Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Концептуальні позиції державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі" щодо логіко-математичного розвитку дошкільників

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Для багатьох математика назавжди
залишається таємницею «за семи замками».
А секрет простий: малюків треба
заохочувати до математики в грі…»
А. Венгер
 
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини та формування в неї життєвої компетентності. Введення компетентності як пріоритетної категорії в дошкільну освіту означає надання переваги системному, цілісному підходу до розвитку, навчання та виховання дошкільника. У попередніх програмах для дошкільних закладів значна увага приділялась засвоєнню дітьми елементарних математичних знань та формуванню на їх основі умінь і навичок. Програмові задачі, більшою мірою, були сформульовані таким чином: «вчити дітей... «, а кінцевий результат – «діти повинні знати... « Очевидно, що без знань немає компетентності. Існує безпосередній зв'язок між знаннями та компетентністю. Адже компетентність є сферою взаємовідношень між знаннями та практичною діяльністю.
Проте, не лише знання свідчать про компетентність. Нам часто доводиться зустрічати людей, які, маючи знання, не вміють мобілізувати їх, змоделювати свої дії завчасно і використати їх у практичній діяльності. Знання, що існують самі по собі, відокремлено від життя, не гарантують достатньої компетентності у різних життєвих ситуаціях. Бути компетентним, значить бути життєздатним, вміти адекватно поводитися в різних життєвих ситуаціях, виступати активним суб'єктом життєдіяльності та вміти проявляти своє Я у різних сферах життя. Це значно складніше і багатогранніше, ніж окремо формувати систему знань.
Окреслимо коло питань, визначених Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», що стосуються формування логіко-математичної компетентності дошкільників. Логіко-математична компетентність передбачає здатність здійснювати: класифікацію геометричних фігур, предметів та множин; серіацію за величиною, масою, об'ємом, розташуванням у просторі, часі; обчислення та вимірювання кількості, відстані, довжини, ширини, висоти, об'єму, маси, часу.
Даний напрям роботи передбачає засвоєння дошкільниками елементарних логічних прийомів для здійснення математичного розвитку та орієнтований, насамперед, на вміння розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, обґрунтовувати своє твердження, робити прості умовисновки за допомогою елементарних логічних прийомів. Комплекс елементарних логічних понять і дій, в свою чергу, складає азбуку логічного мислення і є необхідним базисом для розвитку особистості дитини та формування її компетентності. При цьому важливі не стільки самі по собі логіко-математичні знання дошкільників, скільки здатність використовувати їх у різних життєвих ситуаціях, розсудливо поводитися, проявляти високу пізнавальну активність, кмітливість, гнучкість мислення, самостійність суджень, тобто, поводитись компетентно, відповідно до своїх вікових можливостей, індивідуального та життєвого досвіду. Тому сьогодні ми більшою мірою говоримо про програму життя, а не про програму знань.
Логіко-математичні завдання, визначені Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», не є простим розширенням традиційної системи роботи з формування елементарних математичних уявлень. Вони побудовані на нових концептуальних положеннях, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.
1. Принциповою особливістю Базової програми є логізація математичного змісту відповідно до власного досвіду дитини, що створює основу для пізнання цілісної картини світу. У змісті завдань з логіко-математичного розвитку традиційний математичний аспект знань поєднаний з логічним. Якщо математичний аспект є традиційним і відпрацьованим в сучасній дошкільній теорії і практиці, то логічний – є новим і мало задіяним.
Стійкість і дієвість математичних умінь дошкільнят залежать від синтезу різного змісту в цілісній математичній дії. Загальні математичні операції та дії з числом можна поєднати з логічними операціями, замінити просте відношення «предметна дія» – «операція з числом» на більш складну структуру:
предметні дії чи ситуації;
загальні математичні поняття («множина», «рівність», «ціле – частина»;
логічні операції;
дії з числом.
Крім числових операцій зміст початкового етапу навчання математиці повинен включати узагальнені способи розв'язання навчальних задач, формування яких обумовлюється засвоєнням дітьми математичних понять «множина», «величина», відношень «рівності», «відповідності», «ціле-частина» тощо.
Чинна на сьогодні традиційна система формування математичних уявлень у дошкільників передбачає використання єдиної інваріантної технології, орієнтованої на «середню» дитину. Сутність поняття «логіко-математична компетентність» передбачає як логічні так і математичні операції, а саме: серіацію, класифікацію, обчислення та вимірювання.
Акцент на взаємозв’язок і взаємозалежність логічного і математичного компонентів робить і педагогічна психологія. Ця галузь науки розглядає це питання двосторонньо. Оскільки математичні знання і види діяльності характеризуються чіткою логічною структурою, то їх засвоєння має забезпечуватися необхідними логічними прийомами. В той же час, логічні прийоми мають бути сформовані на певному специфічному матеріалі, зокрема, на математичному, бо в математиці значно більше, ніж в інших науках, присутня логічна схема міркувань, внутрішня організованість, бажання знаходити прихований порядок у всьому, що нас оточує. Окрім того, логіка вивчає форми мислення, дедуктивні системи та певні схеми доведення. І математика розглядає ці ж самі питання тільки більш конкретно і предметно: в застосуванні до різних величин, геометричних фігур, функцій тощо. Самі об’єкти розумових заключень і прийняті у математиці правила їх конструювання сприяють формуванню умінь міркувати, узагальнювати та доводити судження. У математиці всі речення доказуються, а математичні результати є своєрідними ланцюгами логічних міркувань. Логіка для математичного мислення має те ж значення, що граматика для мови.
2. У Базовій програмі завдання логіко-математичного розвитку не виділено окремо, а розподілено в кожній сфері життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам». Такий підхід не означає применшення ролі даного напряму особистісного
Фото Капча