Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Концепція створення автоматизованого робочого місця (АРМ) викладача

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Концепція створення автоматизованого робочого місця (АРМ) викладача
1.1. Автоматизоване робоче місце
1.2. Концепція створення автоматизованого робочого місця викладача
2. Технічне завдання
2.1. Загальні положення
2.1.1. Призначення документа
2.1.2. Назва системи
2.1.3. Відомості про замовника і виконавця
2.1.4. Підстави для виконання робіт, терміни і фінансування
2.1.5. Основні поняття, визначення і скорочення
2.1.6. Актуальність розробки системи
2.2. Мета, призначення і цілі створення системи
2.2.1. Цілі створення АРМ «Викладач»
2.2.2. Призначення АРМ «Викладач»
2.2.3. Задачі, які будуть реалізовані системою АРМ «Викладач»
2.2.4. Область застосування системи
2.3. Вимоги до системи
2.3.1. Вимоги до системи в цілому
2.3.2. Вимоги до структури і функціонування системи
2.3.3. Вимоги до складу і кваліфікації користувачів системи
2.3.4. Вимоги до функцій (задач)
2.4. Концепція інтерфейсу користувача
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В умовах інформатизації навчального процесу у вузі функції педагога значно розширюються й ускладнюються. Характер його праці змінюється, все більше набуваючи проектувальної, організаторської та консультативної спрямованості. При цьому роль викладача залишається не лише провідною, а й ще більше підсилюється. Це пов'язане з тим, що педагогові необхідно здійснювати її у новому педагогічному середовищі, яке характе-ризується використанням сучасних інформаційних засобів і розширенням спектра впливів на студентів через реалізовані стратегію і тактику навчання. Викладачу доводиться проектувати і конструювати інформаційну технологію навчання, розробляти на її основі дидактичний комплекс інформаційного забезпечення навчальної дисципліни, обґрунтовувати логіку організації взаємодії зі студентами на комунікативному рівні, визначати форми, методи та критерії управління їхньою пізнавальною діяльністю, моделювати структури й алгоритми взаємодії студентів з ЕОМ, формувати педагогічні тести і тестові завдання для організації контролю та самоконтролю.

Для того, щоб вирішувати названі завдання, викладачеві, поряд з основами педагогіки й психології, необхідно:

  • знати можливості комп'ютера у своїй предметній області й мати навички роботи з ним;
  • мати навички керування пізнавальною діяльністю студентів як у дисплейному класі, так і в період їхньої самостійної роботи з ПЕОМ;
  • вміти підбирати й відповідним чином компонувати навчальний матеріал для його реалізації у педагогічних програмних продуктах;
  • у співробітництві з програмістами або самостійно розробляти елементи дидактичного комплексу інформаційного забезпечення навчальної дисципліни і т. д.

Затвердження Державної програми розвитку вищої освіти та Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України [2] спонукають до ознайомлення українського освітнього співтовариства з основними документами, прийнятими в рамках Болонського процесу. Знання цих документів дозволить українським вищим навчальним закладам оцінити свої можливості щодо вжиття окремих заходів, спрямованих на унормування структур і дій, що вживаються європейським освітнім співтовариством.

Підтвердженням тому є розроблена Міністерством освіти і науки України нормативна база з питань кредитно-модульної системи організації навчального процесу з метою дальшого вдосконалення структури і змісту системи вищої освіти в Україні на принципах її доступності та підвищення якості, інтеграції в європейський освітній простір, що зазначено в Указах Президента України.

Мета роботи – розробка проекту автоматизованого робочого місця «Викладач».

Об’єкт дослідження – розробка автоматизованих інформаційних систем.

Предмет дослідження – процес проектування програмного та інформаційного забезпечення автоматизованих інформаційних систем на базі об'єктно-орієнтованого підходу.

Завдання дослідження. Для створення інформаційної моделі навчальної діяльності викладача потрібно здійснити опис його роботи та провести дослідження навчальної діяльності, під час якого отримаємо дані про інформаційні процеси.

Методи дослідження: методи збору фактів, методи аналізу (порівнянь і аналогій, узагальнень, системного аналізу, математичного моделювання, методи створення (об'єктно-орієнтованого підходу, візуального моделювання).

Гіпотеза. У результаті впровадження систем «АРМ Викладача» повинна спроститися робота викладачів, пов'язана з розрахунком рейтингу знань студентів, формування журналів викладача, і т.п. Крім того, з'явиться можливість оперативного отримання інформації про успішність і відвідування студентів як для завідувача кафедри, кураторів, так і для самих студентів та їх батьків. Це підвищить прозорість оцінки діяльності студентів викладачами, полегшить роботу кураторів і завідувача кафедри.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи складає 31 сторінку.

 

Список використаних джерел: 

Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ III-IV рівнів акредитації. Міністерство освіти і науки України. Рішення колегії № 5/5-4 від 24.04.03 // Інформаційний збірник МОН України. – 2003. – № 11. – С. 13-20.

Бондаренко М. Ф. Подход к автоматизации управления высшим учеб-ным заведением Украины / М. Ф. Бондаренко, В. М. Левыкин, М. В. Евланов, О. Е. Неумывакина // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2009. – № 125.

Будихин А. В. Особенности реализации Интегрированной Системы Дис-танционного Обучения с использованием сети Интернет / А. В. Будихин, М. Е. Кузьмин // Автоматизированные системы автотранспортного и строительного комплексов: сборник научных трудов МАДИ (ТУ). – М.: МАДИ (ТУ), 2001. – С. 19-25. 

Глибовець М. М. Розробка системи управління навчального закладу на прикладі НаУКМА / М. М. Глибовець, С. А. Іващенко, О. О. Крусь // Наукові праці: науково методичний журнал. - Серія «Комп'ютерні науки». - Т. 57. - Вип. 44. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - С. 214-219.

Гломозда Д. К. Про один підхід до організації взаємодії між автома-тизованою системою управління навчальним закладом та системою керування навчанням / Д. К. Гломозда // Наукові записки. Т. 112: Комп'ютерні науки / Національний університет «Києво-Могилянська Академія». - К., 2010. - С. 30-33.

Глушань В.М. Оптимизация вузовского образовательного процесса в среде автоматизированного обучения и контроля знаний / Глушань В.М., Афанасьев А.Ю., Лященко Н.И.;  // Вестник ТГПИ. № 1. Физико-математические и естественные науки. 2011.

Гульпа Л. Інструктивно-методичні рекомендації щодо розробки робочої програми навчальної дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи / Л. Гульпа, ред. – Ужгород: вид-во Закарпатського державного університету, 2008. -14 с.

Колос В. В. Модели информационного взаимодействия в виртуальных сообществах / В. В. Колос, С. П. Кудрявцева, А. А. Щедрина // УСиМ. – 2004. – № 4. – С. 20–27.

Непійпов Е. І. Автоматизоване робоче місце "викладач" для оцінювання індивідуальної (самостійної) роботи та активності студентів / Е.І.Непійпов, В.С.Семенов // Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми. - Ужгород: Ліра, ЗакДУ, 2009. - С. 270-278.

Образцов П.И. Психолого-педагогические аспекты разработки и приме-нения в вузе информационных технологий обучения / П. И. Образцов // Орловский государственный технический университет. - Орел, 2000. - 145 с.

Савельев А.Я. Автоматизированные обучающие системы на базе ЭВМ: вып. 3. / А.Я. Савельев. - М.: Знание, 2001. – 36 с.

Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: навчальний посібник / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва. - 2-е вид., перероб. і доповн. - К.: КНЕУ, 2001. - 420 с.

Фетісов В.С. Автоматизоване робоче місце менеджера / В.С. Фетісов: Навч. посіб.  – К.: Знання, 2008. – 390 с.

Чернышова Е. В. Качество деятельности преподавателя вуза и его информационная обеспеченность / Е. В. Чернышова, О.И. Пятковский // Ползуновский альманах. – №3. – 2007. – С. 154-157.

Cole J. Using Moodle / J. Cole, H. Foster. - 2nd Edition. - Sevastopol, CA.: O'Reilly Media, Inc., 2008. - 266 p.

 

11007
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.