Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплексний контроль за фізичною підготовкою спортсменів у видах спорту з проявом витривалості

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Анотація. Яловик В. Комплексний контроль за фізичною підготовкою спортсменів у видах спорту з проявом витривалості. Комплексний контроль передбачає вивчення і оцінювання різнобічних сторін підготовленості спортсменів, а також адаптацію систем організму до різнобічних навантажень. Нами розкриті деякі аспекти комплексного контролю за підготовленістю спортсменів, за результатами яких можна ефективно управляти тренувальним процесом і суттєво покращити результати.
Ключові слова: комплексний контроль в спорті, тренувальний процес, тести, адаптація, управління тренувальним процесом, інформаційні технології, фізична підготовленість.
Аннотация. Яловик В. Комплексный контроль за физической подготовкой спортсменов в видах спорта с проявлением выносливости. Комплексный контроль предусматривает изучение и оценивание разносторонних сторон подготовленности спортсменов, а также адаптацию систем организма к разносторонним нагрузкам. Нами раскрыты некоторые аспекты комплексного контроля за подготовленностью спортсменов, по результатам которых можно эффективно управлять тренировочным процессом и существенно улучшить результаты.
Ключевые слова: комплексный контроль в спорте, тренировочный процесс, тесты, адаптация, управление тренировочным процессом, информационные технологии, физическая подготовленность.
Abstract. Yalovyk V. Complex control and management by sportsmen's physical training in sports displaying endurance. The complex control foresees studying and the estimation of various sides of sportsmen's grounding and also the adaptation of the systems of organism to the different loadings. We have exposed some aspects of complex control after sportsmen's grounding, due to results of which it is possible to govern their training process effectively and to improve results substantially.
Key words: complex control in sport, training process, tests, adaptation, management by training process, information technologies, physical grounding
На сучасному етапі розвитку спорту проблема оптимального управління тренувальним процесом викликає значні труднощі у тренерів. Удосконалення системи управління тренувальним процесом на основі об’єктивних знань про структуру змагальної діяльності і підготовленості з врахуванням загальних закономірностей становлення спортивної майстерності у видах спорту з проявом витривалості є одним із перспективних напрямків спортивної підготовки.
Одним із головних елементів управління підготовкою спортсменів є комплексний контроль, під яким розуміють сукупність організаційних заходів для оцінювання різнобічних сторін підготовленості спортсменів, реакцій організму на тренувальні і змагальні навантаження, ефективність тренувального процесу, а також облік адаптаційних перелаштувань функцій організму спортсменів [1, 3].
Комплексний контроль в спорті передбачає практичну реалізацію наступних видів контролю (етапного, поточного, оперативного), котрі застосовуються в процесі тренування протягом року, мікро циклу, мезоциклу для одержання об’єктивної різнобічної інформації про стан спортсмена з метою подальшого управління процесом спортивної підготовки [1, 4].
На сьогоднішній день добре розроблені: система тренувальних і змагальних навантажень, теорія і методика педагогічного контролю в спорті, система комплексного контролю в окремих циклічних видах спорту. Разом з тим значний прогрес в спорті, що характеризується високим напруженням змагальної боротьби, великою щільністю спортивних результатів, досягненням великих обсягів тренувальних навантажень надмірної величини, свідчить про зростання складності у забезпечені рухової діяльності спортсменів. Такі положення ставлять високі вимоги до організації заходів із забезпечення комплексного контролю і управління тренувальним процесом, ставлять нові вимоги до розробки нових засобів, методів і технологій, котрі дозволять тренеру отримати великий обсяг різнобічної інформації, оперативно прийняти правильне рішення.
Тренувальний процес кваліфікованих спортсменів все більше починає набувати характер науково-практичного пошуку, вимагає наукового обґрунтованого підходу до організації і планування спортивної підготовки, до використання досягнень науки і техніки для отримання й аналізу інформації про діяльність спортсменів. На думку провідних спеціалістів в галузі спорту, одним із перспективних напрямків удосконалення системи підготовки спортсменів є розроблення і практична реалізація нових, високоефективних засобів, методів, технологій комплексного контролю і управління тренувальним процесом [1, 3, 4].
Значне зростання методології комплексного контролю підготовленості спортсменів і управління тренувальним процесом обумовлене багатьма причинами: значне ускладнення системи підготовки спортсменів; відставання якості комплексного контролю від вимог з організації спортивного тренування; підвищення вимог до метрологічного забезпечення збору й аналізу інформації про готовність спортсменів [2].
На сьогодні, збільшилося кількість факторів, що впливають на спортивний результат, зросли труднощі їх повного обліку та аналізу. Складна трудність проявляється у виборі найбільш об’єктивних та інформаційних показників. При цьому слід знати номенклатуру інформативних показників, а також діапазон виміру цих показників і норми їх точності.
Серед таких факторів контролю вчені пропонують наступні тести (Табл. 1)
 
Таблиця 1
Види тестування у видах спорту з проявом витривалості
ПедагогічніФункціональніПсихологічніМорфологічніСоціологічні
Контрольні нормативи спеціальної і загальної під-готовленостіЖЕЛРошараРістСтан здоров’я батьків
МСКЛюшераМасаФункціональні можливості
Об’єм серцяКеттелаДовжина поперечно-ростового індексу
ЧССКлименка
УОКНебиліцина
Концентрація гемоглобіну в еритроцитахКартка особистості Платонова
Вміст гемо-глобіну в кровіМасляєва
 
Таким чином, використання інформаційних технологій у підготовці спортсменів у видах спорту з проявом витривалості вимагає експериментального та наукового обґрунтування.
Мета нашого дослідження – удосконалення системи комплексного контролю й управління підготовкою спортсменів на основі використання інформаційних технологій.
Завданнями нашого дослідження були:
1. Пошук і розробка окремих тестів, нормативних вимог комплексного контролю і педагогічного оцінювання результатів тестування.
2. Перевірити ефективність комплексного контролю в управлінні фізичною підготовкою спортсменів.
Організація та методи дослідження. В експерименті взяли участь 6 спортсменів (4-КМС і 2- І розряд), які займаються спортивною ходьбою і бігом на довгі дистанції. Дослідження проводилося протягом 2004-2006 рр.
Для визначення рівня фізичної підготовленості спортсменів використовувалися методи педагогічного
Фото Капча