аналіз галузевої структури комплексу легкої промисловості
2.1. Текстильна та трикотажна промисловість
2.2. Швейна та шкіряно-взуттєва промисловість
2.3. Хутряна промисловість
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Легка промисловість є однією з найважливіших серед галузей виробництва непродовольчих товарів. Продукція легкої промисловості йде на задоволення потреб населення, забезпечуючи його тканинами, одягом, взуттям та іншими предметами споживання, а також використовується в інших галузях промисловості у вигляді сировини і допоміжних матеріалів.

До галузі легкої промисловості України належать двадцять підгалузей, проте виробництво товарів не задовольняє потреб населення України, продукція підприємств не може на належному рівні конкурувати з іноземними виробника і, як наслідок, спостерігається скорочення обсягів реалізації вітчизняної продукції. Базовими проблемами для легкої промисловості сучасної України є відсутність державної підтримки, проблеми з сировинними запасами.

У галузі легкої промисловості функціонує понад 10 тис. підприємств, з них у текстильній промисловості – близько 2,5 тис., з виробництва готового одягу і хутра – близько 6 тис., шкіри і шкіряного взуття – близько 1,5 тис. Практично всі підприємства легкої промисловості приватизовані, а ті, що знаходяться у державній власності, становлять менше 1%.

В усіх регіонах України розвинені традиційні промисли з виготовлення текстильних виробів (килимів, рушників, гобеленів та ін.). Збереглися і традиції виготовлення вовняних та шкіряних виробів, які люди використовують поряд із промисловими товарами. Всьому світові відомі вироби майстринь із Косова, Вижниці, Коломиї, Чернівців, Львова, Тернополя, Решетилівки, Богуслава, Кролевця та ін.

Однак на сьогодні легка промисловість в Україні не має жодного шансу стати лідером в виробництві текстильної продукції, оскільки потрібні грунтовні дослідження особливостей розміщення легкої промисловості України, розвитку основних її галузей, вивчення проблем і перспектив розвитку галузі.

Проблеми розвитку і теритоірального розміщення підприємств легкої промисловості досить широко висвітлені вітчизняними наукрвцями, зокрема, слід відзначити роботи Богданова М., Бородиня О., Гаман С.М., Волкова О.І., Гончарова Ю.В., Бокій В.І., Бондаренко О.В., Вовчок С.В., Глинська А.Є., Гращенко І.С., Нижник І.В., Дорогунцова С. І., Заяць Т. А., Пітюренко Ю. І. та ін.

Мета роботи – охарактеризувати стан і структуру комплексу легкої промисловості України, тенденції її розвитку.

Об'єкт дослідження – комплекс легкої промисловості України.

Предмет дослідження – особливості територіального розміщення та економічних показників підприємств легкої промисловості України.

Завдання дослідження відповідають меті, об’єкту та предмету, і включають:

 • сформувати огляд основних показників і тенденцій галузі;
 • охарактеризувати проблемні моменти галузі;
 • провести аналіз галузевої структури комплексу легкої промисловості: текстильної, трикотажної, швейної, шкіряно-взуттєвої та хутряної.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань використано описові методи, методи аналізу літературних джерел, синтетичний та аналітичний методи для складання кількісних характеристик окремих показників.

Структура роботи. Курсова робота включає вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури і додатки. Обсяг роботи склав 30 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Богданов М. Вибір стратегічних альтернатив розвитку підприємств легкої промисловості // Легка промисловість. - 2001. - № 4. - C. 50-51.
 2. Бородиня О. Актуальні проблеми легкої промисловості України // Легка промисловість. - 2003. - № 1. - C. 4-5.
 3. Бородиня О. Тенденції розвитку вітчизняної легкої промисловості // Легка промисловість. - 2003. - № 4. - C. 4-5.
 4. Гаман С.М. Тенденції розвитку легкої промисловості України // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 3. - С. 49-55.
 5. Інноваційні напрямки розвитку легкої промисловості України / С.Д. Щеглюк // Соц.-екон. пробл. сучас. періоду України. - 2008. - Вип. 4. - С. 275-288.
 6. Конкурентні переваги легкої промисловості регіонів України: методологія формування, теорія та практика: монографія / О.В. Царенко; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - Донецьк: Юго-Восток, 2009. - 504 с.
 7. Концепція державної цільової програми розвитку легкої промисловості на період до 2011 р. // Легка промисловість. – 2006. – № 3. – С. 5-6.
 8. Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку: монографія / О.І. Волков, Ю.В. Гончаров, В.І. Бокій, О.В. Бондаренко, С.В. Вовчок, А.Є. Глинська, І.С. Гращенко, А.О. Дворецький, Г.В. Євсєєва, Т.Л. Зубко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К.: Т-во "Знання" України, 2009. - 391 с.
 9. Лишиленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч. посібник/ В.І. Лишиленко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 325 с.
 10. Максименко І. О. Легка промисловість України: сучасний стан те перспективи розвитку / І. О. Максименко, В. І. Бокій // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - № 3. - Т. 2. - С. 77-80.
 11. Мозер Г. Початок відродження легкої промисловості // Легка промисловість. - 2005. - № 3. - C. 7-8.
 12. Розвиток підприємств легкої промисловості у контексті інтеграції України до СОТ / І.В. Нижник // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. - 2006. - № 567. - С. 280-284.
 13. Розвиток текстильної промисловості та її сировинної бази: Моногр. / О.Б. Наумов. - Херсон: Олди-плюс, 2004. - 393 с.
 14. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В.Ковалевського, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенова. 6-те вид., випр. – К.:Т-во «Знання», 2004. - 350 с.
 15. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І.Пітютенко та ін. За заг. Ред.. д-ра екон. наук, проф., чл..-кор. НАН України С.І.Дорогунцова. –К.:КНЕУ, 2005. -988 с.
 16. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. - К.: Кондор, 2004. - 342 с.
 17. Розміщення продуктивних сил України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Качан, М.С. Пушкар, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига, О.В. Корж, Т.Є. Царик, Л.П. Запорожан, В.Я. Брич, Д.В. Ткач, Г.П. Баб'як. - 3-є вид. - К.: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2004. - 551 с.
 18. Світові тенденції розвитку легкої промисловості / Я.В. Ромусік // Актуал. пробл. економіки. - 2006. - № 2. - С. 74-84.
 19. Солуянов Г.І. Нелегкі проблеми легкої промисловості // Легка промисловість. - 2005. - № 3. - C. 24-25.
 20. Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держком. статистики України. - К. : Вид-во «Консультант, 2009. - 562 с.
 21. Статистичний щорічник України за 2009 рік // Державний комітет статистики України. - К.: Консультант, 2010. - 551 с.
 22. Сучасні тенденції розвитку лляної галузі / Л.В. Нестеренко // Пробл. лег. и текстил. пром-сти. - 2004. - № 1. - С. 121-123.
 23. Федулова Л.І. Тенденції та перспективи розвитку промисловості України / Л.І. Федулова // Економіка промисловості. - 2008. - № 43. - С 20-29.
11593
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).